Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Czempiniu
64-020 Czempiń, 24 Stycznia 25
tel. (61) 28 26 703, fax (61) 28 26 302
e-mail: ug@czempin.pl, http: www.czempin.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 61.

  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01.112.1198)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 02.67.619)


Z TREŚCIĄ PROTOKOŁÓW, REJESTRÓW, WYKAZÓW, EWIDENCJI MOŻE ZAPOZNAĆ SIĘ KAŻDY CODZIENNIE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY
URZĘDU GMINY W CZEMPINIU
Czempiń, ul. 24 Stycznia 25, pokój nr 5


Zarządzenie Nr 115/04
Burmistrza Gminy Czempiń
z dnia 10 marca 2004r.
w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji publicznej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa :

1) wysokość opłat za wyszukiwanie informacji sporządzanie kopii dokwnentów lub danych i ich przesyłanie,

2) współczynniki różnicujące wysokość opłat,

3) terminy i sposób uiszczania opłat.

§ 2. 1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 ulega zwiększeniu o 0,5 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów.

§ 3. 1. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210mm x 297mm (A4) wynoszą 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej.

2. Za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie:

1) 297mm x 420mm (A3) pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 1 mnożąc ją przez współczynnik różnicujący 2,

2) 105 mm x 148,5 mm (A5) pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 1 mnożąc ją przez współczynnik różnicujący 0,5.

§ 4. Za udostępnienie informacji publicznej na nośniku elektronicznym (dyskietka, CD-ROM) pobiera się opłatę w wysokości aktualnej ceny rynkowej tego nośnika.

§ 5. Za udostępnienie informacji publicznej na kasecie video pobiera się opłatę w wysokości aktualnej ceny rynkowej kasety video.

§ 6. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych "Poczty Polskiej" za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej .

§ 7. Opłatę, o której mowa w §2, 3, 4, i 5, uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę do kasy Urzędu Gminy w Czempiniu lub na rachunek bankowy Gminy Czempiń, w przypadku zaś opłaty, o której mowa w §6 przy odbiorze przesyłki.

§ 8. Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w §2, 3, 4 i 5.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr144 /04
Burmistrza Gminy Czempiń
z dnia 16 lipca 2004r.

w sprawie zmiany zarządzenie Nr115 /04 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 10 marca 2004r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji publicznej

   Na podstawie art.15 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112,poz.1198 ze zm.) zarządza się , co następuje :

§ 1. W zarządzenie Nr115 /04 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 10 marca 2004r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji publicznej wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 skresla się wyrazy "wyszukiwanie informacji",
2) skreśla się §2,
3) w §7 i §8 skreśla się wyraz „2”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 
Data wytworzenia: 2004-07-20
Data udostępnienia: 2004-07-20
Ilość wyświetleń: 21156
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Damian Braszak

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA