Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
piątek, 18 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy w Kołbieli
05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1
tel. (025) 757-39-92 do 96 , fax (025) 757-39-97
e-mail: gmina_kolbiel@wp.pl , wojt@kolbiel.pl, http: www.kolbiel.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Wpis do rejestru działalności regulowanej

I. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych

Urząd Gminy Kołbiel  informuje , że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz . U z 2005 r.

Nr 236 poz. 2008 ze zm.),

Zgodnie  z art. 9b ustawy przedsiębiorca  zamierzający prowadzić działalność na terenie Gminy Kołbiel w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości , jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej , prowadzonego przez Wójta gminy Kołbiel , wpisu do

rejestru oraz zmiany wpisu dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

II.. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać :

Firmę , oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP,

Numer identyfikacyjny REGON , o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

Określenie  rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

III. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się :

1.dowód uiszczenia opłaty skarb owej w wysokości 50 zł , określonej na podstawie  Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  D z . U z  200r e. ze zm.)

Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców , którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych ( art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( D z .U  .Nr 152 , poz. 897.).

2.oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o

następującej treści:

„Oświadczam , że

- dane zawarte we  wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.

- znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( D z. U. z 2005 r. Nr 236 ,poz. 2008 ze ,zm.).

IV. Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1,Firmę ,oznaczenie siedziby i adres albo imię , nazwisko i adres przedsiębiorcy ,

2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnej funkcji.

                                                                      

V. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

VI. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

Którzy w dniu wejścia w życie  ( 01.01.2012 r.0 omawianej ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy , czyli do

31 grudnia 2012 r. ( art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

( D z. U. Nr 152 ,poz. 897).

Wzór wniosku i oświadczenia do pobrania jest w pliku poniżej lub w Urzędzie Gminy.

VII. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości jest obowiązany zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236

poz.2008 ze  zm ,) do spełnienia  następujących warunków :

1.posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.

2.utrzymania  odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń  do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3.spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,.

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.

VIII. Podmiot odbierający odpady  komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany  również do :

1.przekazywania odbieranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów , zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami , o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia” o odpadach”’.

2.przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości  zmieszanych

odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania na wysypisku. 

Załączniki:

  1. Wniosek o wpis do rejestru
  2. Oświadczenie przedsiębiorcy
 
Data wytworzenia: 2012-03-30
Data udostępnienia: 2012-03-30
Ilość wyświetleń: 2940
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Iwona Rżysko
Zatwierdzone przez: Iwona Rżysko
Opublikowane przez: Iwona Rżysko

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA