Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania;
 2. Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków (przesyła Starostwo Powiatowe);
 3. Akty notarialne;
 4. Umowy dzierżawy Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;

Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19, I piętro, pok. 9, tel. 61 29-13-187.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje decyzje w terminie 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - dotyczy decyzji ustalających jak też decyzji zmieniających podatek rolny.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego wnosi się do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Obrzycko.

DODATKOWE INFORMACJE

Podatek rolny ustalany jest przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów podlegających opodatkowaniu.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

 1. właściciel gruntów;
 2. samoistny posiadacz gruntów;
 3. użytkownik wieczysty gruntów;
 4. posiadacz zależny gruntów w przypadku gdy stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych;

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są:

 1. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. O wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić na piśmie organ podatkowy w terminie 14 dni.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa wyżej, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym - tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami,
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami,
 3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, M.P. nr 77, poz. 831 (ogłaszany każdego roku),
 
Data wytworzenia: 2012-08-08
Data udostępnienia: 2012-08-08
Ilość wyświetleń: 546
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA