Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
26 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Zaniemyśl
63-020 Zaniemyśl, ul. Średzka 9
tel. (61) 28 57 580, fax (61) 28 57 474
e-mail: sekretariat@zaniemysl.pl, http: www.zaniemysl.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

PROTOKÓŁ NR XXX/2006

z sesji Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 18 września 2006 roku

odbytej w godz. od 16.00 do 19.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział wzięło 14 radnych. Ponadto w sesji udział wzięli: pracownicy Urzędu, sołtysi, zaproszeni goście, mieszkańcy gminy, lokalna prasa. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, sołtysów nr 2.

Porządek obrad:


1.Otwarcie sesji.

2.Powitanie radnych i zaproszonych gości.

3.Stwierdzenie quorum radnych.

4.Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

5.Informacje Wójta Gminy.

6.Interpelacje radnych i zapytania organów pomocniczych gminy.

7.Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zaopiniowania i potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania

przewidzianego do wykonania w roku 2007, zgłoszonego do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

b/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej w Lubonieczku gm. Zaniemyśl,

c/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej na rok 2007,

d/ w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/232/2005 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2006,

e/ w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/216/2005 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2005 roku w sprawie uczestnictwa finansowego gminy Zaniemyśl w kosztach odtworzenia warstwy ścieralnej nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Zaniemyśl na rok 2006.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.Wolne głosy i wnioski.

10.Zamknięcie sesji.

Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Kubiak.

Ad.2.Przewodniczący powitał przybyłych na sesję radnych i gości.

Ad.3.Przewodniczący stwierdził quorum radnych wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił porządek obrad, do którego wniosek zgłosił Zastępca Wójta aby wprowadzić do porządku punkt 7e podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały Nr XXIII/216/2005. Wniosek został w głosowaniu jawnym przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.Protokół obrad z poprzedniej sesji w wyniku jawnego głosowania przyjęto 13 głosami za przy 1 wstrzymującym.

Ad.5.Informacje Wójta Gminy:

I N F O R M A C J A

z przeprowadzonych przetargów i zrealizowanych robót

w okresie od 27czerwca 2006 r. do 18 września 2006 r.


I. DZIAŁ INWESTYCJE WŁASNE.

1. Budowa ul. Sosnowej w Zaniemyślu

W dniu 06 lipca br. , zgodnie z zawartą umową, dokonano odbioru " budowy ul. Sosnowej w Zaniemyślu wraz z włączeniem w drogę wojewódzką nr 432 (ul. Średzka)".

W wyniku realizacji w okresie od 10 kwietnia do 30 czerwca br. inwestycji wykonano :

- podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm z położeniem nawierzchni asfaltowej grubości 2 x 4cm na powierzchni 3.030,93 m2

- chodniki i wjazdy na posesje na powierzchni 965,39 m2

- wybudowano i podłączono 23 kratki ściekowe do pobudowanej wcześniej kanalizacji deszczowej

- wymalowano oznakowanie poziome i ustawiono 17 znaków pionowych

- włączono budowaną ul. Sosnową w ul. Średzką

Wartość robót, których inwestorem był Zakład Gospodarki Komunalnej, wyniosła :

- roboty budowlano - montażowe 386.438,51 zł. netto

- usługa nadzoru inwestorskiego 2.790,00 zł. netto

------------------------------------------------------------------

łącznie 389.228,51 zł. netto

Do kwoty tej należy dołączyć:

- podkłady geodezyjne i projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej 13.900,00 zł. netto (zapł. w 2005r.)

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej 97.080,82 zł. netto (zapł. w 2006 r.)

- projekt organizacji ruchu związany z włączeniem w drogę wojewódzką 1.229,50 zł. netto

-------------------------------------------------------------------------------------

co daje łączną wartość przedsięwzięcia 501.438,83 zł. netto

W powyższej kwocie znajduje się dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski W kwocie 30.000,00 zł.

Zrealizowane roboty zgłoszono do Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w Poznaniu oraz do Powiatowego Inspektora Budowlanego w Środzie Wlkp. od którego otrzymaliśmy w dniu 25 sierpnia br. pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja została zakończona i rozliczona.


 1. Budowa sieci wodociągowej Dębice - Kępa Mała etap V

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu 02 sierpnia 2006 r. złożono 3 oferty z wartościami od 158.360,32 zł. do 262.825,91 zł. netto. Inwestorem jest ZGK.

W wyniku procedury sprawdzającej stwierdzono ważność wszystkich ofert i zgodnie z przyjętym kryterium, wyboru cena 100%, wybrano ofertę najtańszą.

Wybranym oferentem została Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z Pogorzeli, z którym to oferentem w dniu 21 sierpnia 2006 r. podpisana została umowa z terminem realizacji do 15 listopada 2006 r.

W tym samym dniu przekazano plac budowy.


 1. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Łęknie.

W dniu 24 lipca 2006 r. dokonano odbioru pobudowanej w okresie od 02 maja do 06 lipca br. "kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Łęknie".

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia pobudowano :

- kolektor grawitacyjny z rur PCV o długości 506 mb

- przykanaliki z rur PCV o długości 95 mb wraz ze studzienkami ściekowymi 16 szt.

- osadnik z seperatorem wraz z odprowadzeniem wód opadowych do jeziora Jez. Małe

Wartość przedsięwzięcia wyniosła :

- podkłady geodezyjne 4.270,00 zł.

- projekt budowlany 7.320,00 zł.

- roboty budowlano - montażowe 189.960,19 zł.

- nadzór inwestorski 2.130,39 zł.

------------------------------------------------------

RAZEM 203.680,58 zł. brutto

z czego Agencja Nieruchomości Rolnych sfinansowała roboty budowlano - montażowe w kwocie 189.960,19 zł. Pozostałą należność uregulowano z budżetu Gminy.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia związana była z planowaną nakładką masy asfaltowej na odcinku Zaniemyśl - Łękno.

4. Budowa drogi Polwica - Winna etap II i III

Na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu 03 sierpnia 2006 r. złożono 5 ofert o wartościach od 257.002,68 zł. do 343.667,48 zł. brutto. Inwestorem jest Urząd Gminy.

W wyniku sprawdzenia ofert stwierdzono ważność wszystkich i w dniu 21 sierpnia 2006r. podpisana została umowa z wybranym oferentem, którym został Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL z Borowo Młyn gmina Pobiedziska za wartość 257.002,68 zł. brutto z terminem realizacji do 30 września 2006 r.

W tym samym dniu przekazano Wykonawcy plac budowy. Prace obejmują wytyczenie drogi, ścinkę będących na trasie inwestycji drzew, wykorygowanie i nawiezienie warstwy tłucznia o grubości 20 cm.

W miniony piątek po głębokiej analizie środków budżetowych podjęto decyzję o położeniu na tej drodze nakładki asfaltowej. Na powyższe zostanie ogłoszony w dniu dzisiejszym przetarg nieograniczony. Szacunkowa wartość zadania . 180.000 zł netto

5. Modernizacja i remont budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi Zaniemyśl

W dniu 06 lipca 2006 r., na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, podpisana została umowa z Wykonawcą którym został Zakład Ogólnobudowlany Stanisława Szczęsnego z Robakowa. Wartość umowy wyniosła 173.025,83 zł. brutto a inwestorem był Urząd Gminy. W trakcie prowadzonych prac okazało się, że kosztorys inwestorski nie obejmował wszystkich robót oraz że przy rozbiórce tarasu przy przedszkolu okazało się, ze stan techniczny istniejących schodów zewnętrznych grozi ich zawaleniem. W związku z powyższym w dniu 31 lipca br., na podstawie art. 4 pkt. 8 i art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, podpisana została umowa na roboty dodatkowe obejmująca : wykonanie nowych schodów betonowych na gruncie do sal dydaktycznych przedszkola, podmurowanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy OPS i Bibliotece oraz pobudowanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi do piwnic ze szczytu przedszkola.

Wartość robót dodatkowych oszacowano na kwotę 12.079,95 zł. brutto.

Roboty zostały, zgodnie z zawartą umową, zgłoszone do odbioru w dniu 25 sierpnia 2006r. i rozpisany został odbiór na dzień 01 września 2006 r.

Protokołem odbioru odebrano wykonane roboty, przy czym ujawniono usterki, które Wykonawca zobowiązany był usunąć do 11 września br. W dniu 08 września br. dokonano odbioru wykonanych usterek i zaistniała możliwość rozliczenia Wykonawcy, który łącznie z robotami dodatkowymi otrzymał wartość w kwocie 185.105,78 zł. brutto.

W okresie realizacji robót, w wyniku ulewnych deszczy, zalaniu uległy pomieszczenia Przedszkola, OPS i Biblioteki. Pismem z dnia 09 sierpnia br. zgłoszone zostały Wykonawcy szkody, które to Wykonawca zgłosił ubezpieczycielowi. Szkody zostały usunięte i oczekujemy przekazania środków finansowych przez ubezpieczyciela.

6. Remont pomieszczenia biblioteki w Zaniemyślu

W wyniku przeprowadzonego przetargu na modernizację i remont budynku wielofunkcyjnego i oszczędności poprzetargowych podjęto decyzję i rozpoczęte zostały negocjacje z Wykonawcami, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (bez stosowania ustawy), o zakresie robót obejmujących :

 1. położenie płytek GRESS na posadzce i w pomieszczeniu WC oraz płytek ściennych w WC

 2. remont pomieszczenia WC wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej łącznie z wymianą "białego montażu" oraz wymiana grzejników wraz z wymianą podejść

 3. wymiana lamp oświetleniowych wraz z osprzętem

 4. malowanie pomieszczeń ( ściany i sufit)

 5. montaż żaluzji pionowych

W wyniku negocjacji złożone zostały oferty będące podstawą podpisania umów z poszczególnymi wykonawcami o łącznej wartości 14.982,89 zł. brutto

Roboty wykonane zostały zgodnie z zawartymi umowami w okresie od 21 sierpnia do 01 września 2006 r. Żaluzje zamontowano w ubiegłym tygodniu

W związku z planowanymi robotami remontowymi usunięte zostały regały biblioteczne, Ich stan techniczny dyskwalifikował ich część z dalszego użytkowania dlatego podjęto decyzję o o zakupie nowych regałów. Z ofert, które napłynęły wybrano dostawę którym została Firma Famar SYSTEM z siedzibą ul. Jagielońska 70 w Kielcach za wartość brutto 18.056,00 zł z terminem dostawy i montażu do dnia 15 września 2006 r. Dostawca wywiązał się z umowy

Pozostała część używanych regałów po oczyszczeniu i malowaniu przekazana zostanie do szkół i zaplecza biblioteki publicznej.

Łączna więc wartość przeprowadzonego remontu pomieszczeń biblioteki wraz wymiana regałów wniosła 33.038,89 zł. brutto

II. Dział inwestycje zewnętrzne

Informacja na temat prac remontowych wykonanych w pasie drogowym DRÓG POWIATOWYCH na terenie gm. Zaniemyśl.


 1. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3736P od drogi woj. 432,w kierunku Śniecisk na długości - 1,120km.

- polegający na położeniu dywanika z masy bitumicznej.

/warstwa ścieralna z betonu asfaltowego/.

Wartość tego zadania wyniosła - 100.000,00zł./brutto/.

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2468P - ul. Poznańska od skrzyżowania z ul. Śremską, w kierunku Łękna, na długości - 1,200km,

- polegający na położeniu dywanika z masy bitumicznej. /warstwa ścieralna z betonu asfaltowego/.

Wykonawcą obu tych zadań na drogach powiatowych było

 • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Spółka z o.o.Żabno 2A. 63-112 Brodnica.

Ogółem wartość wykonanych remontów nawierzchni na drogach powiatowych wyniosła - 250.000,00zł/brutto/. Gmina Zaniemyśl - na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu Średzkiego, partycypowała w w.w. kosztach w kwocie - 50.000,00zł.

III. Dział, remonty modernizacje i zakupy

1.W dniu 4 września odbył się odbiór i przekazanie do użytkowania robót wykonanych w obiekcie Stadion Sportowy w Zaniemyślu. W miesiącu czerwcu zwrócono się do potencjalnych wykonawców w wyniku czego otrzymano dwie oferty na modernizację trybun na stadionie. Wybrano ofertę tańszą firmy Langras S.C Andrzej Latanowicz, Tomasz Latanowicz z Runowa 4 gm. Kórnik. Cena oferty 26 tysięcy netto/ 31.720,00 brutto/. Druga oferta wyceniona była na kwotę 33.250 zł netto + 22 VAT. Prace obejmowały rozebranie istniejących trybun, wykonanie betonowych podestów pod nowoprojektowane siedzenia , wykonanie schodów komunikacyjnych z kostki brukowej między siedzeniami, ułożenie pierwszego podestu z kostki betonowej oraz zamontowanie siedzeń plastikowych dostarczonych przez Zamawiającego. Zadanie było dofinansowane z Funduszy Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15.000,00 zł Zakupiono 120 siedzeń za cenę brutto 3.989,40

 1. W dniu 1 września zakupiono zestaw komputerowy z monitorem LCD i drukarką laserową i oprogramowaniem pakiet OFFICE do działu księgowości za cenę brutto 4.294,96 zł

 2. W miesiącu lipcu w strażnicy OSP Zaniemyśl wymieniono trzy bramy garażowe i zamontowano bramy segmentowo przemysłowe. Koszt zadania 27.024,93 zł.

 3. Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamówiono dostawę dwóch stołów betonowych do pingponga dla mieszkańców wsi Jaszkowo i Pigłowice. Cena zakupu ze specjalistycznym transportem/ jeden waży ok. 700 kg/ 5.655,92 zł. Termin dostawy do połowy października. Sołtysów tych miejscowości proszę o pomoc poprzez zamontowanie ich do podłoża.

 4. Zakład Gospodarki Komunalnej w miesiącu wrześniu z własnych środków zakupił ubijak wibracyjny LT 600 za cenę brutto 9.613,60 z przeznaczeniem do zagęszczania gruntu w trakcie prac ziemnych.

 5. W miesiącu wrześniu odmalowano pomieszczenie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych znajdujące się w piwnicy UG. Prace wykonał ZGK. W oknach zlikwidowano firany i zamontowano żaluzje pionowe.

 6. W miesiącu sierpniu skradziono z ul. Działkowej i Kochanowskiego i Średzkiej 4 żeliwne włazy studzienek deszczowych. ZGK zakupił 3 szt nowe w cenie 567 zł brutto. Jedną uzupełnił ZDP.

 7. ZGK wykonał remont kapitalny chodnika w Śnieciskach. Przełożono i uzupełniono płytki w chodniku na długości ok. 600 mb. Ponadto na wniosek mieszkańców :

 1. wykonano zatokę dla autobusu szkolnego.

 2. Wyłożono płytkami przystanek w Śnieciskach kierunek Jaszkowo oraz w Brzostku.

 3. Obecnie jest naprawiany chodnik przy Powstańców Wielkopolskich

 4. Wymiana 2 pomp na ul. Topolowej. Na kwotę 20 000 zł


 1. Informacja na temat wykonanych prac, związanych z utrzymaniem pasa drogowego - dróg gminnych.


a/ W miesiącu lipcu wykonano ścinkę poboczy na drogach gminnych na odcinku - 4500,0mb. następujących dróg:


 1. od dr. woj. nr 432 do miejscowości Płaczki /do końca odcinka utwardzonego/ na důugoúci - 2000,0m. - 4000,0m˛ úcinki.

b. od dr. woj. nr 432 do miejscowości Luboniec.na długości - 500,0m. - 1000,0m˛ ścinki.

 1. od ul. Topolowej w Zaniemyślu /od końca terenu zabudowanego/ do skrętu na Majdany/ do drogi powiatowej/.na długości - 2000,0m. - 4000,0m˛ ścinki.

Ścinkę wykonywała firma - Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak Bożacin ul. Ogrodowa 59. 63-700 Krotoszyn. Firma ta zastała wybrana z czterech oferentów - z najniższą ceną jednostkową.

Łącznie dokonano ścinki na powierzchni - 9.000,0m˛.

Wartość wykonanej ścinki poboczy wynosi:

9.000m˛ x 1,95zů/m˛ /brutto cena jednostkowa/ = 17.550,00zł.

b/ Aktualnie dwie osoby /z robót publicznych/ wykonują w celu podniesienia bezpieczeństwa na drogach wycinkę krzewów z poboczy dróg gminnych, na odcinkach wymagających tego zabiegu, - następujących drogach:


 1. Winna - Bożydar.

 2. Winna - Jeziory Wielkie.

c. Łękno - Huby Jezierskie.

 1. Brzostek - Wyszakowskie Huby.

 2. Zaniemyśl - Lubonieczek.

IV. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym.

 • W dniu 31.05.2006r wygasła umowa dzierżawy na grunty pod ośrodkiem KAMA w Zaniemyślu. Ponieważ domki letniskowe znajdujące się na powyższym gruncie stanowią własność prywatną Urząd Gminy w Zaniemyślu ogłosił przetarg ograniczony w stosunku do właścicieli domków. Przeprowadzony przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia i wobec powyższego w dniu 26.06.br zawarto 11 umów na okres od 1 lipca do 31.12.2006r. wydzierżawiając udziały w gruncie. Zawarcie umów okresowych spowodowane było przygotowaniem kolejnego przetargu.

 • Zarządzeniem z dnia 31.07.2006r ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Do sprzedaży przeznaczono 2 działki budowlane przy ul. Średzkiej oraz 1 przy ul. Dębowej w Zaniemyślu.. Po obowiązującym okresie wywieszenia wykazu w dniu 11.09.br ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz.nr 214/19 obszaru 753 m2 za cenę do przetargu 24.100 zł + podatek VAT, działki nr 214/20 obszaru 703 m2 za cenę do przetargu 22.500 zł + podatek VAT oraz działki nr 785/2 obszaru 820 m2 za cenę do przetargu 26.240 zł + podatek VAT. Przetarg wyznaczono na dzień 11 października 2006r.

 • Zarządzeniem z dnia 11.08.2006r ogłoszono wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

Do sprzedaży przeznaczono lokal w budynku przy ul. Raczyńskiego 2 w Zaniemyślu. Po wymaganym okresie wywieszenia wykazu skierowano do najemcy lokalu ofertę sprzedaży.

V. Dział Sprawy kadrowe.


 1. W dniu 1 września zatrudniono w Urzędzie Gminy p. mgr Agnieszkę Szefler na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej. Ogłoszenie o naborze ukazało się w dniu 5 kwietnia br. Termin składania ofert upłynął 28 kwietnia. Wpłynęły 4 oferty, jedna została odrzucona jako nieważna. W wyniku rozmów kwalifikacyjnych w których uczestniczyło trzech kandydatów wyłoniono kandydaturę p Agnieszki Szefler. Jest ona mieszkanką Zaniemyśla, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i posiada 10 letni staż pracy w księgowości w tym dwa lata na stanowisku kierowniczym jako główny księgowy.

 2. W dniu 11 września ogłoszono konkurs na stanowisko Kierownika ZGK w Zaniemyślu – termin składania ofert do dnia 10.10.2006 godz. 12.00. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zaniemyśl, na tablicy ogłoszeń w UG, zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy, oraz zamieścimy informację w lokalnej prasie.

 3. W dniu 4 października br w GOKiR w Zaniemyślu odbędzie się rejestracja przedpoborowych rocznik 1988. Od godz 8.00 przyjętych zostanie 57 osób.

 4. Zatrudnienie bezrobotnych:

- w ramach robót publicznych w okresie od 8 maja do 7 listopada zatrudniamy 8 bezrobotnych. Całkowity koszt zatrudnienia to 52.181 zł z czego kwota 47.804,22 to refundacja z PUP. W miesiącu czerwcu 4 pracowników wyczyściło i wykosiło 2674 mb rowów melioracyjnych, w lipcu 2850 mb, od 1 sierpnia do 12 września rów polwicki dł 5.100 mb. Trzy osoby skierowane do pracy w ZGK pracowało m.innymi przy układaniu chodnika w Śnieciskach, układaniu płytek na przystankach w Śnieciskach i Brzostku, oraz wykonywały prace związane z utrzymaniem zieleni i sprzątania miejscowości. Jeden pracownik pracował w GOKiR między innymi przy utrzymaniu Ścieżki pieszo rowerowej, utrzymaniu amfiteatru i organizacji imprez plenerowych

- w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych jest 10 osób bezrobotnych, w okresie od 15 maja do 31 października przez 10 godzin tygodniowo pracują:

a/ 4 w GOKiR przy porządkowaniu terenu przy jeziorach

b/ 6 przy porządkowaniu cmentarza ewangelickiego.

Koszt zatrudnienia 14.400 zł z czego 60% - 8640 ZŁ to refundacja z PUP

- staż absolwencki odbywa w jednostkach podległych 6 osób

- służbę zastępcza 2 osoby w GCI i ZGK


 1. Informacja z OŚWIATY

1.Restrukturyzacja oświaty:

począwszy od dnia 1.09.2006 prowadzenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pigłowicach przejęło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury ba Wsi z siedzibą w Pigłowicach. Do w.w. szkół od 4.09.2006r. uczęszcza ogółem 130 uczniów, w tym do oddziału zerowego 9, do szkoły podstawowej 49 i do gimnazjum 72 uczniów. Dotychczasowi nauczyciele i pracownicy obsługi, którzy zadeklarowali pracę w Stowarzyszeniu /5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi/ wypowiedziało stosunki pracy w ustawowym terminie i podjęli pracę w Stowarzyszeniu bez konieczności wypłacenia im odpraw. 4 nauczycielom zatrudnionym na czas określony wygasły umowy o prace, 4 nauczycielom zapewniono pracę w innych jednostkach oświatowych, 4 nauczycielom, którzy nie chcieli podjąć pracy w Stowarzyszeniu wypowiedziano stosunki pracy i wypłacono stosowne odprawy pieniężne / 3 odprawy 6 m-czne i 1 odprawa 2 m-czna/. Kwota wypłaconych odpraw związanych z restrukturyzacją szkół w Pigłowicach to 31.394 zł. Zwrócono się z wnioskiem do MEN o częściowe sfinansowanie wypłaconych odpraw w kwocie 10.465 zł. Nadzór pedagogiczny nad Stowarzyszeniem sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Stowarzyszenie otrzymywać będzie od Gminy comiesięczną dotację podmiotową płatną do końca każdego miesiąca, rozliczaną zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą rady Gminy. W dniu dzisiejszym wyjątkowo ze względu na trudną sytuację finansową Stowarzyszenia dotacja za miesiąc wrzesień została przelana wcześniej na konto Stowarzyszenia. W dniu 7.09.2006r. dokonano bezpośredniej kontroli w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie w zakresie ilości uczniów. Nie stwierdzono różnicy pomiędzy stanem faktycznym a ilością uczniów wykazaną przez Stowarzyszenie we wniosku o uruchomienie dotacji na miesiąc wrzesień 2006r. na podstawie umowy użyczenia podpisanej przez Gminę ze Stowarzyszeniem w dniu 31.08.2006r. został sporządzony i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy składników majątkowych. Podpisanie protokółu poprzedziła inwentaryzacja całego majątku będącego własnością Gminy, która została przeprowadzona w dniach od 23 do 30 sierpnia 2006r.

Począwszy od 4.09.2006t. Szkoła Podstawowa w Czarnotkach zgodnie z uchwałą Rady Gminy prowadzi działalność w obniżonej strukturze organizacyjnej /klasy od 0 do III/. Do szkoły tej uczęszcza od września 18 dzieci, natomiast uczniowie klas IV-VI dowożeni są do Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu /17 uczniów/. W Szkole w Czarnotkach pracuje aktualnie 3 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz nauczyciel religii niepełnozatrudniony a zajęcia odbywają się w klasach łączonych w dwóch oddziałach szkolnych.

2.W dniu 24 lipca 2006r. odbyły się egzaminy 3 nauczycieli na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin.

3.W dniu 1.08.2006r. ogłoszono w BIP, w szkołach i na tablicach ogłoszeń informację o naborze wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2006/2007. Wnioski te przyjmowane były do dnia 15.09.2006r. ogółem wpłynęło 231 wniosków. Będą one rozpatrzone przez Gminną Komisję Stypendialną po otrzymaniu z budżetu państwa II transzy środków finansowych na ten cel.

4.Począwszy od dnia 1.09.2006r. przedłużono na okres jednego roku szkolnego tj. 2006/2007 pełnienie funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu Pani Elżbiecie Rusiak. Powierzenie stanowiska nastąpiło po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty w Poznaniu.

5.Uzyskano z Urzędu Wojewódzkiego zapewnienie dofinansowania zadań związanych z dożywianiem uczniów w szkołach, w tym koszty posiłków, dowozu posiłków i doposażenie kuchni i stołówki. W dniu 15.09.2006r. podpisano aneks na kwotę dotacji 65.796 zł. Udział środków własnych Gminy w realizacji tego programu wynosi 40% tj. kwota 43.865 zł.

6.W dniach od 15 do 17 września 2006r. przeprowadzona została akcja "Sprzątanie Świata". Udział w akcji wzięły wszystkie szkoły z terenu Gminy. Szkoły zostały wyposażone w tym celu w worki foliowe i rękawice robocze.

7.W dniu 5.09.2006r. stwierdzono awarię instalacji wodociągowej w Zespole Szkół w Zaniemyślu, której oznaką był zwiększony pobór wody bieżącej /ok. 50%/. Pęknięta rura wodociągowa spowodowała wyciek wody do gruntu i dopiero po zlokalizowaniu pęknięcia zabezpieczono dalszy wyciek i poproszono wykonawcę o złożenie oferty cenowej na całkowite usunięcie awarii.

VII Informacja na temat Imprez Masowych w 2006 roku.

  1. Spotkania Country 1.07.2006r.

   koszty 18.079,02 zł

   przychód 16.921,31 zł


 1. XXVIII Zaniemyskie Bitwy Morskie 22.07.2006r.

  koszty 81.943,11 zł

  przychód 95.129,84 zł


 1. Dożynki Gminno-Parafialne i Święto Chleba 27.08.2006r.

  koszty 6.700 zł

  przychód 3.100 zł


OGÓŁEM : ZBM 13.166,73 zł

Country -1.157,71 zł

Dożynki -5.590,68 zł

______________

6.438,34 zł

Pomimo bezpłatnego wstępu na Picnik Country udało się zamknąć imprezy rekreacyjne na plusie.

Informacja z festynu dla osób niepełnosprawnych "Przez tolerancję do integracji" z 9.09.2006r.

Festyn został zorganizowany z inicjatywy Pana Mirosława Piątkowskiego i wspólnym działaniem Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu, Centrum Pomocy Rodzinie oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Środzie Wlkp. Koszty imprezy zostały założone na kwotę 3.100, z czego 1.860 zł zadysponowało Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast kwotę 1.240 zł zadysponowało TPD ze środków sponsorskich oraz własnych. TPD rozlicza w.w. środki na imprezę przed Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Poza wymienionymi kwotami jako wkład jednostek gminnych ZSPiG w Zaniemyślu zakupiło znaczki okolicznościowe za kwotę 400,06 zł oraz statuetki dla zwycięzców konkurencji rekreacyjnych w kwocie 180 zł. Razem 580,06 zł. Poza tym festyn wspierały w różny sposób firmy z naszej gminy tj. Piekarnia-Cukiernia BM ŁOBZA, Masarnia Paweł Stępa-Płaczki, TORO Roger Troszyński, Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Marcin Zalewski, Stadnina Koni HELLMANN Dębice, Kwiaty-Upominki Maria Grajek, Zakłady Odzieżowe JANTEX-Janina Pachura, Sklep Drobiarsko-Wędliniarski Katarzyna Konieczna, PW ALMEX, PHU DELIKATESY Krzysztof Strojny, Apteka prywatna Grzegorz Drybański, Apteka MAGDALENKA, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARGUS Marzena Guszczyńska, Zakład Handlowo-Usługowo-Transportowy JUR-POL Jerzy Wojtkowiak.

VIII Rzeczpospolita Internetowa

Na przełomie maja i czerwca br. Fundacja Grupy TP we współpracy z UNDP-programem narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ogłosiła konkurs grantowy. Do rozdysponowania przewidziano 3,2 mln złotych. W konkursie trzeba było nie tylko zgłosić ciekawy pomysł w jednej z trzech kategorii tematycznych: edukacja i rozwój, nasz region lub integracja i tolerancja, ale także zawiązać lokalną Grupę Działania, składającą się z osób i instytucji wspierających projekt. Ważnym elementem każdego ze zgłaszanych projektów było wykorzystanie Internetu. W ramach grantu można było otrzymać:

-kwotę do 50.000 zł,

-laptopa, rzutnik multimedialny, kamerę cyfrową, kamerki internetowe, itp.,

-do 5 zestawów komputerowych wycofywanych z TPS.A.

Jest mi niezmiernie miło przekazać, że w Gminie Zaniemyśl powstała grupa współdziałania, kooordynatorem programu został Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu. W wyniku prac tej grupy złożono stosowny wniosek.

Ogółem złożono 644 wnioski. Po rozpatrzeniu wniosków nadesłanych do programu Rzeczpospolita Internetowa zakwalifikowała do II etapu konkursu 131 projektów, które zostały ocenione w skali 1-5 na minimum 3,75 punktów.

Nasz projekt pt. TRZY MINUTY RATUJĄCE ŻYCIE-PROJEKT EDUKACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZANIEMYŚL Z ZAKRESU UDZIELANIA POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I PRZEDLEKARSKIEJ POSZKODOWANYM W WYNIKU ZDARZEŃ I WYPADKÓW po rozpatrzeniu zakwalifikował się do II etapu konkursu. Dodam jeszcze, że na 55 wniosków złożonych z Wielkopolski zakwalifikowano tylko 4.

Chciałem jeszcze dodać, że po ogłoszeniu konkursu wytypowaliśmy do niego szkołę w Czarnotkach, jako najsłabiej wyposażoną w sprzęt komputerowy, gdyż z Gminy można było złożyć tylko jeden wniosek. Z ubolewaniem stwierdzam, że nauczyciele z Czarnotek pomimo wcześniejszych zapewnień nie złożyli takowego wniosku. W związku z przedłużeniem przez organizatorów terminu przyjmowania projektów rzutem na taśmę po przekazaniu informacji do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu powstała tam w ekspresowym tempie grupa inicjatywna nauczycieli, która chciała i potrafiła zgłosić bardzo dobry projekt.

IX Informacja z OPS.

Plan wydatków na 2006r. na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne /rozdział 85212/ wynosi 1.100.700 zł. Środki te zaspokoją potrzeby na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych do miesiąca września br. Ośrodek zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie środków na rok bieżący o kwotę 456.000 zł. Od miesiąca września br. Ośrodek będzie jedynym realizatorem świadczeń rodzinnych dla wszystkich uprawnionych mieszkańców gminy, dla których dochód netto wynosi 504 zł na osobę. Będzie to nowy okres zasiłkowy, w którym rosną wysokości świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami. Zasiłek rodzinny będzie uzależniony od wieku dziecka do 5 lat 48 zł, od 5-18 lat 64 zł, powyżej 18 lat 68 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej do końca sierpnia wypłacił świadczenia 525 rodzinom. Były to świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. na nowy okres zasiłkowy przyjęto 477 wniosków. Przewiduje się przyjęcie około 600 wniosków do końca 2006 roku.

X Informacja z negocjacji w sprawie sprzedaży sieci gazowych.

Zgodnie z zawartą umową o użytkowanie sieci gazowej z dnia 14 lipca 2004r. w dniu 5 lipca 2006r. pismem do Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej w Poznaniu, Wójt zawiadomił o postawieniu do sprzedaży pobudowaną sieć gazową ś/c wraz z przyłączami we wsi Czarnotki oddaną w 2004 roku dł. 2.695 mb i 38 przyłączy. W piśmie tym postawiona została cena netto 156.000 zł + należny podatek VAT. WSG w projekcie umowy zaoferowała wartość 135.000 zł + 7% VAT. Dlatego też w dniu 11 sierpnia br. ponownie skierowano pismo z propozycją wartościową w wysokości 145.000 zł + należny VAT /ponieważ planowane są zmiany w stawkach VAT/, oraz zaproponowaliśmy termin zapłaty najpóźniej do 31 października 2007r. W dniu 14 września br. otrzymaliśmy pismo z WSG, że proponowana przez nich cena 135.000 zł netto stanowi wielkość nakładów pomniejszoną o amortyzację sieci i że rynkowa cena jest niższa z uwagi na małą liczbę odbiorców /6 odbiorców/ i niewielką perspektywę rozwoju sprzedaży. Co do terminu i zapisu "obowiązujący VAT" nie wniesiono sprzeciwu.

Wartość budowy to:

 1. podkłady geodezyjne 253,76 zł

 2. projekt budowlany netto 9.500,00 zł /+22% VAT/

 3. wykonawstwo 144.832,46 zł /+ 7% VAT/

 4. nadzór inwestorski 1.737,99 zł

  _____________

  Razem 156.324,21 zł netto

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu ogłoszono konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu. Oferty przyjmowane są w Urzędzie do dnia 10 października br do godziny 12.00.

-radny Heimann-w którym miejscu jest zatoka autobusowa w Śnieciskach? Ponadto nastąpiło zalanie budynku wielofunkcyjnego w czasie ulewy podczas jego remontu. Zostało zalane m.in. przedszkole, wygląd był tragiczny, brak dbałości o majątek. czy ubezpieczyciel zapłacił w całości straty, czy później nie będzie grzyb?

-Zastępca Wójta-zatoka autobusowa w Śnieciskach jest przy bramie na boisko szkolne dla bezpieczeństwa dzieci wysiadających z autobusu. Przedtem wysiadały na skarpę. Wykonano to na prośbę rodziców dzieci. Jeżeli chodzi o zalanie budynku wielofunkcyjnego i poniesienie z tego tytułu kosztów, to już w przetargu kanony prawa wymagają m. in. polisy od wykonawcy. W wyniku nieprzewidzianych działań i pogody nastąpiło zalanie. Ubezpieczyciel oszacował szkody, zalane pomieszczenia wykonawca odmalował, zabezpieczono przed pleśnią, poza tym jest dana gwarancja. Prace te zostały zapłacone z polisy ubezpieczeniowej wykonawcy.

Ad.6.Interpelacje i zapytania.

-radny Grześkowiak-zostały wyremontowane przystanki autobusowe na trasie Zaniemyśl-Środa Wlkp. ale pozostał przy nich niesprzątnięty gruz. Ludzie już tam dorzucają śmieci. Kiedy będzie to posprzątane. Wnoszę o systematyczne odczyty liczników za wodę. W Polwicy ostatnie były w maju dopiero. Po dłuższym czasie kwoty są zbyt duże i ludzie wtedy nie płacą,

-sołtys Zaniemyśla p.Włodarczak-ul. Śremska nie jest oznakowana nazwą ulicy. Sprawdzić oświetlenie Zaniemyśl bo są lampy, które migają i przygasają,

-radny Heimann-czy gmina nie powinna się włączyć do petycji w sprawie trasy S11 ? Jej rozbudowa skończy się na Kórniku i dalej w kierunku Środy juz nie pójdzie. Grozi nam zwiększony ruch aut. Można wysyłać podpisy poparcia o rozbudowę do Premiera.

Ad.7aProjekt uchwały przedstawiła pani Skrobiszewska.

Uwag do projektu nie zgłoszono.

W wyniku jawnego głosowania Rada podjęła uchwałę Nr XXX/257/2006 jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.7b.Projekt uchwały przedstawił pan Kajdasz.

Uwag do projektu nie zgłoszono.

W wyniku jawnego głosowania Rada podjęła uchwałę Nr XXX/258/2006 12 głosami za przy 2 wstrzymujących i stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.7c.Projekt uchwały przedstawiła pani Niemir.

Uwag do projektu nie zgłoszono.

W wyniku jawnego głosowania Rada podjęła uchwałę Nr XXX/259/2006 jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

PRZERWA 10 MINUT

Ad.7e.Projekt uchwały przedstawiła pani Niemir.

-radny Grześkowiak-krzyżówka na drodze do Polwicy jest źle rozwiązana, są wyłamane krawężniki. Łuk na krzyżówce do Kórnika winien być łagodny a jest pod kątem ostrym. Krzyżówka jest też źle wyprofilowana. A znajduje się ona przy dużych zakładach, gdzie jeżdżą duże ciężarowe samochody. Zgłaszane to było już w trakcie jej budowy ale bez efektu. Nie zgłaszam tego jako wniosek bo wiem, że to już nie będzie poprawione. Ponadto krzyżówka jest węższa niż sama droga,

-radny Heimann-chodzi o solidne wykonawstwo. Dopiero jak zdarzy się tam tragedia to będzie to naprawione. Trzeba to zrobić nawet z własnych środków, skoro nie potrafiliśmy tego dopilnować,

-radny Łobza-byłem tam i też stwierdzam, że jakość tych robót nie jest dobra. Jednak do tego odcinka nie dopłacaliśmy z budżetu ani złotówki. Podbudowa nie jest dobrze wykonana. Żadne zjazdy nie były uzgadniane w przetargu, dopiero w trakcie robót trzeba było to negocjować i Zarząd Dróg Powiatowych za to zapłacił. I tak to co można było jest zrobione i wytargowane,

-radny Dobosz-należy to zgłosić do przeróbki. Można było wytargować wiele, ale tylko przesunąć narożnik o 1 m dalej nie można było? Przy tym nie byłoby wcale kosztów. Podobnie 3 lata postulowałem o nawiezienie kamienia na łuk drogi w Jeziorach Małych, dopiero po 3 wypadkach to zrobiono. Jestem za tym aby wyegzekwować ten narożnik do naprawy,

-Zastępca Wójta-będzie wystosowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę tej krzyżówki.

W wyniku jawnego głosowania Rada podjęła uchwałę Nr XXX/260/2006 jednogłośnie i stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7d.Projekt uchwały przedstawiła pani Niemir.

-radny Grześkowiak-w korekcie w dz.900 zawarta jest wymiana pomp na ul.Topolowej za kwotę 20.000 zł. Czy nie powinno to być wkalkulowane w cenę ścieków? Dlaczego za to ma płacić cała gmina ? Ścieki odprowadzane kanalizacją są tańsze dużo od dowożonych,

-Zastępca Wójta-cena ścieków jest społecznie akceptowana. Windowanie cen nic nie da, ci co nie płacą nie będą płacić nadal a nawet ci co płacą to przestaną. Nie liczymy amortyzacji. Gdyby ZGK był spółką to cena byłaby wyższa. Ponadto zmiana cen za ścieki to sprawa dla następnej Rady,

-radny Grześkowiak-ja płacę za 1m3 10 zł i jeszcze muszę je dowieźć, a wzrost o 0,10 zł za dopływające to żaden argument, że ludzie przestaną płacić,

-radny Łobza-awaria pomp to inwestycja ZGK i przy tej cenie ścieków nie ma strat. Jaki maiłby więc cel podniesienie cen ścieków? ZGK jest rentowny,

-radny Grześkowiak-wymiana pomp w hydroforniach zawsze jest wkalkulowana w cene wody,

-pani Kurpik kier. ZGK-nie zawsze tak jest. Ludzie płacą za ścieki wg. wskazań licznika poboru wody i cena jest prawie taka sama. Kosztów na wsiach nie mają ci co nie wywożą ścieków, a zakupy pomp to zakupy inwestycyjne,

-radny Dobosz-zostawić tak jak jest ale dążyć należy do skanalizowania pozostałych wsi aby reszta mieszkańców gminy nie musiała ścieków dowozić,

-radny Heimann-niepokoi kwestia kompetencji Wójta. Porozumienie Wójta ze Stowarzyszeniem w Pigłowicach mówi, że dotacje subwencje gmina będzie przekazywała na koniec miesiąca a Wójt polecił wypłacić już w połowie września. Teraz gmina ustąpiła to jak będzie w przyszłości, jest to odstępstwo i wyrażam zaniepokojenie,

-pan Sieradzki-przepisy prawne precyzują wypłatę dotacji do końca każdego miesiąca. Nie oznacza to, że należy ją wypłacać w ostatnim dniu miesiąca ale pozwala na wcześniejsze przelanie dotacji. Jest różnica w funkcjonowaniu Stowarzyszenia gdyż działa ono na podstawie Kodeksu Pracy gdzie pensje wypłacane są “z dołu” a nie “z góry” jak w szkołach należących do gminy.

W wyniku jawnego głosowania Rada podjęła uchwałę Nr XXX/261/2006 12 głosami za przy 2 wstrzymujących i stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

-Zastępca Wójt-przystanki autobusowe zostaną uprzątnięte,

-pani Kurpik-jeżeli chodzi o odczyty liczników to wynikło to z tego, że konserwatorzy byli na urlopie, stąd były one opóźnione ale więcej się to nie powtórzy,

-Zastępca Wójta-oznakowaniem ul. Śremskiej się zajmiemy, choć jest to problem w całej gminie i brak jest środków na to. Oświetlenie Zaniemyśl - zbliża się jesień i jesteśmy właśnie w trakcie przeglądu. W związku z tym proszę aby zgłaszać lampy, które nie świecą. Odnośnie drogi S11 zgadzam się i uznaję petycje do Premiera za słuszne.

Ad.9.Wolne głosy i wnioski

-radny A.Pankowski-zwracam się do redakcji “Gazety Średzkiej” aby napisała o największej inwestycji jaka jest prowadzona na terenie naszej gminy tj. budowa stacji uszlachetniania gazu. Jest to inwestycja kilkudziesięciomilionowa i nikt o tym nie pisze, ludzie nic nie wiedzą na ten temat,

-radny Socha-do posprzątania są worki po akcji “Sprzątanie Świata”,

-pani Kurpik-jutro wszystko zostanie pozbierane,

-radny Socha-radnemu Heimannowi przypominam, że subwencja oświatowa przychodzi z góry i nigdzie nie pisze, że trzeba ją przekazywać w następnym miesiącu,

-radny Dobosz-przyznaję rację radnemu Heimannowi, że Stowarzyszenie w Pigłowicach źle zaczęło swą działalność pisząc do wyższych organów władzy zamiast do Wójta. Przestrzegam aby Stowarzyszenie tak nie robiło lecz drogą negocjacji z Wójtem rozwiązywało swoje problemy. Z drugiej strony dobrze, że Wójt pomógł na rozruchu i wcześniej uruchomił środki,

-pan Sieradzki-Wojewoda, Kuratorium i RIO przyznały rację Wójtowi,

-pan Werner mieszkaniec Zaniemyśla-co gmina robi aby poprawić stan wody w jeziorze Raczyńskim? Woda jest bardzo zanieczyszczona. Czy ul.Średzka będzie oświetlona, jest bardzo ciemno na odcinku od przychodni do osiedla,

-Zastępca Wójta-sprawa czystości wody w jeziorze Raczyńskim jest bardzo skomplikowana. Rekultywację należy rozpocząć od odcięcia wszystkich dopływów ścieków. Problemem w tej chwili jest strona jeziora od Zwoli. napowietrzanie, które funkcjonuje jest bardzo kosztowne ale mało efektowne, do tego to jezioro jest bardzo płytkie. Są różne metody na poprawienie stanu wody ale najpierw radykalnie trzeba skanalizować Zwolę. W tym roku wykonana zostanie dokumentacja, w 2007 roku złożymy wnioski o środki unijne. Od odcięcia dopływu ścieków potrzeba 10 lat aby jezioro się samo oczyściło. Jezioro jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, ma być przekazane pod zarząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego i czynimy starania również o jego przejęcie, także wyspy, która również nie jest skanalizowana. Ajent wyspy ma ten stan poprawić do końca września br.

Oświetlenie ul.Średzkiej- były zapewnienia, że będą lampy ale monopolista ENEA zażyczyła sobie 150.000 zł. Jest to bardzo dużo, więc na wiosnę ogłosimy przetarg i być może za 1/3 tej ceny uda się to zadanie wykonać,

-pan Werner-być może stan wody poprawiłyby zawody motorowodne na jeziorze?

-radny A.Pankowski-w wodach jeziora są sinice, przenoszą je ptaki, można z tym walczyć wysypując wapno,

-radca prawny-skoro do jeziora dopływają wody z kanalizacji deszczowej to co się stanie w przypadku katastrofy komunikacyjnej np. samochodu TIR z niebezpiecznym ładunkiem kiedy on spłynie do jeziora? Czy jezioro się wtedy zrekultywuje?

-Zastępca Wójta-w tym tygodniu Rada Powiatu ma podjąć uchwałę w sprawie stref cisz na jeziorach. Jest możliwość zezwolenia dla motorówek na jeziora ale wtedy byłby konflikt interesów gdyż wypoczywający na Zwoli chcą przede wszystkim ciszy. Byłoby dobre gdyby czasowo określone podmioty miały licencję na motorówki, określone dni i godziny,

-radny Grześkowiak-3 października br. o godz.9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poświęcone tematyce jezior na terenie gminy. Będą zaproszeni goście z zewnątrz, zainteresowanych zapraszam na posiedzenie,

-radny Heimann-gdyby dopuścić ruch motorówek na jeziorze to należy bezwzględnie wymagać ekologicznego paliwa do napędu,

-radny Dobosz-dopracowaliśmy się już stanowiska, że obowiązuje u nas strefa ciszy, Starostwo też ma taki pogląd. Żadne warunkowe dopuszczenia motorówek nie poprawi napowietrzenia wody, i brońmy się przed np. zawodami motorowodnymi.

Ad.10.Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za udział i zamknął XXX sesję Rady Gminy Zaniemyśl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Mieczysław Kubiak

Protokołowała:
Barbara Górska


 
Data wytworzenia: 2006-10-25
Data udostępnienia: 2006-10-25
Ilość wyświetleń: 2925
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Barbara Górska

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA