Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta Obrzycko, Referat Finansowo - Księgowy, ul. Rynek 19, I piętro, pokój 9. Tel. 612-913-187.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata;
  • do dnia 15 września danego roku - II rata;
 1. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podatek jest płatny przez pocztę lub w banku na rachunek Urzędu Miasta w Obrzycku:
BS Wronki O/Obrzycko, nr konta 24 8961 1012 0010 0100 1023 0002.

DODATKOWE INFORMACJE

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu. w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 ze zm.).
 2. Uchwała Nr XXIV/91/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz. 1731).

POUCZENIE

W przypadku niezłożenia DEKLARACJI w ustawowym terminie, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych w wyniku którego podatnik zostanie wezwany do złożenia deklaracji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w złożonej deklaracji zostanie wystosowane wezwanie do ich usunięcia.

Nie zastosowanie się do powyższych obowiązków skutkuje wydaniem przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych.

Od w/w decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Obrzycko w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 
Data wytworzenia: 2012-08-08
Data udostępnienia: 2012-08-08
Ilość wyświetleń: 831
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA