Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zagnańsku

Urząd Gminy w Zagnańsku

26-050 Zagnańsk, Spacerowa 8
tel. (+48) 41 300 13 22, fax (+48) 41 300 13 73
e-mail: sekretariat@zagnansk.pl, http: www.zagnansk.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU GMINY W ZAGNAŃSKU

P R E A M B U Ł A

Celem Kodeksu etycznego jest określenie wartości i wytycznych codziennego postępowania zawodowego pracowników Urzędu Gminy, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków. Informuje on obywateli  o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku.

Wraz z rozwojem świadomości społecznej może on ulegać zmianom.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
1/Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Zagnańsku,
2/Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku,
3/Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Gminy  w Zagnańsku posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm.)

ZASADY  OGÓLNE

Artykuł 1

 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z pełnieniem przez nich zadań publicznych.
 2. Pracownicy samorządowi wykonują swoje obowiązki rzetelnie, przedkładają dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska. Działają tak, aby ich działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębiania zaufania obywateli do państwa i jego organów.

ZASADY  POSTĘPOWANIA

Artykuł 2

Pracownicy samorządowi wykonując swoje obowiązki powinni kierować się następującymi zasadami:

 • Uczciwością – postępowaniem zgodnym z przyjętymi normami i prawem (człowiek uczciwy nie oszukuje innych, tak aby coś zdobyć lub osiągnąć, nie łamie prawa),
 • Sprawiedliwością – przyznaniem każdej jednostce należnych jej praw, wynikających z zasad demokracji,
 • Praworządnością – przestrzeganiem obowiązującego prawa w pracy i poza nią – jest to bardzo istotne zwłaszcza w przypadku osób reprezentujących organy władzy,
 • Tolerancją – poszanowaniem poglądów i zachowań innych, zwłaszcza, jeśli są odmienne od naszych,
 • Dobrą wolą – nastawieniem do pozytywnego działania na rzecz innych, gotowością do czynienia dobra, pomagania, dobrymi intencjami,
 • Bezinteresownością – działaniem ze szlachetnych pobudek, na rzecz dobra drugiej osoby, bez uwzględniania własnych korzyści,
 • Uprzejmością i życzliwością w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

WYKONYWANIE ZADAŃ

Artykuł 3

Pracownicy samorządowi:

 1. Pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem; podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.
 2. Pracownicy samorządowi powiadamiają z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie przepisów, które niekorzystnie wpływają na uprawnienia mieszkańców.
 3. Pracownicy samorządowi działają bezstronnie i bezinteresownie.
 4. Pracownicy samorządowi w rozpatrywaniu spraw nie kierują się emocjami, są gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i naprawienia ich konsekwencji. 
 5. Pracownicy samorządowi nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.
 6. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania o charakterze politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
 7. Pracownicy samorządowi pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanego urzędu.
 8. Pracownicy samorządowi są lojalni wobec swoich zwierzchników, gotowi  do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełnienia pomyłek.
 9. Pracownicy samorządowi udostępniają obywatelom żądanych przez nich informacji i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji     publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
 10. Pracownicy samorządowi nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych.

MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Artykuł 4 

 1. Pracownicy samorządowi rozwijają swoją wiedzę zawodową i kompetencje potrzebne do jak najlepszego wykonywania pracy  w urzędzie.
 2. Pracownicy samorządowi w szczególności:
  • dążą do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności każdej załatwianej sprawy,
  • są otwarci na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów.
 3. Przestrzegają zasad poprawnego zachowania, zapobiegają napięciom w pracy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA

Artykuł 5

Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 6

 1. Pracownicy samorządowi przestrzegają przepisów niniejszego Kodeksu i kierują się jego zasadami.
 2. Kodeks znajduje się we wszystkich referatach urzędu i na samodzielnych stanowiskach.
 
Data wytworzenia: 2007-01-19
Data udostępnienia: 2007-01-19
Ilość wyświetleń: 1273
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Bożena Michta

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA