Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Wielichowie
64-050 Wielichowo, ul. Rynek 10
tel. +48 61 443 30 01, fax +48 61 443 30 82
e-mail: urzad@wielichowo.pl, http: www.wielichowo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

Zarządzenie nr 2/2013 Burmistrza Miasta I Gminy Wielichowo z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wielichowie procedury tworzenia i aktualizacji kart usług z wnioskami i formularzami

Zarządzenie nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu przeprowadzania badania funkcjonowania kart usług w Urzędzie Miasta i Gminy Wielichowo

 

KATALOG KART USŁUG

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZG.1.1 ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną /poza miejscem/ i gastronomiczną/ w miejscu/ (DOC) (PDF)

- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (PDF)

DZG.2.1 WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PDF)

 

DROGI I ZIELEŃ MIEJSKA

GKD.1.1 ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (DOC) (PDF)

- Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (DOC) (PDF)

- Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej (DOC) (PDF)

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

GN.1 WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

- Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości (DOCX) (PDF)

GN.2 WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

- Wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. (DOC) (PDF)

- Wniosek o wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. (DOC) (PDF)

GN.3 WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

- Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. (DOC) (PDF)

GN.4 WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI

- Wniosek w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (DOC) (PDF)

GN.5 NAJEM NIERUCHOMOŚCI

 - Wniosek w sprawie najmu nieruchomości (DOC) (PDF)

GN.6 ZEZWOLENIE NA WYKREŚLENIE ZABEZPIECZENIA W POSTACI HIPOTEKI

- Wniosek o wydanie zezwolenia. (DOC) (PDF)

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GP.1.1 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (DOC) (PDF)

GP.2.1 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOC) (PDF)

GP.3.1 DECYZJA O PRZENIESIENIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

- Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (PDF)

- Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (DOC) (PDF)

GP.4.1 WYPIS I WYRYS Z OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (PDF)

GP.5.1 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowańi kierunków zagospdparowania przestrzennego (DOC) (PDF)

GP.6.1 NADANIE NUMERU PORZADKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

- Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (DOC) (PDF)

GP.7.2 WSTĘPNY PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

- Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (DOC) (PDF)

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I REMONTY

IRN.1.2 ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

- Wniosek o wydanie zezwolenia (PDF)

IRN.2.1 OPŁATA TARGOWA

IRN.4.1 UDZIELENIE DOTACJI FINANSOWEJ Z BUDŻETU GMINY NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- Wniosek (PDF)

- Oświadczenie współwaściciela nieruchomosci (PDF)

 

SPRAWY OGÓLNOORGANIZACYJNE I KADROWE

KAD.1.1 WLICZENIE OKRESÓW PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM DO PRACOWNICZEGO STAŻU PRACY

- Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów (PDF)

- Zeznanie świadka - ZUS (PDF)

- Zeznanie świadka - KRUS (PDF)

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

OS.1.1 WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DOC) (PDF)

- Karta informacyjna przedsięwzięcia (DOC) (PDF)

OS.2.1 ZEZWOLENIE NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI

- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów (DOC) (PDF)

OS.3.1 ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

- Wniosek o wydanie zezwolenia (DOC) (PDF)

 

PODATKI

PD.1 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- DT-1 - wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. (PDF)

- DT-1/A - załącznik do deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. (PDF)

- DT-1 - wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. (PDF)

- DT-1/A - załącznik do deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2008 r. (PDF)

- DT-1 - wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2016r. (PDF)

- DT-1/A - załacznik do deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2016r. (PDF)

PD.2 OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

- Oświadczenie posiadacza psa (DOC) (PDF)

PD.3 WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (PDF)

PD.4 ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ORAZ WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO

 - Wniosek do pobrania (DOC) (PDF)

PD.5 ULGI W SPRAWIE ZOBOWIAZAŃ PODATKOWYCH W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  (PDF)

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (XLSX) (PDF)

- Oświadczenie przedsiębiorcy (DOC) (PDF)

PD.6 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

- Wniosek do wypełnienia (DOC) (PDF)

PD.7 ZEZWOLENIE NA WYKREŚLENIE ZABEZPIECZENIA W POSTACI HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ

PD.8  ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH (DOT. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH)

- Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  (PDF)

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (XLSX) (PDF)

- Oświadczenie przedsiębiorcy (DOC) (PDF)

PD.9 ZWOLNIENIE W PODATKU ROLNYM GRUNTÓW NABYTYCH NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB NA POWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

- Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym (DOC) (PDF)

- Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (PDF)

PD.10 ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

- Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej (DOC) (PDF)

- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie innej niż de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DOC) (PDF)

PD.11 ZWOLNIENIE W PODATKU ROLNYM GRUNTÓW GOSPODARSTWA ROLNEGO, NA KTÓRYCH ZAPRZESTANO PRODUKCJI ROLNEJ

- Wniosek o zwolnienie od podatku rolnego uzytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (DOC) (PDF)

- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie innej niż de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DOC) (PDF)

PD.13 PODATEK LEŚNY

- Formularz informacji w sprawie podatku leśnego od 1 stycznia 2012 r. - dot. osób fizycznych (DOC) (PDF)

- Formularz informacji w sprawie podatku leśnego za lata 2005 - 2011 - dot. osób fizycznych (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku leśnego od 1 stycznia 2012 r. - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (DOC) (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku leśnego za lata 2006 - 2011 - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (DOC) (PDF)

- Formularz informacji w sprawie podatku leśnego od 1 stycznia 2016 r. - dot. osób fizycznych. (DOC) (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku leśnego od 1 stycznia 2016 r. - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej. (DOC) (PDF)

PD.14 PODATEK ROLNY

- Formularz informacji w sprawie podatku rolnego od 1 stycznia 2012 r. - dot. osób fizycznych (DOC) (PDF)

- Formularz informacji w sprawie podatku rolnego za lata 2005 - 2011 - dot. osób fizycznych (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku rolnego od 1 stycznia 2012 r. - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (DOC) (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku rolnego za lata 2006 - 2011 - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (DOC) (PDF)

- Formularz informacji w sprawie podatku rolnego od 1 stycznia 2016 r. - dot. osób fizycznych. (DOC) (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku rolnego od 1 stycznia 2016 r. - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej. (DOC) (PDF)

PD.15 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2012 r. - dot. osób fizycznych (DOC) (PDF)

- Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujący w 2011 r. - dot. osób fizycznych (DOC) (PDF)

- Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujący w 2010 r. - dot. osób fizycznych (DOC) (PDF)

- Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2005 - 2009 - dot. osób fizycznych (DOC) (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2012 r. - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (DOC) (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujący w 2011 r. - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (DOC) (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujący w 2010 r. - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (DOC) (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2006 - 2009 - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (DOC) (PDF)

- Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2016 r. - dot. osób fizycznych. (DOC) (PDF)

- Formularz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2016 r. - dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej. (DOC) (PDF)

 

SPRAWY OBYWATELSKIE

SO.1.2 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

- Zgłoszenie pobytu stałego (PDF)

- Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (PDF)

SO.2.2 WYMELDOWANIE (OBYWATELE POLSCY I CUDZOZIEMCY)

- Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (PDF)

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące (PDF)

SO.3.2 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT STAŁY I CZASOWY

- Zgłoszenie pobytu stałego (PDF)

- Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 3 miesiące (PDF)

SO.4.2 WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

SO.5.2 ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

USC.1 AKT MAŁŻEŃSTWA. PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O WSTĄPIENIU W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC

- Podanie o wydanie odpisu z aktu małżeństwa (PDF)

USC.2 ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJĄ MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO - PRAWNYM

- Podanie o wydanie odpisu z aktu małżeństwa (PDF)

USC.3 REJESTRACJA URODZEŃ

USC.4 JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ORAZ SETNYCH URODZIN

USC.5 REJESTRACJA ZGONÓW

- Podanie o wydanie odpisu skórconego aktu zgonu (PDF)

USC.6 WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

- Podanie o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego (PDF)

USC.7 TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

- Podanie o transkrypcję urodzenia (PDF)

- Podanie o transkrypcję małżeństwa (PDF)

- Podanie o transkrypcję zgonu (PDF)

USC.8 ZMIANA IMION I NAZWISK

- Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (DOCX) (PDF)

USC.9 OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

- Wniosek (PDF)

USC.10 OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

- Wniosek (PDF)

USC.11 SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

- Podanie o wydanie zezwolenia (PDF)

USC.12 SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO

- Wniosek (PDF)

USC.13 UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

- Wniosek (PDF)

USC.14 OŚWIADCZENIE O NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI / ŻONY OJCA

- Podanie (PDF)

USC.15 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

- Podanie (PDF)

USC.16 OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA

- Podanie (PDF)

USC.17 WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego (PDF)Ankieta badania funkcjonowania kart usług wśród klientów Urzędu Miasta i Gminy w Wielichowie

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania funkcjonowania Katalogu usług świadczonych przez Urząd (2014-01-31)

 
Data wytworzenia: 2013-02-28
Data udostępnienia: 2013-02-28
Ilość wyświetleń: 4582
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Tomasz Śledź
Zatwierdzone przez: Tomasz Śledź
Opublikowane przez: Tomasz Śledź

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA