Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy w Kołbieli
05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1
tel. (025) 757-39-92 do 96 , fax (025) 757-39-97
e-mail: gmina_kolbiel@wp.pl , wojt@kolbiel.pl, http: www.kolbiel.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Uchwała Nr VI / 51 /2003r

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołbiel

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz w związku z art. 3 ust. 1, art. 22, art. 40 ust. 2 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Kołbieli uchwala, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Kołbiel w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr.XIV/90/96r Rady Gminy w Kołbieli z dnia 24.04.1996r w  sprawie uchwalenia Statutu Gminy oraz Uchwała Nr.XXIII/182/2001r Rady Gminy w Kołbieli z dnia 12.09.2001r w sprawie wprowadzania zmian w Statucie Gminy Kołbiel.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr VI / 51 / 2003 Rady Gminy

w Kołbieli z dnia 25.04.2003 r.

 

 

STATUT GMINY KOŁBIEL

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć – Gmina Kołbiel,

2) Radzie, należy przez to rozumieć – Rada Gminy Kołbiel,

3) Wójcie, należy przez to rozumieć – Wójt Gminy Kołbiel,

4) Komisji, należy przez to rozumieć – stała lub doraźna Komisja Rady Gminy Kołbiel,

5) Przewodniczącym, należy przez to rozumieć – Przewodniczący Rady Gminy Kołbiel,

6) Wiceprzewodniczącym, należy przez to rozumieć – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kołbiel,

7) Radnym, należy przez to rozumieć – członek Rady Gminy Kołbiel,

8) Radzie Sołeckiej, należy przez to rozumieć – Rada Sołecka,

9) Statucie, należy przez to rozumieć – Statut Gminy Kołbiel,

10) Ustawie, należy przez to rozumieć – Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ),

11) Urzędzie Gminy, należy przez to rozumieć – Urząd Gminy w Kołbieli,

12) Mieszkańcach, należy przez to rozumieć – Mieszkańcy Gminy Kołbiel,

13) Wspólnocie, należy przez to rozumieć – Wspólnotę Samorządową Mieszkańców Gminy Kołbiel.

 

§ 2

1. Mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową.

2. Mieszkańcy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów Gminy.

3. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 106 km2.

4. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do statutu Gminy.

5. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.

 

§ 3

Siedzibą władz Gminy jest Kołbiel.

 

§ 4

 1. Gmina posiada osobowość prawną.
 2. Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
 3. Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów Gminy.
 4. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

 

§ 5

Organami Gminy są:

1) Rada Gminy,

2) Wójt Gminy.

 

§ 6

 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, a  także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i Komisji Rady.
 3. Informacje o terminach posiedzeń organów Gminy oraz Komisji Rady podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Gminy.
 4. Protokoły z posiedzeń organów Gminy po ich zatwierdzeniu udostępniane są do wglądu w siedzibie Gminy.
 5. Mieszkańcy mają prawo dostępu do dokumentów organów Gminy i Komisji wynikających z  wykonywania zadań publicznych i korzystania z nich na następujących zasadach:

1) Mieszkaniec może przeglądać dokumenty i utrwalać uzyskane z nich wiadomości w formie notatek,

2) Mieszkaniec chcący uzyskać dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania przez organy Gminy zadań publicznych innych niż wymienione w § 6 ust. 4, składa wniosek o ich udostępnienie odpowiednio do Przewodniczącego lub Wójta,

3) jeżeli dokumenty, o udostępnienie, których jest wnioskowane, zawierają informacje chronione prawem, Przewodniczący lub Wójt odmawia ich udostępnienia w terminie 7 dni od wpływu. Odmowa następuje w formie decyzji wydanej przez Wójta,

4) jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 5.3, wnioskowane dokumenty udostępniane są do wglądu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpływu wniosku. Dokumenty udostępniane są przez pracownika upoważnionego przez Wójta. Przeglądanie dokumentów następuje w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Gminy,

5) Wójt ustala miejsce i termin udostępnienia dokumentów,

6) Mieszkańcowi przysługuje prawo sporządzania notatek i odpisów z udostępnionych dokumentów oraz uzyskanie kopii kserograficznych, poświadczonych za zgodność z oryginałem.

7) kserokopie dokumentów, o których mowa powyżej wykonywane są na koszt wnioskodawcy.

8) zasady odpłatności za wykonanie kserokopii określa Wójt w formie zarządzenia.

§ 7

 1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy.
 2. Ustawy mogą nakładać na Gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 3. Gmina może wykonywać również zadania z zakresu administracji rządowej i  samorządowej na podstawie porozumień z organami tych administracji.
 4. Gmina przyjmuje i wykonuje zadania powierzone, o których mowa w  ust. 3 na podstawie uchwały Rady.
 5. Przepisy prawa oraz porozumienia określają wysokość i tryb przekazywania środków finansowych koniecznych do wykonania zadań, o których mowa w ust. 2 i 3.
 6. W celu wykonania zadań Gmina tworzy jednostki pomocnicze i jednostki organizacyjne.
 7. Gmina może również zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi.

 

Rozdział II

Organizacja i tryb pracy Rady

RADA

 

§ 8

1. Rada składa się z 15 Radnych.

2. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z zastrzeżeniem kompetencji przysługującym mieszkańcom wyrażającym swoją wolę w referendum lokalnym.

3. Kompetencje Rady określają odrębne ustawy oraz niniejszy Statut.

 

§ 9

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1) uchwalanie Statutu Gminy,

2) ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek Wójta,

4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia tych zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

10) określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

11) tworzenie, likwidację i reorganizację przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

12) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

13) określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

14) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w  art. 8 ust. 2 i 2a Ustawy,

15) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

16) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i  regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

17) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

18) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

19) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

20) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

 

 

§ 10

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących w  głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

3. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust.1.

4. Przed głosowaniem wniosku o odwołanie, osoba, której wniosek dotyczy ma prawo do złożenia wyjaśnień przed Radą.

5. W  przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

6. Niepodjęcie uchwały w terminie jak wyżej jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 

§ 11

1. Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, a w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady i w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi ustala projekt ich porządku dziennego,

2) przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem.

3) przedstawia propozycje planu pracy Rady oraz zapewnia jego realizację,

4) koordynuje plany pracy poszczególnych Komisji Rady,

5) organizuje i koordynuje współpracę pomiędzy komisjami oraz może im zlecać rozpatrzenie określonych spraw,

6) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym skierowanym do Rady, w tym wyznacza komisje właściwe do zaopiniowania danego projektu uchwały,

7) podpisuje uchwały Rady i protokoły z obrad Rady,

8) przekazuje Wójtowi uchwały Rady do realizacji,

9) reprezentuje Radę na zewnątrz,

10) podejmuje inne działania wynikające z ustaw i niniejszego Statutu.

2. Przewodniczącego, w zakresie przez niego ustalonym, zastępują Wiceprzewodniczący.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

 

Rozdział III

KOMISJE RADY

§ 12

1. Rada powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje problemowe ustala ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. W celu wykonywania swoich zadań Rada powołuje następujące komisje stałe:

- Komisja Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy,

- Komisja Rewizyjna,

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych,

- Komisja Rolnictwa, Przemysłu i Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska,

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego.

3. Rada powołuje każdorazowo komisje doraźne dla prac nad wskazanymi przez Radę problemami. Powołana w tym trybie Komisja doraźna ulega rozwiązaniu po przedstawieniu i przyjęciu przez Radę sprawozdania z wykonania zadania, dla którego zastała powołana.

4. Pracą Komisji kieruje przewodniczący Komisji powoływany i odwoływany przez Radę.

5. Rada wybiera Przewodniczącego Komisji w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

6. Komisja powołuje i odwołuje spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Komisji, który zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności.

7. Komisja może powołać sekretarza Komisji.

8. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch Komisji stałych, a przewodniczącym tylko jednej Komisji.

9. Propozycje składu osobowego Komisji oraz zmian w jej składzie przedstawia Przewodniczący na wniosek zainteresowanych Radnych lub Komisji.

 

§ 13

 1. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady, związanych tematycznie z daną Komisją,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,

4) opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez Wójta i inne Komisje,

5) badanie sprawozdań i informacji składanych przez Wójta, jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze Gminy, w zakresie kompetencji danej Komisji określonych w jej regulaminie.

 1. Szczegółowy zakres zadań Komisji określa plan pracy przyjęty uchwałą Rady.
 2. Komisje podlegają Radzie, działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
 3. Komisje przedstawiają Radzie sprawozdania ze swojej działalności co najmniej jeden raz w roku oraz w każdym czasie – na żądanie Rady.

 

 

§ 14

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący. Na posiedzeniu tym Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Komisji.
 2. Komisje obradują w obecności co najmniej połowy swojego składu.
 3. Na wniosek Komisji, Rada może odwołać członka Komisji, który nie bierze czynnego udziału w jej pracach.
 4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji.
 5. W posiedzeniu Komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: Przewodniczący, Radni nie będący członkami komisji oraz Wójt.
 6. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

 

§ 15

1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) ustala termin i porządek posiedzeń,

2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom Komisji niezbędnych materiałów,

3) zwołuje posiedzenia Komisji,

4) kieruje obradami Komisji,

2. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek 1/3 członków Komisji lub Przewodniczącego.

 

§ 16

1. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających poszczególne sprawy.

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

3. Stanowiska Komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję sprawozdawca.

 

§ 17

1. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się, o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej Komisji.

2. Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1 następuje poprzez:

1) wspólne posiedzenia Komisji,

2) udostępnienie własnych opracowań i analiz.

 

§ 18

Do trybu pracy Komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji stałej.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 19

1. Komisja Rewizyjna powołuje ze swego grona sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do Rady z  wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi, po zaopiniowaniu go przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

 

§ 20

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli dotyczy jego samego, małżonka, krewnych lub powinowatych.

2. Członek Komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Przewodniczący po konsultacji z Wiceprzewodniczącymi.

 

§ 21

1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielania informacji i wyjaśnień.

2. Czynności kontrolne Komisja Rewizyjna wykonuje w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

 

§ 22

1. Komisja Rewizyjna, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz Wójta, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia co do usunięcia ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Stanowisko Rady jest ostateczne.

5. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę, przedstawia sprawozdawca Komisji po zakończeniu kontroli na sesji Rady.

§ 23

Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

 

 

 

Rozdział IV

RADNI

§ 24

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem Wspólnoty, utrzymywać stałą więź z  Mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmować zgłoszone postulaty i  przedstawiać je organom Gminy do rozpatrzenia. Radny nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radny w swoim działaniu powinien zawsze dbać o to, aby nie został podważony autorytet Rady oraz Wspólnoty.

3. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Wójt udzielają Radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu.

4. Rada i Komisje, których członkiem jest radny, mogą zlecić Radnemu podjęcie działań dla zbadania, zebrania i przedstawienia Radzie szczegółowych opinii w konkretnej sprawie.

5. Radny ma prawo żądać wyjaśnień od Wójta w sprawach związanych z wypełnianiem mandatu w formie pytań, interpelacji.

5.1 Interpelacje wnoszone w formie pisemnej, skierowane do Wójta przedstawiane są na sesji Rady.

5.2 Odpowiedź pisemną na złożone interpelacje przedstawia Wójt na następnej sesji, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od daty wniesienia interpelacji. Wójt może się zwrócić do Rady z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku udzielenia odpowiedzi pisemnej na interpelację.

6. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w drodze uchwały, jeżeli wystąpiły okoliczności określone przepisami prawa.

 

§ 25

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie stosunku pracy z Radnym wymaga zgody Rady. Czynności niezbędne do wyjaśnienia okoliczności rozwiązania stosunku pracy z Radnym podejmuje w  imieniu Rady jej Przewodniczący. Rada odmówi rozwiązania stosunku pracy, jeżeli przyczyną tego rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez Radnego mandatu.

3. Przewodniczący powiadamia pracodawcę o nie wyrażeniu zgody Rady na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym.

4. Z Radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy.

5. Nie można łączyć mandatu Radnego z funkcją Wójta, zastępcy Wójta, kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy, z  mandatem Posła lub Senatora, wykonywaniem funkcji Wojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

6. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku, gdy pracownik Urzędu Gminy, Kierownik jednostki organizacyjnej lub jego Zastępca uzyskują mandat Radnego określa ustawa.

 

§ 26

1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

2. Radny może brać udział w posiedzeniu każdej Komisji Rady.

3. Radny, o którym mowa w ust. 2, może zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, bez prawa udziału w głosowaniu.

 

 

§ 27

1. Radny potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady lub Komisji podpisem na liście obecności.

2. W  razie niemożności wzięcia udziału w sesji Rady lub posiedzeniu Komisji, Radny usprawiedliwia swoją nieobecność odpowiednio Przewodniczącemu lub przewodniczącemu Komisji.

 

§ 28

1. Radnym przysługują diety za udział w pracach Rady i organów, do których zostali desygnowani oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach i  wysokości ustalonych przez Radę w odrębnych uchwałach.

2. Radny traci prawo do diety w przypadkach określonych w ustawie.

3. Radny ma prawo do uczestniczenia w szkoleniach na koszt Gminy na podstawie skierowania wydanego przez Przewodniczącego.

 

§ 29

1. Radni mogą tworzyć kluby Radnych.

2. Klub Radnych może utworzyć co najmniej 3 Radnych.

3. Utworzenie klubu Radnych należy zgłosić Przewodniczącemu w terminie 10 dni od jego utworzenia.

4. Kluby Radnych działają zgodnie z ustalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być sprzeczny z przepisami prawa oraz ze  Statutem.

5. Działalność klubu nie może powodować skutków finansowych dla budżetu Gminy.

 

 

Rozdział V

SESJA RADY

 

§ 30

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych na 4 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. Proponowany porządek obrad i termin odbycia sesji podaje się do wiadomości publicznej w formie i miejscu zwyczajowo przyjętym, co najmniej na 3 dni przed terminem sesji.

4. Zawiadomienie powinno zawierać:

1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,

2) porządek obrad.

5. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał i inne niezbędne materiały.

6. Sesje Rady przygotowuje jej Przewodniczący.

7. Przewodniczący zwraca się do Wójta i Przewodniczących Komisji z wnioskiem o wskazanie spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad zwoływanej sesji.

 

§ 31

1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją swych kompetencji stanowiących i kontrolnych.

3. Rada może wyrażać opinie, podejmować stanowiska i apele w innych sprawach niż określone w ust. 2.

 

§ 32

1. Przed każdą sesją Przewodniczący ustala listę gości zaproszonych na sesję.

2. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani przez Wójta kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Wójt jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady.

 

§ 33

1. Sesje Rady są jawne.

2. W sali obrad należy przewidzieć miejsce dla publiczności oraz przedstawicieli mediów.

3. Porządek obrad Rady powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu, które nie powinno trwać dłużej niż 5 godzin.

4. Na uzasadniony wniosek Radnego, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i  ich kontynuowaniu w innym terminie jako kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

5. O  przerwaniu obrad zgodnie z ust. 4, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie podejmowanie uchwał.

6. W protokóle odnotowuje się fakt przerwania obrad, o którym mowa w ust.4.

 

§ 34

1. W  przypadku, gdy liczba Radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady, Przewodniczący może przerwać obrady. Jeżeli obrady nie zostaną przerwane nie jest możliwe podejmowanie uchwał. Nazwiska Radnych, którzy opuścili salę obrad wpisuje się do protokołu.

2. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.

3. Otwarcie sesji Rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram obrady sesji Rady Gminy Kołbiel”.

4. Po otwarciu sesji Rady Przewodniczący:

1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,

2) przedstawia porządek obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić Radny, Komisja, klub Radnych, Wójt. Wniosek o zmianę porządku obrad jest przyjmowany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady,

3) poddaje pod głosowanie porządek obrad, z tym że w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt. 4. p. 2)

 

§ 35

Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:

1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

2) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,

3) sprawozdanie z wykonania uchwał i stanowisk Rady,

4) sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta,

5) interpelacje i sprawy wniesione,

6) informacje i komunikaty Przewodniczącego.

 

§ 36

1. Interpelacje i zapytania Radnych kierowane są do Wójta, za pośrednictwem Przewodniczącego.

2. Radni mogą składać interpelacje i zapytania na sesji lub między sesjami.

3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania są udzielane na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty złożenia interpelacji.

 

§ 37

1. W sesji biorą udział z głosem doradczym:

1) Wójt,

2) Zastępca wójta,

3) Skarbnik gminy,

4) Sekretarz gminy,

5) Radca prawny,

6) wyznaczeni przez Wójta pracownicy Urzędu lub Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,

7) Sołtysi,

W przypadku nieobecności na sesji Sołtysi mogą pisemnie upoważnić do zabrania głosu członka Rady Sołeckiej.

8) eksperci i osoby zaproszone przez Radę.

2. Publiczność ma prawo przebywać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

3. O  ile Przewodniczący nie postanowi inaczej publiczność ma prawo zabierania głosu w czasie sesji tylko w punkcie „ interpelacje i sprawy wniesione”, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6.

 

§ 38

1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Otwiera i zamyka dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych przypadkach po otrzymaniu zgody Rady, Przewodniczący może zmienić kolejność realizowanego porządku obrad.

2. Podczas sesji Rady kolejność wystąpień jest następująca:

1) sprawozdawca projektodawcy uchwały,

2) radny sprawozdawca Komisji wyznaczonej przez Przewodniczącego do zaopiniowania projektu uchwały. W przypadku opinii negatywnej, jest ona dostarczona na piśmie wraz z uzasadnieniem do protokółu sesji Rady,

3) przedstawiciele innych Komisji – po zgłoszeniu ewentualnego wniosku,

4) przedstawiciele klubów Radnych – po zgłoszeniu ewentualnego wniosku,

5) wystąpienia indywidualne Radnych – w porządku według kolejności zgłoszeń,

6) dodatkowe wystąpienia indywidualne – za zgodą Przewodniczącego.

 

§ 39

1. Czas wystąpienia Przewodniczącego Komisji (sprawozdawcy) i Wójta jest nieograniczony. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej czas wystąpienia Radnego w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut.

2. Zabranie głosu „ad vocem” odbywa się poza kolejnością i nie powinno przekraczać 1 minuty.

3. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący udziela głosu tylko w sprawie wniosków formalnych dotyczących głosowania.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad.

5. Przewodniczący może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady.

6. Przewodniczący może również udzielić głosu osobom spośród publiczności, jeżeli przed rozpoczęciem obrad zgłosiły chęć zabrania głosu ze wskazaniem punktu porządku obrad, w którym chcą się wypowiedzieć.

 

 

§ 40

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień Radnych i innych osób uczestniczących w sesji.

2. Wiceprzewodniczący pomagają Przewodniczącemu prowadząc listę mówców, obliczając wyniki głosowania jawnego oraz sprawdzają kworum.

3. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie Radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje Radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odnosi skutku może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się także do wystąpień spoza Rady.

5. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem naruszają porządek obrad lub uchybiają powadze sesji.

 

§ 41

1. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:

1) sprawdzenia kworum,

2) ograniczenia czasu wystąpień mówców,

3) zamknięcia listy mówców,

4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

5) zarządzenia przerwy,

6) odesłania projektu uchwały do Komisji,

7) przeliczenia głosów,

8) przestrzegania regulaminu obrad,

9) zmiany w porządku obrad.

3. Przed poddaniem pod głosowanie wniosku formalnego Przewodniczący może dopuścić do jednego wystąpienia „za” i jednego „przeciw” temu wnioskowi.

 

§ 42

1. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców.

2. W  razie potrzeby, Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji, klubowi Radnych lub Wójtowi, zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

3. Na wniosek Radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienia w dyskusji zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

4. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.

5. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i  uzasadnienia wniosku formalnego dotyczącego sposobu lub porządku głosowania.

6. Uchwały i stanowiska Rady przyjęte przez Radę Przewodniczący przekazuje niezwłocznie Wójtowi.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje się także w przypadku przyjętych przez Radę wniosków zobowiązujących Wójta do podjęcia określonych w nich działań.

8. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam sesję Rady Gminy Kołbiel ”. Czas od otwarcia do zakończenia sesji uważa się za czas jej trwania, także wtedy, gdy sesja toczy się na więcej niż jednym posiedzeniu.

 

Rozdział VI

UCHWAŁY i INNE AKTY RADY

§ 43

1. Rada podejmuje uchwały na sesji.

2. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1) Wójt,

2) co najmniej 4 Radnych,

3) Przewodniczący, w zakresie spraw związanych z organizacją pracy Rady,

4) Komisja,

5) klub Radnych,

6) co najmniej 150 mieszkańców.

3. Podmioty występujące z inicjatywą uchwałodawczą wymienione w pkt.2-6 przekazują projekt uchwały wraz z uzasadnieniem konieczności jej podjęcia do Przewodniczącego, który ma obowiązek przekazać projekt do Komisji, a także do Wójta, w celu uzyskania opinii. Opinia będzie przedstawiona na sesji po zapoznaniu Rady z projektem uchwały.

4. Przewodniczący jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały zgłoszony przez Wójta, o ile projekt ten wpłynął do Rady co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

5. Po zgłoszeniu wniosku o rozszerzenie porządku obrad sesji w celu podjęcia uchwały, której projekt nie został zgłoszony w trybie wskazanym w ust. 4, Wójt lub Radni mogą wnieść o odesłanie projektu do zaopiniowania. Wniosek o odesłanie projektu do zaopiniowania głosowany jest w pierwszej kolejności.

 

§ 44

Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł, datę i numer,

2) podstawę prawną,

3) treść rozstrzygnięcia,

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) sposób podania do wiadomości publicznej,

6) określenie terminu wejścia w życie uchwały,

7) uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne, skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.

 

§ 45

1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.

 1. Numeracja uchwał jest ciągła w czasie trwania kadencji.

3. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący prowadzący sesję.

Rozpowszechnianie uchwał Rady jest obowiązkiem Wójta.

 

Rozdział VII

TRYB GŁOSOWANIA

§ 46

1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, podejmowane są uchwały, stanowiska, wnioski merytoryczne, wnioski formalne, postanowienia porządkowe, rezolucje, apele.

 1. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach wskazanych przez ustawę.
 2. Uchwały Rady w sprawach dotyczących wydatków z budżetu Gminy wskazują źródła dochodów, z których wydatki te zostaną pokryte.
 3. Uchwały o których mowa w ust. 3 podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 4. Przy podejmowaniu uchwał dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 47

1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad.

2. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki.

3. Za głosy oddane przyjmuje się te, które oddano „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.

4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.

 

§ 48

1. W głosowaniu tajnym Radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.

2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę spośród Radnych. Komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na sesji.

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki tajnego głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu.

5. Z  głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół ten stanowi załącznik do protokołu z sesji.

 

§ 49

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów „za”. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos „za” więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

2.1 W  razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 głos ważnie oddany.

2.2 W  razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

3. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a  zarazem tej połowie najbliższą.

4. W  głosowaniu wniosków osobowych, w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc do obsadzenia, gdy kandydaci nie uzyskają wymaganej liczby głosów „za” tak by obsadzić wszystkie wolne miejsca dopuszcza się przeprowadzenie powtórnego głosowania.

4.1 W  głosowaniu powtórnym uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za” w liczbie przewyższającej o jednego liczbę wolnych miejsc chyba, że Rada przyjmie wniosek o utworzeniu nowej listy kandydatów.

4.2 W  przypadku, gdy większa liczba kandydatów otrzyma wymaganą liczbę głosów „za” niż było wolnych miejsc, za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali więcej głosów „za”.

4.3 Jeżeli liczba głosów „za” jest równa, za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali najmniej głosów „przeciw”.

4.4 Jeżeli liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa o wyborze kandydata decyduje losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego.

 

§ 50

1. Na wniosek formalny, poparty przez co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady, Rada może zdecydować o podejmowaniu uchwał w głosowaniu imiennym, jeżeli przepisy nie wymagają przeprowadzenia głosowania tajnego.

2. Głosowanie imienne odbywa się przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i  nazwiskiem. Lista osób głosujących „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” jest załącznikiem do protokołu sesji.

3. Głosowanie imienne przeprowadza Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczących.

 

§ 51

Propozycje zmian dotyczące przedłożonego projektu uchwały mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej Przewodniczącemu, do czasu zakończenia dyskusji nad danym porządkiem obrad. Przewodniczący poddaje pod głosowanie jedynie propozycje złożone i podpisane przez Radnego.

 

§ 52

1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i  ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 53

1. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwał

następuje według kolejności, z tym, że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o  innych poprawkach.

2. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

3. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

4. Przewodniczący może zarządzić łączne głosowanie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

5. W ostatniej kolejności Przewodniczący zarządza głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

6. Przewodniczący może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 5 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

7. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

 

Rozdział VIII

PROTOKOŁY

§ 54

1. Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół, który powinien w szczególności zawierać:

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia,

2) imiona i nazwiska Przewodniczącego oraz osoby sporządzającej protokół,

3) stwierdzenie prawomocności obrad,

4) imiona i nazwiska nieobecnych Radnych oraz Radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem,

5) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

6) zatwierdzony porządek obrad,

7) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych wniosków i uchwalonych uchwał,

8) przebieg głosowań i jego wyniki,

9) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół

2. Protokoły z sesji są numerowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla Gminy.

3. Do protokołu dołącza się: listę obecności Radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez Radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

4. Protokół przyjmuje się na następnej sesji Rady. Poprawki i  uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez Radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu.

 

§ 55

Obsługę Rady i jej Komisji zapewnia biuro Rady.

 

 

Rozdział IX

ZADANIA WÓJTA

 

§ 56

1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

 1. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

3. Pozostałe zadania Wójta określone są przepisami prawa.

4. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie.

 

§ 57

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

5. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 58

1. Działalność Wójta w zakresie realizacji budżetu Gminy podlega skwitowaniu poprzez udzielenie lub nie udzielenie mu absolutorium.

2. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium Rada zapoznaje się z wnioskiem i opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

3. Uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

4. Uchwała Rady w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z  podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta.

5. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny określonej w ust. 2 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium.

6. Uchwałę, o której mowa w ust. 5, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

 

Rozdział X

Jednostki pomocnicze

§ 59

1. Sołectwa tworzy, łączy lub dzieli oraz znosi Rada w drodze uchwały na wniosek Mieszkańców.

2. Rada określa granice Sołectw oraz zasady ich działania.

3. Podjęcie uchwały w trybie ust. 1 wymaga konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami. Mieszkańcy wyrażają swoją opinię na zebraniach ogólnych zwoływanych przez Wójta.

4. Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – Sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

5. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

6. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego sołtysa.

7. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada nie później niż 3 miesiące po wyborach do Rady.

8. Szczegółową organizację, sposób przeprowadzania wyborów, zakres działania i kompetencje Sołectw określają ich statuty, które uchwala Rada.

9. Statut Sołectwa i jego zmiany uchwala Rada z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji lub z inicjatywy zebrań wiejskich.

10. Rada odrębną uchwałą może przekazać sołectwu część mienia należącego do Gminy z zachowaniem przepisów art. 48 Ustawy.

11. Rada może podjąć uchwałę o przekazaniu Sołectwu mienia komunalnego do zarządzania.

11.1 W  przypadku przekazania mienia komunalnego Sołectwu, bezpośrednie czynności związane z prawidłowym wykorzystaniem tego mienia sprawuje Sołtys.

11.2 Sposób korzystania z mienia dla potrzeb sołectwa określa zebranie wiejskie.

11.3 W przypadku wydzierżawienia lub najmu mienia komunalnego na okres dłuższy niż 3 lata wymagana jest zgoda Wójta.

12. Przekazane Sołectwu mienie komunalne nie może być przez tę jednostkę zbyte.

13. Zbycie przez gminę przekazanego do zarządzania sołectwu mienia wymaga zgody zebrania wiejskiego.

 

§ 60

Rada może ustanowić zasady, na jakich Sołtysowi, a także członkom Rad Sołeckich będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży.

 

§ 61

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

2. Wójt obowiązany jest czuwać, żeby mienie przekazane Sołectwu nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

3. Wójt i Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów, wstępu do pomieszczeń i budynków przekazanych Sołectwom.

 

§ 62

1. Sołectwa występują do Rady o zapewnienie środków finansowych niezbędnych do wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców oraz niezbędnych do swojej działalności statutowej.

2. Sołectwo musi wydatkować dochody i świadczenia pobierane na jego korzyść zgodnie ze swoim statutem oraz obowiązującymi przepisami.

3. Sołectwa prowadzą swoją gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

4. Na zasadach ustalonych przez Radę Sołectwo może otrzymać dotację celową z budżetu Gminy oraz dysponować nią w celu realizacji swoich zadań.

5. Dochodami Sołectwa mogą być środki inne niż wymienione w ust. 4. W szczególności dochody te stanowią:

1) dotacje osób prawnych, urzędów,

2) dobrowolne składki i darowizny mieszkańców,

3) dochody z mienia Gminy przekazanego jednostce w zarząd,

4) środki z organizowanych przez jednostkę imprez,

5) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

6. Obsługę finansową w ramach dochodów i wydatków Sołectwa prowadzi Gmina. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

7. Nie wydatkowane w roku budżetowym dochody, o których mowa w ust. 5 stanowią część nadwyżki budżetowej Gminy, która będzie przyznana Sołectwu w roku następnym.

8. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową sołectw sprawuje Wójt przy pomocy Skarbnika Gminy.

 

§ 63

Mieszkańcy mogą wnioskować do Rady o finansowe wsparcie działalności zmierzającej do wzbogacenia infrastruktury Gminy.

Rozdział XI

MIENIE KOMUNALNE GMINY

§ 64

1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy.

2. Mieniem komunalnym zarządzają organy Gminy lub inne powołane przez nie podmioty.

3. Gminne osoby prawne samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych w zakresie określonym w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowiązujących przepisach.

4. Mieniem pozostającym w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest odrębna zgoda Wójta.

 

§ 65

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

 

§ 66

1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Skarbnik gminy, może odmówić kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Wójta, powiadamiając o tym Radę i Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

§ 67

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie swojego budżetu.

2. Budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy.

 

§ 68

1. Projekt budżetu Gminy przygotowuje Wójt zgodnie z przepisami prawa budżetowego.

2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i stosownymi objaśnieniami Wójt przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Wójt informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu i kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

4. Budżet jest uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

5. W  wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, jednak nie dłużej niż do 31 marca roku budżetowego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.

 

§ 69

Z uwzględnieniem przepisów prawa Rada określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość niezbędnych materiałów informacyjnych.

 

§ 70

1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

2. Dochody Gminy ustalają odrębne przepisy.

§ 71

1. Obsługę bankową budżetu Gminy prowadzi bank wybrany przez Radę w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.

 

Rozdział XII

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 72

1. Na podstawie wyboru, pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy jest Wójt.

2. Osoby zajmujące stanowiska Zastępcy Wójta, Sekretarza gminy i Skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) zatrudnia się na podstawie powołania.

3. Nawiązanie stosunku pracy z Wójtem, z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania, dokonuje w imieniu Rady jej Przewodniczący. W tym przypadku Przewodniczący pełni funkcje przewidziane w kodeksie pracy dla pracodawcy.

4. Nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą Wójta oraz Sekretarzem i Skarbnikiem gminy dokonuje Wójt.

 

§ 73

Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa i Regulamin Organizacyjny Urzędu .

 

Rozdział XIII

Przepisy końcowe

 

§ 74

1. Zmian w statucie gminy dokonuje Rada w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

2. Załączniki:

Nr 1. Mapa granic gminy.

 
Data wytworzenia: 2011-06-15
Data udostępnienia: 2011-06-15
Ilość wyświetleń: 1946
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Michał Rzelasko
Zatwierdzone przez: Michał Rzelasko
Opublikowane przez: Iwona Rżysko

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA