Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
22 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Ośrodek Pomocy Społecznej
63-130 Książ Wlkp., Stacha Wichury 11 /A
tel. 61 2822700, 61 8301946, fax 61 2822700
e-mail: ops@ops.ksiaz-wlkp.pl, http: www.opsksiaz.zapto.org
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W KSIĄŻU WLKP.

                                                                                     ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.

 

Stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń wychowawczych

 

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

1)  posiada obywatelstwo polskie,

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)  posiada minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej na stanowisku, na które ogłaszany jest nabór  lub na podobnym,

6)  posiada wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań,

    na stanowisku - preferowany kierunek: administracja.

 

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa z zakresu:

    a) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

    b) ustawy - kodeks postępowania administracyjnego,

    c) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2) dobra znajomość obsługi komputera,

3) cechy osobowości; umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność,  samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, rzetelność,

4) pożądane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań na stanowisku będzie należało w szczególności:

1) wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz niezbędnych dokumentów w sprawach   świadczenia wychowawczego,

2) analiza i ocena wniosków oraz załączonych dokumentów w sprawie świadczeń wychowawczych oraz   weryfikacja pod względem ich zgodności z prawem,

3) prowadzenie postępowań w sprawie ustalania prawa do pobierania świadczenia   wychowawczego,

4) przygotowywanie decyzji administracyjnych,

5) doręczanie decyzji administracyjnych,

6) współpraca z instytucjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentów  niezbędnych do rozpatrzenia sprawy i ustalania prawa do pobierania świadczenia    wychowawczego,

7) prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców,

8) udzielanie informacji osobom wobec, których toczy się postępowanie w w/wym. zakresie,

9) przygotowywanie pism i decyzji  administracyjnych w sprawie ustalenia i zwrotu  nienależnie pobranych świadczeń, naliczanie odsetek,

10) współdziałanie w sporządzaniu  obowiązujących sprawozdań,

11) przygotowywanie  informacji i zestawień zbiorczych w zakresie prowadzonych  spraw,

12) współdziałanie w  sporządzaniu analiz w zakresie potrzeb finansowych na realizację świadczeń wychowawczych i planowania niezbędnych środków na ten cel.

 

  Warunki pracy na stanowisku:     

1) praca wykonywana będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. ul. Stacha

 Wichury 11a.,

2) praca w wymiarze 1 etatu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

3) praca ma charakter biurowy, wymaga kontaktu z klientami oraz innymi instytucjami,

4) stres związany z koordynowaniem wielu spraw jednocześnie,

5) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia umowy    o pracę    w przyszłości na czas nieokreślony,

6) zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.  

 

 Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1)  życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

2)  list motywacyjny,

3)  oryginał kwestionariusza osobowego  osoby ubiegającej się zatrudnienie,

4)  kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe,

5) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania aktualnie w stosunku pracy,    oświadczenie o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i pracodawcy,

6) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:

a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych, zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922  t. j.).

 Kandydat będący osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu

 potwierdzającego niepełnosprawność.

 Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.    

Termin i miejsce składania ofert:                                                                                                          

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Stacha Wichury 11a, 63-130  Książ Wlkp. lub przesłać za pośrednictwem poczty na w/w adres w zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczeń wychowawczych ”  w terminie do dnia         16 marca 2017 r. (włącznie).

Liczy się data faktycznego wpływu oferty. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o naborze jest umieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. (https://www.biuletyn.net/nt-bin/admin/admin.asp) w zakładce Ogłoszenia o naborze oraz na tablicy informacyjnej  Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Bliższe informacje można uzyskać  pod nr telefonu 61 28 22 700, wew. 46.

 

                                                                                                                         Kierownik

                                                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                      w Książu Wlkp.

                                                                                                                  /-/ Róża Jędrzejczak

 

Książ Wlkp., dn. 6 marca  2017 r.

Załączniki:

- oświadczenie,

-kwestionariusz osobowy.

 
 
Data wytworzenia: 2017-03-06
Data udostępnienia: 2017-03-06
Ilość wyświetleń: 426
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Jędrzejczak Róża

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA