Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 24 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zagnańsku

Urząd Gminy w Zagnańsku

26-050 Zagnańsk, Spacerowa 8
tel. (+48) 41 300 13 22, fax (+48) 41 300 13 73
e-mail: sekretariat@zagnansk.pl, http: www.zagnansk.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2013-02-14 / 2013-03-02
Przetarg nieograniczony na Przebudowę istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy wraz z niezbędną infrastrukturą - etapII.

Zagnańsk: Przebudowa istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II
Numer ogłoszenia: 61438 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zagnańsk , ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3001322, faks 41 3001373.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagnansk.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje: 3.1. Przebudowę parkingu w tym m.in. - Wykonanie robót pomiarowych; Roboty rozbiórkowe: - nawierzchni z betonu asfaltowego oraz trylinki; (789m2+425m2) - krawężników, obrzeży oraz ścieków betonowych; Wycięcie drzew kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem pni 5 szt; Wykonanie robót ziemnych wraz z ręcznym formowaniem i zagęszczaniem nasypów; Profilowanie i zagęszczanie podłoża; Ustawienie krawężników betonowych; Ustawienie nowych obrzeży betonowych; Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (1135m2 gr 8cm szara oraz 79,5 gr 6cm); Roboty wykończeniowe (w tym plantowanie skarp wykopów i nasypów); Budowa (dokończenie) drenażu oraz izolacji ścian fundamentowych budynków GOPS+ Gmina (180 m2 -izolacji); Wykonanie prac towarzyszących w tym m.in. remont schodów, wymiana bramy i furtki, montaż daszku z poliwęglanu, ogrodzenie z drewnianych paneli, nasadzenie roślin, zamontowanie szlabanu, montaż separatora. 4. Podstawą wyceny zakresu robót są projekty budowlano - wykonawcze, rysunki zamienne oraz przedmiary robót. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zakresu znajdują się w załącznikach nr 8, 9, 10, 11, 12, 13 do SIWZ (tj. projekt, rysunki zamienne, zakres i przedmiary) 5. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela na wykonany przedmiot umowy 3 letniej gwarancji i rękojmi od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Przed przystąpieniem do w/w prac Wykonawca każdorazowo zawiadomi Zamawiającego pisemnie, fax-em lub e-mailem o terminie rozpoczęcia prac gwarancyjnych. W przypadku nie wykonanie prac przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie prac gwarancyjnych na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót. 7. W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót. 9. Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą w tym zakresie. 10. Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów. 11. Przez cały okres trwania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście do budynku Urzędu Gminy, budynku ZEORK- u oraz dojazd do budynków sąsiadujących z przebudowywanymi terenami. 12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku opisanym w § 8 umowy. 13. W zakres zamówienia wchodzi opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi, zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym. 14. Uwaga! Wszelkie wymienione w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i przedmiarze robót urządzenia i materiały mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych poprzez materiały wymienione z nazwy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych. Wymienione czynniki uważa się za równoważne, jeżeli są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz spełniają minimalne warunki określone przez Zamawiającego. 15. Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach programu RPO WŚ na lata 2007-2013 - Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej złożonego do osi priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast do działania 6.2. Rewitalizacja małych miast..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonanie robót brukarskich oraz towarzyszących.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.21.00-6, 45.12.20.00-8, 45.20.00.00-9, 45.31.11.00-1, 45.23.24.51-8, 45.31.43.00-4, 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 2. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium Wykonawca składa w jednej lub kilku formach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 2.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium składane w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego: BS Samsonów nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z adnotacją: Przebudowa istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione jeżeli znajdzie się na w/w rachunku do godziny 11:00 w dniu 1 marzec 2013r. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej potwierdzenie złożenia wadium należy dołączyć do oferty. 6. W sprawie zwrotu wadium, jego zatrzymania Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania działalności lub czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, przez co rozumie się - wykonanie w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej budowy lub przebudowy parkingu lub drogi o powierzchni minimum500 m2; budowy drenażu opaskowego wraz z izolacją ścian fundamentowych o długości min. 50 mb jako jedno zadanie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co rozumie się; - dysponowanie osobami (1 osoba dla każdej specjalności), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach branży drogowej, konstrukcyjno - budowlanej; - posiadających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, przez co rozumie się - dysponowanie środkami lub posiadanie zdolności kredytowej w kwocie min. 200.000,00 PLN. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz z przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 2 ustawy PZP. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy przedłożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI specyfikacji wg formuły spełnia/ nie spełnia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia, nie później niż na dzień składania ofert. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w pkt 1 winni spełniać łącznie, natomiast żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z pkt. 2.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania działalności lub czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, przez co rozumie się - wykonanie w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej budowy lub przebudowy parkingu lub drogi o powierzchni minimum500 m2; budowy drenażu opaskowego wraz z izolacją ścian fundamentowych o długości min. 50 mb jako jedno zadanie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co rozumie się; - dysponowanie osobami (1 osoba dla każdej specjalności), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach branży drogowej, konstrukcyjno - budowlanej; - posiadających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz z przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 2 ustawy PZP. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy przedłożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI specyfikacji wg formuły spełnia/ nie spełnia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia, nie później niż na dzień składania ofert. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w pkt 1 winni spełniać łącznie, natomiast żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z pkt. 2.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co rozumie się; - dysponowanie osobami (1 osoba dla każdej specjalności), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach branży drogowej, konstrukcyjno - budowlanej; - posiadających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co rozumie się; - dysponowanie osobami (1 osoba dla każdej specjalności), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach branży drogowej, konstrukcyjno - budowlanej; - posiadających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane spełniają warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej, przez co rozumie się - dysponowanie środkami lub posiadanie zdolności kredytowej w kwocie min. 200.000,00 PLN. Posiadanie przez wykonawcę ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie min. 200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany w warunkach zawartej umowy na zasadach określonych w § 8 - zmiany umowy (załącznik nr 7 - wzór umowy)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zagnansk.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zagnansk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, punkt obsługi interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przebudowa istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II w ramach programu RPO WŚ na lata 2007-2013 - w ramach zadania Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej złożonego do osi priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków wiejskich i rewitalizacja małych miast do działania 6.2. Rewitalizacja małych miast..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -pobierz-

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia

Załącznik nr 5 - Wykaz osób którymi dysponuje, lub będzie dysponował wykonawca i ktore będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności

Załącznik nr 6 - Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Dokumentacja wykonawcza (DR- drogowa, EN- energetyczna, KB- konstrukcje budowlane, SN- kanalizacja deszczowa, TL- telekomunikacja)

Załącznik nr 9 - Rysunek zamienny zagospodarowania terenu za Urzędem Gminy (obowiązujący zakres - etap II)

Załącznik nr 10 - Rysunek zamienny kanalizacji deszczowej  (obowiązujący zakres- etap II)

Załącznik nr 11 - Profile drenażu opaskowego

Załącznik nr 12 - Przedmair robót (dokumentacja pomocnicza)

Załącznik nr 13 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robót

 
Data wytworzenia: 2013-02-14
Data udostępnienia: 2013-02-14
Ilość wyświetleń: 754
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Magdalena Lisowska
Zatwierdzone przez: Grzegorz Milcarz
Opublikowane przez: Monika Cebulska
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA