Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
piątek, 18 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy Galewice
98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5
tel. +48.(62)7838618, fax +48(62)7838625
e-mail: sekretariat@galewice.pl, http: www.galewice.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2009-10-08 / 2009-11-22
Przetarg nieograniczony - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W GALEWICACH – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI TYLNIEJ.

Galewice: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W GALEWICACH - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI TYLNIEJ.
Numer ogłoszenia: 173067 - 2009; data zamieszczenia: 08.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Galewice , ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, woj. łódzkie, tel. 062 7838039, faks 062 7838039.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W GALEWICACH - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI TYLNIEJ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wymiana stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych szt. 20 na okna zespolone PCV przeznaczonych dla obiektów użyteczności publicznej posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną z szybą nisko emisyjną, z funkcją mikrorozszczelnienia, z współczynnikiem przenikania ciepła dla całego okna U=1,7 W/m²K z szybą antywłamaniową na parterze i piętra dla jednego okna, kolor wewnętrzny biały, zewnętrzny brązowy (RAL jak istniejące drzwi główne przedmiotowego budynku) i parapety wewnętrzne z PCV kolor biały z obróbkami tynkarskimi, wyprawkami malarskimi i demontażem i montażem istniejących parapetów stalowych, zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, sztuką budowlaną na elewacji tylniej budynku Urzędu Gminy w Galewicach ul. Wieluńska 5 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z przedmiarem znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmować wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i wnoszenia ofert wariantowych. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. 5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy. 7. Wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, które w Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 8. Wymagane jest aby oferent załączył do swojej oferty wykaz materiałów podstawowych i urządzeń z parametrami technicznymi i wskazał ich producenta. 9. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-9, 45.26.25.00-6, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.42.21.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim oferentom i będzie dla nich wiążąca. 6. Informacja o warunkach jakie muszą spełniać oferenci; a) spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń, których listę przedstawiono w punkcie VII, b) -nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.2007r. Nr 223, poz1655 z późniejszymi zmianami), -posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętych niniejszym zamówieniem, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że: -kierownik budowy, posiada uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizowanego zadania i jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, -wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 5-lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedno równoważne zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80% ceny ofertowej brutto, -znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 7. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków polegać będzie na analizie i ocenie dokumentów lub oświadczeń złożonych przez Wykonawców..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie obowiązującego w tym zakresie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 87, poz. 605) określa się poniżej wymagane dokumenty i złożenie oświadczenia według załącznika nr 3: 1. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawnie art. 24 ustawy, od oferentów ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie wymienionych niżej dokumentów, a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2. W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca powinien przedłużyć następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te wykonane zostały należycie; b) Oświadczenie , informację o osobie przewidzianej na stanowisko kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie realizowanego zadania. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 87, poz. 605) 4.W celu określenia wartości zamówienia i potwierdzenia, że oferta wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty; a) -podać wartość zamówienia wyliczoną na podstawie pkt XV SIWZ Opis sposobu obliczania ceny oferty, b) - przedstawić zestawienie materiałów, c) - podać parametry techniczne dla podstawowych materiałów z ich certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, nazwy handlowe i adresy producenta, d) -harmonogram realizacji robót, e) -warunki i okres gwarancji (wymagany okres gwarancji-60 miesięcy), f) -wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 2. Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.galewice.biuletyn.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Galewice;ul.Wieluńska 5; 98-405 Galewice pok.309.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Galewice;ul.Wieluńska 5; 98-405 Galewice pok.208.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt planowany do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.


Dokumenty do pobrania:

 

 
Data wytworzenia: 2009-10-08
Data udostępnienia: 2009-10-08
Ilość wyświetleń: 396
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: K.Antczak
Zatwierdzone przez: Lech Baliński
Opublikowane przez: Piotr Rybak
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA