Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski
97-330 Sulejów, ul. Konecka 42
tel. (0-44) 610 25 00 / 610 25 01, fax (0-44) 616 25 51
e-mail: um@sulejow.pl, http: www.sulejow.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Informacja publiczna w Urzędzie Miejskim w Sulejowie udostępniana jest poprzez
1. Publikowanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulejowie, pod adresem: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=sulejow//,
2. Wywieszanie lub wykładanie w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie z informacją, m. in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulejowie,
3. Umożliwianie wstępu na posiedzenia i udostępnianie dokumentów organów Miasta                (w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa),
4. Udostępnianie na wniosek informacji które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:
1) podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,
2) danych teleadresowych wnioskodawcy,
3) przedmiotu wniosku,
4) sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Osoby zainteresowane dostępem do informacji publicznej mogą złożyć wniosek w następującej formie:

Forma załatwienia
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:
1) udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
2) decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
3) decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Przewidywany termin załatwienia
1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, kierownik komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie do udzielenia odpowiedzi powiadamia w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

Tryb odwoławczy
Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:

1. na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;

2. do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Sulejowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

W przypadku nie uzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga na bezczynność, wnoszona bez wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi.

 

4. Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Miejski w Sulejowie może udzielić odpowiedzi w formie pisma z wyjaśnieniem, że:
1) żądana informacja nie jest informacją publiczną,
2) Urząd Miejski w Sulejowie nie dysponuje żądaną informacją,
3) istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

5. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku - komórka organizacyjna prowadząca sprawę powiadamia wnioskodawcę                   o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje                 w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku              o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanych w powiadomieniu - postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Informacje na temat opłat

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Miejski w Sulejowie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Urząd Miejski w Sulejowie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wnioskodawca może dokonać opłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Sulejowie bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sulejowie, z dopiskiem "opłata za udostępnienie informacji publicznej".

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.2015.2058 z póżn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016. 23 z późn. zm.)

<< wniosek, karta usług >>

 
Data wytworzenia: 2016-10-12
Data udostępnienia: 2016-10-12
Ilość wyświetleń: 359
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Sylwia Miller
Zatwierdzone przez: Sławomir Sowiński
Opublikowane przez: Sławomir Sowiński

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA