Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
środa, 16 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy Szypliszki
16-411 Szypliszki, ul. Suwalska 21
tel. +48.87565-90-40, fax +48.87565-90-49
e-mail: ug _szypliszki@pro.onet.pl, http: www.szypliszki.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

I.  REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

II. Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Szypliszki - pobierz

 Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szypliszki prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.); ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 862), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) przez wyznaczonego pełnomocnika.

 Rejestr obejmuje następujące dane i informacje:

  • numer wpisu do rejestru;
  • datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
  • pełną nazwę instytucji kultury wynikającej ze statutu;
  • skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
  • siedzibę i adres instytucji kultury;
  • oznaczenie organizatora instytucji kultury;
  • oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
  • akt o utworzeniu instytucji kultury;
  • akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

 Dane zawarte w Rejestrze Instytucji Kultury udostępnia się przez:
1. otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szypliszki, w którym udostępnia informację publiczną;
2. wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

 Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej – (j.t. Dz. U. z 2007r., Nr  187, poz. 1330).

 Opłatę należy uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Szypliszki lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Szypliszki w BS Sejny O/Szypliszki   66 93540007 0080 0800 0260 0001. Jednocześnie zgodnie z §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 189 w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach urzędowania tj. w godzinach od 7.00 – 15.00 w Urzędzie Gminy Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki, pokój 2.

 

III. ZASADY  UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z POZOSTAŁYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH

 

Podmiotom publicznym oraz niepublicznym wykonującym zadania publiczne udostępnia się, na ich wniosek, dane rejestrów publicznych. Wniosek, o który mowa, powinien zawierać dane określone w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych  zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz. U. Nr 205, poz.1692). Wnioski o udostępnianie danych przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Szypliszki – pok. Nr 2. Dane udostępnia Wójt gminy Szypliszki. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i terminie określonym w przepisach, na podstawie, których prowadzony jest rejestr. W przypadku nieokreślenia terminu, dane udostępnia się w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (dyskietka, CD). Dane w formie elektronicznej udostępniane są w formatach: doc, pdf, txt, rtf i xls. Wnioskodawca musi posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne niezbędne do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze, chroniące dane przed dostępem innych osób.

Dane uzyskane z rejestrów publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadania publicznego, nie mogą być udostępniane innym osobom. Podmiot, któremu udostępniono dane odpowiada za ich integralność, bezpieczeństwo.

 

  W Urzędzie Gminy Szypliszki prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

1.       Rejestr umorzeń, odroczeń,

2.       Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym,

3.       Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych,

4.       Rejestr wydanych zaświadczeń zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,

5.       Rejestr ulg inwestycyjnych,

6.       Rejestr ulg z tytułu nabycia gruntów,

7.       Rejestry wymiarowe ŁZP , podatku rolnego , od nieruchomości , leśnego

8.       Wykaz użytkowników obszaru konkurencyjnego.

9.       Wykaz umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.

10.    Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

11.    Wykaz umów dzierżawy nieruchomości Gminy Szypliszki.

12.    Wykaz numerów porządkowych nieruchomości w Gminie Szypliszki.

13.     Akta postępowań sprawdzających pracowników urzędu.

14.    Dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą tajności.

15.    Ewidencja działalności gospodarczej.

16.    Ewidencja osób pełniących służbę w formacjach obrony cywilnej.

17.    Ewidencja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

18.    Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.

19.    Ewidencja podatników fizycznych i prawnych.

20.    Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

21.    Rejestr komisji Rady Gminy.

22.    Rejestr ilościowy przesyłek zwykłych.

23.    Rejestr przedpoborowych.

24.    Rejestr radnych Rady Gminy.

25.    Rejestr skarg i wniosków.

26.    Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych.

27.    Rejestr uchwał Rady Gminy.

28.    Rejestr wniosków i interpelacji Rady Gminy.

29.    Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy.

30.    Rejestr wpływów specjalnego rodzaju.

31.    Rejestr wyborców.

32.    Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Szypliszki.

33.    Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

34.    Wykaz poborowych.

35.    Wykaz danych o  dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego  ochronie.

36.    Zbiór danych byłych mieszkańców.

37.    Zbiór danych osobowych stałych mieszkańców.

38.    Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 miesięcy.

39.    Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.

40.    Zbiór PESEL.

41.    Rejestr wydanych zezwoleń na hodowlę psów ras uznanych za agresywne.

42.    Ewidencja dzikich wysypisk śmieci.

43.    Rejestr zapewnień złożonych do zawarcia związku małżeńskiego.

44.    Rejestr zatrudnionych pracowników.

45.    Rejestr wydanych pieczęci.

46.    Księgi urodzeń.

47.    Księgi małżeństw.

48.    Księgi zgonów.

49.    Informacje o stanie mienia komunalnego gminy.

 

                               Archiwa:

 

50.           Archiwum zakładowe.

51.           Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

 
Data wytworzenia: 2012-09-01
Data udostępnienia: 2012-09-01
Ilość wyświetleń: 1980
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Alicja Buczyńska

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA