Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/366/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1

 

Uchwała Nr XLIV/366/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717              z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1 po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia, zwany dalej planem.

2.      Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1”, sporządzony na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:1000.

3.      Załącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.

4.      Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

5.      Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik nr 1 do uchwały,
o którym mowa w ust. 2

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;

2)      obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której musi się znajdować przynajmniej jedna ściana budynku mieszkalnego.

§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania zostały określone w 
§4, §5 uchwały.

2.      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §6, §7, §8, §9, §10 uchwały.

3.      Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zostały określone w §6 ust. 1 pkt 4, §7 ust. 1 pkt 3 oraz w §11 uchwały.

4.      Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały określone w §12 uchwały.

5.      Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie zostały określone ze względu na brak na tym obszarze przestrzeni publicznych.

6.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone
w
§6, §7 uchwały.

7.      Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

8.      Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

9.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
w tym zakaz zabudowy zostały określone
§7 ust. 1 pkt 9.

10.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zostały określone w §8, §9 i §11.

11.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny dla których przewiduje się tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

12.  Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały określone w §13 uchwały.

§4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:

1)      przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi,

2)      granica obszaru objętego planem miejscowym,

3)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,

4)      nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)      obowiązujące linie zabudowy,

6)      strefa bez zabudowy.

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami:

1)     MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2)     U – teren zabudowy usługowej,

3)     KD-D – teren drogi publicznej – ulicy klasy D – dojazdowej,

4)     KDW – teren drogi wewnętrznej,

5)     WS – teren śródlądowych wód płynących.

§6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN, 2MN, 3MN ustala się:

1)      lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych,

2)      powierzchnię działki budowlanej pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych nie mniejszą niż 800 m2,

3)      powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 30% powierzchni działki,

4)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,

5)      usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

6)      wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m,

7)      lokalizację budynków mieszkaniowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastoczerwonym i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,

8)      posadowienie poziomu parteru nie wyżej niż 1 metr powyżej poziomu terenu mierzony od strony frontowej budynku,

9)      wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie większą niż 6 m,

10)  powierzchnię wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż
70 m2,

11)  zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m2,

12)  zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej,

13)  lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki,

14)  zakaz lokalizacji obiektów budowlanych wyższych niż 12 metrów.

2.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN, 2MN, 3MN dopuszcza się:

1)      lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku lub w budynku gospodarczym lub garażowym,

2)      lokalizację niezblokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych
i gospodarczych w granicy działki budowlanej nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,

3)      lokalizację urządzeń budowlanych,

4)      lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U ustala się:

1)      lokalizację zabudowy usługowej związanej z ochroną zdrowia i opieką społeczną,

2)      powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 30% powierzchni działki,

3)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,

4)      usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

5)      lokalizację budynków jednokondygnacyjnych z użytkowym poddaszem o wysokości nie większej niż 12 m,

6)      posadowienie poziomu parteru nie wyżej niż 1 metr powyżej poziomu terenu mierzony od strony frontowej budynku,

7)      pokrycie budynków symetrycznymi dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi wykonanymi z dachówki lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto czerwonym,

8)      powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 10000 m2, z wyłączeniem działki
o której mowa ust. 2 pkt 3,

9)      zakaz lokalizacji budynków w strefie bez zabudowy określonej na rysunku planu,

10)  zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych,

11)  zapewnienie dostępu do terenu śródlądowych wód płynących w pasie o szerokości 5 metrów wzdłuż terenu oznaczonego symbolem 1WS,

12)  zakaz lokalizacji obiektów budowlanych wyższych niż 15 metrów.

2.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U dopuszcza się:

1)      lokalizację funkcji mieszkalnej tylko w obrębie budynków usługowych związanych
z ochroną zdrowia i opieką społeczną,

2)      lokalizację parkingów oraz dróg wewnętrznych,

3)      wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową o powierzchni nie mniejszej niż 64 m2,

4)      lokalizację obiektów małej architektury,

5)      lokalizację urządzeń budowlanych,

5)      lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-D ustala się:

1)    lokalizację budowli drogowych,

2)   zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych.

2.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-D dopuszcza się:

1)    nasadzenia drzew i krzewów,

2)    lokalizację obiektów małej architektury,

3)    lokalizację urządzeń budowlanych,

4)    lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§9. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDW ustala się:

1)    lokalizację budowli drogowych,

2)   zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych.

2.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDW dopuszcza się:

1)    nasadzenia drzew i krzewów,

2)    lokalizację obiektów małej architektury,

3)    lokalizację urządzeń budowlanych,

4)    lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1WS ustala się lokalizację rowu melioracyjnego.

2.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1WS dopuszcza się:

1)      lokalizację urządzeń budowlanych,

2)      lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§11. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

1)      dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej,

2)      ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)      ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

4)      ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których zostaną wywiezione do oczyszczalni ścieków. W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci,

5)      ustala się zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na działce budowlanej lub odprowadzanie ich do terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolami 1WS. W przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do ww. sieci,

6)      ustala się zagospodarowanie ścieków z terenów utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi,

7)      ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie działki budowlanej zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,

8)      dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń między innymi: energii elektrycznej, paliw stałych, płynnych i gazowych oraz alternatywnych źródeł energii.

§12. 1. Ustala się strefę ochrony archeologicznej obejmującą obszar opracowania planu,
w której przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne.

2.      Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w strefie ochrony archeologicznej powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych tj. prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, prace dokumentacyjno - zabezpieczające, w przypadku zagrożenia obiektów archeologicznych i nawarstwień kulturowych przeprowadzenie badań wykopaliskowych o ile taki obowiązek wynika z przepisów odrębnych.

§13. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 pkt 5 niniejszej uchwały.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 Załączniki

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XLIV/366/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1 opracowano zgodnie                  z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  26 sierpnia 2003r.  w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (Dz. U.  z 2003r.        Nr 164, poz. 1587). Dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1 przeprowadzono strategiczną ocenę  oddziaływania na środowisko projektu planu zgodnie z ustawą z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji                                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1 jest zgodny z polityką  przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Krobi                              Nr XVI/199/99 z dnia 10 listopada 1999r., a następnie zmienionym uchwałami                            Nr XXXIII/243/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia, Nr XXIII/163/2008 Rady Miejskiej  w Krobi z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia i Nr XLII/346/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia. Mając na uwadze zachowanie ładu przestrzennego oraz ochronę środowiska naturalnego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1 wyznacza nowe tereny zabudowy mieszkaniowej oraz teren usług, na którym przewiduje się lokalizację zabudowy usługowej związanej z ochroną zdrowia i opieką społeczną. Ponadto plan wyznacza towarzyszące tereny komunikacji i wód śródlądowych. Uchwalenie planu będzie podstawą  do wydawania decyzji administracyjnych, które umożliwią  dalszy rozwój Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie oraz zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy Krobia.

W związku z powyższym podjecie uchwały jest zasadne.

 

 

Sporządził:

Marcin Krzyżostaniak

 

 
Data wytworzenia: 2009-12-29
Data udostępnienia: 2009-12-29
Ilość wyświetleń: 1243
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA