Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
26 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Kiernozia
99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1a
tel. +48 242779080, fax +48 242779080
e-mail: urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl, http:
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Kiernozi.

I Postanowienia ogólne.

§ 1

Urząd Gminy w Kiernozi jest aparatem wykonawczym Wójta Gminy.

§ 2

Siedzibą Urzędu Gminy jest Kiernozia.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy w Kiernozi.
 2. Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kiernozia, Sekretarza Gminy Kiernozia i Skarbnika Gminy Kiernozia.
 3. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kiernozi.

§ 4

Regulamin organizacyjny Urzędu,zwany dalej regulaminem określa:

 1. Zadania i kompetencje poszczególnych stanowisk pracy.
 2. Zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwienia spraw.
 3. Zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie ( załącznik ).

§ 5

Urząd realizuje zadania:

 1. Z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Gminie na mocy obowiązujących ustaw.
 2. Z zakresu administracji rządowej powierzone samorządowi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy radą, a organem administracji rządowej.
 3. Zadania powierzone na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządowymi.
 4. Zadania własne.

II. Struktura organizacyjna Urzędu

§ 6

W skład urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Wójt.
 2. Sekretarz.
 3. Skarbnik.
 4. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 5. Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy i wizerunku gminy.
 6. Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i ogólnych.
 7. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, planowania przestrzennego i zamówień publicznych.
 8. Samodzielne stanowisko ds. rolnych i gospodarki gruntami.
 9. Samodzielne stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji działalności gospodarczych.
 10. Samodzielne stanowisko obsługi kasowej i naliczeń składek pracowniczych.
 11. Samodzielne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych.
 12. Samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej.
 13. Samodzielne stanowisko ds. księgowości budżetowej.
 14. Pracownik gospodarczy.
 15. Konserwator wodociągu./ 2 osoby/
 16. Sprzątaczka.
 17. Robotnik gospodarczy.

§ 7

Podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy Urzędu dokonuje Sekretarz.

III. Zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu Gminy.

§ 8

Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 9

Wójt kieruje pracą urzędu przy pomocy Sekretarza.

§ 10

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę, w tym zakresie nadzoruje działalność samodzielnych stanowisk pracy. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi.

IV. Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu.

§ 11

Wójt – stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym oraz z innych przepisów określających status Wójta.

§ 12

Kompetencje i zadania Wójta:

 1. jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy,
 2. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 3.  reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
 4. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej.
 5. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 6. podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 7. jest terenowym szefem obrony cywilnej,
 8. ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa,
 9. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  - Sekretarza gminy
  - Skarbnika gminy
 10. pełni funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 13

Sekretarz gminy – stanowisko z powołania.

 1. Wykonuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy:
  a) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
  b) opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
  c) sprawuje nadzór nad organizacją pracy i czasem pracy wszystkich pracowników Urzędu,
  d) prowadzi sprawy kadrowe, gospodarkę etatami oraz funduszem płac Urzędu,
  e) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
  f) prowadzi sprawy osobowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  g) dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  h) prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
  i) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
  j) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta.
 2. Współpracuje z Radą Gminy. Jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji.
 3.  Współpracuje ze sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela Urzędu na zebraniu wiejskim.
 4. Organizuje bibliotekę Urzędu i dba o stałe uzupełnienie zbiorów Urzędu, w tym przede wszystkim aktów normatywnych.
 5. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac rady.
 6. Przedstawia wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym.
 7. Informuje Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych.
 8. Nadzoruje prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 9. Prowadzi książkę kontroli.
 10. Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkobiercy.
 11. Przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w przypadku niemożliwości doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
 12. Nadzoruje prowadzenie centralnego rejestru umów, zleceń i zaświadczeń.
 13. Prowadzi sprawy gminy powierzone przez Wójta.
 14. Jest pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy.
 15. Jest administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy.
 16. Koordynuje spisy powszechne.
 17. Nadzoruje zamówienia publiczne.

§ 14

Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania.
Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy:

 1. koordynuje pracami nad opracowaniem projektu budżetu,
 2. dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,
 3. przekazuje pracownikom wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego,
 4. czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 5. realizuje ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach opłatach lokalnych i opłacie skarbowej,
 6. realizuje budżet gminy
 7. zapewnia ochronę mienia komunalnego (inwentaryzacje, ubezpieczeni itp.),
 8. wykonuje zadania, wynikające z ustawy o finansach publicznych,
 9. bezpośrednio nadzoruje samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi kasowej i naliczeń składek pracowniczych, ds. podatków i opłat lokalnych, ds. księgowości budżetowej, ds. księgowości podatkowej.
 10. kontrasygnuje umowy zawarte w imieniu gminy.

V. Zadania i kompetencje realizowane na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 15

W celu wykonania przypisanych zadań stanowiska pracy wykonują następujące czynności i działania natury ogólnej:

 1. przygotowują projekty uchwał organów gminy oraz zarządzeń wójta,
 2. opracowują projekty planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy i budżetu gminy w części dotyczącej ich zakresu działania,
 3. organizują prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania w ramach prowadzonych spraw,
 4. zapewniają właściwą i terminowa realizację zdań,
 5. w zakresie wykonywanych zdań współdziałają z innymi komórkami Urzędu oraz innymi jednostkami organizacjami i instytucjami,
 6. zapewniają obsługę merytoryczną właściwych komisji Rady Gminy,
 7. przygotowują projekty odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz skargi i wnioski obywateli,
 8. przygotowują projekty decyzji administracyjnych,
 9. wykonują na polecenie Wójta lub Sekretarza Gminy inne zadania w sprawach nie objętych zakresem działania stanowiska pracy,
 10. przestrzegają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 11. prowadzą sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej.

§ 16

Na samodzielnych stanowiskach pracy prowadzone są następujące sprawy:

 1. Na stanowisku ds. bezpieczeństwa oraz jednostek organizacyjnych gminy:
  a/ związane z obronnością kraju,
  b/ z zakresu obrony cywilnej,
  c/ z zakresu ochrony p. poż., w tym współdziałanie z jednostkami ochotniczych straży pożarnych,
  d/ związane z ochroną informacji niejawnych,
  e/ pełnienie funkcji pełnomocnika ds. problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii,
  f/ związane ze szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym oraz przedszkolnym,
  g/ związane z kulturą, kultura fizyczną, sportem, sportem i rekreacją,
  h/ związane z ochroną zdrowia,
  i/ związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych,
  j/ obsługa kserokopiarki,
  k/ doraźnie zastępstwo w czasie zwolnień i urlopów na stanowisku pracy ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, planowania przestrzennego i zamówień publicznych.
   
 2. Na stanowisku ds. obsługi organów gminy i wizerunku gminy:
  a/ związane z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń organów gminy tj. przygotowywanie materiałów, dokumentacji z odbytych posiedzeń, zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, spotkań, zebrań, w tym zebrań sołeckich itp.
  b/ związane z wyborami, referendami, powoływaniem ławników,
  c/ aktualizacja tablicy ogłoszeń urzędowych,
  d/ prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych,
  e/ aktualizacja strony internetowej gminy i strony Biuletynu Informacji Publicznej,
  f/ sprawy związane z promocją i wizerunkiem gminy,
  g/ z zakresu ochrony danych osobowych,
  i/ doraźne zastępstwo w czasie zwolnień i urlopów na stanowisku ds. ogólnych i organizacyjnych.
   
 3. Na stanowisku ds. organizacyjnych i ogólnych.
  a/ związane z zapewnieniem prawidłowego oraz sprawnego funkcjonowania Urzędu,
  b/ prowadzona jest obsługa sekretariatu, kierownictwa urzędu oraz sprawy kancelaryjne i techniczne, związane z obsługa interesantów,
  c/ wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń,
  d/ prowadzenie archiwum zakładowego,
  e/ doraźne zastępstwo w czasie zwolnień lub urlopu na stanowisku ds. obsługi organów gminy i wizerunku gminy.
   
 4. Na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, dróg gminnych, planowania przestrzennego i zamówień publicznych.
  a/ z dziedziny gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
  b/ związane z planowaniem przestrzennym oraz zagospodarowaniem gminy,
  c/ ochrony środowiska,
  d/ nadzoru wykonawstwa robót publicznych,
  e/ ewidencji i utrzymania dróg gminnych,
  f/ zamówień publicznych, w tym prowadzenie dokumentacji przetargów,
  g/ ochrony przyrody i odpadów,
  h/ cmentarzy wojennych,
  i/ doraźne zastępstwo w czasie zwolnień i urlopów na stanowisku ds. rolnych i gospodarki gruntami.
   
 5. Na stanowisku ds. rolnych i gospodarki gruntami.
  a/ związane z zagospodarowaniem terenów rolniczych i leśnych,
  b/ związane ze zwalczaniem chorób zwierząt,
  c/ związane z wszelkimi sprawami rolnymi,
  d/ związane z nazwami miejscowości i obiektów fizjiograficznych oraz numeracji nieruchomości
  e/ związane z zaopatrzeniem w wodę.
  f/ doraźne zastępstwo w czasie zwolnień i urlopów na stanowisku ds. meldunkowych i działalności gospodarczych.
   
 6. Na stanowisku ds. obsługi kasowej i naliczeń składek pracowniczych:
  a/ naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i osób pracujących na rzecz Urzędu,
  b/ sporządzanie naliczeń płac pracowników i innych jednostek organizacyjnych oraz związanej z tym dokumentacji,
   
 7. Na stanowisku ds. podatków i opłat lokalnych.
  a/ związane z wymiarem podatku rolnego,
  b/ związane z podatkami i opłatami lokalnymi,
  c/ dokonywanie wymiaru opłaty za wodę i jej egzekucja,
   
 8. Na stanowisku ds. księgowości podatkowej:
  a/ związane z prowadzeniem księgowości podatków i opłat,
  b/ obsługi kasowej urzędu i innych jednostek organizacyjnych,
  c/ dodatków mieszkaniowych.
   
 9. Na stanowisku ds. księgowości budżetowej:
  a/ rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  b/ bieżącej księgowości,
   
 10. Na stanowisku ds. meldunkowych i ewidencji działalności gospodarczych:
  a/ związane z aktami stanu cywilnego,
  b/ wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  c/ związane z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości ewidencji działalności gospodarczej,
  d /związane ze zbiórkami publicznymi,
  e/ doraźne zastępstwo w czasie zwolnień i urlopów na stanowisku ds. bezpieczeństwa gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.
   
 11. Pracownik gospodarczy:
  a/ dba o należyty wygląd placów i skwerów będących własnością gminy,
  b/ dba o należyty wygląd cmentarza wojennego.
   
 12. Konserwator wodociągu
  a/ dba o niezakłóconą pracę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,
  b/ dokonuje okresowych spisów wodomierzy.
   
 13. Sprzątaczka
  a/ dba o utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz jego najbliższym otoczeniu,
  b/ otwiera i zamyka wejście budynku Urzędu.
   
 14. Robotnik gospodarczy.
  a/ prowadzi punkt zbiórki zwłok padłych zwierząt i niezbędną z tym dokumentację.

Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach ustala Wójt.

§ 17

Pracownicy są odpowiedzialni przed Wójtem za wykonywanie zadań, określonych dla poszczególnych stanowisk, a w szczególności za:
- zgodność z prawem opracowywanych projektów decyzji,
- przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał pod obrady Rady,
- właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,
- terminowe załatwianie spraw,
- dokładna znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy.

§ 18

zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do urzędu regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne, dotyczące prowadzenia określonych spraw

VI. Zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw.

§ 19

Pisma wychodzące z urzędu podpisuje Wójt lub Sekretarz Gminy.

§ 20

Wójt może udzielić pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych lub pełnomocnictwo do jednorazowych czynności.

§ 21

Upoważnienia i obowiązki radców prawnych w zakresie obsługi prawnej określa ustawa o radcach prawnych.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 22

Pozostają w mocy dotychczasowe pełnomocnictwa i upoważnienia.

 
Data wytworzenia: 2011-02-18
Data udostępnienia: 2011-02-18
Ilość wyświetleń: 1848
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Jarosław Bogucki

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA