Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 24 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Pawłowice
43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60
tel. +48 (32) 4756 300, fax +48 (32) 4756 301
e-mail: gmina@pawlowice.pl, http: www.pawlowice.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Opłaty należy wnosić na podstawowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice:
49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 /Bank Spółdzielczy w Pawłowicach/

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
PODATEK ZA DOM I DZIAŁKĘ ORAZ GOSPODARSTWO ROLNE NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE.

Kto płaci?
Podatek od nieruchomości związany jest z posiadaniem gruntu, domu, a także mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość (czyli tak zwanego mieszkania hipotetycznego). Podatek ten płacą:
• właściciele nieruchomości (działki, budynku lub mieszkania) lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem
• samoistni posiadacze nieruchomości czyli osoby, które korzystają z nieruchomości tak, jak właściciele, chociaż w świetle prawa właścicielami nie są (na przykład nieformalni nabywcy)
• użytkownicy wieczyści nieruchomości lub ich części
• posiadacze nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli korzystają z nich na podstawie:
- umowy zawartej z właścicielem lub innego tytułu prawnego (na przykład decyzji)
- umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa
• posiadacze ustanowionego zarządu bez tytułu prawnego nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, stanowiącym własność Skarbu Państwa lub gminy (z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych).
Za co?
Podatek od nieruchomości płacimy za:
• budynki lub ich części,
• budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
• grunty:
- nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, a więc przede wszystkim działki budowlane puste i zabudowane
- objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, ale związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna
- nie sklasyfikowane położone na terenie miast, ale wykorzystywane jako użytki rolne
- wyłączone z produkcji rolnej i leśnej, z wyjątkiem gruntów, na których jeszcze przez okres do 2 lat od wydania decyzji o wyłączeniu prowadzona jest działalność rolnicza
- obszar jezior, zbiorników retencyjnych i grunty elektrowni wodnych.
Ile?
Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest powierzchnia użytkowa budynków i gruntów.
Jaka powierzchnia budynku podlega opodatkowaniu?
Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (a więc także w piwnicy i na poddaszu). Bierze się pod uwagę powierzchnię klatek schodowych oraz szybów windowych. Powierzchnię pomieszczeń wysokości od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%. Nie płaci się podatku od pomieszczeń lub ich części, która jest niższa niż 1,40m.
Naliczanie podatku od budowli.
Inaczej nalicza się podatek od budowli (na przykład basenów, szklarni, urządzeń reklamowych) tu podstawą jest ich wartość. Jeśli obiekt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, za podstawę opodatkowania bierze się wartość budowli ustaloną do obliczania amortyzacji. Podatnicy, którzy nie dokonują odpisów amortyzacyjnych płacą podatek naliczany od wartości rynkowej budowli, którą sami określają. Jeśli organ podatkowy uzna, że podana wartość rażąco odbiega od wartości rynkowej, może zlecić biegłemu wycenę tej budowli. Gdy wartość określona przez biegłego okaże się wyższa o co najmniej 33% od wartości podanej przez podatnika, podatnik zostanie obciążony kosztami wyceny.
Stawki podatku od nieruchomości określa rada gminy, przy czym podatek ten nie może przekroczyć wysokości ustalonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

TABELA: Stawki podatku od nieruchomości w 2012 roku.

 

STAWKA na 2012r:

budynki mieszkalne lub ich części

0,69 zł/m2

budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna (z wyjątkiem wykorzystywanych na cele mieszkalne) oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,74 zł/m2

budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24 zł/m2

pozostałe budynki lub ich części (na przykład budynki garażowe)

4,48 zł/m2

budowle

2% ich wartości

1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

0,81 zł/m2

pozostałe grunty
Uwaga:
za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem "dr" - 0,05 zł/m2

0,26 zł/m2

budynki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,45 zł/m2


Wysokość stawki podatku od nieruchomości zależy przede wszystkim od przeznaczenia budynku i gruntu.Budynki mieszkalne generalnie objęte są niską stawką podatku. Jeśli jednak część takiego budynku przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej, wówczas stosuje się dwie stawki: niską dla części mieszkalnej, wysoką - dla części zajętej na działalność gospodarczą.W odniesieniu do budynków innych niż mieszkalne (na przykład garaży, budynków gospodarczych) kryterium jest zaostrzone wyższa stawka podatku obejmuje każdy budynek (lub jego części), nawet jeśli nie jest on zajęty na prowadzenie działalności związany, choćby pośrednio.Co do gruntów wysoka stawka podatku może być zastosowana jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:
• grunt jest w posiadaniu przedsiębiorcy (osoby prowadzącej działalność gospodarczą)
• grunt jest rzeczywiście użytkowany na potrzeby działalności gospodarczej.
Grunty związane z działalnością gospodarczą to głównie grunty pod budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, administracyjnymi, socjalnymi i hotelowymi, pod budowlami i urządzeniami, grunty zajęte na drogi wewnętrzne i place manewrowe, place składowe, zieleńce oraz tereny, na których są lub mają być realizowane zadania inwestycyjne.
Kiedy?
Osoby fizyczne zobowiązane są do opłacenia podatku w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Zobowiązanie do zapłaty podatku powstaje jednak dopiero po doręczeniu decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustalającej wysokość daniny. Przed jej dostarczeniem zapłacenie podatku jest nie możliwe. Wysokość podatku ustala się na podstawie wykazu nieruchomości sporządzonego przez ich właściciela lub posiadacza na specjalnym formularzu (można go otrzymać w urzędzie gminy). Podatnik musi sporządzić taki wykaz w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (na przykład zakończenie budowy domu lub nabycia gruntu). Również w ciągu dwóch tygodni należy poinformować organ podatkowy o zmianie sposobu użytkowania gruntu lub budynku, jeśli ma to wpływ na wysokość opodatkowania.Uwaga: podanie w wykazie fałszywych danych naraża podatnika na sankcje z ustawy karnej skarbowej, a więc bardzo wysokie grzywny.
Zwolnienia?
Zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczą przede wszystkim gruntów i budynków wykorzystywanych na cele publiczne.Od podatku zwolnione są między innymi:
• nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby administracji samorządowej
• grunty zajęte pod drogi publiczne oraz związane z nimi budowle
• budowle i grunty wykorzystywane na potrzeby publicznego transportu kolejowego, lotnisk i portów
• grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi.
Właściciele domów mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości wówczas, gdy ich budynki i grunty wpisane są do rejestru zabytków ale pod warunkiem, że są one utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. Zwolnieniu nie podlegają jednak obiekty zabytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.Podstawa prawna: Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2010r., nr 95, poz. 613 ze zm.)
• Zeznania podatkowe - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach lasach
dla osób fizycznych [pobierz]

PODATEK LEŚNY:
Okres na cały rok 2012
Równoważnik 0,220 m3 drewna - 41,07 zł za 1ha
Podstawa prawna:
1) Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, za pierwsze trzy kwartały 2011r.
2) Ustawa z dnia 30.10.2001r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002, nr 200, poz.1682)

PODATEK ROLNY:
Okres na cały rok 2012
Równoważnik 2,5q żyta -185,45 zł za 1ha przeliczeniowy
Równoważnik 5q żyta - 370,90 zł za 1ha fizyczny
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.
Uwaga: Uchwałą nr XIII/165/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. Rada Gminy Pawłowice obniżyła ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Po obniżce, na 2012 rok:
Równoważnik 2,5q żyta - 140,00 zł za 1ha przeliczeniowy
Równoważnik 5q żyta - 280,00 zł za 1ha fizyczny

1. Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenie do okręgu podatkowego.
2. Przeliczeniu na hektary przeliczeniowe podlegają grunty pod zabudowaniami, w tym również pod obiektami służącymi do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.
3. Ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy, miasta oraz dzielnice w miastach w zależności do warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.
4. Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

-Grunty orneŁąki i pastwiska
-IIIIIIIVIIIIIIIV
I1,951,801,651,451,751,601,451,35
II1,801,651,501,351,451,351,251,10
IIIa1,651,501,401,25----
III---1,251,25-1,050,95
IIIb1,351,251,151,00----
IVa1,101,000,900,80----
IV---0,750,75-0,600,55
IVb0,800,750,650,60----
V0,350,300,250,200,200,200,150,15
VI0,200,150,100,050,150,150,100,05
5. Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określanych w ust. 5 dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i Iva.
6. Grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
a) 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 1,0 ha przeliczeniowy.
b) 1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb 0,20 ha przeliczeniowego.
7. Grunty pod stawami nie zarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników (pkt. 5)
Podstawa prawna:
1)komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (Mon. Pol. Nr 95, poz. 969).
2)ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. nr 136, poz. 969).

Plik do pobrania w formacie PDF:

UCHWAŁA NR XI/131/2011
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 25 października 2011r


OSOBY PRAWNE
Terminy składania deklaracji podatkowych:
• Deklaracja na podatek od nieruchomości: do 31 stycznia 2012r.
Osoby prawne mają obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
• Deklaracja na podatek rolny: do 15 stycznia 2012r.
• Deklaracja na podatek leśny: do 15 stycznia 2012r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
- Korekty deklaracji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
- Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okolicznosci uzasadniajace powstanie tego obowiązku.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciagu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga: Od 1 stycznia 2012r. zmieniły się przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomosci na dany rok oraz termin wpłaty podatku od nieruchomosci za miesiąc styczeń przez osoby prawne. Zgodnie z nowymi regulacjami powyzsze terminy ulegają przedłużeniu z 15 stycznia do 31 stycznia danego roku podatkowego.
Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz.1378).
• Deklaracja w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych
   - za rok 2011 [pobierz]
   - za rok 2012 [pobierz]
• Deklaracja w sprawie podatku rolnego dla osób prawnych
   - za rok 2011 [pobierz]
   - za rok 2012 [pobierz]
• Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych
    - za rok 2011 [pobierz]
    - za rok 2012 [pobierz]

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2012 NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

Samochód ciężarowy

 

Dopuszczalna masa całkowita
Powyżej 3,5t do 5,5t włączniePowyżej 5,5t do 9t włączniePowyżej 9t i mniej niż 12t
Stawka podatku w złotych
 4707801040

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowitaSamochód ciężarowy
Nie mniej niżMniej niżZawieszenie osi pneumatycznelub równoważneInny system zawieszenia
Stawka podatku w złotych
2 osie
121510901140
15 11401420
3 osie
121910401140
192313501560
23 15601750
4 osie i więcej
122714601560
272915601830
29 18302650

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągnik siodłowy lub balastowyDopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku w złotych
 830

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowitaCiągnik siodłowy i balastowy
Nie mniej niżMniej niżZawieszenie osi pneumatycznelub równoważneInny system zawieszenia
Stawka podatku w złotych
2 osie
123110401560
31 15802070
3 osie
124015601900
40 19002680

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Przyczepa lub naczepaDopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku w złotych
 360

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonachPrzyczepa lub naczepa
Nie mniej niżMniej niżZawieszenie osi pneumatycznelub równoważneInny system zawieszenia
Stawka podatku w złotych
1 oś
1225310440
25 440700
2 osie
1228330430
2833750990
33389901460
38 13001870
3 osie
12388101090
38 10901440

7. od autobusu

AutobusLiczba miejsc do siedzenia
Mniej niż 30 miejsc30 miejsc lub więcej
Stawka podatku w złotych
 9301560

TERMINY PŁATNOŚCI:
I RATA: 15 LUTY 2012
II RATA: 15 WRZESIEŃ 2012
KONTO URZĘDU GMINY PAWŁOWICE
BS PAWŁOWICE 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001

Plik do pobrania w formacie PDF:
UCHWAŁA NR XI/134/2011
RADY GMINY PAWŁOWICE
Z DNIA 25 października 2011rOPŁATA OD POSIADANIA PSÓW:

Stawka opłaty w roku 2012 wynosi 30zł rocznie od każdego posiadanego psa.

Plik do pobrania w formacie PDF:
[
Uchwała NR XVIII/220/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28 października 2008r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
]

 

 
Data wytworzenia: 2007-12-28
Data udostępnienia: 2007-12-28
Ilość wyświetleń: 29524
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Marta Kłosek

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA