Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

UZYSKANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek (wzór wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu, Referat Organizacyjny, ul. Rynek 19 oraz w załączniku tego opracowania;
 • 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej (oryginały);
 • umowy / zapewnienia zawarte pomiędzy właściwymi jednostkami organizacyjnymi, a inwestorem gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu Wystarczającego dla zamierzenia inwestycyjnego;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy budownictwa jednorodzinnego);
 • oryginał pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Obsługa petentów przez Referat Organizacyjny (osobiście i telefonicznie) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19. Informacje udzielane są pod numerem telefonu: (061) 29-13-187.

Decyzję wydaje Burmistrz Miasta Obrzycko w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników; w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi dwa miesiące, z tym że nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, zawieszenia postępowania oraz opóźnień z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

OPŁATY

  • 107 zł za wydanie decyzji (zwolnione z opłaty są czynności związane w spawach budownictwa mieszkaniowego), wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z zm.)
  • 17 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Obrzycko:

BS Wronki O/Obrzycko nr Nr 24 89611012 0010 0100 1023 0002 - tyt. opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub opłata za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Obrzycko.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
 2. Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 3. Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, z późn.zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.
 2. „Inwestycja celu publicznego” - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 15 ze zm.).
 
Data wytworzenia: 2012-06-04
Data udostępnienia: 2012-06-04
Ilość wyświetleń: 618
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA