Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 24 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Złotym Stoku
57-250 Złoty Stok, Rynek 22
tel. (0-74) 8-164-164, fax (0-74) 8-164-133
e-mail: um@zlotystok.pl, http: www.zlotystok.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

          Na mocy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352) zostały m.in. określone zasady, tryb udostępniania jak i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

         Przez ponowne wykorzystywanie informacji należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego (tj. każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 1. Zakres podmiotowy prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 • udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku;
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 1. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy

(ograniczenie nie obejmuje m.in. informacji o osobach pełniących funkcje publiczne);

 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 • zgodnie z przepisami innych ustaw;
 • w zakresie  praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.
 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku;
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępudo informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
Wniosek powinien spełniać wymogi formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 1. Zasady rozpatrywania wniosku

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.  Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 1. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku (z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy):

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania  złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia
o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny
z wycofaniem wniosku.

W razie otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat
za ponowne wykorzystywanie. Nadto podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w ustawie (art. 6 ustawy).

Nadto podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jeżeli realizacja wniosku wymaga przetworzenie informacji i spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 2 ustawy).

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji
o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23
z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 718) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz

z odpowiedzią na skargę.

 1. Dodatkowe informacje (wysokość opłat)

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji
w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków
o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji, w szczególności: koszty nośników danych, koszty przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku, koszty wysyłki, proporcjonalnie szacowane koszty pracy pracowników.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

 
Data wytworzenia: 2016-09-12
Data udostępnienia: 2016-09-12
Ilość wyświetleń: 173
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Paweł Żurawiak
Zatwierdzone przez: Paweł Żurawiak
Opublikowane przez: Paweł Żurawiak

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA