Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
26 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Dubiecko
37-750 Dubiecko, ul. Przemyska 10
tel. 0-16 651 11 56, fax 0-16 651 11 56 w. 143
e-mail: ugdubiecko@wp.pl; sekretariat@dubiecko.pl, http: www.dubiecko.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

Informacje o bieżącej działalności Rady Gminy Dubiecko
i komisji stałych Rady Gminy Dubiecko

 

 Kadencja 2014-2018


 

Dubiecko, dnia 12 czerwca 2017 r.

Pani/ Pan

___________________________

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm. /

z w o ł u j ę

na dzień 27 czerwca 2017 r. na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXXV SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Wójta Gminy Dubiecko z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz podjęcie uchwał w w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium :
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubiecko sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
  4. przedstawienie opinii Komisji rewizyjnej Rady Gminy Dubiecko o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubiecko o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubiecko,
  6. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Dubiecko z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdaniem finansowym,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubiecko za 2016 rok.
      
 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
  2. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dubiecko na lata 2017-2023,
  3. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych,
  4.  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  5. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy,
  6. zamiany nieruchomości gruntowych,
  7. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dubiecko,
  8. uchylenia uchwały własnej Nr 199/XXXIII/2017 r. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Dubiecko.
 7. Informacja o realizacji uchwał.

 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.

 9. Dyskusja ogólna.

 10. Wolne wnioski i zapytania.

 11. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 12. Zakończenie obrad.

  

  


 

Dubiecko, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Pani/Pan

______________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.446/

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 27 kwietnia 2017 r . na godz 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXXIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie :
  • przyjęcia sołectwa Sielnica do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020,
  • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sielnica w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zakończenie obrad.

wniosek wójta - pobierz


 

Dubiecko, dnia 20 marca 2017 r.

Pani/Pan

____________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn.zm./

z w o ł u j ę

na dzień 29 marca 2017 r . na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXXIII SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
  2. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
  3. określenia kryteriów i odpowiadających im liczbie punktów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dubiecko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  4. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód prowadzonych przez Gminę Dubiecko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  5. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Dubiecko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubiecko w 2017r.
  7. zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego,
  8. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2017 r. sygn. akt II SA/Rz 896/16,
  9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata.
  10. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata,
  11. zmiany uchwały własnej Nr 190/XXXII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dubiecko.
 6. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku oraz zamierzenia na 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Dyskusja ogólna.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Zakończenie obrad.

 


 

Dubiecko, dnia 23 lutego 2017 r.

Pani/Pan

______________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn.zm./

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 1 marca 2017 r . na godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXXII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dubiecko.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zakończenie obrad.

 


 

Dubiecko, dnia 9 lutego 2017 r.

Pani/Pan

______________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.446/

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 15 lutego 2017 r . na godz 15.30 w Sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXXI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy Dubiecko na 2017 rok Nr 177/XXX/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.,
  2. zmiany Uchwały Nr 178/XXX/2017 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubiecko na lata 2017-2045,
  3. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  4. zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Wybrzeże na lata 2017 -2024,
  5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dubiecko do realizacji projektu w partnerstwie z Gminą Krzywcza, Gminą Miejską Dynów oraz Gminą Bircza.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zakończenie obrad.

 


 

Dubiecko, dnia 11 stycznia 2017 r.

Pani/Pan

____________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.446z późn.zm./

z w o ł u j ę

na dzień 25 stycznia 2017 r . na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXIX SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 r.:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie budżetu,
  3. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego Rady Gminy o projekcie budżetu,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Dubiecko na lata 2017- 2045,
  2. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz gminy,
  3. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubiecko,
  4. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dubiecko oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 8. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy z realizacji zadań w 2016 roku.
 9. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2016 r.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Dyskusja ogólna.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Zakończenie obrad.

 

 


 

Dubiecko, dnia 20 grudnia 2016 r.

Pani/Pan

__________________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn.zm./

z w o ł u j ę

na dzień 29 grudnia 2016 r. na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXVIII SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Dubiecko.
 4. Złożenie ślubowania przez radnego
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Wnioski stałych komisji Rady Gminy wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały własnej Nr 7/II/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dubiecko oraz określenia zadań i przedmiotu działania.
  2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2017 rok,
  4. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dubiecko,
  5. zatwierdzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017,
  6. utworzenia Rady Seniorów Gminy Dubiecko oraz nadania jej statutu.
 9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Dyskusja ogólna.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 14. Zakończenie obrad. 

 


 

Dubiecko, dnia 06 grudnia 2016 r.

Pani/Pan

__________________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2016 r., poz.446/

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 12 grudnia 2016 r . na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
  2. utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dubiecko oraz nadania jej Statutu,
  3. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Drohobyczce w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim w Zespole Szkół w Przedmieściu Dubieckim ,
  4. zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim,
  5. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucisku Nienadowskim w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej,
  6. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nienadowej w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej,
  7. zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nienadowej,
  8. zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Nienadowej.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zakończenie obrad.

 


  Dubiecko, dnia 08 listopada 2016 r.

 

                                                                                  Pani/Pan

 

                                                                                  __________________________________

          

            Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2016 r., poz.446/

 

 z  w  o  ł  u  j  ę

 

 na dzień 23 listopada  2016 r . na godz 9.00  w sali narad Urzędu Gminy  w Dubiecku

   XXVI   SESJĘ

  RADY   GMINY  DUBIECKO

 
 

z następującym porządkiem obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski stałych komisji Rady Gminy wypracowane w  okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :     

   1/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

   2/ uchwalenia stawek podatku od nieruchomości,

  3/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                   i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Dubiecko,

   4/ zbycia nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych,

   5/ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,

   6/ wyrażenia zgody oddania w najem na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej.

7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.

8. Informacja na temat inwestycji gminnych – stan realizacji i zamierzenia w tym zakresie na 2017 rok.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.

10.Dyskusja ogólna.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

13.Zakończenie obrad.

   


Dubiecko, dnia 07 października 2016 r.

Pani/Pan

__________________________________
    

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.446/

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 14 października 2016 r . na godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY GMINY

DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zakończenie obrad.

    


Dubiecko, dnia 09 września 2016 r.

Pani/Pan

__________________________________
   

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.446/

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 16 września 2016 r . na godz.9.30 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY GMINY

DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
  2. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2016-2045,
  3. uchylenia w części uchwały własnej Nr 139/XXIII//2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
  4. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
  5. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zakończenie obrad.


 Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Fik


                                                                                   Dubiecko, dnia 19 sierpnia 2016 r.

                                                                                  Pani/Pan

                                                                                  __________________________________


            Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2016 r., poz.446/

z  w  o  ł  u  j  ę

 na dzień 30 sierpnia 2016 r . na godz 9.00  w sali narad Urzędu Gminy  w Dubiecku

XXIII   SESJĘ

RADY   GMINY  DUBIECKO

 

z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski stałych komisji Rady Gminy wypracowane w  okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :    

1/ uchylenia uchwały własnej Nr 132/XXII/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy  finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego,

2/ udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego,

3/ upoważnienia Wójta Gminy Dubiecko do zaciągnięcia w 2016 roku zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2016 rok,

4/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

5/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2016 -2045,

6/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubiecko,

7/ uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dubiecko na lata 2016-2026.

7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.

8. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.

10.Dyskusja ogólna.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

13.Zakończenie obrad.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                             Ryszard Fik

   
wyk. J.B.


Dubiecko, dnia 06 czerwca 2016 r.

Pani/ Pan

______________________

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U .z 2015, poz.1515 z późn. zm./

z w o ł u j ę

na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XXI SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  2. zmiany uchwały własnej Nr 44/VIII/2015 w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi Dla Gminy Dubiecko” przyjęcia Regulaminu jego przyznawania oraz powołania Kapituły medalu,
  3. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
  4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
  5. zamiaru utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Książki.
 7. Informacja o realizacji uchwał.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Wójta Gminy Dubiecko z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium :
  1. prezentacja sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubiecko sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
  4. przedstawienie opinii Komisji rewizyjnej Rady Gminy Dubiecko o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubiecko o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubiecko,
  6. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Dubiecko z wykonania budżetu za 2015 rok oraz sprawozdaniem finansowym,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  8.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubiecko za 2015 rok.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Dyskusja ogólna.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 13. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Fik

   
wyk. J.B.


 


Dubiecko, dnia 06 czerwca 2016 r.

Pani/Pan

__________________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn.zm./

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 13 czerwca 2016 r . na godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY GMINY

DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie :
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  2. zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. ”Otwórzmy świat dzieciom” o numerze wniosku WND-RPPK.09. 0100-IP.01-18-001/1´5 złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.09.01.00 IP.01-18-001/15 prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.”
 4. Zapytania radnych.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Dubiecko
Ryszard Fik

wyk. J.B.


Dubiecko, dnia 06 czerwca 2016 r.

Pan
Przewodniczący
Rady Gminy Dubiecko

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn.zm. /, wnoszę o zwołanie sesji Rady Gminy na dzień 13 czerwca 2016 r. na godz.14.30.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  2. zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. „Otwórzmy świat dzieciom” o numerze wniosku WND-RPPK.09.0100-IP.01-18-001/15 złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.”
 4. Zapytania radnych
 5. Zakończenie obrad.

Zwołanie sesji Rady Gminy w trybie art.20 ust.3 ustawy uzasadnione jest pilną potrzebą dokonania zmian w budżecie gminy polegających m.in. na zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych na wkład własny do programu związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych.

Wójt
Wiesław Bembenek

 

Wyk. J.B.

 


 

Dubiecko, dnia 14 kwietnia 2016 r.

Pani/Pan

__________________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn.zm./

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 26 kwietnia 2016 r.na godz.14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ
RADY GMINY
DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
  2. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkół z terenu Gminy Dubiecko w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
  3. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dubiecko w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zakończenie obrad.

 


Dubiecko, dnia 17 marca 2016 r.

Pani/Pan

________________________________

Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2015 poz.1515 z późn. )

z w o ł u j ę

na dzień 30 marca 2016 r. na godz. 13.00 w Sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XVIII SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski stałych komisji Rady Gminy wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.;
  2. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
  3. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przemyskiemu;
  4. zapewnienia wspólnej obsługi finansowej przedszkoli, szkół i gimnazjum prowadzonych przez gminę Dubiecko;
  5. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku;
  6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubiecko w 2016 roku ;
  7. powołania Rady Seniorów Gminy Dubiecko oraz nadania Statutu;
  8. utworzenia zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dubiecku;
  9. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Dubiecko, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  10. określenia kryteriów oraz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnymi do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy;
  11. określenia zasad korzystania z dworca autobusowego na terenie gminy Dubiecko;
  12. zmiany wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  13. porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego;
  14. zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy;
  15. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej;
  16. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubiecko na okres dłuższy niż 3 lata.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 8. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 oraz zamierzenia na 2016 rok.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Dyskusja ogólna.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 13. Zakończenie obrad.

 


Dubiecko, dnia 11 lutego 2016 r.

Pani/Pan

__________________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2015 r., poz.1515/

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 17 lutego 2016 r . na godz .13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

XVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY GMINY

DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Dubiecko na 2016 r. Nr 79/XVI/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
  2. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 80/XVI/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2016-2045,
  3. współpracy pomiędzy Gminą Dubiecko a Gminą Smilno na Słowacji.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zakończenie obrad.

 


Dubiecko, dnia 12 stycznia 2016 r.

Pan/Pani

__________________________________

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1515/

z w o ł u j ę

na dzień 27 stycznia 2016 r. na godz. 9.00

XVI

Sesję Zwyczajną

Rady Gminy Dubiecko

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 r.:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  3. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Dubiecko na lata 2015-2045,
  2. zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  3. zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego,
  4. zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy,
  5. zbycia nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego
  6. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dubiecko oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy.
 9. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2015 r.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Dyskusja ogólna.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Zakończenie obrad.

 ______________________________________________________________________________________

 Dubiecko, dnia 22 grudnia 2015 r.

 

 

 

                                                                                  Pani/Pan

 

                                                                                  __________________________________

                                                                       

         

 

            Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1515/

 

  z  w  o  ł  u  j  ę

 

 na wniosek Wójta Gminy Dubiecko  na dzień 30 grudnia 2015r. na godz .13.00  w sali narad Urzędu Gminy  w Dubiecku

 

 XV NADZWYCZAJNĄ   SESJĘ

RADY   GMINY

  DUBIECKO  

 

 

z następującym porządkiem obrad :

 

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przedstawienie porządku obrad

3.Podjęcie uchwał:

   1/ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok,      

   2/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

       Alkoholowych na 2016 rok,

   3/ w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

   4/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

       świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

       nieruchomości położonych na terenie gminy Dubiecko i zagospodarowania tych odpadów       

4.Zapytania radnych

5.Zakończenie obrad.

 

______________________________________________________________________________________

                                                                                                 

Dubiecko, dnia 3 grudnia 2015 r.

Pani/Pan

__________________________________

 

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2015 r., poz.1515/

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 10 grudnia 2015r . na godz.12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

X IV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY GMINY

DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  2. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Dubiecko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  3. wprowadzenia zmian w uchwale nr 64/XIII/2015 z dnia 26 listopada w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych,
  4. zmiany uchwały nr 70/XIII/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
 4. Zapytania radnych
 5. Zakończenie obrad.

 


  Dubiecko, dnia 09 listopada 2015  r.

                                                                            

                                                                           

                                                                                                   Pani/Pan                                                                                                                                                                              

 

                                Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

           /j.t.Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn.. zm./

 

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

 na dzień 26 listopada 2015 r. na godz. 9.00

                                                                      

XIII  SESJĘ  ZWYCZAJNĄ

Rady   Gminy   Dubiecko

 

 

z następującym porządkiem obrad :

 

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku  sesji.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w 

  okresie międzysesyjnym.

5.Wnioski stałych Komisji Rady Gminy wypracowane w okresie międzysesyjnym.

6.Podjęcie uchwał:     

  1/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  2/ w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek

      od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny oraz deklaracji na podatek

      od środków transportowych     

  3/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  4/ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

     zbiorowego odprowadzania ścieków,

  5/ w sprawie określenia wysokości diet dla radnych

  6/ w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnego

7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.

8. Inwestycje gminne – realizacja oraz zamierzenia na rok 2016.

10.Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności okresie

    międzysesyjnym.

11.Dyskusja ogólna.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13.Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich sesjach..

14.Zakończenie obrad.

 


Dubiecko, dnia 15 października 2015 r.

   
Pani/Pan

__________________________
    

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn.. zm./

z w o ł u j ę

na dzień 28 października 2015 r. na godz. 9.00

XII SESJĘ ZWYCZAJNĄ

Rady Gminy Dubiecko

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski stałych Komisji Rady Gminy wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  2. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz zaciągnięcia zobowiązania ponad granice ustalone w budżecie gminy na 2015 r.
  3. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
  4. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres powyżej trzech lat.
 7. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Przemyślu :
  1. powołanie komisji skrutacyjno-wyborczej,
  2. przyjęcie zasad wyboru na ławników,
  3. przedstawienie opinii Zespołu,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie tajne,
  6. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 9. Ocena kosztów funkcjonowania Zakładu Gospodarki komunalnej za trzy kwartały 2015 r. oraz zamierzenia na 2016 r.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Dyskusja ogólna.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich sesjach..
 14. Zakończenie obrad.

 


 

 Dubiecko, dnia 21 września 2015 r.

 

 Pani/Pan

 

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, popz.1591 z późn.. zm./

 z w o ł u j ę

 na dzień 28 września 2015 r. na godz. 13.00 

 XI SESJĘ ZWYCZAJNĄ

 Rady Gminy Dubiecko

z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Wnioski stałych Komisji Rady Gminy wypracowane w okresie międzysesyjnym.

6.Podjęcie uchwał: 

 1/ projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 2/ projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących  własność gminy.  

8.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy

9.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.

10.Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym

11.Dyskusja ogólna

12. Wolne wnioski i zapytania

13.Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich sesjach.

14.Zakończenie obrad.


 


 

Dubiecko, dnia 17 sierpnia 2015 r.

Pani/Pan

________________________________

Na podstawie artykułu 20 ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

na dzień 25 sierpnia 2015 r. na godz. 9.00 w Sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

X SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski stałych komisji Rady Gminy wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  2. ustalenia diet dla sołtysów,
  3. zmiany uchwały Nr 275/XLIV/2014 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29 września w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dubiecko,
  4. powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2020,
  5. zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nienadowej i Drohobyczce.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 8. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015-2016.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Dyskusja ogólna.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 13. Zakończenie obrad.

 


Dubiecko, dnia 10 czerwca 2015 r.

Pani/ Pan

___________________________________

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013, poz.594 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

na dzień 29 czerwca 2015 r. na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

IX SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski stałych komisji Rady Gminy wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 7. Informacja o realizacji uchwał.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Wójta Gminy Dubiecko z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium:
  1. prezentacja sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubiecko sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
  4. przedstawienie opinii Komisji rewizyjnej Rady Gminy Dubiecko o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubiecko o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubiecko,
  6. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Dubiecko z wykonania budżetu za 2014 rok oraz sprawozdaniem finansowym
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubiecko za 2014 rok.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Dyskusja ogólna.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 13. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/
Ryszard Fik


 

Dubiecko, dnia 21 maja 2015 r.

Pani/Pan

__________________________________

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm./

z w o ł u j ę

na wniosek Wójta Gminy Dubiecko na dzień 28 maja 2015r .na godz .13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY GMINY

DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2015-2025
  3. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego
  4. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Gminy Dubiecko”, przyjęcia Regulaminu jej przyznawania oraz powołania Kapituły odznaki.
 4. Zapytania radnych
 5. Zakończenie obrad.

  

Dubiecko, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Pani/Pan
________________________________

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r.Nr 142, popz.1591 z późn.zm./

z w o ł u j ę
na dzień 30 kwietnia 2015 r. na godz. 9:00
VII
SESJĘ ZWYCZAJNĄ
Rady Gminy Dubiecko

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku sesji
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Wnioski stałych Komisji Rady Gminy wypracowane w okresie międzysesyjnym
 6. Sprawozdanie z realizacji wniosków Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy,
 7. Podjęcie uchwał:
  1. projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,motywacyjnego,funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo oraz doraźnych zastępstw a także podział i wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
  2. projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dubiecko,
  3. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  4. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2014 – 2025,
  5. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym
 11. Dyskusja ogólna
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Zakończenie obrad.

  


 

Dubiecko, dnia 13 stycznia 2015 r.

Pan/Pani

__________________________________

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./

z w o ł u j ę
na dzień 30 stycznia 2015 r. na godz. 9.00
IV Sesję Zwyczajną
Rady Gminy Dubiecko

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. uchwalenia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016
  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Dubiecko na lata 2015-2025
  3. zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 6. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 r.:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
  2. odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
  3. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  5. głosowanie projektu uchwały budżetowej
 8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
 9. Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w aspekcie realizacji założonych zadań
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym
 11. Dyskusja ogólna
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich sesjach
 14. Zakończenie obrad

Dubiecko, dnia 16 grudnia 2014 r.

Pani/ Pan

___________________________________

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

na dzień 29 grudnia 2014 r. na godz.10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

III SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy
  2. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubiecko na lata 2014 - 2025
  3. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  4. zbycia udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy
  5. zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 6. Informacja o realizacji uchwał
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Dubiecko z działalności w okresie międzysesyjnym
 8. Dyskusja ogólna
 9. Wolne wnioski i zapytania
 10. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji
 11. Zakończenie obrad.

 Dubiecko, dnia 02 grudnia 2014 r.

Pani/ Pan

___________________________________

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.  Dz.U. z 2013,poz. 594 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

na dzień 11 grudnia 2014 r. na godz.10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dubiecku

II SESJĘ

RADY GMINY DUBIECKO

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej :
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. przeprowadzenie głosowania / jawnego/,
  3. stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Komisji Rewizyjnej:
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. przeprowadzenie głosowania / jawnego/,
  3. stwierdzenie wyboru.
 6. Ustalenie składów osobowych i zakresu działania stałych Komisji Rady Gminy:
  1. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:
   1. zgłaszanie kandydatów,
   2. przeprowadzenie głosowania / jawnego/,
   3. stwierdzenie wyboru.
  2. Komisja Rozwoju Społeczno Gospodarczego:
   1. zgłaszanie kandydatów,
   2. przeprowadzenie głosowania/ jawnego/,
   3. stwierdzenie wyboru.
 7. Podjęcie uchwał,
 8. Dyskusja ogólna,
 9. Wolne wnioski i zapytania,
 10. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji,
 11. Zakończenie obrad.

 

 

 


Kadencja 2010-2014 na stronie 2

 


 

 
Data wytworzenia: 2012-07-14
Data udostępnienia: 2012-07-14
Ilość wyświetleń: 12750
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Agnieszka Kucaj
Opublikowane przez: Agnieszka Kucaj

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | z 2 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA