wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
herb
Urząd Gminy Wodzisław
28-330 Wodzisław, ul. Krakowska 6
województwo: świętokrzyskie, powiat: jędrzejowski
tel. 413806118, fax 413806118
e-mail: ugwodzislaw@wp.pl, http: www.ugwodzislaw.pl
NIP: 656-18-33-924, Regon: 000549878

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
od godz. 7:30 - 15:30

Wójt Gminy Wodzisław
mgr inż. Bożena Szczypiór

[tel: 38-06-300,38-06-118, 38-06-120 wew. 33
e-mail: wojt@ugwodzislaw.pl

Wójt Gminy Wodzisław przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących urzędu oraz skarg i wniosków w każdy poniedziałek i piątek od godziny 8:00 do godziny 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

Termin i godzinę spotkania można uzgodnić osobiście w sekretariacie urzędu lub telefonicznie pod numerem
(41) 38 06 118 wew.31.


Numer JST w systemie TERYT: 2602092

Numery kont bankowych do wpłat:
08 8526 0001 0000 1300 2000 0001 - Dochody budżetu
51 8526 0001 0000 0130 2000 0004 - Podatki i opłaty

 

Strona główna / Zamówienia publiczne / 2013

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2013-03-28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu

Wodzisław: Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu
Numer ogłoszenia: 122678 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wodzisław , ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3806118, faks 041 3806118.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu. Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie 1. Opracowanie audytu energetycznego na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu Dane wyjściowe do projektowania znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ - Dane wyjściowe. Obowiązki Projektanta w ramach Zadania 1: Projektant opracuje audyt energetyczny zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów i rozporządzenia wydanego na jej podstawie. Audyt energetyczny powinien dodatkowo zawierać: zestawienie w formie tabelarycznej charakterystyki rzeczowej wybranego do realizacji wariantu wraz z informacją na temat wielkości zaoszczędzonej energii wyrażonej w MWh/rok. wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - Planowany Efekt Ekologiczno-Rzeczowy w zakresie punktów c) - d). Wykonawca przekaże ww. dokumentację Zamawiającemu w 5 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych w formacie pdf. i doc. Zamawiający dokona sprawdzenia audytu w terminie 3 dni od jego przekazania. W trakcie tego okresu Zamawiający dokona odbioru kompletnej dokumentacji projektowej lub odmówi odbioru podając uzasadnienie. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru audytu jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego kończy termin wykonania zamówienia i świadczy o zrealizowaniu zamówienia w zakresie Zadania 1 i uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury za Zadanie 1. Obowiązki Projektanta w ramach Zadania 2: Projektant opracuje dokumentację projektową wszystkich niezbędnych branż w zakresie dostosowanym do rozmiaru prac wynikających z audytu energetycznego i uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę. Projektant opracuje dokumentację projektową w sposób zgodny z: wymaganiami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wydanych na jego podstawie, przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami. Projektant we własnym zakresie uzyska mapy do celów projektowych a także wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania przez Wykonawcę robót. Projektant uzyska od właścicieli urządzeń, sieci, dróg, działek, wszystkich niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień, pozwoleń, porozumień, warunków technicznych itp. wraz z opracowaniem na własny koszt koniecznych ekspertyz, planów, analiz i operatów. Projektant w dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz STWiOR określi właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumentację projektową należy wykonać w następującej formie i ilościach: W wersji papierowej: Projekt budowlano-wykonawczy - 5 egz. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. Przedmiar robót - 3 egz. Kosztorys inwestorski - 2 egz. W wersji elektronicznej na płycie CD - 2 egz.: Projekt budowlano-wykonawczy w formacie pdf. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formacie pdf. i doc. Przedmiar robót w formacie pdf. i doc. Kosztorys inwestorski w formacie pdf. i doc. Projektant w opracowanej dokumentacji projektowej zamieści informację o przewidywanym okresie realizacji robót objętych projektem przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych naszego kraju. Zamawiający dokona sprawdzenia projektu w terminie 14 dni od jego przekazania. W trakcie tego okresu Zamawiający dokona odbioru kompletnej dokumentacji projektowej lub odmówi odbioru podając uzasadnienie. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego kończy termin wykonania zamówienia i świadczy o zrealizowaniu zamówienia w zakresie zadania 2 w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej oraz uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury do wysokości 60% wynagrodzenia za Zadanie 2. Po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Projektant wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę i uzyska decyzję wraz z zaświadczeniem o jej prawomocności. Po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę i uprawomocnieniu się tej decyzji, Wykonawca może wystawić fakturę na pozostałą część wynagrodzenia za Zadanie 2. Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zastosowanych w nim rozwiązań na etapie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.31.43.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł., słownie: jeden tysiąc złotych, groszy 00/100. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium na przetarg - Audyt i projekt. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Wykonawca, który nie wniesie wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego ofertę uzna się za odrzuconą. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1 - 4a ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wadium, pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych warunków umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: wystąpi konieczność zmiany w nazwie inwestycji (przedmiocie umowy), nastąpią opóźnienia w przekazywaniu przez Zamawiającego dokumentacji lub informacji niezbędnych do wykonania projektu - termin realizacji zostanie przedłużony o okres oczekiwania na dane od Zamawiającego, Zamawiający zmieni istotnie dane wyjściowe do projektowania lub zakres rzeczowy dokumentacji - termin realizacji zacznie biec od nowa od dnia uzyskania nowych danych wyjściowych lub zakresu rzeczowego, wystąpi konieczność wydatkowania środków do końca roku budżetowego - okres płatności zostanie skrócony zgodnie z decyzją Skarbnika Gminy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodzislaw.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wodzisławiu ul. Krakowska 6 28-330 Wodzisław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Wodzisławiu ul. Krakowska 6 28-330 Wodzisław Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

POBIERZ - SIWZ i załącznikiZatwierdzam

Wójt Gminy Wodzisław

Inż. Józef Syska

 


Aktualności powiązane:
 
Data wytworzenia: 2013-03-28
Data udostępnienia: 2013-03-28
Ilość wyświetleń: 569
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Teresa Kamińska
Zatwierdzone przez: Józef Syska
Opublikowane przez: Paweł Zapart