Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
29 września 2016
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Santok
66-431 Santok, Gorzowska 59
tel. (48) 957287510 , fax (48) 957287511
e-mail: urzad@santok.pl, http: www.santok.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
herb
Urząd Gminy Santok
66-431 Santok, Gorzowska 59
województwo: lubuskie, powiat: gorzowski
tel. (48) 957287510 , fax (48) 957287511
e-mail: urzad@santok.pl, http: www.santok.pl
NIP: 599-10-12-158, Regon: 000548459
kod TERYT 0801062
nr konta: 30837200080000031620000004

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SANTOKU ORAZ KIEROWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH


Kodeks etyki jest zbiorem zasad i wartości jakimi powinni kierować się Pracownicy Urzędu Gminy w Santoku w wykonywaniu swoich codziennych zadań na rzecz społeczności lokalnej.

Celem niniejszego Kodeksu jest poszanowanie i przestrzeganie tych wartości, uczciwa i przyjazna administracja samorządowa, kształtowanie właściwej relacji pomiędzy pracownikami a społecznością, oraz poinformowanie o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać interesanci od pracowników tego Urzędu.


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Santoku,
Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Santoku oraz Kierowników zatrudnionych w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych.
Pracowniku - należy przez to rozumieć Pracownika Urzędu Gminy w Santoku oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, posiadających status prawny pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

ZASADY OGÓLNE

Art. 1

Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych tj. pełnieniem służby publicznej.

Art. 2

Pracownik wykonuje określone ustawami zadania publiczne, mając zawsze na względzie ochronę uzasadnionych interesów społeczności lokalnej, a w szczególności:
1) działa tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębiania zaufania społeczności do administracji samorządowej,
2) pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
3) przedkłada dobro publiczne nad interes własny i swojego środowiska.

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW

Art. 3

1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności.
2. Pracownik w szczególności:
1) rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki,
2) w kontaktach z interesantami stara się być możliwie najbardziej pomocny, udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania w sposób wyczerpujący,
3) pracuje sumiennie, rzetelnie i dokładnie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy, mając na względzie wnikliwe wykonywanie powierzonych mu zadań,
4) działa w sposób zdecydowany i rozważny, nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania,
5) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą,
6) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami,
7) jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia,
8) racjonalnie, oszczędnie, efektywnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi i jest gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie,
9) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem.
3. Pracownik podczas wykonywania obowiązków służbowych dba o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym o stosowny ubiór, odpowiadający powadze Urzędu i okolicznościom wykonywanej pracy.
4. Pracownik przestrzega zasad dobrego zachowania wobec interesantów, współpracowników, podwładnych i przełożonych, jest uprzejmy i taktowny.
5. Sposób wypowiedzi pracownika powinien być jasny i zrozumiały. Niedopuszczalne jest podnoszenie głosu.

RELACJE MIĘDZY PRACOWNIKAMI I KADRĄ KIEROWNICZĄ

Art. 4

1. Pracownicy obowiązani są strzec powagi i godności Urzędu. Są uprawnieni do zwrócenia taktownej uwagi współpracownikowi naruszającemu zasady Kodeksu Etyki, a przy drastycznym naruszeniu zasad winni wystąpić do przełożonego o podjęcie stosownego działania.
2. Obowiązkiem pracownika jest wypełnianie poleceń służbowych przełożonego sumiennie i z należytą starannością, w sposób gwarantujący poszanowanie prawa.
3. W kontaktach z przełożonymi i współpracownikami pracownik powinien:
1) respektować wiedzę i doświadczenie,

2) przestrzegać zasady lojalności zawodowej,
3) w ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem,
4) w przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego Kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i czasie.
4. Pracownik powinien w sposób wszechstronny i odpowiedzialny współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków zawodowych.
5. Pracownik powinien rozstrzygać konflikty ze współpracownikami bez uszczerbku dla interesanta.

6. Pracownik nie może przenosić odpowiedzialności z tytułu stwierdzonego uchybienia na innego pracownika, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że to on ponosi on osobistą odpowiedzialność w tym z akresie.
7. Pracownik nie powinien w obecności interesantów i innych pracowników urzędu wyrażać krytycznych opinii o przełożonych i współpracownikach.
9. Pracownik wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojego Urzędu oraz innych urzędów i organów państwa.

MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Art. 5

1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, kompetencji i wiedzy.
2. Pracownik w szczególności:
1) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy,
2) jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
3) poszerza wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie przez samokształcenie i udział w specjalistycznych szkoleniach,
4) jest otwarty na współpracę, korzysta z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej z pomocy ekspertów.

PRZEJRZYSTOŚĆ POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

Art. 6

1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było przejrzyste i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.
2. Pracownik w szczególności:
1) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom,
2) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,
3) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
4) nie przyjmuje od uczestników prowadzonych spraw żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści,
5) udostępnia interesantom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach,
6) nie ujawnia informacji poufnych, ani nie wykorzystuje ich dla osiągnięcia własnych korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia,
7) pełniąc obowiązki służbowe, kieruje się interesem wspólnoty samorządowej, nie działa w interesie prywatnym osób lub grup.

NEUTRALNOŚĆ POLITYCZNA

Art. 7

1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
2. Pracownik w szczególności:
1) rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
2) nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogłyby prowadzić do działań stronniczych,
3) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych, zachowuje się w sposób apolityczny,
4) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu,

5) zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,
6) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutacje i możliwości awansu w urzędzie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 8

1. Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.

2. Urząd Gminy w Santoku poinformuje mieszkańców wspólnoty o standardach postępowania Pracowników objętych postanowieniami niniejszego Kodeksu.
3. Interesanci mogą wyrażać opinię o pracy urzędników za pośrednictwem ankiet wyłożonych w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy w Santoku.

 

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA