Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2011-07-01
Zarządzenie Nr 53/2011w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi

Zarządzenie Nr 53/2011

 

Burmistrza Krobi

 

z dnia 1 lipca 2011 r.

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi

 

 

 

            Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 68/2008 Burmistrza Krobi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi wprowadza się następujące zmiany:

1)zmienia się § 7  ust.5 pkt 6, który otrzymuje brzmienie

„7)Pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego”(ZK);

 

2) w § 7  ust.5 skreśla się  pkt 7,

 

3)  § 9 otrzymuje brzmienie:

  „§ 9.Tworzy się następujące stanowiska kierownicze w Urzędzie”:

1.Zastępca Burmistrza;

2.Naczelnik Wydziału Finansowego, którym jest Skarbnik;

3.Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, którym jest Sekretarz ;

4.Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej;

5.Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

 

4)zmienia się  § 18. ust.13 się lit.g , która otrzymuje brzmienie:

„h).Pełnomocnikiem ds. zarządzania kryzysowego”.

 

5)w § 18. ust.13 skreśla się lit.h

 

6) w § 23.skreśla się  ust.14 i 15

 

7)zmienia się  § 26  , który otrzymuje brzmienie:

 

„§ 26. 1. 1. Wydział Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu spraw obywatelskich
oraz rozwoju sektora pozarządowego i obszarów wiejskich.

 

2. W ramach Wydziału Spraw Społecznych funkcjonują Biuro Spraw Obywatelskich
oraz Centrum Rozwoju Lokalnego.

 

3. Wydział Spraw Społecznych realizując swoje zadania współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krobi oraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Krobi.

 

4. Biuro Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy z zakresu:

1) Ewidencji ludności a w szczególności:

a) prowadzenia stałego rejestru wyborców,

b) udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów,

c) wydawania dowodów osobistych oraz ich unieważniania,

d) wydawania zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej i zgromadzeń;

 

2) Urzędu Stanu Cywilnego a w szczególności:

a) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

b) sporządzania aktów stanu cywilnego;

c) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń i decyzji;

d) prowadzenia, przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

e) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

f) posiadania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach określonych            w ustawie;

g) wykonywania zadań wynikających z konkordatu.

 

3) Ewidencji działalności gospodarczej a w szczególności:

a) dokonywania wpisu do ewidencji działalności gospodarcze, zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) wydawania decyzji o likwidacji działalności gospodarczej,

c) współpraca z Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

4. Centrum Rozwoju Lokalnego prowadzi sprawy z zakresu:

1) rozwoju obszarów wiejskich;

2) współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (NGO);

3) promocji Gminy;

4) podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym;

5) współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz promocji zdrowia i rodziny, wolontariatu i pożytku publicznego;

6) przygotowywania propozycji i nadzoru nad realizacją Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) wydawania zezwoleń na trzymanie ras uznawanych za agresywne;

8) Łowiectwa;

9) prowadzenia spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, nasiennictwa i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;

10) współdziałania z grupami producenckimi, jednostkami nadzorującymi rolnictwo, służbami weterynaryjnymi;

11) współpracy z sołectwami;

12) pomocy merytorycznej w zakresie udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych dla rolnictwa oraz organizacji pozarządowych;

13) obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

14) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;

15) współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki;

16) wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

17) naliczania opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

18) prowadzenie wykazu ochotniczych straży pożarnych (OSP) na terenie Gminy,

19) prowadzenie kontroli okresowych statutowej działalności jednostek OSP,

20) współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

21)podejmowanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i przedsiębiorcami, których działalność ukierunkowana jest na ożywienie gospodarcze Gminy, Współpraca z NGO

22) inicjowanie i koordynowanie nowych przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości w Gminie, aktywne kreowanie wizerunku Gminy;

23)działalność informacyjna i edukacyjna, w tym współudział w organizowaniu szkoleń i konferencji w zakresie promocji Gminy;

24)współudział w tworzeniu artykułów, relacjonowaniu wszystkich ważniejszych wydarzeń gminnych,

25)promowanie realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

26)współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariuszami;

27)współuczestniczenie w tworzeniu strategii i programów rozwojowych gminy;

28)bieżące analizowanie i koordynowanie możliwości pozyskiwania środków ze struktur europejskich

29)wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych.

30) Sprawy związane z oświatą, a w szczególności:

a) inspirowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy
z dyrektorami szkół,

b) nadzoru nad realizacją zadań Gminy w dziedzinie edukacji,

c) przygotowywanie analiz, propozycji i materiałów niezbędnych do: kształtowania sieci szkolnej, zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

d) zapewnienie dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,

e) wydawanie skierowań do nauczania indywidualnego lub innych działań profilaktycznych,

f) prowadzenie rejestru niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli;

31)utrzymanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami i przedsiębiorcami, których działalność ukierunkowana jest na ożywienie gospodarcze Gminy,

32)inicjowanie i koordynowanie nowych przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości w Gminie, aktywne kreowanie wizerunku Gminy;

33)promowanie realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatne.

34)bieżące analizowanie i koordynowanie możliwości pozyskiwania środków ze struktur europejskich       

35)promocja atrakcyjności gospodarczej Gminy:

36) koordynacja współpracy z miastami partnerskimi,

37)współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami, których Gmina jest członkiem”

 

8) zmienia  się  § 26b, który otrzymuje brzmienie:

 

„Do zadań Pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

1)planowanie i koordynowanie działalności w zakresie obrony cywilnej w tym w szczególności:

a) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta i Gminy,

b) nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej zakładów pracy,

c) nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności systemu powszechnego ostrzegania
i alarmowania ludności,

d) prowadzenie szkoleń w urzędzie z zakresu obrony cywilnej,

e) opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej (OC) Miasta i Gminy w zakresie OC w zakładach pracy,

f) prowadzenie spraw związanych z obronnością

2)planowanie i koordynowanie działalności w zakresie zarządzania kryzysowego

a)opracowywanie gminnego planu reagowania kryzysowego,

b)inicjowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

3)współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

4)wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

5)współdziałanie z organami wojskowymi

a)nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

b)nakładanie obowiązków w ramach obrony oraz prowadzenia akcji kurierskiej

c)opracowywanie i uaktualnianie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie pokoju

d)realizacja zadań w ramach stałego dyżuru oraz realizacja przedsięwzięć w ramach przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

e)bieżąca współpraca z ZMG ZOSP RP i poszczególnymi jednostkami OSP i PSP w Gostyniu

6)rozwój organizacyjny ochotniczych straży pożarnych i innych organizacji społecznych oraz współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w zakresie realizowanych zadań”

 

 

9)  Załącznik nr 1 ”WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE” do zarządzenia Nr 69/2008 Burmistrza Krobi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi otrzymuje brzmienie:

 

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE”

 

§ 1.1.Ustala się podział stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu:

1) Burmistrz – 1 etat;

2) Zastępca Burmistrza-1 etat,

3) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – 1 etat;

4) Sekretarz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – 1 etat;

5) Skarbnik, Naczelnik Wydziału Finansowego – 1 etat;

6) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – 1 etat;

7) Pełnomocnik ds. Ochrony  Informacji Niejawnych – 0,25 etatu.

8)Pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego-1 etat

 

2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej obejmuje 8 etatów:

1) stanowisko ds. obsługi inwestycji;

2) stanowisko ds. planowania przestrzennego;

3) stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej;

4) stanowisko ds. ochrony środowiska;

5) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami;

6) stanowisko ds. gospodarki komunalnej;

7) stanowisko ds. zamówień publicznych;

8) stanowisko ds. zarządzania mieniem.

 

 

3. Wydział Finansowy obejmuje 6,25 etatów:

1) stanowisko ds. księgowości podatkowej;

2) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych – 2 etaty;

3) stanowisko ds. księgowości budżetowej – 2 etaty;

4) stanowisko ds. płac;

5) stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego - 0,25 etatu;

 

 

4. Wydział Organizacyjny obejmuje 3,5 etatów:

1) stanowisko ds. organizacji i kadr;

2) stanowisko ds. obsługi klienta;

3) stanowisko ds. informatyki – 0,5 etatu;

4) stanowisko ds. biura Rady Miejskiej;

 

 

5. Wydział Spraw Społecznych obejmuje 7 etatów:

1) stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

2) stanowisko ds. oświaty

3) stanowisko ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich;

4) stanowisko ds. działalności gospodarczej-Zastępca kierownika USC

5) Pełnomocnik ds. Uzależnień;

6) Kierownik USC;

7) stanowisko  ds. promocji i rozwoju gminy

 

 

6. Grupa Remontowo – Budowlana obejmuje 14 etatów (w tym 2 etaty - brygadziści).

 

 

 

 

10) Zmienia się załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 69/2008 Burmistrza Krobi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi, który  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi zawarty w załączniku Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania

 

  Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 52/2011    

Burmistrza Krobi

z dnia 1 lipca  2011 r.

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Krobi 

  
Załącznik nr 1a

do Zarządzenia nr 53/2011    

Burmistrza Krobi

z dnia 1 lipca  2011 r.

 

Tekst jednolity

 

 

Zarządzenia Nr 69/2008

 

Burmistrza Krobi

 

z dnia 30 czerwca 2008 r.

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi

 

 

 

            Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) nadaję:

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W  KROBI

 

 

Rozdział 1

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Krobi zwanego dalej „Urzędem”;

2) organizację Urzędu;

3) zasady funkcjonowania Urzędu;

4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych wydziałów i stanowisk pracy
w Urzędzie.

 

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Krobia;

2) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krobi;

3) Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego, należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Krobi, Zastępcę Burmistrza Krobi, Sekretarza Gminy Krobia, Skarbnika Gminy Krobia oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi.

 

 

§ 3.1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

 

2. Burmistrz jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

3. Siedzibą Urzędu jest miasto Krobia.

 

 

§ 4.1. Urząd jest czynny w następujących godzinach:

poniedziałek 8.00 – 16.00

od wtorku do piątku 7.00 – 15.00

 

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedzielę i święta i dni powszednie wolne od pracy.

 

3. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, przyjmuje interesantów w sprawie skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-17.00.

 

 

Rozdział 2

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

 

 

§ 5.1. Burmistrz, Rada i jej komisje oraz inne organy funkcjonujące w strukturze Gminy wykonują zadania przy pomocy Urzędu.

 

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1) zadań własnych;

2) zadań zleconych;

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);

4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;

5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 

 

§ 6. Do zadań Urzędu należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy;

2) wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień, czynności wchodzących w zakres zadań Gminy;

3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

4) przygotowywanie uchwalenia i wykonania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy;

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy;

7) realizacja zadań z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej;

8) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;

9) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c) przechowywanie akt,

d) przekazywanie akt do archiwów,

10) realizacja obowiązków i uprawnień służących Burmistrzowi jako pracodawcy, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

 

Rozdział 3

 

 

ORGANIZACJA URZĘDU

 

 

§ 7.1. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego. Podstawową strukturą Urzędu są wydziały.

 

2. W celu wykonywania określonych zadań w Urzędzie mogą być tworzone zespoły
lub komisje powoływane odrębnym zarządzeniem. W celu zapewnienia realizacji zadań okresowych mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy.

 

3. W skład zespołu lub komisji mogą być włączone osoby niebędące pracownikami Urzędu. Burmistrz może wyznaczyć pracownika wiodącego (koordynatora) i powierzyć mu koordynowanie pracy w zespole lub komisji.

 

4. Do realizacji zadań szczególnych mogą być powoływani pełnomocnicy Burmistrza.

 

5. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)Wydział Finansów(WF)

2)Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej(WIGP)

3)Wydział Organizacyjny (WO)

4)Wydział Spraw Społecznych (WSS) w tym Urząd stanu Cywilnego(USC)

5)Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych(PIN)

6)Pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego

7)skreślony

 

§ 8.1. Naczelnicy poszczególnych wydziałów i samodzielne stanowiska pracy ponoszą odpowiedzialność za realizację swoich zadań odpowiednio przed Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza i Sekretarzem.

 

2. Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału.

 

3. Wydziały dzielą się na stanowiska pracy. Wydział Spraw Społecznych dzieli się na Biuro Spraw Obywatelskich oraz Centrum Rozwoju Lokalnego.

 

4. Wykaz stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu określa załącznik nr 1.

 

5. Wydziały Urzędu prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Gminy.

 

6. Ogólne zakresy działania dla poszczególnych wydziałów Urzędu określone są
w Regulaminie.

 

7. Zakres czynności (zadania, uprawnienia i zakres odpowiedzialności) dla poszczególnych pracowników opracowują Naczelnicy Wydziałów, w kartach stanowisk pracy, które podlegają konsultacji z Sekretarzem oraz zatwierdzeniu przez Burmistrza.”

 

 

§ 9. Tworzy się następujące stanowiska kierownicze w Urzędzie:

1.Zastepca Burmistrza.

2. Naczelnik Wydziału Finansowego, którym jest Skarbnik;

3. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, którym jest Sekretarz;

4. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej;

5. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

 

 

§ 10.1. Obsługa prawna Urzędu prowadzona jest przez podmiot mający uprawnienia radcy prawnego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

 

2. Zakres usług podmiotu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) opiniowanie i udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych;

2) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

3) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Gminy;

4) opiniowanie umów zawieranych przez Gminę;

5)występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym.

 

 

§ 11. Graficzną strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia „Schemat Organizacyjny”, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Rozdział 4

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

 

§ 12. Urząd działa według następujących zasad:

1) praworządności;

2) służebności wobec społeczności lokalnej;

3) racjonalności gospodarowania mieniem publicznym;

4) jednoosobowego kierownictwa;

5) planowania pracy;

6) kontroli wewnętrznej;

7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne oraz wzajemnego współdziałania.

 

 

§ 13.1. Pracownicy w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają
na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

2. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć wspólnocie lokalnej i Państwu Polskiemu.

 

3. Naczelnikom wydziałów oraz poszczególnym pracownikom mogą zostać powierzone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej określone w planach finansowych Urzędu.

 

4. Szczegółowe zasady wykonywania zadań określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 

§ 14.1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy
i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

 

2. Zakupy inwestycyjne dokonywane są, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

 

§ 15.1. Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości poleceniodawstwa
i służbowego podporządkowania, podziale czynności na poszczególnych pracowników
oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

 

2. Pracownicy poszczególnych wydziałów bezpośrednio podlegają Naczelnikom Wydziałów, którzy sprawują nad nimi nadzór.

 

3. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i naczelników wydziałów określa załącznik
nr 4 do Regulaminu.

 

 

§ 16.1. Urząd działa na zasadzie planowania pracy.

 

2. Szczegółowe zasady planowania pracy określa załącznik nr 5 do Regulaminu.

 

 

§ 17.1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Wydziały i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

 

2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 6
do Regulaminu.

 

 

 

Rozdział 5

 

 

ZAKRES ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SKARBNIKA

I SEKRETARZA

 

 

§ 18. Do zakresu zadań Burmistrza należą zadania wynikające z ustawy a w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

2) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu
oraz jego pracowników;

6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

7) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;

8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

9) upoważnianie Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

10) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego Rady
oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania
w jego imieniu decyzji administracyjnych;

11) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa
i Regulamin oraz uchwały Rady;

13) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

a) Zastępcą Burmistrza,

b) Skarbnikiem,

c) Sekretarzem,

d) Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych

e)  Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,

f) Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych,

g)Pełnomocnikiem ds. zarządzania kryzysowego

h)skreślony

 

 

§ 19. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1) podejmowanie działań określonych w § 18 w czasie nieobecności Burmistrza;

2)podejmowanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Burmistrza

3) koordynacja opracowywania dokumentów planistycznych i inwestycyjnych;

4) współdziałanie z Radą oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania;

5) budowanie pozytywnego wizerunku Urzędu;

6) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza;

7) koordynacja prac wyodrębnionych zespołów lub komisji, o których mowa w § 7 ust. 2;

 

 

 

 

§ 20. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu;

3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

4) opracowywanie budżetu, współdziałanie i nadzór nad sprawozdawczością budżetową,

5) zarządzanie i nadzorowanie Wydziałem Finansowym;

6) opracowywanie projektów uchwał organów gminy powodujących zmiany uchwały budżetowej oraz opiniowanie uchwał dotyczących zobowiązań finansowych Gminy;

7) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy;

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 

 

§ 21. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
a w szczególności:

1) zarządzanie i nadzorowanie Wydziałem Organizacyjnym;

2) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych
z doskonaleniem kadr;

3) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalania stanowisk pracy;

4) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

5) prowadzenie spraw związanych z planowaniem pracy i kontrolą wewnętrzną w urzędzie;

6) nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi
na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;

7) nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów;

8) nadzór nad utrzymaniem Biuletynu Informacji Publicznej;

9) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
w szczególności dotyczącymi podziału zadań;

10) współpraca z Radą w zakresie przygotowania materiałów pod obrady sesji;

11) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza;

12) nadzór nad przestrzeganiem procedur i trybu postępowań na poszczególnych stanowiskach pracy.

13) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy podczas nieobecności Burmistrza;

14) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;

15) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

16) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu
oraz jego pracowników;

17) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;

18) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

 

 

 

 

§ 22.1. Do zadań Naczelników Wydziałów należy w szczególności:

1) odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację zadań, organizację i wyniki pracy kierowanych przez nich wydziałów oraz za dokładne i terminowe rozpatrywanie skarg
i wniosków;

2) odpowiedzialność za opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji
w zakresie zadań wydziału, przygotowanie projektów aktów prawnych (uchwał, decyzji, zarządzeń i innych) oraz materiałów wnoszonych pod obrady Rady;

3) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;

4) nadzorowanie prawidłowości stosowania Instrukcji Kancelaryjnej przez pracowników wydziału;

5) uczestniczenie z polecenia Burmistrza w posiedzeniach Rady i komisji Rady;

6) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji Rady i interpelacje radnych
w zakresie należącym do działań wydziału;

7) organizowanie narad i szkoleń wewnątrz wydziałowych;

8) opracowywanie zakresu czynności dla pracowników wydziału;

9) sygnalizowanie Burmistrzowi o zadaniach, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej;

10) przygotowywanie i umieszczanie informacji podlegającej ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy;

11) współpraca z innymi wydziałami w zakresie prowadzonych spraw.

 

2. W poszczególnych wydziałach tworzy się stanowisko zastępcy naczelnika wydziału.

 

3. Do zadań zastępcy naczelnika wydziału należy w szczególności:

1) pełnienie obowiązków naczelnika wydziału w czasie nieobecności naczelnika wydziału;

2) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

 

 

 

Rozdział 6

 

 

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY WYDZIAŁAMI

 

 

§ 23. Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy:

1) Prowadzenie rachunkowości Urzędu, w tym:

a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, archiwizowania dokumentów finansowych,

b) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów, wykonywanie zadań i sprawozdawczości finansowej;

 

2) Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym:

a) gospodarowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji urzędu,

b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

c) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych
oraz spłaty zobowiązań;

 

3) Analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji urzędu;

 

4) Dokonywanie kontroli wewnętrznych w zakresie spraw finansowych;

 

5) Nadzór nad gospodarką finansową jednostek pomocniczych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

 

6) Zapewnienie obsługi finansowej i kasowej Urzędu;

 

7) Zapewnienie realizacji uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych
oraz przeprowadzenie kontroli w tym zakresie;

 

8) Nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi gminnym jednostkom organizacyjnym środków budżetowych oraz nad powierzonym im mieniem;

 

9) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;

 

10) Współpracę z regionalnymi izbami obrachunkowymi oraz urzędami skarbowymi;

 

11) Przygotowywanie ewidencji podatników;

 

12) Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat;

 

13) Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;

 

14) skreślony

 

15)skreślony

 

 

§ 24.1. Do Wydziału Organizacyjnego należą sprawy organizacji, funkcjonowania
i planowania pracy Urzędu oraz sprawy administracyjne i pracownicze.

 

2. W ramach Wydziału funkcjonują samodzielne stanowiska oraz Biuro Rady Miejskiej.

 

3. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą w szczególności:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Urzędu;

2) prowadzenie kancelarii ogólnej;

3) prowadzenie na zlecenie Burmistrza kontroli wewnętrznej;

4) organizowanie obiegu informacji wewnętrznej w Urzędzie;

5) koordynowanie spraw dotyczących wyborów na Prezydenta, do Sejmu, Senatu, organów samorządowych i jednostek pomocniczych;

6) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;

7) obsługa kancelaryjna Rady Miejskiej;

8) obsługa sekretariatu Urzędu;

9) prowadzenie spraw personalnych pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych;

10) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w sprawach płac i etatyzacji;

11) organizowanie szkoleń dla pracowników, praktyk szkolnych oraz staży;

12) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;

13) planowanie zaopatrzenia Urzędu w środki trwałe, przedmioty nietrwałe, materiały biurowe oraz środki czystości oraz magazynowanie tych środków;

14) wnioskowanie w sprawach zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów;

15) prowadzenie archiwum zakładowego;

16) prowadzenie punktu obsługi klienta.

 

4. Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należą:

1) zapewnienie obsługi administracyjnej Rady oraz jej Komisji;

2) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;

3) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej organów;

4) protokołowanie sesji, posiedzeń, spotkań w zakresie obsługi Rady oraz jednostek pomocniczych Gminy;

5) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy;

6) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych
oraz jednostki pomocnicze Gminy;

7) współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów ławników oraz organów jednostek pomocniczych Gminy;

8) koordynacja przepływu interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz odpowiedzi
na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 

 

§ 25.1. Do zadań Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w szczególności należą:

<!--[if !supportLists]-->1)      <!--[endif]-->Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy, a w szczególności:

a) ewidencjonowanie nieruchomości,

b) zapewnienie wyceny tych nieruchomości,

c) sporządzanie planu wykorzystania zasobu,

d) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e) nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy: w drodze umowy na własność lub użytkowanie wieczyste, w drodze zamiany lub darowizny, wskutek zrzeczenia się, w drodze komunalizacji, na podstawie innych tytułów prawnych,

f) zbywanie nieruchomości: sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste, wnoszenia w formie aportu do spółek,

g) oddawanie nieruchomości w użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie, najem i dzierżawę,

h) odciążanie nieruchomości gminnych,

i) naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,

j) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym dotyczącym nieruchomości gminnych,

<!--[if !supportLists]-->k)      <!--[endif]-->podział i rozgraniczenie nieruchomości oraz scalania gruntów,

l) naliczanie opłat adiacenckich,

m) obsługa komisji inwentaryzacyjnej,

<!--[if !supportLists]-->n)      <!--[endif]-->dokonywanie opisu mienia komunalnego;

 

2) Gospodarka komunalna a w szczególności:

a) tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,

b) utrzymanie porządku i czystości,

c) utrzymanie: targowisk, schronisk dla zwierząt, kanalizacji deszczowej, szaletów miejskich oraz wysypisk, cieków i zbiorników wodnych,

d) polityka mieszkaniowa Gminy,

e) zarządzanie gminnymi drogami, ulicami i placami, a w szczególności:

- prowadzenie ewidencji dróg i ulic,

- przygotowywanie propozycji dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,

- utrzymanie i ochrona dróg i ulic,

- określania szczególnego korzystania z dróg,

- wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

- konserwacja oświetlenia ulicznego,

- modernizacja punktów świetlnych;

 

3) Realizacja inwestycji gminnych a w szczególności:

a) przygotowywanie zleceń dotyczących wykonania projektów technicznych pod inwestycje gminne,

b) przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe
w zakresie prac prowadzonych przez wydział,

c) sporządzanie umów w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych,

d) przygotowywanie projektów i wniosków o środki pomocowe na realizację inwestycji,

e) prowadzenie procedury przetargowej na realizację inwestycji z udziałem środków pomocowych,

f) nadzór nad realizacją inwestycji gminnych,

g) dokonywanie odbiorów i przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych realizowanych zadań inwestycyjnych,

h) koordynowanie i opracowywanie bieżących i wieloletnich planów inwestycyjnych,

i) projektowanie układu komunikacyjnego;

 

4) Planowanie przestrzenne a w szczególności:

a) monitorowanie i analiza stanu zagospodarowania gminy,

b) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem dokumentów planistycznych (studium, mpzp),

c) prowadzenie rejestrów i archiwizacji dokumentów planistycznych stanowiących akty prawa miejscowego,

d) prowadzenie spraw wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności: ustalanie warunków zabudowy, ustalanie lokalizacji celu publicznego, ustalanie wysokości należności z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości, opiniowanie wstępnych projektów podziałów geodezyjnych;

 

5) Rozwój Gminy:

a) wyznaczanie kierunków rozwoju gminy,

b) realizacja zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów określających strategiczne kierunki rozwoju Gminy;

 

6) Numeracja porządkowa nieruchomości w miejscowościach:

a) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z mpzp,

b) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej;

 

7) Nazewnictwo ulic:

a) nadawanie nazw ulicom i placom,

b) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nazw ulic i placów;

 

8) Ochrona przyrody:

a) prowadzenie spraw związanych z usunięciem drzew lub krzewów,

b) inicjowanie działań związanych z ochroną walorów krajobrazowych obszarów położonych na terenie Gminy;

 

9) Gospodarka odpadami – opiniowanie decyzji zatwierdzających program

gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

 

10) Ochrona środowiska:

a) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem programu ochrony środowiska,

b) przygotowanie projektu budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadzoru nad jego realizacją,

c) przygotowanie i koordynacja realizacji planu gospodarki odpadami;

 

11) Prawo Geologiczne i Górnicze – opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin;

 

2. Do zadań Grupy Remontowo – Budowlanej należą w szczególności:

1) techniczna obsługa uroczystości państwowych;

2) utrzymanie czystości i konserwacji zieleni oraz miejsc targowych;

3) odpowiednie gospodarowanie urządzeniami oraz pojazdami stanowiącymi własność Gminy;

4) bieżące utrzymanie dróg gminnych;

5) przeprowadzanie remontów budynków stanowiących własność Gminy.

 

 

„§ 26. 1. 1. Wydział Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu spraw obywatelskich
oraz rozwoju sektora pozarządowego i obszarów wiejskich.

 

2. W ramach Wydziału Spraw Społecznych funkcjonują Biuro Spraw Obywatelskich
oraz Centrum Rozwoju Lokalnego.

 

3. Wydział Spraw Społecznych realizując swoje zadania współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krobi oraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Krobi.

 

4. Biuro Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy z zakresu:

1) Ewidencji ludności a w szczególności:

a) prowadzenia stałego rejestru wyborców,

b) udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów,

c) wydawania dowodów osobistych oraz ich unieważniania,

d) wydawania zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej i zgromadzeń;

 

2) Urzędu Stanu Cywilnego a w szczególności:

a) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

b) sporządzania aktów stanu cywilnego;

c) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń i decyzji;

d) prowadzenia, przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

e) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

f) posiadania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach określonych            w ustawie;

g) wykonywania zadań wynikających z konkordatu.

 

3) Ewidencji działalności gospodarczej a w szczególności:

a) dokonywania wpisu do ewidencji działalności gospodarcze, zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) wydawania decyzji o likwidacji działalności gospodarczej,

c) współpraca z Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

4. Centrum Rozwoju Lokalnego prowadzi sprawy z zakresu:

1) rozwoju obszarów wiejskich;

2) współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (NGO);

3) promocji Gminy;

4) podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym;

5) współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz promocji zdrowia i rodziny, wolontariatu i pożytku publicznego;

6) przygotowywania propozycji i nadzoru nad realizacją Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) wydawania zezwoleń na trzymanie ras uznawanych za agresywne;

8) Łowiectwa;

9) prowadzenia spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, nasiennictwa i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;

10) współdziałania z grupami producenckimi, jednostkami nadzorującymi rolnictwo, służbami weterynaryjnymi;

11) współpracy z sołectwami;

12) pomocy merytorycznej w zakresie udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych dla rolnictwa oraz organizacji pozarządowych;

13) obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

14) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;

15) współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki;

16) wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

17) naliczania opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

18) prowadzenie wykazu ochotniczych straży pożarnych (OSP) na terenie Gminy,

19) prowadzenie kontroli okresowych statutowej działalności jednostek OSP,

20) współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

21)podejmowanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i przedsiębiorcami, których działalność ukierunkowana jest na ożywienie gospodarcze Gminy, Współpraca z NGO

22) inicjowanie i koordynowanie nowych przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości w Gminie, aktywne kreowanie wizerunku Gminy;

23)działalność informacyjna i edukacyjna, w tym współudział w organizowaniu szkoleń i konferencji w zakresie promocji Gminy;

24)współudział w tworzeniu artykułów, relacjonowaniu wszystkich ważniejszych wydarzeń gminnych,

25)promowanie realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

26)współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariuszami;

27)współuczestniczenie w tworzeniu strategii i programów rozwojowych gminy;

28)bieżące analizowanie i koordynowanie możliwości pozyskiwania środków ze struktur europejskich

29)wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych.

30) Sprawy związane z oświatą, a w szczególności:

a) inspirowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy
z dyrektorami szkół,

b) nadzoru nad realizacją zadań Gminy w dziedzinie edukacji,

c) przygotowywanie analiz, propozycji i materiałów niezbędnych do: kształtowania sieci szkolnej, zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

d) zapewnienie dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,

e) wydawanie skierowań do nauczania indywidualnego lub innych działań profilaktycznych,

f) prowadzenie rejestru niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli;

 

31)utrzymanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami i przedsiębiorcami, których działalność ukierunkowana jest na ożywienie gospodarcze Gminy,

32)inicjowanie i koordynowanie nowych przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości w Gminie, aktywne kreowanie wizerunku Gminy;

33)promowanie realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatne.

34)bieżące analizowanie i koordynowanie możliwości pozyskiwania środków ze struktur europejskich       

35)promocja atrakcyjności gospodarczej Gminy:

36) koordynacja współpracy z miastami partnerskimi,

 37)współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami, których Gmina jest członkiem

 

 

§ 26b. Do zadań Pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

1)planowanie i koordynowanie działalności w zakresie obrony cywilnej w tym w szczególności:

a) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta i Gminy,

b) nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej zakładów pracy,

c) nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności systemu powszechnego ostrzegania
i alarmowania ludności,

d) prowadzenie szkoleń w urzędzie z zakresu obrony cywilnej,

e) opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej (OC) Miasta i Gminy w zakresie OC w zakładach pracy,

f) prowadzenie spraw związanych z obronnością

2)planowanie i koordynowanie działalności w zakresie zarządzania kryzysowego

a)opracowywanie gminnego planu reagowania kryzysowego,

b)inicjowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

3)współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

4)wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

5)współdziałanie z organami wojskowymi

a)nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

b)nakładanie obowiązków w ramach obrony oraz prowadzenia akcji kurierskiej

c)opracowywanie i uaktualnianie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie pokoju

d)realizacja zadań w ramach stałego dyżuru oraz realizacja przedsięwzięć w ramach przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

e)bieżąca współpraca z ZMG ZOSP RP i poszczególnymi jednostkami OSP i PSP w Gostyniu

6)rozwój organizacyjny ochotniczych straży pożarnych i innych organizacji społecznych oraz współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w zakresie realizowanych zadań”

 

Rozdział 7

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 27. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 28. Z dniem wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego traci moc Zarządzenie Burmistrza Krobi Nr 78/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi ,Zarządzenie Burmistrza Krobi Nr 191/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi.

 

 

§ 29. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 69/2008    

Burmistrza Krobi

z dnia 30 czerwca 2008r.

 

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE”

 

§ 1.1.Ustala się podział stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu:

1) Burmistrz – 1 etat;

2) Zastępca Burmistrza-1 etat,

3) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – 1 etat;

4) Sekretarz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – 1 etat;

5) Skarbnik, Naczelnik Wydziału Finansowego – 1 etat;

6) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – 1 etat;

7) Pełnomocnik ds. Ochrony  Informacji Niejawnych – 0,25 etatu.

8)Pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego-1 etat

 

2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej obejmuje 8 etatów:

1) stanowisko ds. obsługi inwestycji;

2) stanowisko ds. planowania przestrzennego;

3) stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej;

4) stanowisko ds. ochrony środowiska;

5) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami;

6) stanowisko ds. gospodarki komunalnej;

7) stanowisko ds. zamówień publicznych;

8) stanowisko ds. zarządzania mieniem.

 

 

3. Wydział Finansowy obejmuje 6,5 etatów:

1) stanowisko ds. księgowości podatkowej;

2) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych – 2 etaty;

3) stanowisko ds. księgowości budżetowej – 2 etaty;

4) stanowisko ds. płac;

5) stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego - 0,25 etatu;

 

 

4. Wydział Organizacyjny obejmuje 3,5 etatów:

1) stanowisko ds. organizacji i kadr;

2) stanowisko ds. obsługi klienta;

3) stanowisko ds. informatyki – 0,5 etatu;

4) stanowisko ds. biura Rady Miejskiej;

 

 

5. Wydział Spraw Społecznych obejmuje 7 etatów:

1) stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

2) stanowisko ds. oświaty

3) stanowisko ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich;

4) stanowisko ds. działalności gospodarczej-Zastępca kierownika USC

5) Pełnomocnik ds. Uzależnień;

6) Kierownik USC;

7) stanowisko  ds. promocji i rozwoju gminy

 

 

6. Grupa Remontowo – Budowlana obejmuje 14 etatów (w tym 2 etaty - brygadziści).

 

 

-

 

 

 


Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 69/2008    

Burmistrza Krobi

z dnia 30 czerwca 2008r.

 

ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ

 

 

Rozdział 1

 

 

Skreślony.

 

Rozdział 2

 

 

ZAŁATWIANIE SPRAW INDYWIDUALNYCH

 

 

§ 8. Pracownicy przyjmują interesantów przez cały czas urzędowania.

 

 

§ 9.1. Obsługa interesantów powinna być rzeczowa, sprawna, uprzejma i uwzględniać zasady współżycia społecznego.

 

2. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowym dokumentem będącym
w Urzędzie, ale na innym stanowisku pracy, to czynności te wykonuje pracownik. Pracownik odpowiedzialny jest również za potwierdzenie otrzymania dokumentu.

 

3. Jeżeli pracownik nie może załatwić sprawy interesanta ze względów proceduralnych, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Burmistrza lub Sekretarza.

 

 

§ 10.1. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw obywateli ponoszą naczelnicy i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

 

2. Kontrolę stanowisk pracy w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji, sprawuje, w sposób zgodny
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), Wydział Organizacyjny, a w sprawach dotyczących Rady Miejskiej – biuro Rady Miejskiej.

 

 

§ 11.1. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane
w rejestrach spraw i przydzielane do załatwienia poszczególnych wydziałom.

 

2. Wydział Organizacyjny prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu.

 

 

§ 12. 1. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

1) udzielenia informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów;

2) rozstrzygnięcia sprawy, w miarę możliwości niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwiania sprawy;

3) informowania zainteresowanych o etapie załatwiania sprawy;

4) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej okoliczności;

5) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.

 

2. Interesanci maja prawo uzyskiwać informacje zgodnie z przepisami o dostępnie
do informacji publicznej określonymi w statucie Gminy.

 

 

§ 13.1. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w wyznaczonym przez siebie dniu tygodnia i w określonych godzinach.

 

2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz, naczelnicy wydziałów i samodzielne stanowiska pracy przyjmuję interesantów każdego dnia, w ramach swoich możliwości czasowych.

 

 

Rozdział 3

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU AKTÓW NORMATYWNYCH

 

 

§ 14.1. Na podstawie upoważnień ustawowych organom gminy przysługuje prawo stanowienia aktów normatywnych o charakterze przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze Gminy oraz aktów wewnętrznych obowiązujących pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

 

2. Akty normatywne, o których mowa w ust. 1, ustanawiają:

1) Rada w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami ustaw i statutem;

2) Burmistrz w formie:

- zarządzenia porządkowego – w przypadkach określonych w art. 41 ust 2. ustawy
o samorządzie gminnym,

- zarządzenia – w innych wypadkach, jeżeli wydanie zarządzenia nakazuje przepis prawa powszechnie obowiązującego,

- zarządzenia wykonawczego – jeżeli zachodzi potrzeba wydania aktu w wykonaniu uchwały Rady.

 

 

§ 15.1. Projekt aktu normatywnego sporządzają komórki organizacyjne Urzędu zgodnie z właściwością rzeczową.

 

2. Projekt aktu normatywnego należy przekazać do rozpoznania i omówienia Burmistrzowi i właściwym komisjom Rady – stosownie do ich właściwości rzeczowej.

 

3. Projekt aktu normatywnego wymaga zaopiniowania przez Radcę Prawnego
oraz Sekretarza.

 

 

§ 16.1. Akty normatywne powszechnie obowiązujące ogłasza się zgodnie z ustawą.

 

2. Akty wewnętrzne ogłasza się poprzez doręczenie odpisu osobom zobowiązanym
do stosowania aktu lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

3. Doręczenie, o którym mowa w punkcie 2 może być dokonane droga elektroniczną.

 

4. Wydział Organizacyjny prowadzi zbiór aktów normatywnych do powszechnego wglądu, znajdujący się w biurze Rady Miejskiej.

 

 

Rozdział 4

 

 

Skreślony.

 

 

 

Rozdział 5

 

 

ZABEZPIECZENIE AKT I MIENIA URZĘDU

 

 

 

§ 29.1. Akta, pieczątki, maszyny i inne przedmioty (urządzenia służbowe) powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

 

2. Zabieranie dokumentów oraz wyposażenia poza teren Urzędu wymaga zgody bezpośredniego przełożonego.

 

 

§ 30.1. Zezwoleń na pozostanie w biurze poza godzinami pracy udziela Sekretarz
lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu.

 

2. Pracownik, który uzyskał zezwolenie pozostania w biurze poza godzinami służbowymi zobowiązany jest zgłosić dyżurującemu pracownikowi obsługi, że po zakończonej pracy opuszcza biuro.

 

 

§ 31.1. Pracownicy są informowani o osobach posiadających klucze do budynku Urzędu. Informacje te stanowią tajemnicę służbową.

 

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Pracownik biura obsługi klienta prowadzi ewidencję kluczy.

 

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Klucze do kancelarii tajnej, archiwum zakładowego oraz pomieszczenia,
w którym znajduje się serwer podlegają szczególnej ochronie wynikającej
z odrębnych przepisów.

 

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Dorabianie kluczy do pomieszczeń służbowych wymaga pisemnej zgody Burmistrza.

 

 

§ 32. Pracownik korzystający z urządzeń elektrycznych a w szczególności z komputerów, drukarek, kserokopiarek jest zobowiązany odłączyć kabel zasilania urządzenia elektrycznego z wtyczki, każdego dnia po zakończeniu pracy.

 

 

§ 33. Pracownik jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów każdego dnia po zakończeniu pracy.

 

 

Rozdział 6

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU INFORMACJI PUBLICZNYCH NA STRONĘ INTERNETOWĄ URZĘDU MIEJSKIEGO

W KROBI ORAZ DO MEDIÓW

 

 

 

§ 34. 1. Informacje publiczne zwane dalej „informacje”, obejmują:

1) informację o planowanych wydarzeniach, które powinny być podane
do wiadomości publicznej;

2) informacje o planowanych działaniach wykraczających poza bieżącą działalność
z zakresu prowadzonych spraw;

3) sprawozdanie z bieżącej działalności, które powinny być przekazywane, co drugi czwartek do godziny 12.00.

 

2. Informacje, o której mowa w punkcie 1 i 2 przekazywane są na bieżąco.

 

 

§ 35. 1. Informacje i sprawozdania wymienione w § 34 przekazywane są w wersji elektronicznej na adres e-mail: wiceburmistrz@krobia.pl.

 

2. Informacje powinny zawierać datę oraz podpis autora.

 

3. Pracownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych zajmujący się opracowywaniem informacji, przed przekazaniem jej do zastępcy burmistrza, przedkładają sporządzoną przez siebie informację do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu (naczelnikowi, kierownikowi jednostki).

 

4. Wersje elektroniczne informacji przekazywanych mediom po wydrukowaniu są przechowywane w Wydziale Organizacyjnym.

 

 

§ 36.1. Za przygotowanie informacji odpowiadają naczelnicy wydziałów, pracownicy Urzędu oraz kierownicy podległych jednostek organizacyjnych Gminy.

 

2. Za treść merytoryczną informacji publicznych przekazywanych do publikacji odpowiada Zastępca Burmistrza.

 

3. Za umieszczenie informacji zaakceptowanych przez Zastępcę Burmistrza na stronie internetowych odpowiada informatyk.

 

 

§ 37. Procedura zawarta w niniejszym Rozdziale nie dotyczy zasad przekazywania informacji stanowiących informację publiczną publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 69/2008    

Burmistrza Krobi

z dnia 30 czerwca 2008r.

 

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM I OBIEG DOKUMENTÓW

 

 

§ 1. Burmistrz podpisuje:

1) zarządzenia i regulaminy;

2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, a w szczególności:

- kierowane do naczelnych organów władzy państwowej oraz naczelnych
i centralnych organów administracji państwowej,

- kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Izby Skarbowej i innych instytucji kontroli państwowej, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

- związane ze współpracą zagraniczną,

- pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,

- odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Wydziałów,

- decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

- pisma w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

- pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

- pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu, jako pracodawcy,

- pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

- odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

- pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców,

- inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.

 

 

§ 2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające
w zakresie ich zadań, niezastrzeżone do podpisu Burmistrza.

 

 

§ 3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.   

 

 

§ 4. Naczelnicy Wydziałów podpisują:

1) pisma związane z zakresem działania Wydziałów, niezastrzeżone do podpisu Burmistrza;

2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwiania, których zostali upoważnieni przez Burmistrza;

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Wydziałów i zakresu zadań dla poszczególnych referatów lub stanowisk;

 

 

§ 5. Naczelnicy Wydziałów określają rodzaje pism, do podpisywania, których są upoważnieni ich zastępcy lub inni pracownicy.

 

 

§ 6. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

 

 

§ 7.1. Obieg dokumentów w Urzędzie odbywa się na zasadach określonych
w instrukcji kancelaryjnej, a w odniesieniu do dokumentów finansowych w sposób określony w instrukcji wewnętrznej, wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza.

 

2. Zasady, sposób obiegu i przechowywania dokumentów stanowiących tajemnicę państwową i służbową określa ustawa.

 

3. Archiwizację akt Urzędu przeprowadza się na zasadach zawartych w przepisach
o archiwizacji dokumentów.


Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 69/2008    

Burmistrza Krobi

z dnia 30 czerwca 2008r.

 

 

ZASADY PLANOWANIA PRACY

 

 

§ 1.1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy i służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne wydziały oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć, zmierzających do ich realizacji.

 

2. Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie są ważniejsze problemy i zjawiska, wymagające podjęcia działań przez Urząd.

 

3. Planowanie nie obejmuje zadań bieżących o charakterze rutynowym
i powtarzalnym.

 

 

§ 2.1. Roczny plan pracy ustala Burmistrz do 31 grudnia roku poprzedniego.

 

2. Roczny plan pracy Urzędu obejmuje programy działania poszczególnych wydziałów oraz zadania Urzędu realizowane przez samodzielne stanowiska i zespoły.

 

3. Sekretarz przedkłada Burmistrzowi w terminie do 1 grudnia roku poprzedniego propozycje zadań nieprzypisanych poszczególnym wydziałom.

 

4. Naczelnicy poszczególnych wydziałów przedkładają Sekretarzowi programy działania wydziałów na rok następny, w terminie do 15 listopada każdego roku.

 

 

§ 3.1. Programy działania wydziałów obejmują w szczególności:

1) zadania wydziału wynikające z zakresu jego działania, określonego w regulaminie;

2) sposób oraz terminy realizacji zadań wydziału;

3) osoby odpowiedzialne za realizację zadań wydziału;

4) wskazanie wydziałów współdziałających w realizacji danego zadania;

5) zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy wydziału;

6) plan szkoleń pracowników wydziału.

 

2. Programy działania wydziałów zatwierdza Burmistrz.

 

 

§ 4.1. Roczny plan pracy Urzędu jest aktualizowany stosownie do modyfikacji zakresu zadań Urzędu, wynikających ze zmian stanu prawnego i innych przyczyn.

 

2. Aktualizacji rocznego planu pracy Urzędu dokonuje Burmistrz.

 

 

§ 5.1. Aktualizacji programów działania wydziałów dokonują ich naczelnicy.

 

2. Aktualizację programów działania wydziałów zatwierdza Burmistrz.

 

§ 6.1. Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z rocznego planu pracy Urzędu odpowiada Sekretarz.

2. Naczelnicy wydziałów i samodzielne stanowiska pracy składają Sekretarzowi informację z realizacji planu pracy, do końca stycznia każdego roku.

3. Na podstawie materiałów własnych i informacji uzyskanych od naczelników wydziałów, Sekretarz przedkłada Burmistrzowi pisemne sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Urzędu, w terminie do 15 lutego każdego roku.

 

 

§ 7. Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z programów działania wydziałów odpowiadają ich naczelnicy i osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy.

 

 

§ 8.1. Sekretarz kontroluje na bieżąco realizację rocznego planu pracy Urzędu
w odniesieniu do poszczególnych wydziałów i rozlicza naczelników wydziałów
z wykonania zadań.

 

2. Naczelnicy wydziałów kontrolują na bieżąco realizacje programów działania
i rozliczają podległych pracowników z wykonania zadań.


Załącznik nr 6

do Zarządzenia nr 69/2008    

Burmistrza Krobi

z dnia 30 czerwca 2008r.

 

 KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

§ 1. Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:

a) legalności,

b) gospodarności,

c) rzetelności,

d) celowości,

e) terminowości,

f) skuteczności.

 

 

§ 2. Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości
i przeciwdziałania im w przyszłości.

 

 

§ 3. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk;

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności;

3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem
oraz stopnia przygotowania;

4) bieżące - obejmujące czynności w toku;

5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności,
w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej
lub stanowiska.

 

 

§ 4.1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne
i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.

 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

 

§ 5. Kontroli dokonują:

1) Sekretarz lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza - w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych);

2) naczelnicy poszczególnych wydziałów w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.

 

 

§ 6.1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 14 dni
od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny.

 

2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:

1) określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska;

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko;

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

7) datę i miejsce podpisania protokołu;

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę
o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy;

9) wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz.

 

 

§ 7. W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane
do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

 

 

§ 8. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, które otrzymują Burmistrz
oraz naczelnik wydziału.

 

 

§ 9.1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego.

 

2. Burmistrz może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

 

 Załącznik - Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Krobi

 
Data wytworzenia: 2011-07-01
Data udostępnienia: 2011-07-01
Ilość wyświetleń: 461
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA