Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
29 czerwca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 Dodatek mieszkaniowy

 

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Organ przyznaje dodatek mieszkaniowy zawsze na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku przez wnioskodawcę.

 

 

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

 

·         najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

·         osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

·         osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

·         innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

·         osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

 

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1236,01 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 882,86 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

 

Od dnia 1 marca 2010r. wysokość najniższej emerytury wynosi 706,29zł.

 

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.  

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

 

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie Ustawy o podatku rolnym ( Dz. U. 1993 nr 94, poz. 431 z późn. zm.).

 


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu


Powierzchnia lokalu, od której uzależnione jest przyznanie dodatku mieszkaniowego:

- Dla 1 osoby - 35 m2

- Dla 2 osób - 40 m2

- Dla 3 osób - 45 m2

- Dla 4 osób - 55 m2

- Dla 5 osób - 65 m2

- Dla 6 osób - 70 m2, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną tego lokalu o 5 m2 .

 

Istnieje możliwość  przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu uprawniające do przyznania dodatku mieszkaniowego, jednak nie o więcej niż o 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni kuchni i pokoi w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%, tj. :

- Dla 1 osoby 35 m2 + 30 proc. = 45,5 m2 + 50 proc. = 52,5 m2

- Dla 2 osób 40 m2 + 30 proc. = 52 m2 + 50 proc. = 60 m2

- Dla 3 osób 45 m2 + 30 proc. = 58,5 m2 + 50 proc. = 67,5 m2

- Dla 4 osób 55 m2 + 30 proc. = 71,5 m2 + 50 proc. = 82,5 m2

- Dla 5 osób 65 m2 + 30 proc. = 84,5 m2 + 50 proc. = 97,5 m2

- Dla 6 osób 70 m2+ 30 proc. = 91 m2 + 50 proc. = 105 m2

 

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2  , jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

Wymagane dokumenty:

 

·         wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,

·         deklaracja o wysokości dochodów z okresu pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody uzyskane w ww. okresie,

·         w przypadku osób uzyskujących dochody ze stosunku pracy, umów o pracę, umów zlecenia lub o dzieło- zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodów wypłaconych w okresie ostatnich 3 m-cy, dochód brutto to jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu,

·         w przypadku emerytów i rencistów - odcinki z trzech ostatnich miesięcy lub decyzja organu przyznającego rentę/emeryturę BRUTTO poprzedzających datę złożenia wniosku,

·         w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości alimentów dobrowolnych,

·         w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej- decyzja przyznająca ww. świadczenie,

·         osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,

·         studenci - zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość pobieranego stypendium,

·         w sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób,

·         jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 
Data wytworzenia: 2010-08-19
Data udostępnienia: 2010-08-19
Ilość wyświetleń: 2078
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała

początek    <<    [ strona: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z 7 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA