Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Radomyśl
37-455 Radomyśl n/Sanem, ul. Rynek Duży 7
tel. (+48 15) 84 54 302, fax (+48 15) 84 54 302
e-mail: sekretariat@radomysl.pl, http: www.radomysl.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
WÓJT GMINY

Imie i nazwisko

Jan Pyrkosz

Wykształcenie

wyższe

Telefon:

(15) 845-43-02

Kompetencje:

 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.
 • Określanie sposobu wykonywania uchwał.
 • Gospodarowaniem mieniem komunalnym.
 • Wykonywanie budżetu.
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

Z-CA WÓJTA GMINY

Imie nazwisko

Małgorzata Nowak

Wykształcenie

wyższe

Telefon:

(15) 845-43-34

Kompetencje:
 • Wykonywanie zadań w zakresie upoważnień wydanych przez Wójta.
 • Zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności.
 • Nadzór nad wykonywaniem zadań Referatów, Zespołu, samodzielnych stanowisk pracy w zakresie ustalonym przez Wójta.

SEKRETARZ GMINY

Imie nazwisko

Ewa Marynowska

Telefon:

(15) 845-43-02 wew. 23

Wykształcenie

wyższe

Kompetencje:Sekretarz w zakresie ustalonym przez Statut Gminy i Wójta, zapewnia organizację pracy i warunki działania Urzędu, a w szczególności:
 • zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu,
 • koordynuje prace związane z terminowym opracowaniem materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej Komisji,
 • sprawuje nadzór nad realizacją uchwał rady Gminy,
 • sprawuje nadzór nad zadaniami związanymi z wyborami na Prezydenta RP, do sejmu i senatu RP oraz organów samorządowych, a także referendum.
 • sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań biura Rady Gminy, a w szczególności nad przygotowaniem projektów aktów wynikających z prawa samorządowego,
 • prowadzi kontrolę realizacji wniosków i interpelacji przyjmowanych przez organ gminy,
 • sprawuje z ramienia Wójta nadzór nad stanem organizacji i funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych wchodzących w skład Urzędu,
 • sprawuje kontrolę nad wdrożeniem regulaminu pracy oraz jego funkcjonowaniem,
 • sprawuje nadzór nad doprowadzeniem zadań do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu oraz kontrolę realizacji zadań i podjętych ustaleń na naradach Wójta,
 • sprawuje nadzór nad właściwą organizacją przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 • sprawuje nadzór nad terminowym obiegiem i terminowym załatwianiem korespondencji,
 • sprawuje nadzór nad zamówieniami publicznymi realizowanymi przez Gminę,
 • wykonuje inne czynności powierzone przez Wójta,

SKARBNIK GMINY

Imie nazwisko

Anna Szeliga

Wykształcenie

wyższe

Telefon:

(15) 845-42-28

Kompetencje:
 • prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
 • opracowywanie projektu budżetu Gminy, przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz innych dokumentów pociągających za sobą skutki finansowe,
 • nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu,
 • koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z ewidencją stanu mienia komunalnego,
 • kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz sołectw,
 • koordynowanie prac Referatów i gminnych jednostek organizacyjnych nad projektem budżetu i rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 • kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych Gminy,
 • wykonywanie kontroli wewnętrznej zadań na stanowiskach pracy w referacie,
 • sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac związanych z rachunkowością i księgowością, 10) zapewnienie realizacji uchwał Rady Gminy dotyczących budżetu i gospodarki finansowej,
 • sporządzanie dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz organizowanie ich obiegu, archiwizacji i kontroli,
 • czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
 • sporządzanie i nadzorowanie pełnej sprawozdawczości wynikającej z zakresu działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami finansowymi powiązanymi z działalnością finansową Gminy,
 • pełnienie funkcji kierownika Referatu Księgowości Budżetowej,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta
 
Data wytworzenia: 2012-08-29
Data udostępnienia: 2012-08-29
Ilość wyświetleń: 4920
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Maria Jędral
Opublikowane przez: Dawid Wąsikowski

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA