Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/345/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe

 

Uchwała Nr XLII/345/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy          z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§1. 1.Uchwala       się    miejscowy    plan     zagospodarowania        przestrzennego      Farma   

       Wiatrowa   Krobia Południe, po stwierdzeniu   zgodności   ze   „Studium    uwarunkowań 

      i   kierunków   zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia”, zwany  dalej  planem.

2.      Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe”, sporządzony na mapie zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:2000.

3.      Załącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.

4.      Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

5.      Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik nr 1 do uchwały,
o którym mowa w ust. 2

 

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;

2)      powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu;

 

§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
       i różnych zasadach zagospodarowania zostały określone w §4, §5 uchwały.

2.      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12  uchwały.

3.      Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zostały określone w §6, §7, §8 , §9 oraz w §11 uchwały.

4.      Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały określone w §13 uchwały.

5.      Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zostały określone w §11 uchwały.

6.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone w §6, §7, uchwały.

7.      Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny
o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

8.      Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

9.      Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
w tym zakaz zabudowy zostały określone w §6 ust. 1 pkt. 4,5,6,7 i  §7 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8.

10.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zostały określone w §11.

11.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny dla których przewiduje się tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

12.  Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały określone w §14 uchwały.

 

§4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu     miejscowego:

1)                symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów,

2)                granica obszaru objętego planem miejscowym,

3)                linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,

4)                nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)                linie napowietrzne średniego napięcia,

6)                gazociąg magistralny wysokiego ciśnienia.

 

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami:

1)                E/R – tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka oraz tereny rolnicze,

2)                E/R-GPZ – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka GPZ oraz tereny rolnicze,

3)                R - tereny rolnicze,

4)                ZL – lasy,

5)                WS - tereny wód powierzchniowych,

6)        KD-GP – teren drogi publicznej – klasy GP - głównej ruchu przyspieszonego,

7)        KD-Z – teren drogi publicznej – klasy Z – zbiorczej,

8)        KD-L – teren drogi publicznej – klasy L – lokalna,

9)        KD-D – teren drogi publicznej – klasy D – dojazdowa,

10)    KDX - tereny publicznych ogólnodostępnych ciągów pieszojezdnych,

11)    kk – tereny dróg kolejowych.

 

§6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem E/R ustala się:

1)      lokalizację nie więcej niż 27 siłowni wiatrowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

2)      wysokość siłowni wiatrowych nie większą niż 220 m. nad poziomem terenu,

3)      powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 400 m2,

4)      usytuowanie budynków związanych z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,

5)      powierzchnia terenu zajmowanego przez pojedynczą siłownię wiatrową lub stację transformatorową z drogą dojazdową  wyłączona z użytkowania rolnego nie będzie większa niż 4600 m2,

6)      odległości między poszczególnymi turbinami nie mniejsze niż 250m,

7)      zwarty obszar przeznaczony na cele nierolnicze dla pojedynczej siłowni wiatrowej wraz z drogą dojazdową  nie może przekraczać 4600 m2,

8)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 15% powierzchni działki,

9)      wysokość budynków związanych z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych nie większą niż 10 m,

10)  obsługę komunikacyjną działek budowlanych, na których lokalizowane są siłownie wiatrowe poprzez  drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami KD-Z, KD-L, KD-D, publiczne ogólnodostępne ciągi pieszojezdne oznaczone na rysunku planu symbolem KDX oraz tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem R,

11)  obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem E/R dopuszcza się:

1)      użytkowanie rolnicze,

2)      lokalizację urządzeń budowlanych w tym w szczególności:

a)      elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elementów sterowania i automatyki,

b)      tymczasowych placów i dróg montażowych oraz dróg  dojazdowych dla celów serwisowych w okresie eksploatacji elektrowni wiatrowych

c)      masztów meteorologicznych mierzących kierunki i prędkość wiatru

3)      lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej w tym w szczególności możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia oraz urządzeń melioracyjnych,

4)      połączenie elektrowni wiatrowych ze stacją elektroenergetyczną 110 kV  zlokalizowaną poza obszarem opracowania,

5)      dokonywanie wtórnych podziałów geodezyjnych,

6)      umieszczenie na gondoli elektrowni wiatrowej logo producenta i inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych.

 

§7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami E/R-GPZ ustala się:

1)      lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury elektroenergetycznej – głównego punktu zasilania wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną,

2)      przyłączenie głównego punktu zasilania linią wysokiego napięcia do systemu elektroenergetycznego zgodnie z warunkami przyłączenia.

3)      powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2,

4)      usytuowanie budynków głównego punktu zasilania z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,

5)      wysokość budynków głównego punktu zasilania nie większą niż 20 m,

6)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 15% powierzchni działki,

7)      powierzchnię zabudowy nie większą niż  4000 m2,

8)      zwarty obszar przeznaczony na cele nierolnicze nie może przekraczać 4800 m2,

9)      obsługę komunikacyjną działek budowlanych, na których lokalizowane są obiekty budowlane infrastruktury elektroenergetycznej poprzez drogi publiczne KD-D, KD-X,  teren kk, inne drogi publiczne znajdujące się poza zakresem planu oraz tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem R,

10)  obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami E/R-GPZ dopuszcza się:

1)      użytkowanie rolnicze,

2)      lokalizację urządzeń budowlanych w tym w szczególności:

a)      elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elementów sterowania i automatyki,

b)      tymczasowych placów i dróg montażowych oraz dróg  dojazdowych;

3)      lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej w tym w szczególności możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia oraz urządzeń melioracyjnych,

4)      dokonywanie wtórnych podziałów geodezyjnych.

 

§8. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się:

1)      użytkowanie rolnicze.

2)      zakaz lokalizacji zabudowy wymagającej zachowania komfortu akustycznego.

2.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R dopuszcza się:

1)      lokalizację urządzeń budowlanych w tym w szczególności:

a)      elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elementów sterowania i automatyki,

b)      tymczasowych placów i dróg montażowych oraz dróg  dojazdowych dla celów serwisowych w okresie eksploatacji elektrowni wiatrowych;

2)      lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej w tym w szczególności możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia oraz urządzeń melioracyjnych,

3)      dokonywanie wtórnych podziałów geodezyjnych.

 

§9. 1. Na     terenie      oznaczonym      na      rysunku     planu     symbolem     ZL    ustala  się   

       zagospodarowanie  leśne

2.  Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZL dopuszcza się:

1)      lokalizację urządzeń budowlanych w tym w szczególności elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elementów sterowania i automatyki,

2)      lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej w tym w szczególności możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia

3)      dokonywanie wtórnych podziałów geodezyjnych,

 

§10. 1. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem WS ustala się lokalizację rowu    

        odpływowego.

2. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem WS dopuszcza się:

1)      lokalizację urządzeń budowlanych w tym w szczególności elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elementów sterowania i automatyki,

2)      lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej w tym w szczególności możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia,

3)      dokonywanie wtórnych podziałów geodezyjnych.

 

§11. 1. Na terenach oznaczonych na    rysunku  planu   symbolami   KD-GP,   KD-Z,   KD-L,

         KD-D,   KDX ustala się:

1)     lokalizację budowli drogowych,

2)     zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych.

2.       Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-GP, KD-Z, KD-L, KD-D, KDX, dopuszcza się:

1)      lokalizację urządzeń budowlanych w tym w szczególności elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elementów sterowania i automatyki,

2)      lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej w tym w szczególności możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia,

3)      możliwość lokalizacji zjazdów z wyłączeniem terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-GP,

4)      nasadzenia drzew i krzewów,

5)      lokalizację obiektów małej architektury.

 

§12. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem  kk ustala się:

1)     lokalizację budowli drogowych,

2)     zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych.

2.      Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem  kk dopuszcza się:

1)      lokalizację przejazdów z drogi publicznej na tereny sąsiednie,

2)      lokalizację urządzeń budowlanych w tym w szczególności elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elementów sterowania i automatyki,

3)      lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej w tym w szczególności możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia

4)      nasadzenia drzew i krzewów,

5)      lokalizację budowli drogowych w tym ścieżek rowerowych,

6)      lokalizację obiektów małej architektury.

 

§13.Na etapie uzgadniania projektów budowlanych ustala się obowiązek uzgodnienia wszelkich zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych na stanowiskach archeologicznych oznaczonych na rysunku planu z konserwatorem zabytków, który określi,                          z uwzględnieniem przepisów odrębnych, warunki dopuszczające do realizacji inwestycji.

 

§14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 pkt 2 niniejszej uchwały.

 

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

 

§16. Uchwała wchodzi w życie  po  upływie 30   dni   od daty   jej   ogłoszenia   w  Dzienniku   

        Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLII/345/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe opracowano zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). Dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu planu zgodnie z ustawą
z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe jest zgodny z polityką  przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Krobi                            Nr XVI/199/99 z dnia 10 listopada 1999r., a następnie zmienionym uchwałami                          Nr XXXIII/243/2005 Rady Miejskiej  w Krobi z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia i Nr XXIII/163/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniając politykę przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia określa  warunki realizacji na tym terenie Farmy Wiatrowej. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają pomóc w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego poprzez zachowanie bezpiecznych odległości terenów potencjalnej lokalizacji siłowni wiatrowych od istniejącej zabudowy jak i terenów przeznaczonych na te cele w studium. Biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa   z dnia 16.06.1999 r. ,cyt.: „Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystanie siły wiatru, jest działaniem zgodnym z polityką energetyczną i ekologiczną państwa, jak również z przyjętymi w tej dziedzinie umowami międzynarodowymi. Energetyka wiatrowa to nie tylko korzyści ekologiczne, wynikające z wykorzystania powszechnego, odnawialnego surowca do produkcji przyjaznej człowiekowi i środowisku energii elektrycznej, w sposób nie powodujący powstawania szkodliwych i uciążliwych produktów ubocznych, ale także szeroki wachlarz korzyści ekonomicznych (podatki, aktywizacja lokalnych przedsiębiorstw, nowe miejsca pracy) i społecznych (czyste środowisko naturalne, korzyści marketingowe szczególnie istotne dla gmin atrakcyjnych turystycznie)” (źródło: http://www.mos.gov.pl/2materialy_informacyjne/inne/wiatr.html). Gmina Krobia poprzez opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe realizuje istotne strategiczne cele rozwoju kraju i regionu. Uchwalenie planu będzie podstawą do wydawania decyzji administracyjnych, które umożliwią budowę Farmy Wiatrowej w  południowej części gminy Krobia.

W związku z powyższym podjecie uchwały jest zasadne.

 

Opracował:

Marcin Krzyżostaniak

Załączniki

 
Data wytworzenia: 2009-10-29
Data udostępnienia: 2009-10-29
Ilość wyświetleń: 4496
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA