Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/344/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ścieżka Rowerowa Krobia – Pudliszki

 

Uchwała Nr  XLII/344/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 października 2009 r.


w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                    Ścieżka Rowerowa Krobia – Pudliszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia                     27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zm.) u
chwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Ścieżka Rowerowa Krobia – Pudliszki, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia, zwany dalej planem.

2.    Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ścieżka Rowerowa Krobia – Pudliszki”, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000.

3.    Załącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.

4.    Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

5.    Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik nr 1 do uchwały,
o którym mowa w ust. 2

§2. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania zostały określone w 
§3, §4 uchwały.

2.      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §5, §6 uchwały.

3.      Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zostały określone w §7 uchwały.

4.        Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały określone w §10 uchwały.

5.        Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie zostały określone ze względu na brak na tym obszarze przestrzeni publicznych.

6.        Nie ustala się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy.

7.        Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny
o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

8.        Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

9.        Nie ustala się szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy.

10.    Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zostały określone w §5, §6, §7.

11.    Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny dla których przewiduje się tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

12.    Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały określone w §11 uchwały.

§3. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:

1)      przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi,

2)      granica obszaru objętego planem miejscowym,

3)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,

4)      gazociąg wysokiego ciśnienia.

§4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami:

1)        KD-Z – teren drogi publicznej – klasy Z – zbiorczej,

2)        G – teren infrastruktury technicznej – gazownictwo.

§5. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-Z ustala się:

1)        lokalizację dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 3 m,

2)        zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych.

2.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-Z dopuszcza się:

1)        lokalizację obiektów małej architektury,

2)        lokalizację budowli drogowych,

3)        nasadzenia drzew i krzewów,

4)        lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi,

5)        możliwość lokalizacji zjazdów zapewniających dostęp te terenów sąsiednich zgodnie
z przepisami odrębnym.

§6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1G ustala się:

1)        lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury gazowniczej zgodnie z przepisami odrębnymi.

2.      Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1G dopuszcza się:

1)        lokalizację urządzeń budowlanych,

2)        lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego, z wyłączeniem masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi.

§7. Ustala się obowiązek zagospodarowanie ścieków z terenów komunikacji zgodnie
z przepisami odrębnymi.

§8. Ustala się obowiązek uzgodnienia wszelkich zamierzeń inwestycyjnych z zarządcą gazociągu wysokiego ciśnienia tj. Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. Oddział w Poznaniu w zakresie kolizji inwestycji z gazociągiem wysokiego.

§9. 1. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

1)        dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej,

2)        ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§10. 1. Obszar opracowania obejmuje się strefą „W” ochrony archeologicznej, w której przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne.

2.        Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze ochrony archeologicznej powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§11. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 1% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 pkt 2 niniejszej uchwały.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XLII /344/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                    Ścieżka Rowerowa Krobia-Pudliszki

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ścieżka Rowerowa Krobia-Pudliszki opracowano zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  26 sierpnia 2003r.               w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (Dz. U.  z 2003r. Nr 164, poz. 1587). Dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ścieżka Rowerowa  Krobia-Pudliszki przeprowadzono strategiczna ocenę  oddziaływania na środowisko projektu planu zgodnie z ustawą z dnia         3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko          (Dz. U z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ścieżka Rowerowa Krobia-Pudliszki jest zgodny                 z polityką  przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Krobi                     Nr XVI/199/99 z dnia 10 listopada 1999r., a następnie zmienionym uchwałami                            Nr XXXIII/243/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Krobia i Nr XXIII/163/2008 Rady Miejskiej  w Krobi z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia. Uchwalenie planu będzie podstawą  do wydawania decyzji administracyjnych, które umożliwią  realizację budowy ścieżki rowerowej łączącej miasto Krobia z miejscowością Pudliszki, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krobia  wykorzystujących rower jako środek lokomocji.

W związku z powyższym podjecie uchwały jest zasadne.

 

Sporządził:

Marcin Krzyżostaniak

Załączniki

 

 
Data wytworzenia: 2009-10-29
Data udostępnienia: 2009-10-29
Ilość wyświetleń: 2178
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA