Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Zakład Opiekuńczo Leczniczy
61-858 Poznań, ul. Grobla 26
tel. ( 061) 852 95 67, fax ( 061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl, http: www.zolgrobla.poznan.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
FINANSE
 
 
Gospodarka finansowa
1. ZOL prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej.
 
2. Podstawą gospodarki finansowej  ZOL jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora ZOL.
 
3. ZOL pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
 
4. ZOL gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym ( otrzymanym i zakupionym )
 
5. Wartość  majątku określają:
- fundusz założycielski,
- fundusz ZOL,
 
6. ZOL prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
 
7. ZOL może uzyskiwać środki finansowe:
- z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,
- z wydzielonej działalności innej niż wymienione w punkcie 1,
- z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
- na pokrycie ujemnego wyniku finansowego,
- na cele określone w ustawie o działalności leczniczej,
- na realizację zadań określonych odrębnymi przepisami.
 
8. Roczne sprawozdanie finansowe ZOL, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Spłeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 
9. Dyrektor ZOL zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości.
 
Podstawowym źródłem finansowania działalności statutowej Zakładu są:
1 . W zakresie finansowania kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych - środki pieniężne uzyskiwane w ramach realizacji umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
2. W zakresie pokrycia kosztów wyżywienia i zakwaterowania- odpłatność pacjentów Zakładu.
 
Mienie i struktura własnościowa
 
Wartość majątku Zakładu określają:
1. Fundusz założycielski
2. Fundusz Zakładu
 
Fundusz założycielski Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu zgodnie z decyzją GN-VII-72504/45/99   z dnia 14.12.1999r.Wojewody Poznańskiego stanowi mienie państwowe położone w Poznaniu przy ul. Grobla 26, działka nr 6/1 o powierzchni 1774m2, arkusz mapy :31 objęta księgą wieczystą KW 134865 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.
Fundusz założycielski zwiększają, przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetów gmin na cele rozwojowe oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
 
Fundusz Zakładu zwiększa się o:
- zysk bilansowy
- amortyzację majątku trwałego
- dotacje budżetowe
- kwoty zwiększenia majątku trwałego będące skutkiem ustawowego przeszacowania tego majatku
- środków z innych źródeł
 
Fundusz Zakładu zmniejszają:
- straty bilansowe
- umorzenie majątku trwałego
- kwoty zmniejszenia majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.
 
Na majatek ruchomy będący własnością ZOL w Poznaniu składają się:
- wartości niematerialne i prawne
- środki trwałe:
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne
grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
grupa 6 -  urzadzenia techniczne
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 
 
 
 
 
Data wytworzenia: 2014-01-14
Data udostępnienia: 2014-01-14
Ilość wyświetleń: 618
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Beata Klijewska

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA