Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
27 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/218/2012 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia

 

Uchwała  Nr XXVII/218/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia  26 października 2012  r.

 

w sprawie  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego  Gminy Krobia

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz  art. 12 ust. 1                w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) uchwala się,  co następuje:

 

      § 1.1. Dokonuje się zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia.

 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące, ujednolicone dokumenty studium uwzględniające wprowadzone zmiany:

1) załącznik nr 1 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia”;

2) załącznik nr 2 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia - synteza”;

3) załącznik nr 3 - „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia”;

4) załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/218/2012

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia

 

Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia opracowano zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647).               W oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy tj. § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233) opracowano ujednolicony tekst i rysunek Studium. Do projektu zmiany studium zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania, zapewniając społeczeństwu możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz  udział                                w opracowywanym dokumencie. Rozwiązania przestrzenne zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia zostały zaakceptowane przez społeczność lokalną o czym świadczy brak  uwag do projektu studium podczas jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Dokonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika z aktualnych potrzeb społecznych Gminy Krobia                              t.j. konieczności wyznaczenia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod tereny sportu i rekreacji. Opracowana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia umożliwi sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które precyzyjnie określą zasady wprowadzania nowych inwestycji, z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego. Ponadto wyznaczenie nowych terenów sportowo-rekreacyjnych umożliwi nieodpłatne pozyskanie  od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów z przeznaczeniem na cele kultury fizycznej.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

Sporządził:

Marcin Krzyżostaniak

 
Data wytworzenia: 2012-10-26
Data udostępnienia: 2012-10-26
Ilość wyświetleń: 2271
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA