Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
piątek, 18 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/229/2008 w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...

Uchwała  Nr XXVII/229/2008

Rady  Miejskiej w Krobi

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokość                           

  oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego  i za warunki pracy oraz niektóre  inne

składniki  wynagrodzenia a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania  i wypłacania

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z  dnia  8 marca 1990 r. o  samorządzie   gminnym   (t.j.  z 2001 r. Dz. U. Nr 142,  poz. 1591;                         z późn. zm.)  oraz  art. 30 ust. 6, 6a, art.54 ust.7,art. 91d  pkt 1  ustawy  z  dnia                     26  stycznia  1982 r. Karta Nauczyciela  (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97,  poz. 674;                 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z  2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2  ustawy     z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu  aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 68,  poz. 449) uchwala się,  co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się  regulamin  określający wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego  i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia  a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe  zasady jego przyznawania i wypłacania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r.   w  sprawie  regulaminu    określającego    na    rok  2008 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego  i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki  wynagrodzenia a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania  i wypłacania

    

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

                                                                           Załącznik do

                             Uchwały Nr XXVII/229/2008

                                                                                                        Rady Miejskiej w Krobi

        z dnia 30 października 2008 r.

 

REGULAMIN

określający  na rok 2009 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy                  oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

Rozdział 1

 

Dodatek funkcyjny

 

§ 1.  Ustala się dodatek funkcyjny dla:

1.   Dyrektora szkoły:

1)  liczącej  do  8  oddziałów – nie  mniej  niż  20%  minimalnego  wynagrodzenia     

     zasadniczego nauczyciela mianowanego w/g posiadanych kwalifikacji: stopień  naukowy doktora   lub   doktora   habilitowanego,  tytuł   zawodowy   magistra                                    z  przygotowaniem  pedagogicznym;

2)  liczącej  od  9-16  oddziałów – nie  mniej  niż  25%  minimalnego  wynagrodzenia 

      zasadniczego nauczyciela mianowanego w/g posiadanych kwalifikacji: stopień  naukowy doktora   lub   doktora   habilitowanego, tytuł   zawodowy   magistra                                    z  przygotowaniem pedagogicznym;

3)  liczącej  powyżej 16 oddziałów – nie  mniej  niż  30%  minimalnego  wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego w/g posiadanych kwalifikacji: stopień  naukowy doktora  lub  doktora   habilitowanego,  tytuł   zawodowy   magistra                                     z   przygotowaniem  pedagogicznym.

 

2.  Dyrektora przedszkola – w wysokości od 10% do 30% minimalnego wynagrodzenia  zasadniczego nauczyciela  mianowanego w/g posiadanych kwalifikacji: stopień  naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

 

      3. Wicedyrektora szkoły, kierownika filii oraz nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora w czasie jego nieobecności – w wysokości od 10% do 25% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego w/g posiadanych kwalifikacji: stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra                   z przygotowaniem pedagogicznym.

 

     4. Wicedyrektora przedszkola oraz nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora              w czasie jego nieobecności – w wysokości od 5% do 15% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego w/g posiadanych kwalifikacji: stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra                  z przygotowaniem pedagogicznym.

 

5. Wychowawcy w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w wysokości  5%  minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego w/g posiadanych kwalifikacji: stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

 

6. Doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta – w wysokości do 5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego w/g posiadanych kwalifikacji: stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

 

      7.  Opiekuna stażu –  w wysokości 3%  wynagrodzenia   zasadniczego  nauczyciela, któremu dodatek przysługuje.

 

 

§ 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora w czasie jego nieobecności ustala Burmistrz, dla wicedyrektora oraz nauczyciela – dyrektor szkoły.

 

§ 3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli  powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca -  od tego dnia.

 

 

 § 4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie  wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie,                    a   jeżeli  odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 

 

§  5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w  pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków,                  a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca  - od tego dnia.

 

§ 6. Dodatek   funkcyjny   w   stawce   ustalonej   dla   dyrektora   szkoły   przysługuje  wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora w czasie jego nieobecności od pierwszego dnia miesiąca następującego po objęciu  zastępstwa.

 

§ 7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

Rozdział 2

 

Dodatek motywacyjny

 

§ 8. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest posiadanie wyróżniającej oceny pracy. Jego wysokość zależy od:

   1)  uzyskiwania szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych                          i opiekuńczych,  a w szczególności:

a)  uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy  nauczyciela,  dobrych   osiągnięć   dydaktyczno - wychowawczych   potwierdzanych wynikami   klasyfikacji  lub  promocji,  efektami  egzaminów                       i  sprawdzianów  albo   sukcesami w  konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

         b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

        c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne   

           działanie  na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej   opieki;

    2)  jakości świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem   

         kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

         a)   podnoszenie umiejętności zawodowych,

         b)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

    3)  zaangażowania w realizację czynności i zajęć związanych z:

         a) organizowaniem imprez i uroczystości szkolnych,

         b) praca w komisjach przedmiotowych i innych,

         c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

         d) rozwijaniem wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

         e) realizacją zadań statutowych szkoły.

 

2. Ustala się dodatek motywacyjny dla:

   1) nauczycieli, w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,              któremu dodatek przysługuje

   2) nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze:

        a) dla dyrektora nie mniej niż 10% minimalnego wynagrodzenia  zasadniczego

nauczyciela  mianowanego w/g posiadanych kwalifikacji: stopień naukowy doktora
lub doktora  habilitowanego, tytuł zawodowy  magistra z przygotowaniem  

           pedagogicznym,

        b) dla wicedyrektora, kierownika filii, nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora       w czasie jego nieobecności od 5% do 30% minimalnego  wynagrodzenia           zasadniczego nauczyciela mianowanego w/g posiadanych kwalifikacji: stopień            naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra                                z  przygotowaniem  pedagogicznym.

 

§ 9. Dodatek motywacyjny dyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu  obowiązki dyrektora w czasie jego nieobecności przyznaje Burmistrz, a wicedyrektorowi                      i nauczycielowi dyrektor szkoły.

 

§ 10. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas do 6 miesięcy, wypłacany „z góry”                 w  terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

§ 11. Tworzy się fundusz motywacyjny dla nauczycieli, którym nie powierzono stanowisk kierowniczych w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających wyróżniającą ocenę pracy. Z funduszu motywacyjnego określonego kwotowo w planach finansowych jednostek oświatowych, wypłaca się kwoty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym nie powierzono funkcji kierowniczych

 

Rozdział 3

 

Dodatek za warunki pracy

 

 

§ 12. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

2. Wysokość dodatku o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub  zajęć;

2)  wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust.1.

 

 

§ 13. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków o których mowa   w § 12 ustala dla nauczyciela - dyrektor, a dla dyrektora – Burmistrz.

 

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się „z dołu”.

 

 

Rozdział 4

 

Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

 

§ 14. 1. Wynagrodzenie za 1 godzinę ponad wymiarową i zastępstwa doraźnego nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach  uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponad wymiarowych.

 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez  4,16 z  zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godz. pomija się,  a co najmniej 0,5 godz. liczy się za pełną godzinę.

 

3. Wynagrodzenia za godziny, o których mowa w pkt.1, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane oraz za godziny ponad wymiarowe przypadające w dniach,             w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 

 

§ 15. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z „dołu”.

 

 

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do corocznego określenia środków finansowych przeznaczonych na realizację dodatków określonych  w § 1 i § 2 w zależności                            od  posiadanych środków.

 

 

§ 17. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stanowi łączny dochód uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krobia.

 

 

Rozdział 4

 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

 

§ 18. 1.Określa się wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

 

2. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach położonych na terenach wiejskich                     oraz w mieście do 5 tysięcy mieszkańców i posiadającemu kwalifikacje wymagane                    do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 

 

§ 19. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:

1) 56 zł - dla jednej osoby;

2) 75 zł - dla dwóch osób;

3) 94 zł - dla 3 osób;

4) 112 zł - dla 4 i więcej osób.

 

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

 

 

§ 20. Do członków rodziny, o której mowa w § 19 ust. 1, zalicza się nauczyciela                     oraz wspólnie z nim zamieszkującego małżonka, dzieci i pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu rodziców.

 

 

§ 21. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale              z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy,                       w wysokości określonej w § 19 ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

 

 

§ 22. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela,                       a w przypadku nauczycieli o których mowa w § 21, na ich wspólny wniosek.

 

 

§ 23. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje - dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz.

 

 

§ 24.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 

 

§ 25. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, także w okresach:

1)  nie świadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie;

2)  pobierania zasiłku społecznego;

3)  odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

 

 

§ 26. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 

 
Data wytworzenia: 2008-10-30
Data udostępnienia: 2008-10-30
Ilość wyświetleń: 342
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA