Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2009-12-29
Uchwala Nr XLIV/365/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1

 

Uchwala Nr  XLIV/365/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717             z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1 po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia, zwany dalej planem.

2.      Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1”, sporządzony na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:1000.

3.      Załącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.

4.      Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

5.      Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik nr 1 do uchwały,
o którym mowa w ust. 2.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;

2)      obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której musi się znajdować przynajmniej jedna ściana budynku mieszkalnego.

§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania zostały określone w 
§4, §5 uchwały.

2.      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §6, §7, §8, §9 uchwały.

3.      Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zostały określone w §6 ust. 1 pkt 4, §6 ust. 3 pkt 4, §7 ust. 1 pkt 4, §7 ust. 3 pkt 4, §7 ust. 5 pkt 4, §7 ust. 7 pkt 4 oraz w §10 uchwały.

4.      Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały określone w §11 uchwały.

5.      Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie zostały określone ze względu na brak na tym obszarze przestrzeni publicznych.

6.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone
w
§6, §7 uchwały.

7.      Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

8.      Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

9.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
w tym zakaz zabudowy zostały określone
§6 ust. 2 pkt 5 i 6, §6 ust. 4 pkt 6, §7 ust. 2 pkt 2, §7 ust. 4 pkt 3 i 4, §7 ust. 6 pkt 3, §7 ust. 8 pkt 3 i 4.

10.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury  technicznej zostały określone w  §8, §9, § 10.

11.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny dla których przewiduje się tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

12.  Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały określone w §12 uchwały.

§4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:

1)      przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi,

2)      granica obszaru objętego planem miejscowym,

3)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,

4)      nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)      obowiązujące linie zabudowy,

6)      linie napowietrzne średniego napięcia ze strefą oddziaływania,

7)      kablowa linia energetyczna średniego napięcia,

8)      linia energetyczna niskiego napięcia.

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami:

1)     P – tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów,

2)     MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3)     E – tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,

4)     KD-D – tereny dróg publicznych – ulicy klasy D – dojazdowej.

§6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P ustala się:

1)      lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej,

2)      powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m2, z wyłączeniem działki
o której mowa ust. 2 pkt 3,

3)      powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 60% powierzchni działki,

4)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki,

5)      usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

6)      wysokość budynków nie większą niż 20 m z zastrzeżeniem  ust. 1 pkt.7,

7)      wysokość wolnostojących budynków socjalno - administracyjnych nie większą niż
12 m,

8)      lokalizację budynków o jednorodnych dachach tj. płaskich lub stromych, o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 15°,

9)      zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

10)  zakaz lokalizowania budowli o wysokości większej niż 30 metrów,

11)  zapewnienie pełnych potrzeb parkingowych w ramach terenu,

12)  obsługę komunikacyjną terenu z drogi publicznej oznaczonej symbolem 4KD-D.

2.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P dopuszcza się:

1)      lokalizację urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych,

2)      lokalizację budynków ścianą zewnętrzną bezpośrednio na granicy działki nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,

3)      wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową o powierzchni nie mniejszej niż 64 m2,

4)      lokalizację zabudowy w strefach oddziaływania linii energetycznych określonych na rysunku planu, pod warunkiem:

a)      przełożenia lub skablowania istniejących linii elektroenergetycznych,

b)      uzyskania stosownych pozwoleń od gestora sieci,

5)      lokalizację zabudowy na liniach energetycznych określonych na rysunku planu na zasadach określonych przez gestora sieci,

6)      lokalizację parkingów oraz dróg wewnętrznych,

7)      lokalizację urządzeń budowlanych,

8)      lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.

3.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2P ustala się:

1)      lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej,

2)      powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 5000 m2, z wyłączeniem działki
o której mowa ust. 4 pkt 4,

3)      powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 60% powierzchni działki,

4)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki,

5)      usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

6)      wysokość budynków nie większą niż 20 m z zastrzeżeniem  ust. 3 pkt.7,

7)      wysokość wolnostojących budynków socjalno - administracyjnych nie większą niż
12 m,

8)      lokalizację budynków o jednorodnych dachach tj. płaskich lub stromych, o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 15°,

9)      zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

10)  zakaz lokalizowania budowli o wysokości większej niż 30 metrów,

11)  zapewnienie pełnych potrzeb parkingowych w ramach terenu,

12)  lokalizację zabudowy na liniach energetycznych określonych na rysunku planu na zasadach określonych przez gestora sieci,

13)  obsługę komunikacyjną terenu z drogi publicznej oznaczonej symbolem 4KD-D.

4.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2P dopuszcza się:

1)      roboty budowlane, remonty, przebudowę, rozbudowę oraz modernizację istniejących urządzeń i obiektów budowlanych,

2)      lokalizację urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych,

3)      lokalizację budynków ścianą zewnętrzną bezpośrednio na granicy działki nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,

4)      wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową o powierzchni nie mniejszej niż 64 m2,

5)      lokalizację zabudowy na linii energetycznej określonej na rysunku planu, pod warunkiem jej przełożenia lub skablowania,

6)      lokalizację parkingów oraz dróg wewnętrznych,

7)      lokalizację urządzeń budowlanych,

8)      lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wyłączeniem elektrowni wiatrowych.

§7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN ustala się:

1)      lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych, garażowych i usługowych,

2)      powierzchnię działki budowlanej pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych, garażowych i usługowych nie mniejszą niż 1500 m2,

3)      powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 30% powierzchni działki,

4)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,

5)      usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy,

6)      wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m,

7)      lokalizację budynków mieszkaniowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,

8)      posadowienie poziomu parteru nie wyżej niż 1 metr powyżej poziomu terenu mierzony od strony frontowej budynku,

9)      wysokość budynków gospodarczych, garażowych i usługowych nie większą niż 8 m,

10)  zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m2,

11)  zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych,

12)  lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki,

13)  obsługę komunikacyjną terenu z dróg publicznych oznaczonych symbolem 1KD-D.

2.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN dopuszcza się:

1)      lokalizację niezblokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych, gospodarczych i usługowych w granicy działki budowlanej nie stanowiącej granicy
z drogą publiczną,

2)      lokalizację zabudowy na liniach energetycznych określonych na rysunku planu na zasadach określonych przez gestora sieci,

3)      lokalizację urządzeń budowlanych,

4)      lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

3.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2MN ustala się:

1)      lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych,

2)      powierzchnię działki budowlanej pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych nie mniejszą niż 1000 m2,

3)      powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 30% powierzchni działki,

4)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,

5)      usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy,

6)      wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m,

7)      lokalizację budynków mieszkaniowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,

8)      posadowienie poziomu parteru nie wyżej niż 1 metr powyżej poziomu terenu mierzony od strony frontowej budynku,

9)      wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie większą niż 6 m,

10)  powierzchnię wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż
70 m2,

11)  zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m2,

12)  zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych,

13)  lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki,

14)  obsługę komunikacyjną terenu z dróg publicznych oznaczonych symbolem 1KD-D, 2KD-D, 4KD-D.

4.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2MN dopuszcza się:

1)      lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku lub w budynku gospodarczym lub garażowym,

2)      lokalizację niezblokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych
i gospodarczych w granicy działki budowlanej nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,

3)      lokalizację zabudowy w strefach oddziaływania linii energetycznych określonych na rysunku planu, pod warunkiem:

a)      przełożenia lub skablowania istniejących linii elektroenergetycznych,

b)      uzyskania stosownych pozwoleń od gestora sieci,

4)      lokalizację zabudowy na liniach energetycznych określonych na rysunku planu na zasadach określonych przez gestora sieci,

5)      lokalizację urządzeń budowlanych,

6)      lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

5.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 3MN ustala się:

1)      lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych,

2)      powierzchnię działki budowlanej pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych nie mniejszą niż 1000 m2,

3)      powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 30% powierzchni działki,

4)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,

5)      usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

6)      wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m,

7)      lokalizację budynków mieszkaniowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,

8)      posadowienie poziomu parteru nie wyżej niż 1 metr powyżej poziomu terenu mierzony od strony frontowej budynku,

9)      wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie większą niż 6 m,

10)  powierzchnię wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż
70 m2,

11)  zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m2,

12)  zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych,

13)  lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki,

14)  obsługę komunikacyjną terenu z dróg publicznych oznaczonych symbolem 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D.

6.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 3MN dopuszcza się:

1)      lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku lub w budynku gospodarczym lub garażowym,

2)      lokalizację niezblokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych
i gospodarczych w granicy działki budowlanej nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,

3)      lokalizację zabudowy w strefach oddziaływania linii energetycznych określonych na rysunku planu, pod warunkiem:

c)      przełożenia lub skablowania istniejących linii elektroenergetycznych,

d)     uzyskania stosownych pozwoleń od gestora sieci,

4)      lokalizację urządzeń budowlanych,

5)      lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

7.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MN ustala się:

1)      lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych,

2)      powierzchnię działki budowlanej pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów gospodarczych i garażowych nie mniejszą niż 800 m2,

3)      powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 30% powierzchni działki,

4)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki,

5)      usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

6)      wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m,

7)      lokalizację budynków mieszkaniowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,

8)      posadowienie poziomu parteru nie wyżej niż 1 metr powyżej poziomu terenu mierzony od strony frontowej budynku,

9)      wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie większą niż 6 m,

10)  powierzchnię wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż
70 m2,

11)  zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m2,

12)  zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych,

13)  lokalizacje co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki,

14)  obsługę komunikacyjną terenu z dróg publicznych oznaczonych symbolem 3KD-D, 4KD-D.

8.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MN dopuszcza się:

1)      lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni użytkowej budynku lub w budynku gospodarczym lub garażowym,

2)      lokalizację niezblokowanych z budynkiem mieszkalnym budynków garażowych i gospodarczych w granicy działki budowlanej nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,

3)      lokalizację zabudowy w strefach oddziaływania linii energetycznych określonych na rysunku planu, pod warunkiem:

a)      przełożenia lub skablowania istniejących linii elektroenergetycznych,

b)      uzyskania stosownych pozwoleń od gestora sieci,

4)      lokalizację zabudowy na linii energetycznej określonej na rysunku planu, pod warunkiem jej przełożenia lub skablowania,

5)      lokalizację urządzeń budowlanych,

6)      lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E ustala się lokalizację stacji transformatorowo-rozdzielczej.

2.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E dopuszcza się:

1)      lokalizację urządzeń budowlanych,

2)      lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D ustala się:

1)    lokalizację budowli drogowych,

2)   zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych.

2.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D dopuszcza się:

1)    lokalizację sieci i obiektów uzbrojenia technicznego,

2)    nasadzenia drzew i krzewów,

3)    lokalizację obiektów małej architektury

4)    lokalizację urządzeń budowlanych,

5)   lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§10. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

1)      dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej,

2)      ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)      ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

4)      ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których zostaną wywiezione do oczyszczalni ścieków. W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych do tej sieci,

5)      zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na działce budowlanej.
W przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do ww. sieci,

6)      ustala się zagospodarowanie ścieków z terenów utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi,

7)      ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie działki budowlanej zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,

8)      dopuszcza się skablowanie linii energetycznych oraz roboty budowlane związane z przełożeniem istniejących kablowych linie energetycznych oznaczonych na rysunku planu,

9)      dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń między innymi: energii elektrycznej, paliw stałych, płynnych i gazowych oraz alternatywnych źródeł energii.

§11. 1. Obszar opracowania obejmuje się strefą „W” ochrony archeologicznej, w której przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne.

2.      Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze ochrony archeologicznej powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych.

§12. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 pkt 5 niniejszej uchwały.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XLIV/365/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1 opracowano zgodnie                  z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  26 sierpnia 2003r.  w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (Dz. U.  z 2003r.        Nr 164, poz. 1587). Dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1 przeprowadzono strategiczną ocenę  oddziaływania na środowisko projektu planu zgodnie z ustawą z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku          i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1 jest zgodny z polityką  przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Krobi  Nr XVI/199/99 z dnia 10 listopada 1999r., a następnie zmienionym uchwałami Nr XXXIII/243/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia                 22 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Krobia, Nr XXIII/163/2008 Rady Miejskiej           w Krobi z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia i Nr XLII/346/2009 Rady Miejskiej                  w Krobi z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań     i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia. Mając na uwadze zachowanie ładu przestrzennego oraz ochronę środowiska naturalnego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1 wyznacza nowe tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz towarzyszące tereny komunikacji                 i infrastruktury technicznej. Uchwalenie planu będzie podstawą  do wydawania decyzji administracyjnych, które umożliwią  dalszy rozwój działalności gospodarczej oraz budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Krobia.

W związku z powyższym podjecie uchwały jest zasadne.

 

 

Sporządził:

Marcin Krzyżostaniak

 

 

 
Data wytworzenia: 2009-12-29
Data udostępnienia: 2009-12-29
Ilość wyświetleń: 1476
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA