Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
26 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Rudzińcu
44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
tel. +48 32 4000 700, fax +48 32 739 06 14
e-mail: gmina@rudziniec.pl, http: www.rudziniec.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
 
Zbiór aktów prawa miejscowego 
 
Kadencja 2014 - 2018
 
 2017 rok
 
 
 
- Uchwała nr XXXVIII/329/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.  zmieniająca Uchwałę nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXVIII/330/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych [pobierz]
-
Uchwała nr XXXVI/320/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIV/302/2017 z dnia 23 marca 2017 r.w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIV/303/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIV/304/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIV/305/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do VIII w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudzińcu [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIII/287/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Niewiesze [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIII/296/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIX/306/05 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIII/297/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/43/2003 Rady Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rudziniec [pobierz]

 
 
2016 rok
 
 
- Uchwała nr XXXII/285/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Rudziniec przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXII/286/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/155/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji [pobierz]


- Uchwała nr XXXI/276/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXI/281/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok [pobierz]

Uchwała nr XXX/265/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok [pobierz]

 - Uchwała nr XXX/268/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]

 - Uchwała nr XXX/272/2016
z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty [pobierz]

 - Uchwała nr XXX/273/2016
z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich [pobierz]

 - Uchwała nr XXX/274/2016
z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [pobierz]

Uchwała nr XXIX/254/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec zmienionej uchwałą Nr XX/187/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]

 - Uchwała nr XXIX/257/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]

  - Uchwała nr XXIX/259/2016 z dnia 20 października 2016 r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji [pobierz]

 Uchwała nr XXIX/264/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [pobierz]

- Uchwała nr XXVIII/242/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Bojszów, Rudno, Łącza, Rudziniec, Łany, Chechło, Niewiesze Pławniowice, Poniszowice, Widów, Słupsko oraz Niekarmia [pobierz]

  - Uchwała nr XXVIII/243/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/207/2016 z dnia 19 maja 2016 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec [pobierz]

- Uchwała nr XXVI/236/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum [pobierz]

- Uchwała nr XXV/217/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno [pobierz]

- Uchwała nr XXV/218/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Kleszczów [pobierz]

- Uchwała nr XXV/221/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, przez Wójta Gminy Rudziniec [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/207/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec [pobierz]

- Uchwała nr XIX/180/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno [pobierz]

- Uchwała nr XIX/181/2016 z dnia 11 lutego  2016 r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Rudziniec [pobierz]

- Uchwała nr XVIII/162/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych [pobierz]

- Uchwała nr XVIII/163/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczny punktów [pobierz]

- Uchwała nr XVIII/164/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmiany uchwały nr IV/40/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów [pobierz]

- Uchwała nr XVIII/165/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rzeczyce [pobierz]

- Uchwała nr XVIII/170/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]

- Uchwała nr XVIII/171/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]

 
2015 rok
 
  Uchwała nr XVII/154/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2013-2017 [pobierz]
 
- Uchwała nr XVII/155/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji  [pobierz]
 
- Uchwała nr XVI/142/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  [pobierz]
 
- Uchwała nr XVI/143/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/134/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [pobierz]
 
- Uchwała nr XVI/144/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.  [pobierz]
 
 Uchwała nr XVI/145/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.  [pobierz]
 
Uchwała nr XVI/146/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.  [pobierz]
 
Uchwała nr XVI/147/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.  [pobierz]
 
Uchwała nr XV/125/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rzeczyce.  [pobierz]
 
- Uchwała nr XV/126/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudziniec.  [pobierz]
 
- Uchwała nr XV/131/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec.  [pobierz]
 
- Uchwała nr XV/132/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  [pobierz]
 
 - Uchwała nr XV/134/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [pobierz]
 
- Uchwała nr XV/135/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 
- Uchwała nr XV/137/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. [pobierz]
 
Uchwała nr XV/138/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.  [pobierz]
 
Uchwała nr XV/139/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.  [pobierz]
 
Uchwała nr XV/140/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.  [pobierz]
 
Uchwała nr XIII/114/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie okreslenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru [pobierz]
 
- Uchwała nr XIII/115/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]
 
- Uchwała nr XIII/116/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]
 
- Uchwała nr XI/90/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 
- Uchwała nr XI/91/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XI/95/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej likwidacji filii [pobierz] 
 
- Uchwała nr XI/98/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XI/99/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr X/85/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]
 
- Uchwała nr IX/83/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec. [pobierz]
 
- Uchwała nr IX/82/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  [pobierz]
 
 - Uchwała nr VIII/77/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]
 
  - Uchwała nr VIII/78/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/342/2012Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 
  - Uchwała nr VIII/79/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr VI/63/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji [pobierz]

- Uchwała nr V/59/2015 z dnia 12 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr IV/40/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów [pobierz]
 
- Uchwała nr IV/41/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Ligota Łabędzka [pobierz]
 
- Uchwała nr IV/49/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty [pobierz]
 
- Uchwała nr IV/54/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]
 
- Uchwała nr IV/55/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru [pobierz]
 
- Uchwała nr IV/56/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]
 
- Uchwała nr III/28/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Rudziniec [pobierz]
2014 rok
 
- Uchwała nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr II/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne [pobierz]  
 
- Uchwała nr II/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2015 rok [pobierz]
 
 
 Kadencja 2010 - 2014
 
2014 rok
 
 - Uchwała nr XLVII/597/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Pławniowice [pobierz]
 
 - Uchwała nr XLVII/604/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudziniec, z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis [pobierz]
 
- Uchwała nr XLVII/605/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok [pobierz]
 
- Uchwała nr XLVI/584/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka [pobierz]
  
- Uchwała nr XLVI/590/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XLV/565/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Bycina [pobierz
 
- Uchwała nr XLV/566/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Kleszczów [pobierz
 
- Uchwała nr XLV/567/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka [pobierz
 
- Uchwała nr XLV/568/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka [pobierz
 
- Uchwała nr XLV/569/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Taciszów [pobierz
 
- Uchwała nr XLV/571/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg [pobierz]
 
- Uchwała nr XLV/572/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Niewiesze [pobierz]
 
- Uchwała nr XLIII/558/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Rudziniec [pobierz]
  
- Uchwała nr XLIII/561/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XLIII/562/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/255/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rudziniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [pobierz]
 
- Uchwała nr XLI/542/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/342/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz
 
- Uchwała nr XLI/543/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/343/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec [pobierz
 
- Uchwała nr XL/533/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/255/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rudziniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [pobierz]
 
- Uchwała nr XL/534/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Rudziniec przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych [pobierz]
 
- Uchwała nr XL/538/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V/42/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]
 
- Uchwała nr XL/539/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/306/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru  [pobierz]
 
- Uchwała nr XL/540/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIX/528/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIX/521/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia wysokości cen biletów komunikacji gminnej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji gminnej w Rudzińcu [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIX/525/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów wyposażenia lub umundurowania związanych z wykonywaniem zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez ochotnicze straże pożarne mające siedzibę w Gminie Rudziniec [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXVIII/498/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Rudziniec w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020" [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXVIII/499/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 [pobierz]  
 
- Uchwała nr XXXVIII/500/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXVIII/502/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji gminnej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji gminnej w Rudzińcu [pobierz]
 
 
2013 rok
 
 

 - Uchwała nr XXXVI/468/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok [pobierz]

 - Uchwała nr XXXVI/469/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok [pobierz]

- Uchwała nr XXXV/464/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 października 2013 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok [pobierz]

 - Uchwała nr XXXV/465/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 paźziernika 2013 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości [pobierz]

 
- Uchwała nr XXXIII/455/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 września 2013 r. zmieniająca uchwałęw sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/456/2013  Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/457/2013  Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]

- Uchwała nr XXXIII/432/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/211/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bojszów [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/433/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/212/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bycina [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/434/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/213/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chechło [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/435/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/214/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kleszczów [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/436/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/216/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łany [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/437/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/217/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łącza [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/438/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/215/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Łabędzka [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/439/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/218/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niekarmia [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/440/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/219/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niewiesze [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/441/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/220/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławniowice [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/442/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/221/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Poniszowice [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/443/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/222/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudno [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/444/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/223/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/445/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/224/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzeczyce [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/446/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/225/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupsko [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/447/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/226/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Taciszów [pobierz]

 - Uchwała nr XXXIII/448/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/227/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Widów [pobierz]

 - Uchwała nr XXXII/406/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]

 - Uchwała nr XXXII/407/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/316/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty [pobierz]

 - Uchwała nr XXXII/408/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/318/2012 rady Gminy Rudziniec z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]

 - Uchwała nr XXXII/409/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody [pobierz]

-  Uchwała nr XXX/395/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudziniec [pobierz]
 
Uchwała nr XXX/397/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/343/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXIX/381/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Rzeczyce [pobierz]

- Uchwała nr XXIX/382/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Taciszów [pobierz]

- Uchwała nr XXIX/383/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pławniowice [pobierz]

- Uchwała nr XXIX/385/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXVII/343/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]

- Uchwała nr XXIX/386/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXVII/342/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]

- Uchwała nr XXIX/388/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz

- Uchwała nr XXIX/389/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru [pobierz

- Uchwała nr XXIX/392/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/307/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz]

- Uchwała nr XXIX/393/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym [pobierz]

- Uchwała nr XXIX/394/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/367/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym [pobierz]

- Uchwała nr XXVIII/349/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno [pobierz]

- Uchwała nr XXVIII/357/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę [pobierz]

- Uchwała nr XXVIII/360/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]

- Uchwała nr XXVIII/361/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r.  w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]

- Uchwała nr XXVIII/362/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości [pobierz]

- Uchwała nr XXVIII/367/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r.  w sprawie: zwolnień w podatku leśnym [pobierz]

- Uchwała nr XXVIII/377/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r.  w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach [pobierz]

- Uchwała nr XXVIII/378/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/48/03 Rady Gminy Rudziniec z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu [pobierz]

- Uchwała nr XXVIII/379/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIX/528/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: zwolnień w podatku rolnym [pobierz]


2012 rok
 
Uchwała nr XVI/186/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
Uchwała nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu [pobierz]
 
 - Uchwała nr XVII/199/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach [pobierz]
 
Uchwała nr XVII/202/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26.01.2010 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym [pobierz]
 
Uchwała nr XVII/203/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/143/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz]
 
Uchwała nr XVII/204/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz] [Załącznik nr 1][Załącznik nr 2][Załącznik nr 3]
 
Uchwała nr XIX/213/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XIX/221/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia regulaminów obiektów sportowo - rekreacyjnych Gminy Rudziniec [pobierz]
 
-  Uchwała nr XX/223/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 31 maja 2012 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu [pobierz
 
 - Uchwała nr XXI/244/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce zapewniającej miejsca noclegowe Ośrodek Wsparcia "Przystań" [pobierz] 
 
- Uchwała nr XXII/255/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Rudziniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXII/261/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXII/264/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia regulaminów obiektów sportowo - rekreacyjnych Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXII/271/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudziniec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków [pobierz]
 
- Uchwała nr XXII/273/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.  w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXI/244/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz zmiany Uchwały Rady Gminy Rudziniec NR XLVI/489/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. [pobierz]
 
- Uchwała nr XXIII/276/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rudziniec na stałe obwody głosowania [pobierz

- Uchwała nr XXIII/279/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Bojszów [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/280/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Bycina [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/281/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Chechło [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/282/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Kleszczów [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/283/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Ligota Łabędzka [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/284/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Łany [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/285/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Łącza [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/286/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Niekarmia [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/287/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Niewiesze [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/288/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Pławniowice [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/289/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Poniszowice [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/290/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Rudno [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/291/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Rudziniec [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/292/2012  z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Rzeczyce [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/293/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Słupsko [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/294/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Taciszów [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/295/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu sołectwa Widów [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/306/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/307/2012 z dnia 27 września 2012 r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz]

- Uchwała nr XXIII/308/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/106/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg [pobierz]

- Uchwała nr XXV/316/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty [pobierz]

- Uchwała nr XXV/317/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: określenia, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]

- Uchwała nr XXV/318/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]

- Uchwała nr XXVI/327/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [pobierz]

- Uchwała nr XXVI/328/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok [pobierz]

- Uchwała nr XXVII/338/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz]

- Uchwała nr XXVII/339/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz]

- Uchwała nr XXVII/341/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2013 - 2017 [pobierz]

 - Uchwała nr XXVII/342/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]

- Uchwała nr XXVII/343/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]

Kadencja 2010 - 2014

2011 rok
 
 - Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz]
 
  - Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/35/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego [pobierz]
 
 - Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, sposobu jej rozliczania, kryteriów wyboru inwestycji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania oraz trybu postępowania [pobierz]
 
 - Uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [pobierz]
 
 - Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/628/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010r. w sprawie: określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru [pobierz]
 
 - Uchwała nr V/50/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym [pobierz]
 
 - Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części [pobierz]
 
 - Uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr VII/71/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr IX/90/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr IX/96/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz]
 
- Uchwała nr IX/98/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa szkolnego [pobierz]
 
- Uchwała nr IX/106/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg [pobierz
 
 - Uchwała nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań [pobierz]
 
 - Uchwała nr X/114/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Bojszów [pobierz]
 
 - Uchwała nr XII/130/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec [pobierz
 
  - Uchwała nr XII/135/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Rudziniec dotyczącej ustalenia ceny za wywóz 1m3 nieczystości płynnych wykonywany przez ZBGKiM w Rudzińcu [pobierz]
 
 - Uchwała nr XII/143/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz]
 
 - Uchwała nr XII/144/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącej zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadań [pobierz]
 
  - Uchwała nr XIII/153/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru [pobierz]
 
  - Uchwała nr XIII/155/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego [pobierz]
 
  - Uchwała nr XIII/156/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym [pobierz]
 
  - Uchwała nr XIV/167/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [pobierz]
 
  - Uchwała nr XIV/168/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok [pobierz]
 
  - Uchwała nr XIV/169/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/155/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego [pobierz]
 
  - Uchwała nr XV/171/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu [pobierz
Uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego.
 
  - Uchwała nr XV/178/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/167/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 grudnia 2011 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [pobierz]
 
   - Uchwała nr XV/180/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2012 rok [pobierz]
 
 
Kadencja 2010 - 2014
2010 rok
 
 - Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLVII/635/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec [pobierz]
  
 - Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia sztandaru i weksyliów Gminy Rudziniec [pobierz]
Uchwała została częściowo unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego.
  
 - Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2011 rok [pobierz]
 
 
 Kadencja 2006 - 2010
2010 rok 
 
 - Uchwała nr XXXIX/515/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXIX/517/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/346/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie: ustalenia wzorów symboli Gminy Rudziniec [pobierz]
 
  - Uchwała nr XXXIX/527/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXIX/528/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: zwolnień w podatku rolnym [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXIX/529/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/473/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24.09.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz
 
 - Uchwała nr XLI/544/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia herbu i pieczęci Gminy Rudziniec [pobierz]
 
 - Uchwała nr XLII/574/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: zamiany uchwały Nr XXXV/473/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24.09.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz]
 
  - Uchwała nr XLIII/579/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: włączenia Przedszkola Publicznego w Rudzińcu do Zespołu Szkół w Rudzińcu i utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzińcu [pobierz]
 
 - Uchwała nr XLIV/585/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji [pobierz]
 
 - Uchwała nr XLIV/587/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz] [załącznik nr 1] [załącznik nr 2]
 
 - Uchwała nr XLIV/588/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz] [załącznik nr 1]
 
 - Uchwała nr XLIV/589/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz] [załącznik nr 1]
 
  - Uchwała nr XLIV/590/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: połączenia jednostek budżetowych - Zespołu Szkół w Rudzińcu i Przedszkola Publicznego w Rudzińcu w jednostkę budżetową Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzińcu [pobierz]
 
 - Uchwała nr XLIV/602/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudziniec podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Rudziniec" i "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2010 - 2015, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania [pobierz]
 
 - Uchwała nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz]
 
 - Uchwała nr XLVI/628/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 r. w sprawie: określenia  stawek opłaty targowej i zasad jej poboru  [pobierz]
 
 - Uchwała nr XLVII/635/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec [pobierz]
 
 - Uchwała nr XLVIII/663/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
  - Uchwała nr XLVIII/667/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rudziniec oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [pobierz]
 
  - Uchwała nr XLVIII/673/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [pobierz]
 
  
 Kadencja 2006 - 2010
2009 rok 
 
 - Uchwała nr XXVII/323/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie:  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rudziniec [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXVII/325/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXVII/330/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudziniec w ramach zasady de minimis [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXVIII/337/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXVIII/341/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/17/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru z późn. zm. [pobierz
 
 - Uchwała nr XXVIII/342/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/13/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso z późn. zm. [pobierz
 
 - Uchwała nr XXIX/371/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Rudziniec [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXX/374/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec [pobierz]   
 
 - Uchwała nr XXX/375/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: Statutu Przedszkola Publicznego w Słupsku [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXI/403/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/17/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru z późn. zm. [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXI/404/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/13/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso z późn. zm. [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/405/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rudziniec przedszkolach publicznych [pobierz]
Uchwała została unieważniona rozsztrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego.
 
 - Uchwała nr XXXII/407/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/410/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bojszów [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/411/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bycina [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/412/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chechło [pobierz]
 
  - Uchwała nr XXXII/413/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kleszczów [pobierz]
  
 - Uchwała nr XXXII/414/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łany [pobierz]
 
  - Uchwała nr XXXII/415/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łącza [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/416/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Łabędzka [pobierz]
 
  - Uchwała nr XXXII/417/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niekarmia [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/418/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niewiesze [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/419/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławniowice [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXII/420/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Poniszowice [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/421/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudno [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXII/422/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/423/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzeczyce [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/424/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupsko [pobierz]
 
 - Uchwała nr XXXII/425/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Taciszów [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXII/426/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Widów [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIV/453/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Rudziniec oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXIV/455/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXV/472/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 września 2009 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXV/473/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 września 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXVI/484/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXVI/493/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXVII/494/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rudziniec przedszkolach publicznych [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXVII/496/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru [pobierz]
 
- Uchwała nr XXXVIII/512/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2010 rok [pobierz]
 
 
 Kadencja 2006 - 2010
2008 rok 
 
 
 - Uchwała nr XXI/248/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  30 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XV/156/07 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec w 2008 roku [pobierz]   
  
- Uchwała nr XXI/249/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  30 czerwca 2008 r. zmiany w Statucie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXII/261/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  28 sierpnia 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXII/265/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  28 sierpnia 2008 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje dyrektora, wicedyrektora w szkole, zespole lub przedszkolu oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć tym osobom [pobierz]
 
- Uchwała nr XXIII/288/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  2 października 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok oraz zwolnień w tym podatku [pobierz]
 
- Uchwała nr XXIV/290/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  29 października 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej [pobierz
 
- Uchwała nr XXIV/291/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  29 października 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z jej podziałem [pobierz
 
- Uchwała nr XXIV/301/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  29 października 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/404/06/Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXV/302/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  1 grudnia 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXV/308/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  1 grudnia 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [pobierz]
 
- Uchwała nr XXVI/313/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  29 grudnia 2008 r. w sprawie: dokonania zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu w części dotyczącej lokalizacji filii [pobierz]
 
- Uchwała nr XXVI/314/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  29 grudnia 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec [pobierz]
 
- Uchwała nr XXVI/315/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  29 grudnia 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy - Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego [pobierz]
 
- Uchwała nr XXVI/321/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia  29 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2009 rok [pobierz]
 
 
Data wytworzenia: 2014-01-27
Data udostępnienia: 2014-01-27
Ilość wyświetleń: 6442
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Piotr Golombek
Zatwierdzone przez: Piotr Golombek
Opublikowane przez: Katarzyna Janocha

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA