Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2008-10-15
Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Krobi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi.

Zarządzenie Nr 69/2008
Burmistrza Krobi z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) nadaję:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Krobi zwanego dalej „Urzędem”;
2) organizację Urzędu;
3) zasady funkcjonowania Urzędu;
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych wydziałów i stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Krobia;
2) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krobi;
3) Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego, należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Krobi, Zastępcę Burmistrza Krobi, Sekretarza Gminy Krobia, Skarbnika Gminy Krobia oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi.

§ 3.1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

2. Burmistrz jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest miasto Krobia.

§ 4.1. Urząd jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek 8.00 – 16.00
od wtorku do piątku 7.00 – 15.00

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedzielę i święta i dni powszednie wolne od pracy.

3. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, przyjmuje interesantów w sprawie skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-17.00.

Rozdział 2

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5.1. Burmistrz, Rada i jej komisje oraz inne organy funkcjonujące w strukturze Gminy wykonują zadania przy pomocy Urzędu.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
1) zadań własnych;
2) zadań zleconych;
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);
4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;
5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 6. Do zadań Urzędu należy w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy;
2) wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień, czynności wchodzących w zakres zadań Gminy;
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy;
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy;
7) realizacja zadań z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej;
8) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;
9) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów,
10) realizacja obowiązków i uprawnień służących Burmistrzowi jako pracodawcy, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział 3

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 7.1. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego. Podstawową strukturą Urzędu są wydziały.

2. W celu wykonywania określonych zadań w Urzędzie mogą być tworzone zespoły lub komisje powoływane odrębnym zarządzeniem. W celu zapewnienia realizacji zadań okresowych mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy.

3. W skład zespołu lub komisji mogą być włączone osoby niebędące pracownikami Urzędu. Burmistrz może wyznaczyć pracownika wiodącego (koordynatora) i powierzyć mu koordynowanie pracy w zespole lub komisji.

4. Do realizacji zadań szczególnych mogą być powoływani pełnomocnicy Burmistrza.

5. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Finansów (WF);
2) Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (WIGP);
3) Wydział Organizacyjny (WO);
4) Wydział Spraw Społecznych (WSS), w tym Urząd Stanu Cywilnego (USC);
5) Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych (PIN);
6) Pełnomocnik ds. Uzależnień (PU).

§ 8.1. Naczelnicy poszczególnych wydziałów i samodzielne stanowiska pracy ponoszą odpowiedzialność za realizację swoich zadań odpowiednio przed Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem i Sekretarzem.

2. Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału.

3. Wydziały dzielą się na stanowiska pracy. Wykaz stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu określa załącznik nr 1.

4. Wydziały Urzędu prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Gminy.

5. Ogólne zakresy działania dla poszczególnych wydziałów Urzędu określone są w Regulaminie.

6. Rozwinięcie zakresu działania dla poszczególnych wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych na podstawie Regulaminu określa Burmistrz w formie zarządzenia.

7. Zakres czynności (zadania, uprawnienia i zakres odpowiedzialności) dla poszczególnych pracowników opracowują Naczelnicy Wydziałów, w kartach stanowisk pracy, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza.

§ 9. Tworzy się następujące stanowiska kierownicze w Urzędzie:
1) Naczelnik Wydziału Finansowego, którym jest Skarbnik;
2) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, którym jest Sekretarz;
3) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej;
4) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, którym jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 10.1. Obsługa prawna Urzędu prowadzona jest przez podmiot mający uprawnienia radcy prawnego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Zakres usług podmiotu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) opiniowanie i udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych;
2) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
3) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Gminy;
4) opiniowanie umów zawieranych przez Gminę;
5) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

§ 11. Graficzną strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia „Schemat Organizacyjny”, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział 4

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 12. Urząd działa według następujących zasad:
1) praworządności;
2) służebności wobec społeczności lokalnej;
3) racjonalności gospodarowania mieniem publicznym;
4) jednoosobowego kierownictwa;
5) planowania pracy;
6) kontroli wewnętrznej;
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne oraz wzajemnego współdziałania.


§ 13.1. Pracownicy w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

2. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć wspólnocie lokalnej i Państwu Polskiemu.

3. Naczelnikom wydziałów oraz poszczególnym pracownikom mogą zostać powierzone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej określone w planach finansowych Urzędu.

4. Szczegółowe zasady wykonywania zadań określa załącznik nr 3 do Regulaminu.


§ 14.1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy inwestycyjne dokonywane są, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.


§ 15.1. Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziale czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

2. Pracownicy poszczególnych wydziałów bezpośrednio podlegają Naczelnikom Wydziałów, którzy sprawują nad nimi nadzór.

3. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i naczelników wydziałów określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 16.1. Urząd działa na zasadzie planowania pracy.

2. Szczegółowe zasady planowania pracy określa załącznik nr 5 do Regulaminu.

§ 17.1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Wydziały i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 6 do Regulaminu.

Rozdział 5

ZAKRES ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SKARBNIKA I SEKRETARZA

§ 18. Do zakresu zadań Burmistrza należą zadania wynikające z ustawy a w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
2) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
7) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
9) upoważnianie Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
10) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego Rady oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
11) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady;
13) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Zastępcą Burmistrza,
b) Skarbnikiem,
c) Sekretarzem,
d) Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych
e) Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,
f) Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych,
g) Pełnomocnikiem ds. Uzależnień.

§ 19. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) podejmowanie działań określonych w § 18 w czasie nieobecności Burmistrza;
2) podejmowanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Burmistrza;
3) koordynacja opracowywania dokumentów planistycznych i inwestycyjnych;
4) współdziałanie z Radą oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania;
5) budowanie pozytywnego wizerunku Urzędu;
6) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza;
7) koordynacja prac wyodrębnionych zespołów lub komisji, o których mowa w § 7 ust. 2.

§ 20. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu;
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
4) opracowywanie budżetu, współdziałanie i nadzór nad sprawozdawczością budżetową,
5) zarządzanie i nadzorowanie Wydziałem Finansowym;
6) opracowywanie projektów uchwał organów gminy powodujących zmiany uchwały budżetowej oraz opiniowanie uchwał dotyczących zobowiązań finansowych Gminy;
7) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy;
8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

§ 21. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) zarządzanie i nadzorowanie Wydziałem Organizacyjnym;
2) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
3) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalania stanowisk pracy;
4) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
5) prowadzenie spraw związanych z planowaniem pracy i kontrolą wewnętrzną w urzędzie;
6) nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;
7) nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów;
8) nadzór nad utrzymaniem Biuletynu Informacji Publicznej;
9) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
10) współpraca z Radą w zakresie przygotowania materiałów pod obrady sesji;
11) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza;
12) nadzór nad przestrzeganiem procedur i trybu postępowań na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 22.1. Do zadań Naczelników Wydziałów należy w szczególności:
1) odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację zadań, organizację i wyniki pracy kierowanych przez nich wydziałów oraz za dokładne i terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków;
2) odpowiedzialność za opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji w zakresie zadań wydziału, przygotowanie projektów aktów prawnych (uchwał, decyzji, zarządzeń i innych) oraz materiałów wnoszonych pod obrady Rady;
3) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;
4) nadzorowanie prawidłowości stosowania Instrukcji Kancelaryjnej przez pracowników wydziału;
5) uczestniczenie z polecenia Burmistrza w posiedzeniach Rady i komisji Rady;
6) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji Rady i interpelacje radnych w zakresie należącym do działań wydziału;
7) organizowanie narad i szkoleń wewnątrz wydziałowych;
8) opracowywanie zakresu czynności dla pracowników wydziału;
9) sygnalizowanie Burmistrzowi o zadaniach, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej;
10) przygotowywanie i umieszczanie informacji podlegającej ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy;
11) współpraca z innymi wydziałami w zakresie prowadzonych spraw.

2. W poszczególnych wydziałach tworzy się stanowisko zastępcy naczelnika wydziału.

3. Do zadań zastępcy naczelnika wydziału należy w szczególności:
1) pełnienie obowiązków naczelnika wydziału w czasie nieobecności naczelnika wydziału;
2) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Rozdział 6

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY WYDZIAŁAMI

§ 23. Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy:
1) Prowadzenie rachunkowości Urzędu, w tym:
a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, archiwizowania dokumentów finansowych,
b) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów, wykonywanie zadań i sprawozdawczości finansowej;

2) Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym:
a) gospodarowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji urzędu,
b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
c) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

3) Analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji urzędu;

4) Dokonywanie kontroli wewnętrznych w zakresie spraw finansowych;

5) Nadzór nad gospodarką finansową jednostek pomocniczych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

6) Zapewnienie obsługi finansowej i kasowej Urzędu;

7) Zapewnienie realizacji uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz przeprowadzenie kontroli w tym zakresie;

8) Nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi gminnym jednostkom organizacyjnym środków budżetowych oraz nad powierzonym im mieniem;

9) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;

10) Współpracę z regionalnymi izbami obrachunkowymi oraz urzędami skarbowymi;

11) Przygotowywanie ewidencji podatników;

12) Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat;

13) Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;

14) Sprawy związane z oświatą, a w szczególności:
a) inspirowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy z dyrektorami szkół,
b) nadzoru nad realizacją zadań Gminy w dziedzinie edukacji,
c) przygotowywanie analiz, propozycji i materiałów niezbędnych do: kształtowania sieci szkolnej, zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
d) zapewnienie dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
e) wydawanie skierowań do nauczania indywidualnego lub innych działań profilaktycznych,
f) prowadzenie rejestru niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli;

15) Prowadzenie rachunkowości przedszkoli.

§ 24.1. Do Wydziału Organizacyjnego należą sprawy organizacji, funkcjonowania i planowania pracy Urzędu oraz sprawy administracyjne i pracownicze.

2. W ramach Wydziału funkcjonują samodzielne stanowiska oraz Biuro Rady Miejskiej.

3. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą w szczególności:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
2) prowadzenie kancelarii ogólnej;
3) prowadzenie na zlecenie Burmistrza kontroli wewnętrznej;
4) organizowanie obiegu informacji wewnętrznej w Urzędzie;
5) koordynowanie spraw dotyczących wyborów na Prezydenta, do Sejmu, Senatu, organów samorządowych i jednostek pomocniczych;
6) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;
7) obsługa kancelaryjna Rady Miejskiej;
8) obsługa sekretariatu Urzędu;
9) prowadzenie spraw personalnych pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych; 10) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w sprawach płac i etatyzacji;
11) organizowanie szkoleń dla pracowników, praktyk szkolnych oraz staży;
12) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;
13) planowanie zaopatrzenia Urzędu w środki trwałe, przedmioty nietrwałe, materiały biurowe oraz środki czystości oraz magazynowanie tych środków;
14) wnioskowanie w sprawach zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów;
15) prowadzenie archiwum zakładowego;
16) prowadzenie punktu obsługi klienta.

4. Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należą:
1) zapewnienie obsługi administracyjnej Rady oraz jej Komisji;
2) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
3) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej organów;
4) protokołowanie sesji, posiedzeń, spotkań w zakresie obsługi Rady oraz jednostek pomocniczych Gminy;
5) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy;
6) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych
oraz jednostki pomocnicze Gminy;
7) współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów ławników oraz organów jednostek pomocniczych Gminy;
8) koordynacja przepływu interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

§ 25.1. Do zadań Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w szczególności należą:
1) Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy, a w szczególności:
a) ewidencjonowanie nieruchomości,
b) zapewnienie wyceny tych nieruchomości,
c) sporządzanie planu wykorzystania zasobu,
d) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
e) nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy: w drodze umowy na własność lub użytkowanie wieczyste, w drodze zamiany lub darowizny, wskutek zrzeczenia się, w drodze komunalizacji, na podstawie innych tytułów prawnych,
f) zbywanie nieruchomości: sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste, wnoszenia w formie aportu do spółek,
g) oddawanie nieruchomości w użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie, najem i dzierżawę,
h) odciążanie nieruchomości gminnych,
i) naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
j) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym dotyczącym nieruchomości gminnych,
k) podział i rozgraniczenie nieruchomości oraz scalania gruntów,
l) naliczanie opłat adiacenckich,
m) obsługa komisji inwentaryzacyjnej,
n) dokonywanie opisu mienia komunalnego;

2) Gospodarka komunalna a w szczególności:
a) tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,
b) utrzymanie porządku i czystości,
c) utrzymanie: targowisk, schronisk dla zwierząt, kanalizacji deszczowej, szaletów miejskich oraz wysypisk, cieków i zbiorników wodnych,
d) polityka mieszkaniowa Gminy,
e) zarządzanie gminnymi drogami, ulicami i placami, a w szczególności:
- prowadzenie ewidencji dróg i ulic,
- przygotowywanie propozycji dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
- utrzymanie i ochrona dróg i ulic,
- określania szczególnego korzystania z dróg,
- wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- modernizacja punktów świetlnych;

3) Realizacja inwestycji gminnych a w szczególności:
a) przygotowywanie zleceń dotyczących wykonania projektów technicznych pod inwestycje gminne,
b) przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe w zakresie prac prowadzonych przez wydział,
c) sporządzanie umów w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych,
d) przygotowywanie projektów i wniosków o środki pomocowe na realizację inwestycji,
e) prowadzenie procedury przetargowej na realizację inwestycji z udziałem środków pomocowych,
f) nadzór nad realizacją inwestycji gminnych,
g) dokonywanie odbiorów i przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych realizowanych zadań inwestycyjnych,
h) koordynowanie i opracowywanie bieżących i wieloletnich planów inwestycyjnych,
i) projektowanie układu komunikacyjnego;

4) Planowanie przestrzenne a w szczególności:
a) monitorowanie i analiza stanu zagospodarowania gminy,
b) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem dokumentów planistycznych (studium, mpzp),
c) prowadzenie rejestrów i archiwizacji dokumentów planistycznych stanowiących akty prawa miejscowego,
d) prowadzenie spraw wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności: ustalanie warunków zabudowy, ustalanie lokalizacji celu publicznego, ustalanie wysokości należności z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości, opiniowanie wstępnych projektów podziałów geodezyjnych;

5) Rozwój Gminy:
a) wyznaczanie kierunków rozwoju gminy,
b) realizacja zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów określających strategiczne kierunki rozwoju Gminy;

6) Numeracja porządkowa nieruchomości w miejscowościach:
a) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z mpzp,
b) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej;

7) Nazewnictwo ulic:
a) nadawanie nazw ulicom i placom,
b) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nazw ulic i placów;

8) Ochrona przyrody:
a) prowadzenie spraw związanych z usunięciem drzew lub krzewów,
b) inicjowanie działań związanych z ochroną walorów krajobrazowych obszarów położonych na terenie Gminy;

9) Gospodarka odpadami – opiniowanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

10) Ochrona środowiska:
a) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem programu ochrony środowiska,
b) przygotowanie projektu budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadzoru nad jego realizacją,
c) przygotowanie i koordynacja realizacji planu gospodarki odpadami;

11) Prawo Geologiczne i Górnicze – opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin;

2. Do zadań Grupy Remontowo – Budowlanej należą w szczególności:
1) techniczna obsługa uroczystości państwowych;
2) utrzymanie czystości i konserwacji zieleni oraz miejsc targowych;
3) odpowiednie gospodarowanie urządzeniami oraz pojazdami stanowiącymi własność Gminy;
4) bieżące utrzymanie dróg gminnych;
5) przeprowadzanie remontów budynków stanowiących własność Gminy.

§ 26. 1. Wydział Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu ewidencji ludności
a w szczególności:
a) prowadzenia stałego rejestru wyborców,
b) udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów,
c) wydawania zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej i zgromadzeń.

2. Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy z zakresu:
1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
2) sporządzania aktów stanu cywilnego;
3) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń i decyzji;
4) prowadzenia, przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
6) posiadania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach określonych w ustawie;
7) wykonywania zadań wynikających z konkordatu.

3. Gminne Centrum Informacji prowadzi sprawy z zakresu:
1) wydawania zezwoleń na trzymanie ras uznawanych za agresywne;
2) ewidencji działalności gospodarczej;
3) wydawania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych;
4) Łowiectwa;
5) prowadzenia spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, nasiennictwa i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;
6) współdziałania z grupami producenckimi, jednostkami nadzorującymi rolnictwo, służbami weterynaryjnymi i inwestycyjnymi;
7) rozwoju obszarów wiejskich;
8) współpracy z sołectwami;
9) pomocy merytorycznej w zakresie udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych dla rolnictwa;
10) przygotowywania propozycji i nadzoru nad realizacją Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
11) obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
12) współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (NGO);
13) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;
14) podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym;
15) współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz promocji zdrowia i rodziny, wolontariatu i pożytku publicznego;
16) współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki;
17) prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych;
18) wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
19) naliczania opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
20) wydawania zezwoleń na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
21) prowadzenia wykazu ochotniczych straży pożarnych (OSP) na terenie Gminy,
22) współdziałania z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
23) promocji Gminy,
24) organizacji poboru i rejestracji przedpoborowych.

§ 27. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych prowadzi sprawy z zakresu:
1) zapewnienia ochrony informacji niejawnych;
2) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
3) okresowej kontroli ewidencji i obiegu dokumentów;
4) opracowywania planu ochrony Urzędu i nadzorowania jego realizacji;
5) szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
a) planowanie i koordynowanie działalności w zakresie obrony cywilnej,
b) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta i Gminy,
c) nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej zakładów pracy,
d) nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności systemu powszechnego ostrzegania
i alarmowania ludności,
e) prowadzenie szkoleń w urzędzie z zakresu obrony cywilnej,
f) opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej (OC) Miasta i Gminy w zakresie OC w zakładach pracy,
j) prowadzenie spraw związanych z obronnością poprzez:
- realizację regulaminu organizacyjnego na czas stanu nadzwyczajnego,
- szkolenie obronne,
- opracowanie zestawu zadań obronnych,
- realizację planu zamierzeń obronnych,
k) opracowywanie gminnego planu reagowania kryzysowego,
l) inicjowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
m) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

Rozdział 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 29. Z dniem wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego traci moc Zarządzenie Burmistrza Krobi Nr 78/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi oraz Zarządzenie Burmistrza Krobi Nr 191/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi.

§ 30. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia podpisania.

Załączniki - pobierz

 
Data wytworzenia: 2008-06-30
Data udostępnienia: 2008-10-15
Ilość wyświetleń: 626
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Aurelia Sikorska
Zatwierdzone przez: Sebastian Czwojda
Opublikowane przez: Maciej Smektała
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA