Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Czerniejewo
62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8
tel. +48(61)4291310, fax +48(61)4291349
e-mail: urzad@czerniejewo.pl, http: www.czerniejewo.com.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2016-07-18
Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wysokości czynszu za dzierżawę gruntów podczas imprez plenerowych
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 42/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości czynszu za dzierżawę gruntów  podczas imprez plenerowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446),  Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady dzierżawy gruntów podczas imprez plenerowych organizowanych przez gminę Czerniejewo.

2. Szczegółowe zasady wydzierżawiania gruntów pod stoiska określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Stawki dobowe czynszu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenia nie stosuje się do Podmiotu, który uzyska wyłączność na prowadzenie stoiska gastronomicznego, z którym zawierana jest odrębna umowa określająca zasady i opłaty za wystawienie stoiska.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 18 lipca 2016 r.

Zasady wydzierżawiania gruntów podczas imprez plenerowych organizowanych przez gminę Czerniejewo

§ 1. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo wyraża zgodę na dzierżawę gruntów, będących własnością oraz będących w posiadaniu gminy Czerniejewo,  z przeznaczeniem na wystawienie stoiska handlowego, usługowego, gastronomicznego, promocyjnego, itp. podczas imprez plenerowych.

2. Uprawnionymi do ubiegania się o zawarcie umowy dzierżawy są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną bez względu na jej formę oraz rolnicy prowadzący sprzedaż produktów pochodzących z ich gospodarstw rolnych i ogrodniczych, zwanymi dalej ,,Podmiotem”.

3. Do wydzierżawienia gruntu wymagane jest  złożenie pisemnego wniosku przez zainteresowany  Podmiot  i zawarcie pisemnej umowy z gminą Czerniejewo.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik do niniejszych zasad.

§ 2. 1. Przed zawarciem umowy Podmiot uiszcza czynsz dzierżawny, ustalony zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia, na wskazany rachunek bankowy gminy Czerniejewo, .

2. Wysokość czynszu uzależniona jest od powierzchni gruntu zajętej przez stoisko.

§ 3. Osoby wystawiające stoiska na imprezach plenerowych zobowiązane są do ścisłego przestrzegania poleceń przedstawicieli gminy Czerniejewo zwanej dalej ,,Organizatorem”.

§ 4. 1. Nie przewiduje się udziału Podmiotów, które nie zawarły pisemnej umowy z Organizatorem.

2. Stoiska postawione bez zgody Organizatora będą usuwane z terenu imprezy.

§ 5. Zabrania sie pod rygorem odstąpienia od umowy samowolnego powiększania określonej wcześniej i przydzielonej powierzchni handlowej, wystawiania towarów bądź reklam poza obręb stoiska i umieszczania ich w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska.

§ 6. Podmiot zobowiązuje się do rozstawienia stoiska w sposób nie zagrażający życiu i bezpieczeństwu uczestników imprezy z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami prawa.

§ 7. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia swojej działalności w sposób nie zakłócający innych wystawców (np. ciche odtwarzanie muzyki przy stoisku).

§ 8. 1. Podmiot zobowiązany jest do zapewnienia sobie własnego źródła energii.

2. W przypadku poboru prądu od Organizatora czynsz dzierżawny zostanie ustalony zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, uderzeniem pioruna, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

§ 10. Podmiot ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.

§ 11. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wynik finansowy Podmiotu.

§ 12. 1. Podmiot ma prawo wjazdu na teren imprezy z zaopatrzeniem, czy też w celu rozładunku stoiska, samochodem osobowym lub dostawczym o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony, najpóźniej
na godzinę przed planowaną godziną rozpoczęcia oraz bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

2. Podmiot zostanie wpuszczony na teren jedynie za okazaniem umowy  i dowodu wpłaty.

3. Zabrania się parkowania pojazdów na terenie imprezy.

4. Organizator, ze względów technicznych, zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na wjazd pojazdów na teren imprezy.


 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 18 lipca 2016 r.

STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA ODDANIE GRUNTU W DZIERŻAWĘ PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ CZERNIEJEWO

§ 1. 1. Ustala się stawki czynszu za grunt dzierżawiony podczas imprez plenerowych z przeznaczeniem na wystawienie stoiska usługowego, handlowego, gastronomicznego, promocyjnego itp., w kwocie:

Lp.

powierzchnia stoiska
(w m2)

stawka dobowa
(zł)

stawka dobowa z dostępem
do zasilania elektrycznego
(zł)

1.

do 4

100

200

2.

4-6

150

300

3.

6-8

200

400

4.

8-12

250

500

5.

powyżej 12

350

700

2. Określony w ust. 1 czynsz dzierżawny będzie każdorazowo powiększony o należny podatek VAT.

3. Wystawienie stoiska przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak wystawienie stoiska przez jedną dobę.

§ 2. Zwalnia się z obowiązku uregulowania czynszu dzierżawnego:

1) podmioty współfinansujące imprezy plenerowe,

2) jednoski organizacyjne podległe gminie Czerniejewo (np. szkoły, przedszkola, biblioteka),

3) stowarzyszenia i organizacje współdziałające z Urzędem Miasta i Gminy Czerniejewo.

 
Data wytworzenia: 2016-07-18
Data udostępnienia: 2016-07-18
Ilość wyświetleń: 260
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Figas Zbigniew
Zatwierdzone przez: Tadeusz Szymanek
Opublikowane przez: Ewa Gubańska
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA