Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Papowo Biskupie
86 - 221 Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128
tel. (+48 56) 676 81 01; (+48 56) 676 97 07, fax (+48 56) 676 81 44
e-mail: ug_papowobis@poczta.onet.pl, http: www.papowobiskupie.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/27/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 15 kwietnia 2003 roku

Statut Gminy Papowo Biskupie

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć jest mowa w statucie o:

 1. gminie – rozumie się przez to Gminę Papowo Biskupie;
 2. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Dz. U. Nr 214, poz. 1806);
 3. Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Papowo Biskupie;
 4. Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Papowo Biskupie.

§ 2.

W skład gminy Papowo Biskupie wchodzą następujące sołectwa:

 1. Papowo Biskupie – obejmujące wsie: Papowo Biskupie, Falęcin, Kucborek;
 2. Dubielno - obejmujące wieś Dubielno;
 3. Niemczyk – obejmujące wsie: Niemczyk, Nowy Dwór, Wrocławki;
 4. Folgowo-Staw – obejmujące wsie: Folgowo, Staw;
 5. Żygląd – obejmujące wsie Żygląd;
 6. Jeleniec – obejmujące wsie: Jeleniec, Storlus;
 7. Zegartowice – obejmujące wieś Zegartowice;
 8. Firlus – obejmujące wieś Firlus.

§ 3.

 1. Organami gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy.
 2. Rada składa się z 15 Radnych, wybranych w wyborach powszechnych zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad gminy. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

ROZDZIAŁ 2
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY RADY GMINY

§ 4.

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących.
 2. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy powinno być poprzedzone opinią komisji rewizyjnej, zadaniem której jest zbadanie przyczyn odwołania i wypracowanie stanowiska oraz przedstawienie go na najbliższej sesji Rady.
 3. Na Sesji Przewodniczący Rady może złożyć ustną rezygnację z pełnionej funkcji. Dla rezygnacji złożonej między sesjami wymagana jest forma pisemna. Rada Gminy podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia rezygnacji.

§ 5.

 1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy w szczególności należy:
  1. ustalanie porządku obrad i przyjmowanie do niego poprawek przed Sesja;
  2. odpowiadanie za terminowe przedkładanie wniosków radnych składanych
   w okresie między sesjami;
  3. kierowanie do komisji rady spraw wynikłych między sesjami, jeśli nie były one ujęte w planach pracy komisji;
  4. sprawowanie w ustalonym miejscu i czasie dyżurów;
  5. prowadzenie korespondencji;
  6. przewodniczenie pierwszemu posiedzeniu komisji;
  7. przedkładanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności w okresach między posiedzeniami Rady Gminy.
 2. Jako prowadzący ma następujące obowiązki i uprawnienia:
  1. otwiera obrady i na podstawie listy obecności stwierdza ich prawomocność;
  2. zarządza wybór sekretarza obrad;
  3. decyduje o przesunięciu poszczególnych punktów porządku obrad jeżeli ma to usprawnić lub przyspieszyć przebieg sesji;
  4. przygotowuje porządek obrad;
  5. przyjmuje poprawki do projektów uchwał i decyduje o kolejności ich głosowania;
  6. udziela głosu według kolejności zgłoszeń lub poza kolejnością;
  7. przyjmuje na piśmie wystąpienia Radnych;
  8. udziela głosu Radnym w sprawach formalnych i poddaje je pod głosowanie, które mogą dotyczyć:
   a. stwierdzenia quorum,
   b. zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
   c. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwał,
   d. zamknięcia listy mówców,
  9. czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, 
  10. może udzielić głosu osobom spośród publiczności po uprzednim zgłoszeniu się ich do dyskusji;
  11. ma prawo zarządzić wydalenie z sali obrad osób spośród publiczności zakłócających spokój i porządek;
  12. po wyczerpaniu porządku obrad zamyka obrady Sesji;
  13. podpisuje protokoły z Sesji i podjęte uchwały.

§ 6.

W razie nieobecności na sesji Przewodniczącego Rady i jego zastępców Rada wybiera przewodniczącego obrad, który podpisuje protokół sesji i podjęte uchwały.

§ 7.

 1. Pierwszą sesję otwiera najstarszy wiekiem radny i przyjmuje ślubowanie. Ślubowanie ma charakter uroczysty. Przyjmujący ślubowanie stojąc odczytuje rotę przysięgi, po czym wymienia imię i nazwisko radnego przyjmując od niego słowo „ślubuję”.
 2. O następnych sesjach Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie członków Rady co najmniej na 3 dni przed jej terminem wskazując miejsce, dzień, godzinę i proponowany porządek obrad. Załącza jednocześnie materiały będące przedmiotem obrad.
 3. Zawiadomienie o sesji powinno być również podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 § 8.

 Na pierwszej Sesji Rada wybiera:

 1. Przewodniczącego Rady Gminy,
 2. Wiceprzewodniczących Rady Gminy,

§ 9.

 1. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący Rady i zawiadamia ustnie na posiedzeniu.
 2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać w terminie 7 dniu sesję Rady na wniosek podmiotów określonych w ustawie oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 10.

 1. Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, bądź Radnych, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i dokończeniu posiedzenia w innym terminie gdy:
  1) nastąpiło rozszerzenie porządku obrad i zachodzi potrzeba uzupełnienia materiałów;
  2) zgłosiła się duża liczba dyskutantów;
  3) stwierdzono brak quorum w trakcie obrad;
  4) inne nieprzewidziane okoliczności, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie.
 2. Fakt przerwania obrad i jej przyczyny oraz nowy termin posiedzenia odnotowuje się w protokole obrad.

§ 11.

Rada odbywa Sesje zwyczajne zwoływane w trybie zwykłym lub trybie pilnym oraz okazjonalne-uroczyste.

§ 12.

 1. W uzasadnionych przypadkach wynikających z ustawy obrady mogą mieć charakter niejawny.
 2. Sesje Rady mogą odbywać się poza jej siedzibą, o ile Rada tak postanowi.
 3. Uprawnienia obywateli związane z zasadą jawności będą realizowane poprzez prawo wstępu na sesje Rady Gminy i na posiedzenia jej komisji, poprzez dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

§ 13.

 1. Na sesji w głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni.
 2. Dla przeprowadzenia tajnego głosowania powołuje się spośród Radnych Komisję Skrutacyjną.

§ 14.

 1. W lokalu, w którym odbywa się sesja należy zapewnić miejsca dla członków Rady, a także dla gości.
 2. Porządek sesji w szczególności powinien zawierać:
  1. punkty porządku obrad, które przeszły z poprzedniej sesji;
  2. punkt zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji;
  3. stwierdzenie prawomocności obrad;
  4. wybór sekretarza obrad. Wyboru sekretarza obrad dokonują Radni. Sekretarz obrad nadzoruje prowadzenie protokołu;
  5. zapytania i wolne wnioski. Każdy Radny w tym punkcie porządku dziennego ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnienia we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady Gminy. Odpowiedzi udzielają – Przewodniczący Rady, Przewodniczący poszczególnych komisji, Wójt, oraz Skarbnik i Sekretarz. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie winno być udzielone na piśmie w terminie dwutygodniowym od daty złożenia wniosku. Radny może żądać, aby odpowiedź na wniosek byłą przedmiotem obrad Rady;
  6. sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta.

§ 15.

W obradach Rady uczestniczą Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień jak również Sołtysi. Poza tym w obradach mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§ 16.

 1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół.
 2. Protokół z sesji powinien być sporządzony w ciągu 14 dni od daty jej odbycia.
 3. Protokół z obrad przechowuje się w Urzędzie Gminy w Papowie Biskupim.
 4. Każdy zainteresowany ma prawo wglądu do protokołu, robienia notatek oraz odpisów z wyjątkiem protokołów z tajnych obrad Rady.

§ 17.

Protokół z sesji powinien zawierać:

 1. numer – oznacza się liczbą rzymską łamaną przez dwie cyfry roku, dla protokołu zachowuje się ciągłość od początku do końca kadencji;
 2. datę i miejsce odbywania sesji oraz godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia;
 3. nazwisko prowadzącego obrady i sekretarza obrad;
 4. stwierdzenie quorum oraz wykaz Radnych nieobecnych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, a także osób spoza Rady uczestniczących w obradach,
 5. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
 6. porządek obrad;
 7. streszczony przebieg obrad;
 8. wykaz załączników;
 9. podpis Przewodniczącego i Sekretarza obrad;
 10. na wniosek Radnego umieszcza się w protokole Sesji zgłoszone przez niego w trakcie głosowania zdanie odrębne.

§ 18.

Protokół z poprzedniej sesji wykłada się do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu.

§ 19.

Obsługę administracyjno-biurową Rady, Przewodniczącego Rady, Radnych, zapewnia Wójt.

§ 20.

Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. Uchwały stanowią oddzielne dokumenty.

§ 21.

 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę (inicjatywą uchwałodawczą) mogą występować:
  a. Komisje Rady,
  b. Grupa co najmniej 3 radnych,
  c. Wójt Gminy.
 2. Prace związane z wykonaniem inicjatywy uchwałodawczej koordynuje Wójt Gminy, podejmując w tym celu niezbędne działania do prawidłowego przygotowania projektu.

§ 22.

 1. Uchwały Rady Gminy powinny zawierać:
  1. numer – który oznacza kolejny numer sesji w kadencji (cyfra rzymska), łamane przez liczbę arabską (oznacza kolejną uchwałę) łamane przez dwie ostatnie cyfry roku (np. I/1/96). Dla uchwał zachowuje się ciągłość numeracji od początku kadencji;
  2. datę i tytuł uchwały;
  3. podstawę prawną w tym przepisy prawa materialnego;
  4. treść uchwały;
  5. określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;
  6. określenie organów sprawujących nadzór nad realizacją uchwały;
  7. termin wejścia w życie i ewentualny czas jej obowiązywania;
  8. postanowienia dotyczące stopnia obowiązywania poprzednich uchwał;
  9. ewentualne uzasadnienie uchwały.
 2. Oryginał uchwały ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem Sesji Urząd Gminy.

§ 23.

 1. Rada Gminy powołuje następujące Komisje stałe:
  1. Budżetu, Samorządowa i Spraw Obywatelskich;
  2. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego;
  3. Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  4. Rewizyjna.
 2. Radni mogą się zrzeszać w Klubach Radnych.
 3. Klub Radnych liczy co najmniej 5 członków. Członkowie Klubów Radnych wybierają spośród siebie
   Przewodniczącego.
 4. O utworzeniu Klubu Radnych, jego nazwie, założeniach programowych, składzie, Przewodniczący
  Klubu powiadamia niezwłocznie Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 24.

Do zadań Komisji stałych należy:

 1. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
 3. kontrola wykonania uchwał,
 4. przyjmowanie wniosków mieszkańców gminy w sprawach działalności Rady oraz Urzędu Gminy, przedsiębiorstw i innych instytucji gminnych.

§ 25.

 1. Komisja nie może liczyć mniej niż 3 członków.
 2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy spośród Radnych będących członkami Komisji.
 3. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

§ 26.

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia komisji odbywają się w trybie określonym dla sesji. Przewodniczącemu Komisji
   przysługują uprawnienia odpowiednio jak prowadzącemu obrady Sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji składa jej Przewodniczący lub wyznaczony przez Komisję
   sprawozdawca.

§ 27.

 1. Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej jest realizacja uchwał Rady Gminy oraz:
  1. załatwianie postulatów i wniosków;
  2. realizacja wykonania budżetu w dochodach i wydatkach;
  3. wykorzystanie środków finansowych przekazywanych sołectwom;
  4. skargi wpływające do Rady Gminy.
 2. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin stanowiący załącznik nr 1 do statutu.

§ 28.

 1. Rada stosownie do przepisów ustawy podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Uchwały Rady Gminy zapadają o ile przepis tak stanowi:
  1. zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady
   –  oznacza więcej głosów „za” od głosów „przeciw”. Głos wstrzymujący się nie wyraża stanowiska ani „za” ani „przeciw” i oddaje pole tym, którzy głosują aktywnie;
  2. bezwzględną większością ustawowego składu Rady
   – oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą;
  3. bezwzględną większością głosów
   - oznacza najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.
 3. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano  w określony każdorazowo sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania.
 4. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Rady Gminy określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

ROZDZIAŁ 3
RADNI

§ 29.

 1. Radni powinni uczestniczyć czynnie w Sesjach Rady Gminy i Komisji, do których zostali powołani.
 2. Radni mają prawo i obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:
  1. informowanie wyborców o stanie gminy;
  2. konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy;
  3. propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Gminy;
  4. informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Gminy;
  5. przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy.

§ 30.

 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady Sesji lub posiedzeń Komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.
 2. Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach których wnioski te dotyczą.
 3. Radni mają prawo kierować do Wójta Gminy interwencje we wszelkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

§ 31.

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności.
 2. Radny ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności składając stosowne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczącego Komisji.
 3. Za nieobecność na Sesji i Komisji Radny nie otrzymuje diety.

§ 32.

Spotkania ze swymi wyborcami Radni powinni odbywać nie rzadziej niż raz w roku.

§ 33.

 1. Radni ponoszą przed wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki ich pracy w Radzie Gminy.
 2. Przewodniczący Rady dokonuje okresowych ocen udziału Radnych w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę Radnym na niedociągnięcia w sprawowaniu mandatu.

§ 34.

 1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego Radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy  Rada Gminy może powołać Komisję lub Zespół dla szczegółowego zbadania sprawy.
 2. Komisja lub Zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy.
 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna wysłuchać Radnego.

§ 35.

Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania prac zawierających określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczącego Komisji.

§ 36.

 1. Radni otrzymują dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji Radnego.
 2. Wójt Gminy udziela pomocy w realizowaniu zadań Radnego i pomaga  w wykonywaniu obowiązków.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA I TRYB PRACY WÓJTA GMINY

§ 37.

 1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
 2. Wójt kieruje sprawami bieżącymi gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

§ 38.

Do obowiązków Wójta należy:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady;
 2. przygotowywanie wniosków pod obrady Rady;
 3. udział w obradach Rady;
 4. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady;
 5. przedstawianie sprawozdań z działalności.

§ 39.

Wójt podejmuje rozstrzygnięcia w drodze zarządzeń, decyzji i postanowień we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, wynikających z ustaw oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych.

ROZDZIAŁ 5
ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI
Z DOKUMENTÓW ORGANÓW GMINY

§ 40.

 1. Obywatelom udostępnia się nieodpłatnie dokumenty organów gminy wynikających z wykonywaniem
   zadań publicznych, w tym:
  1) uchwały i protokoły z sesji;
  2) protokoły z posiedzeń komisji Rady;
  3) rejestr uchwał Rady;
  4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady;
  5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 41.

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Wójta udostępnia Sekretariat Urzędu Gminy, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

§ 42.

 1. Z dokumentów wymienionych § 40 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.
 2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy
   i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 43.

 1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów
   określonych w § 40 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
 2. Czynności o jakich mowa w ust. 1 podlegają opłacie skarbowej.
 3. W sprawach opisanych w § 40-43, a nie uregulowanych w statucie, stosuje się zasady i terminy
   określone w kodeksie postępowania administracyjnego, oraz innych przepisach regulujących dostęp
   obywateli do informacji publicznej.

ROZDZIAŁ 6
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 44.

 1. W gminie tworzy się jednostki pomocnicze – sołectwa.
 2. Sołectwo tworzy się w drodze uchwały Rady Gminy po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy lub z ich inicjatywy przy uwzględnieniu uwarunkowań historycznych i potrzeb  społeczności zamieszkującej terytorium, dla którego tworzy się jednostki pomocnicze.

§ 45.

Połączenie, podział, zniesienie sołectwa lub odmowa takiej czynności może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy podjętej w wyniku inicjatywy 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, po konsultacji z pozostałymi mieszkańcami.

§ 46.

Zakres działania sołectwa, przekazania mu składników mienia do korzystania oraz rozporządzania dochodami z mienia komunalnego sołectwa określa Statut Sołectwa. Statut Sołectwa ustala również organy sołectwa i zakres czynności jakich mogą one dokonywać samodzielnie względem przysługującego sołectwu mienia.

§ 47.

 1. W uchwale budżetowej Rada Gminy określa wysokość środków finansowych dla prowadzenia działalności finansowej sołectw w ramach budżetu Gminy.
 2. Podział i wydatkowanie środków finansowych w dyspozycji sołectwa następuje na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zatwierdzającego plan rzeczowo-finansowy sołectwa.
 3. Dla rozliczenia wydatków w ramach środków finansowych sołectwa przedstawiane są rachunki wystawiane na Urząd Gminy.

§ 48.

 Dochody sołectwa stanowią:

 1. udział w budżecie gminy;
 2. opłaty za korzystanie z sołeckiego sprzętu rolniczego;
 3. dotacje celowe z budżetu gminy;
 4. dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych

§ 49.

Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone na:

 1. wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych;
 2. utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa (np. domy, świetlice wiejskie);
 3. wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością organów sołectwa oraz obsługą techniczno-kancelaryjną i finansową sołectwa;
 4. zakup maszyn i urządzeń rolniczych.

§ 50.

Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

§ 51.

 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.
 2. Rada Gminy nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji.
 3. Wójt ma prawo wglądu do dokumentów sołectwa, wstępu do pomieszczeń  i budynków należących do sołectwa.
 4. Wójt zobowiązany jest czuwać, żeby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia.

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52.

Rada Gminy przyznaje szczególnie zasłużonym dla gminy tytuł „zasłużony dla gminy Papowo Biskupie”. Kryteria przyznawania tytułu określa Rada w drodze uchwały.

§ 53.

 1. Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy stanowią część majątku Gminy wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposażenie ich w majątek następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1 działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek, udzielonego im przez Wójta.
 3. Rada uchwala statuty jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1.
 4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera załącznik nr 3 do Statutu.

§ 54.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.  

Załącznik nr 1 do Statutu
Gminy Papowo Biskupie

REGULAMIN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 1.

Zadania Komisji Rewizyjnej

 1. Komisja Rewizyjna realizuje na bieżąco funkcje kontrolne Rady Gminy. Ponadto spełnia funkcję opiniodawczą oraz inicjującą.
 2. Celem jej działalności jest zbieranie w różnych formach oraz badanie informacji służących Radzie Gminy.
 3. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu gminy uwzględniając kryterium sprawności, gospodarności, rzetelności zgodności z przepisami prawa.
 4. Komisja podlega Radzie Gminy, przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdanie
  z działalności.

§ 2.

Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem kontroli Komisji jest działalność Wójta Gminy w zakresie przestrzegania Statutu Gminy oraz uchwał Rady Gminy
 2. Komisja kontroluje jednostki podporządkowane gminie.
 3. Komisja rozpatruje:
  1. skargi na Wójta Gminy oraz przygotowuje opinie i wnioski w tych sprawach na Sesję Rady;
  2. wyniki kontroli przeprowadzonej przez inne organy kontrolne w jednostce podporządkowanej gminie oraz w zakresie zadań własnych i zleconych gminie;
  3. Komisja przygotowuje dla Rady Gminy materiały dokonujące oceny pracy Wójta Gminy w zakresie gospodarki finansowej przed udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy w terminie do odbycia posiedzeń przez stałe Komisje Rady Gminy jednak nie później niż do 10 kwietnia każdego roku.

§ 3.

Tryb przeprowadzania kontroli

 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
 2. Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę Gminy. Konkretny termin przeprowadzenia kontroli ustala Przewodniczący Komisji z Kierownikiem jednostki kontrolowanej.
 3. Do przeprowadzenia kontroli jednostek podporządkowanych uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenie i do prowadzenia kontroli radnych, będących członkami innych Komisji.
 5. Komisja, po uzyskaniu akceptacji od Rady Gminy (zapewnienie pokrycia należności finansowych) może zwrócić się do specjalistów o przeprowadzenie ekspertyzy, wydanie opinii przez biegłego rzeczoznawcę.
 6. Przewodniczący Komisji występując o zgodę Rady Gminy przedstawia przyczyny, motywy skierowania sprawy do oceny specjalistów oraz przewidywaną cenę wykonania ekspertyzy (opinii).
 7. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej.
 8. W związku z wykonaniem kontroli Komisja ma prawo:
  1. wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostek kontrolowanych;
  2. wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej i związanych z jej działalnością;
  3. zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów;
  4. żądania od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień  i informacji.
 9. Pracownicy kontrolowanej jednostki obowiązani są udzielać członkom Komisji ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
 10. Osoby kontrolujące podlegają przepisom o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.
 11. Działalność Komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy.
 12. Do pomocy w czynnościach kontrolnych Wójt Gminy na wniosek Przewodniczącego Komisji może wyznaczyć pracownika gminy.
 13. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie oraz Kierownik jednostki kontrolowanej.
 14. Protokół ujmuje fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również ustalenia dotyczące osiągnięć, dobrych wyników w pracy i prawidłowego funkcjonowania jednostki.
 15. Protokół ponadto powinien zawierać:
  1. nazwę jednostki kontrolowanej;
  2. imiona i nazwiska osób kontrolujących;
  3. określenie przedmiotu kontroli;
  4. wykorzystane dowody;
  5. ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjaśnienie odmowy podpisu;
  6. wykaz załączników do protokołu.
 16. Sporządzony protokół przekazuje się Kierownikowi jednostki kontrolowanej, który w terminie 7 dni od daty doręczenia ma prawo wnieść zastrzeżenia do ustaleń kontroli.
 17. Sporządzony protokół Przewodniczący Komisji przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy. Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Radzie Gminy.

§ 4.

Czynności po kontroli

 1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.
 2. Kierownik jednostki kontrolowanej, do której wystąpienie pokontrolne zostało skierowane jest zobowiązany w wyznaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykorzystania, uwag i o wykonaniu wniosków.
 3. W razie braku możliwości wykonania wniosków pokontrolnych kierownik jednostki podaje uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycję, co do sposobu i terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 4. W razie ujawnienia czynów mających cechy przestępstwa lub wykroczenia Komisja powiadamia Radę Gminy.
 5. Komisja może wystąpić do Rady Gminy w sprawie wniosku o przeprowadzenie kontroli przez RIO, NIK oraz przez inne organy kontrolne.

Załącznik nr 2 do Statutu
Gminy Papowo Biskupie

REGULAMIN RADY GMINY

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa tryb działania Rady Gminy Papowo Biskupie a w szczególności tryb obradowan na sesjach i podejmowania uchwał.

§ 2.

 1. Rada jako organ przedstawicielski samorządu terytorialnego działa na sesjach, a także za pośrednictwem komisji i radnych oraz Wójta jako organu wykonawczego.
 2. Organy Rady działają pod kontrolą Rady i składają jej sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział 2
Sesje Rady

§ 3.

Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz  w innych ustawach i przepisach wydanych na podstawie ustaw.

§ 4.

 1. Sesje zwołuje przewodniczący Rady, ustalając porządek obrad, dzień i godzinę sesji.
 2. Materiały na sesje poświęcone uchwalaniu planów społeczno-gospodarczych
  i budżetów oraz rozpatrywaniu sprawozdań z ich wykonania przedstawia się radnym najpóźniej 7 dni przed sesją.
 3. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust.2 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin. Wnioski o odroczenie sesji -tylko na początku obrad - mogą zgłaszać Radni lub komisje. Uchwałę o odroczeniu sesji podejmuje się zwykłą większością głosów.

§ 5.

 1. Informacje o terminie sesji Rady podaje się do wiadomości mieszkańców,  co najmniej 3 dni przed sesją wskazując miejsce i przedmiot obrad.
 2. Podczas obrad na sali mogą być obecni mieszkańcy zajmujący wyznaczone w tym celu miejsce.

§ 6.

Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy stanowiące z mocy przepisów szczególnych tajemnicę państwową lub służbową jawność sesji zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych. Wyłączenie jawności oznacza, że podczas obrad mogą być obecne tylko osoby zaproszone do udziału w sesji.

§ 7.

Sesje otwiera i prowadzi obrady Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub, gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach wiceprzewodniczący.

§ 8.

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły: „otwieram sesję Rady Gminy Papowo Biskupie”.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady nowy termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których sesja nie odbyła się.

§ 9.

 1. Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby radnych (quorum).
 2. Przewodniczący obrad podejmuje decyzje o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad wyznaczając nowy termin sesji lub przewidywany termin jej zwołania.
 3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, co spowodowało ich przerwanie ze względu na brak quorum, odnotowuje się w protokole sesji.
 4. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad.

§ 10.

 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
 2. W przypadku stwierdzenia, że w swoim wystąpieniu Radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony dla niego czas, przewodniczący może przywołać go „do rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.
 3. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może poddać pod głosowanie wniosek o odebranie głosu. Wniosek, taki przechodzi zwykłą większością głosów - fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
 4. Postanowienia pkt.2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady występujących na sesji.

§ 11.

 1. Przewodniczący Rady może udzielać głosu osobom spośród zaproszonych gości po uprzednim zgłoszeniu przez nie chęci wystąpienia.
 2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 12.

 1. Przewodniczący udziela radnym głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
 2. W ciągu całej sesji Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy:
  1. stwierdzenia quorum;
  2. skreślenie tematu z porządku obrad;
  3. zakończenie dyskusji;
  4. zamknięcie listy mówców;
  5. ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów;
  6. tajnego głosowania;
  7. przeliczenia głosów
 3. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie.

§ 13.

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę. „zamykam sesję Rady Gminy Papowo Biskupie”. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.
 2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 14.

 1. Posiedzenia Rady muszą być protokołowane. Protokół sporządza się w toku posiedzenia, na następnym posiedzeniu winien być przyjęty przez Radę.
 2. Zgłoszone przez radnych poprawki i uzupełnienia do protokołu, mogą być uwzględnione przez sekretarza obrad. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione, mogą przedkładać je na sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada w głosowaniu.

§ 15.

Rada zapewnia informowanie mieszkańców o przebiegu i wynikach sesji poprzez umieszczenie uchwał na tablicach ogłoszeń.

§ 16.

 1. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, zwłaszcza obejmujące miejsce obrad oraz bezpieczeństwo radnych i innych uczestników sesji, a także porządek po jej zakończeniu zapewnia Wójt.
 2. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

§ 17.

 1. Rada rozstrzyga w drodze uchwały sprawy rozpatrywane na sesji.
 2. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane tylko w protokole sesji.
 3. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przy pomocy sekretarza,
  a w razie potrzeby również pozostałych radnych. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad bezzwłocznie.
 4. W przygotowaniu projektów uchwał niezbędną pomoc zapewnia biuro Rady oraz wskazane przez Wójta jednostki organizacyjne urzędu i inne jednostki komunalne podległe Wójtowi.

§18.

 1. Rada może odbyć wspólne sesje z inną Radą Gminy, w szczególności z Radą Gminy sąsiadującej. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.
 2. Wspólną sesję organizują delegacje zainteresowanych Rad, a uczestniczą w jej przygotowaniu komisje tych Rad i radni. Zawiadomienie o sesji podpisują Przewodniczący Rad.
 3. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej Rady. Uchwały na wspólnej sesji podejmuje się w odrębnym głosowaniu radnych z każdej Rady. Uchwały oraz protokół z obrad podpisują Przewodniczący zainteresowanych Rad.
 4. Do wspólnych sesji mają zastosowanie ogólne terminy i tryb przygotowania, zwoływania i przebiegu sesji.

§ 19.

 1. Każdy radny odbywa spotkania z wyborcami. Szczególną formą tych spotkań jest uczestnictwo w zebraniach samorządu mieszkańców.
 2. Nie rzadziej niż raz w miesiącu radni przyjmują w okręgach wyborczych wnioski, uwagi i skargi ludności – w odpowiednio wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości miejscu i czasie.
 3. W miarę możliwości radni uczestniczą w zebraniach organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i samorządowych na terenie gminy - na zaproszenie tych organizacji. Mogą także inicjować takie zebrania dla przedstawienia bieżących celów i zadań realizowanych przez Radę oraz zebrania opinii i wniosków o pracy Rady.

Rozdział 3
Radni

§ 20.

W razie niemożności uczestnictwa w sesji lub posiedzeniu komisji radny powinien przed ich terminem lub nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich odbycia usprawiedliwić swoją nieobecność przed Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym Komisji - ewentualnie za, pośrednictwem biura rady.

§ 21.

 1. Radni ponoszą przed Radą odpowiedzialność za udział i aktywność w jej pracach oraz za wykonywanie obowiązków Radnego.
 2. Rada dokonuje okresowych ocen aktywności radnych, zwłaszcza udziału w sesjach, posiedzeniach i pracach komisji, odbywania spotkań z wyborcami. W uzasadnionych wypadkach zwraca radnym uwagę na niedociągnięcia bądź uchybienia w formie „regulaminowego ostrzeżenia”.
 3. W przypadku systematycznego niewykonywania bądź rażącego nikłego wykonywania obowiązków radnego, zwłaszcza, gdy udzielono mu już „regulaminowego ostrzeżenia”, Przewodniczący Rady może wystąpić do Rady z wnioskiem o udz1elenie radnemu „regulaminowej nagany”. Rada podaje uchwałę w tej sprawie po wysłuchaniu radnego.

§ 22.

Radny korzysta ze szczególnej ochrony prawnej, przewidzianej przepisami ustawy o samorządzie gminnym i innymi przepisami szczegółowymi.

Rozdział 4
Organy Rady

§ 23.

 1. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród radnych, z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, głosowanie powtarza się, ograniczając je do kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
 2. Zastępców przewodniczącego oraz przewodniczących komisji rada wybiera odrębnie.
 3. Wybór na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 2 stwierdza się uchwałami: odrębnie dla wyboru przewodniczącego, odrębnie dla wyboru zastępców i odrębnie dla wyboru przewodniczącego komisji.

§ 24.

 1. Rada może dokonywać w toku kadencji zmian na stanowiskach, o których mowa
  w § 23 w trybie właściwym dla wyboru. Z wnioskami w tych sprawach mogą występować komisje oraz radni - co najmniej 3 radnych.
 2. W przypadku złożenia rezygnacji przez radnego, zajmującego jedno ze stanowisk wymienionych w § 23 Rada, po przyjęciu rezygnacji, dokonuje nowego wyboru na wakujące stanowisko.

§ 25.

 1. Najpóźniej na drugiej sesji merytorycznej po wyborach Rada podejmuje uchwały określające składy liczbowe i osobowe każdej komisji.
 2. Rada podejmuje w miarę potrzeby - na wniosek przewodniczących komisji i radnych - zmiany w składach osobowych komisji, może także zwiększyć lub zmniejszyć ich liczebność.
 3. Rada może, na wniosek organów wymienionych w ust 2 powołać komisje niestałe lub zespoły kontrolne, określając każdorazowo ich skład i sposób działania.
 4. Zakres i kompetencje komisji doraźnych określa rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 26.

 1. W dziedzinach objętych zakresem działalności komisji stałych podejmują one i realizują wszystkie przedsięwzięcia służące wykonaniu zadań Rady oraz określane i zlecane przez Radę.
 2. Komisje podlegają nadzorowi i kontroli Rady Gminy.
 3. Komisje, zwłaszcza do realizacji zadań o charakterze kompleksowym należącym do właściwości kilku komisji, powinny podejmować współpracę, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrolne lub działając w inny sposób oraz uchwalając wspólne wnioski i opinie.
 4. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole lub działając w inny sposób oraz uchwalając wspólne wnioski i opinie.

§ 27.

 1. Komisje odbywają posiedzenia zgodnie z planami pracy, rozpatrując sprawy należące do ich właściwości oraz podejmując rozstrzygnięcia, uchwalając opinie i wnioski.
 2. Przewodniczący Rady może w każdym czasie polecić zwołanie posiedzenia komisji.
 3. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez ich członków badających poszczególne sprawy.

§ 28.

 1. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.
 2. Posiedzenia prowadzi przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności zastępca. Uprawnienia zastępców przewodniczących komisji dotyczą tylko wewnętrznego toku pracy komisji.
 3. Szczegółowe zasady działania, w tym zwłaszcza odbywania posiedzeń, obradowania oraz powoływania podkomisji i zespołów ustalają komisje we własnym zakresie.
 4. Biuro Rady jest zobowiązane do protokołowania posiedzeń komisji oraz prowadzenia spraw kancelaryjnych.

§ 29.

 1. Komisje corocznie przedstawiają na sesji sprawozdanie ze swojej działalności.
 2. Rada może zawsze zażądać przedstawienia sprawozdania przez komisję.

§ 30.

 1. Obsługę pracy Rady, komisji i radnych zapewnia Urząd Gminy, a bezpośrednią obsługę organizacyjną i techniczną biuro rady.
 2. Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady ustalają zakres, zasady i sposób obsługi Rady, komisji i radnych przez biuro rady.

Załącznik nr 3 do Statutu
Gminy Papowo Biskupie

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY PAPOWO BISKUPIE

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim z filią w Dubielnie.
 2. Gminny Ośrodek Kultury.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 4. Gimnazjum w Papowie Biskupim.
 5. Szkoła Podstawowa w Dubielnie.
 6. Szkoła Podstawowa w Zegartowicach.
 
Data wytworzenia: 2010-03-23
Data udostępnienia: 2010-03-23
Ilość wyświetleń: 2488
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Szymańska Aleksandra
Zatwierdzone przez: Szymańska Aleksandra
Opublikowane przez: Aleksandra Szymańska

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA