Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Kijach
28-404 Kije, Kije 16
tel. (041) 356 80 09, 356 81 91, fax (041) 356 80 09 w. 11
e-mail: urzad@kije.pl, http: www.kije.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach wraz z filiami w Czechowie, Stawianach i Kliszowie

Kierownik GBP: mgr Maria Olesiak
Miejscowość: Kije
Adres: 16 
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski
Telefon: (041)356 80 47
E-Mail: bibliotekakije@wp.pl

Czas pracy: poniedziałek, czwartek 8:00 - 16:00, wtorek 11:30 - 19:30, środa 9:00 - 17:00, piątek 12:00 - 20:00
Zakres działania: Służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowrzechnianiu wiedzy i rozwojowu kultury.

  

Świetlica Wiejska w Czechowie

Świetlicowa: Lucyna Mołdawa
Miejscowość: Czechów
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski
Telefon: (041)356 83 04
Czas pracy: wtorek - czwartek 17:00 - 21:00, sobota - niedziela 17:00 - 21:00

Świetlica Wiejska w Gartatowicach

Świetlicowy: Jerzy Kuśmierczyk
Miejscowość: Gartatowice
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski
Czas pracy: wtorek - czwartek 17:00 - 21:00, sobota - niedziela 17:00 - 21:00

Świetlica Wiejska w Samostrzałowie

Świetlicowa: Bożena Delipacy
Miejscowość: Samostrzałów
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski
Czas pracy: wtorek - czwartek 17:00 - 21:00, sobota - niedziela 17:00 - 21:00

Świetlica Wiejska w Stawianach

Świetlicowa: Zofia Kędra
Miejscowość: Stawiany
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski
Telefon: (041)356 85 91
Czas pracy:

Świetlica Wiejska w Kliszowie


Miejscowość: Kliszów
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski
Telefon: (041)356 80 06 
Czas pracy: -

Zakres działania placówek:
- współdziałanie z miejscowymi organizacjami działającymi na wsi,
- organizowanie imprez z okazji rocznic literackich, uroczystości państwowych i regionalnych z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- organizowanie wycieczek, pogadanek,
- wykonywanie tematycznych wystawek i gazetek,
- praca w środowisku wiejskim, poznawanie jego potrzeb i zainteresowań,
- doskonalenie form i metod pracy.  

 


 

Zespół Placówek Oświatowych Przedszkole Publiczne w Kijach

Kierownik Przedszkola: mgr Monika Kozieł
Miejscowość: Kije
Adres: 16 
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski 
Telefon: (041)356 80 73 
Czas pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 16:00

Zespół Placówek Oświatowych Przedszkole Publiczne we Włoszczowicach

Kierownik Przedszkola Publicznego: mgr Grzegorz Woźniczko
Miejscowość: Włoszczowice
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski
Telefon: (041)356 80 95

Zakres działania placówek:
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Zarządzenia Nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ramowego statutu przedszkola publicznego, a w szczególności:
- wspomaga indywidualny rowzwój dziecka,
- sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
- współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci,
- umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
- udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
- organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kijach

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych: mgr Mariusz Kudasiewicz
Miejscowość: Kije
Adres: 14 
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski 
Telefon: (041)356 80 12 

Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kijach Szkoła Filialna w Gartatowicach

Kierownik Szkoły Filialnej: mgr Cezary Curyło
Miejscowość: Gartatowice
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski 
Telefon: (041)356 80 57

Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kijach Szkoła Filialna we Włoszczowicach

Kierownik Szkoły Filialnej: mgr Grzegorz Woźniczko 
Miejscowość: Włoszczowice
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski
Telefon: (041)356 80 95

Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Kijach

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych: mgr Mariusz Kudasiewicz
Miejscowość: Kije
Adres: 14 
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski 
Telefon: (041)356 80 12

Zakres działania:
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
- umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
a) wychowanie patriotyczne,
b) realizację rozporządzenia MEN w sprawie nauczania religii w szkołach publicznych,
- udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez:
a) pracę wychowawców klas,
b) kierowanie uczniów do poradni psychologiczno - pedagogicznej,
- organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami rozwojowymi uczęszczającymi do szkoły poprzez:
a) indywidualizację na lekcjach,
b) zwolnienia z niektórych przedmiotów (zgodnie z zarządzeniem w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów),
c) opiekę wychowawcy, pielęgniarki szkolnej i samorządów klasowych,
d) objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem w domu,
- umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie przez:
a) organizowanie olimpiad i konkursów,
b) koła zainteresowań,
c) organizację indywidualnego programu i toku nauki.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach

Kierownik GOPS: Aneta Woźniczko
Miejscowość: Kije
Adres: 16 
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski 
Telefon: (041)356 80 09 w. 33,35
Czas pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Zakres działania:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania zlecone, do których należy:
1.przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,
2.przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych , macierzyńskich zasiłków okresowych i macierzyńskich zasiłków jednorazowych,
3.opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z gwarantowanego zasiłku okresowego i zasiłku stałego ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji,
4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
5.przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
6.przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osobistego i rodzinnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje ponadto zadania własne i własne obowiązkowe:
1.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
2.przyznawanie pomocy rzeczowej,
3.przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
4.inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,
5.udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym , w tym osobom bezdomnym,
6.świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
7.udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
8.sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
9.praca socjalna.
 
Statut GOPS w formacie Word - wielkość 23 kB


 

 

 
Data wytworzenia: 2007-02-25
Data udostępnienia: 2007-02-25
Ilość wyświetleń: 4684
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Krzysztof Hynek

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA