Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Wielichowie
64-050 Wielichowo, ul. Rynek 10
tel. +48 61 443 30 01, fax +48 61 443 30 82
e-mail: urzad@wielichowo.pl, http: www.wielichowo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

 

ul. Pocztowa 16 A

64-050 Wielichowo

tel./fax (061) 4421183, tel. (061)4421283, (061)4433574

e-mail:opswielichowo@post.pl

www.wielichowo.opsinfo.pl

 

kierownik -  Maria Popa

 

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

 

                        Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany  w 1990 r. przez Radę Miasta i Gminy Wielichowo do realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej .

            Działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. / tekst jedn. -  Dz. U. Nr 115 z 2008 poz.728 ze zmianami/.

            Od maja 2004 r. realizuje również zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003roku – tekst jednolity /Dz.U. z 2016 r. . poz. 1518 ze zm./.

            Od czerwca 2005 r. prowadzi postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z osobom uprawnionym do alimentów  w oparciu o ustawę z dnia 07 wrzesień 2007  r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – tekst jednolity /Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zm./.

            Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887/

oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180 z 2009 r. poz. 1493 ze zmianami /

            Od kwietnia 2016 r. realizuje również zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. 

           Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 22.02.2016 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze oraz wydaje
w tych sprawach decyzje

             Z upoważnienia Burmistrza Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

OPS realizuje również  zadania wynikające z zawartych umów. 

 Pomoc społeczna:

 

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w Twojej gminie. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie,  pisemnie lub drogą elektroniczną. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.

 

Art. 8.1. ustawy o pomocy społecznej cyt. ”Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i 91, przysługuje:

1)      osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542  zł, zwany dalej „kryterium

dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2)      osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,

3)    rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

        zwanej dalej „ kryterium dochodowym rodziny”-      

-           przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub

innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.”

 

Art. 7 ustawy o pomocy społecznej cyt.” Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności

        z powodu:

1)      ubóstwa;

2)      sieroctwa;

3)      bezdomności;

4)      bezrobocia;

5)      niepełnosprawności;

6)      długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)      przemocy w rodzinie;

8)      potrzeby ochrony macierzyństwo lub wielodzietności;

9)      bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych prowadzenia gospodarstwa domowego,

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ;

10)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-

wychowawcze;

11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13)  alkoholizmu lub narkomanii;

14)   zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

 

 

Art. 36 ustawy o pomocy społecznej cyt.” Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1)      świadczenia pieniężne:

a)      zasiłek stały,

b)      zasiłek okresowy,

c)      zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

d)     zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

e)      pomoc dla rodzin zastępczych,

f)       pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,

g)      świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;

2)      świadczenia niepieniężne:

a)      praca socjalna,

b)      bilet kredytowy,

c)      składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d)     składki na ubezpieczenie społeczne,

e)      pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f)       sprawienie pogrzebu,

g)      poradnictwo specjalistyczne,

h)      interwencja kryzysowa,

i)        schronienie,

j)        posiłek,

k)      niezbędne ubranie,

l)        usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

m)    specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

n)      mieszkanie chronione,

  • o)      pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

p)      opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

q)      pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie-w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

r)       szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

 

Świadczenia z pomocy społecznej przyznaje się po ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny na podstawie odpowiednich dokumentów po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny.

 

Świadczenia rodzinne

/zasiłek rodzinny , dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie i wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” /

 

Zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi  dodatkami , specjalny zasiłek opiekuńczy ustala się na okres zasiłkowy trwający od   1 listopada danego roku r. do 31 października następnego roku po złożeniu wniosku w OPS wraz z wymaganymi dokumentami. Kryterium dochodowe przyznania w/w świadczeń rodzinnych- kwoty 674 zł/os. lub 764 zł/os. w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dochód rodziny ustala się za rok poprzedzający okres zasiłkowy. W przypadku rodziny  utrzymującej się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze Obwieszczenia przez Prezesa GUS

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  tzw. „becikowe”  w wysokości 1000 zł przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922,00 zł. Przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka jak i również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie która ukończyła 75 lat i nie otrzymuje z ZUS lub KRUS dodatku pielęgnacyjnego, a także osobie w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153,00 zł.

 

Świadczenie pielęgnacyjne –Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
a)   matce albo ojcu,
b)   opiekunowi faktycznemu dziecka,
c)   osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d)   innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pp. „d)”, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
•   rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
•   nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
•   nie ma osób, o których mowa w pp. „b)” i „c)”, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
•   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
•   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

W okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r., Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1406,00 zł miesięcznie.

W przypadku, gdy o świadczenie to ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie to przysługuje odpowiednio:
• rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
• małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

•  Osoba sprawująca opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
• Osoba wymagająca opieki:
- pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.
• Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
• Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1406,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
a) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
b) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

• w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

• w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.


W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku, gdy o świadczenie to ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie to przysługuje odpowiednio:
• rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
• małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
• Osoba sprawująca opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
• Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.
• Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
• Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 Zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r., poz. 567), zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
 
Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
• za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (t.j. do dn. 14 maja 2014r.), w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
• od dnia wejścia w życie ustawy (t.j. od dnia 15 maja 2014r.), jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
 
Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
• osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
• lub na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
 
W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownikiem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650), którym opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny uniemożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego/wykonywanie w nim pracy, świadczenie to przysługuje odpowiednio:
• rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
• małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
 
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
 
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. licząc od dnia 15 maja 2014r.). Jeżeli w w/w okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.
 
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 
W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. W przypadku, o którym mowa wyżej, prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku, o którym mowa wyżej, prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1) porodu - w przypadku matki lub ojca;
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku opiekuna faktycznego dziecka, albo rodziny zastępczej,
3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku matki, ojca albo osoby, która przysposobiła dziecko;
3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) matce lub ojcu przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednorazowe świadczenie „ Za życiem”

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobę zagrażającej życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – na jego wniosek.

Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.).

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

• dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,
• na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

Świadczenie z fundusz alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia. W przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,  w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych od rodzica nie więcej niż 500,00 zł. na jedna osobę.

 

 Wypłata zasiłków przyznanych decyzją administracyjną ,następuje od 15 dnia każdego miesiąca.

 

Świadczenia wychowawcze

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje wyżej wymienionym osobom w wysokości 500,00 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty  1 200,00 zł. Niezależnie od sytuacji dochodowej świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku rodziny  utrzymującej się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze Obwieszczenia przez Prezesa GUS.

 

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

 

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (tj.:1.750,00zł) i kwoty 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tj.: 1.250,00 zł).

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy także spełniać kryterium powierzchniowe lokalu. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Liczba osób / Normatywna powierzchnia / Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30% / Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50%

1 osoba / 35 m2 / 45,5 m2 / 52,5 m2
2 osoby / 40 m2 / 52,0 m2 / 60,0 m2
3 osoby / 45 m2 / 58,5 m2 / 67,5 m2
4 osoby / 55 m2 / 71,5 m2 / 82,5 m2
5 osób / 65 m2 / 84,5 m2 / 97,5 m2
6 osób* / 70 m2 / 91,0 m2 / 105,0 m2

*na każdą następną osobę w rodzinie przypada kolejne 5 m2

Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:

15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Zasady obliczania dochodu do dodatku mieszkaniowego: Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się m. in.: jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczenia wychowawczego.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy poczynając od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku.

 

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. "odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej", czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:
1)prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,29 zł/miesiąc,
2)składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,68 zł/miesiąc,
3)składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,81 zł/miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany jest na okres 6 miesięcy poczynając od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XIX/121/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Uchwała Nr XXXV/218/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielichowo na lata 2015 – 2022

Sprawozdanie roczne za rok 2006

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2007 rok

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2008 rok

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2009 rok

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2010 rok

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2011 rok

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2012 rok

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2015 rok

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za 2016 rok

 
Data wytworzenia: 2012-02-15
Data udostępnienia: 2012-02-15
Ilość wyświetleń: 5031
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Tomasz Śledź

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA