Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2011-03-28
Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej

 

Uchwała  Nr  VII/41/2011

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia  28 marca  2011 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.             o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz                          art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zm.)  uchwala się,  co następuje:

 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej, zwany dalej planem, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia.

2. Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej”, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

3. Załącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

4.  Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

5.  Granice obszaru objętego planem określa załącznik nr 1 do uchwały,  o którym mowa                    w  ust. 2.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;

2) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu.

§ 3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
i różnych zasadach zagospodarowania zostały określone w §4, §5 uchwały.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §6, §7, §8, §9, §10 uchwały.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zostały określone w §6 oraz w §11 uchwały.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały określone                                w §11 uchwały.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie zostały określone ze względu na brak na tym obszarze przestrzeni publicznych.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone w §6 uchwały.

 

 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8.  Na obszarze planu nie przewiduje się przeprowadzania procedury scalania i podziału                 o której mowa w art. 102 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy zostały określone w §6 oraz §8 uchwały.

10.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zostały określone w §9 oraz §10 uchwały.

11.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny dla których przewiduje się tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały określone w §12 uchwały.

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:

1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi,

2) granica obszaru objętego planem miejscowym,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) strefa odległości podstawowej gazociągu wysokiego ciśnienia.

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami:

1) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

2) E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,

3) KD-L – teren drogi publicznej – klasy L – lokalnej,

4) R – teren rolniczy.

§ 6. 1. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P, 2P ustala się:

1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej,

2) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 4000 m2, z wyłączeniem działki
o której mowa ust. 2 pkt 3 i 5,

3) powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 60% powierzchni działki,

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki,

5) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

6) wysokość budynków nie większą niż 18 m,

7) lokalizację budynków o dachach płaskich lub stromych, o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 15°,

8) wysokość budowli nie większą niż 25 m, za wyjątkiem telekomunikacyjnych obiektów budowlanych, których wysokość nie może przekraczać 70 metrów,

9) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

10) zapewnienie pełnych potrzeb parkingowych w ramach terenu, poprzez wydzielenie minimum 1 miejsca postojowego na 4 zatrudnionych,

11) obsługę komunikacyjną terenu  drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KD-L,

12) obowiązek zgłoszenia wszelkich budowli o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t. do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP,

13) obowiązek uzgodnienia lokalizacji obiektów budowlanych w strefie odległości podstawowej gazociągu wysokiego ciśnienia, określonej na rysunku planu z jego zarządcą.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P, 2P dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych,

2) lokalizację budynków ścianą zewnętrzną bezpośrednio na granicy działki nie stanowiącej granicy z drogą publiczną,

3) wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową o powierzchni nie mniejszej niż 64 m2,

4) lokalizację urządzeń budowlanych,

5) wydzielanie dróg wewnętrznych,

6) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§ 7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E, ustala się lokalizację stacji transformatorowo-rozdzielczej.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E, dopuszcza się:

1) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) lokalizację urządzeń budowlanych.

 

§ 8. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R ustala się:

1) użytkowanie rolnicze,

2) zakaz lokalizacji budynków.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R dopuszcza się:

1) lokalizację rowów, kanałów  wraz z urządzeniami,

2) wydzielanie dróg wewnętrznych,

3) lokalizację obiektów małej retencji,

4) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu,

5) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności możliwość przebudowy istniejących urządzeń melioracyjnych,

 

§ 9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-L ustala się:

1) lokalizację budowli drogowych,

2) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-L dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeń budowlanych,

2) lokalizację i roboty budowlane sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

3) możliwość lokalizacji zjazdów,

4) nasadzenia drzew i krzewów,

5) lokalizację obiektów małej architektury.

§ 10. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

1) dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej,

2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

 

 

 

 

 

4) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których zostaną wywiezione do oczyszczalni ścieków. W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych do ww. sieci,

5) ustala się zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na działce budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do ww. sieci,

6) ustala się zagospodarowanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) ustala się zagospodarowanie ścieków komunalnych i przemysłowych zgodnie
z przepisami odrębnymi,

8) ustala się zagospodarowanie ścieków z terenów komunikacji oraz terenów utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi,

9) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie działki budowlanej oraz ich zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,

10) dopuszcza się stosowanie do celów technologicznych i grzewczych technologii niskoemisyjnych w oparciu o paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz urządzenia do ich spalania charakteryzujące się wysokim stopniem sprawności.

§ 11. 1. Obszar opracowania obejmuje się strefą „W” ochrony archeologicznej, w której przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne.

2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze ochrony archeologicznej powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych o ile taki obowiązek wynika                   z przepisów odrębnych.

 

§ 12. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 pkt 5 niniejszej uchwały.

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 Załącznik nr 1 graficzny


Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VII/41/2011

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28.03.2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Krobi w sprawie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Krobi stwierdza co następuje:

1.      Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1)      Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, gazociągowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych.

2)      Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami jak również na podstawie przepisów odrębnych.

3)      Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

4)      Dopuszcza się udział innych niż gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

2.      Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych
w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1)      Wydatki z budżetu gminy.

2)      Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy
- w ramach m.in.:

a)      dotacji unijnych,

b)      dotacji samorządu województwa,

c)      dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d)     kredytów i pożyczek bankowych,

e)      innych środków zewnętrznych.

3)      Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także właścicieli nieruchomości.

3.      Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

4.      Ustalenia planu nie spowodują wydatków Gminy Krobia z tytułu odszkodowań,
o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik nr 3

do Uchwały Nr  VII/41/2011

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia  28.03.2011 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krobi rozstrzyga co następuje:

 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach w dniach od 24 stycznia
2011 r. do 22 lutego 2011 r.,
w terminie, w którym osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu, tj. do dnia
10 marca 2011
r. – nie wniesiono uwag,
w związku, z czym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/41/2011

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia  28 marca 2011 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej opracowano zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.                      w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587). Dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej jest zgodny z polityką przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/99/99 Rady Miejskiej w Krobi  z dnia 10 listopada 1999r.,      a następnie zmienionym uchwałami  Nr XXXIII/243/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia, Nr XXIII/163/2008 Rady Miejskiej                   w Krobi z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia, Nr XLII/346/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia i Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia. Mając na uwadze zachowanie ładu przestrzennego oraz ochronę środowiska naturalnego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej wyznacza nowe tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Projekt planu uzyskał wymagane przepisami opinie i uzgodnienia. Do projektu planu – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, co jest też dowodem społecznej akceptacji przyjętych rozwiązań przestrzennych. Uchwalenie planu będzie podstawą do wydawania decyzji administracyjnych, które umożliwią rozwój działalności gospodarczej na terenie Gminy Krobia.

W związku z powyższym podjecie uchwały jest zasadne.

 

 

Sporządził:

Marcin Krzyżostaniak

 

 

 

 
Data wytworzenia: 2011-03-28
Data udostępnienia: 2011-03-28
Ilość wyświetleń: 1197
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA