Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Wielichowie
64-050 Wielichowo, ul. Rynek 10
tel. +48 61 443 30 01, fax +48 61 443 30 82
e-mail: urzad@wielichowo.pl, http: www.wielichowo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

XL Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXXIX/271/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/248/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Łubnica na lata 2010-2017

Uchwała Nr XXXIX/270/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie:zmiany uchwały nr XXXVII/246/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Wilkowo Polskie na lata 2010-2017

Uchwała Nr XXXIX/269/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010

Uchwała Nr XXXIX/268/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 paźdzernika 2007 r. W sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie.

Uchwała Nr XXXIX/267/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody,  źródeł z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr XXXIX/266/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: Stawej jednostkowych decyzji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budrzetowych

Uchwała Nr XXXIX/265/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: Zatwierdzenie taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXIX/264/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Wielichowo z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011

XXXIX Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXXIX/263/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010

Uchwała Nr XXXIX/262/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie:ustanowienia  zasad przysługiwania diet  przewodniczącym organu  wykonawczego  jednostek  pomocniczych.

Uchwała Nr XXXIX/261/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIX/260/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XXXIX/259/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXXIX/257/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała Nr XXXIX/256/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wielichowo i jednostek organizacyjnych Gminy Wielichowo, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała Nr XXXIX/255/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

XXXVIII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXXVIII/254/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 4 paźdzernika 2010r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010

Uchwała Nr XXXVIII/253/10 Rady Miejsiej Wielichowa z dnia 4 października 2010r. w sprawie: Zmiana uchwały nr XXXIII/226/10 z dnia 15 lutego 2010 w sprawie zaciągniecia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

XXXVII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXXVII/252/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010

Uchwała Nr XXXVII/251/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi w Wilkowie Polskim

Uchwała Nr XXXVII/250/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr XXXVII/249/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wielichowo

Uchwała Nr XXXVII/248/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubnica na lata 2010-2017

Uchwała Nr XXXVII/247/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielichowo na lata 2010-2017

Uchwała Nr XXXVII/246/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wilkowo Polskie na lata 2010-2017

XXXVI Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXXVI/245/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010.

Uchwała Nr XXXVI/244/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie zadania publicznego zakresu edukacji publicznej w drodze współdziałania pomiędzy Gminą Wielichowo i Powiatem Wolsztyńskim

Uchwała Nr XXXVI/243/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego

Uchwała Nr XXXVI/242/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Łubnica na lata 2010-2017

Uchwała Nr XXXVI/241/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wielichowo na lata 2010-2017

XXXV Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXXV/240/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010

Uchwała Nr XXXV/239/10 Rady Mieskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: Zaciąganie długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr XXXV/238/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu w 2010r.

Uchwała Nr XXXV/237/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2010r.

Uchwała Nr XXXV/236/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010r w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXI/209/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 roku dotyczacej uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w 2010r.

Uchwała Nr XXXV/235/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: Uchwała intencyjna udzielania pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu oraz zabezpieczenia w budżecie gminy na 2010 r środków finansowych na realizację projektu : "Remont drogi powiatowej na 3594P

Uchwała nr XXXV/234/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowosci Wielichowo -Wies, obejmujacego działke o nr geodezyjnym: 719; oraz czesci działek 699 i 791 (drogi)

Uchwała nr XXXV/233/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2009

XXXIV Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXXIV/232/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010.

Uchwała Nr XXXIV/231/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2010 r w sprawie: w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/160/2002 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 września 2002r.

Uchwała Nr XXXIV/230/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2010 r w sprawie: W sprawie uchylenia uchwały nr XXX/201/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/160/2002 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 września 2002r.

Uchwała Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2010 r w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

XXXIII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXXIII/228/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 lutego 2010 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010

Uchwała Nr XXXIII/227/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 lutego 2010 r w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr XXXIII/226/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 lutego 2010 r w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Uchwała Nr XXXIII/225/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 lutego 2010 r w sprawie: uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wilkowo Polskie na lata 2010-2017

Uchwała Nr XXXIII/224/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 lutego 2010 r w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych: 585, 586 i 587 położonych w m. Wielichowo Wieś.

 
Data wytworzenia: 2010-02-25
Data udostępnienia: 2010-02-25
Ilość wyświetleń: 1474
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Tomasz Śledź

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA