Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 24 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Czempiniu
64-020 Czempiń, 24 Stycznia 25
tel. (61) 28 26 703, fax (61) 28 26 302
e-mail: ug@czempin.pl, http: www.czempin.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
 1. Przedszkole Samorządowe w Czempiniu

  Organami Przedszkola są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.
  Osoby pełniące funkcje:
  dyrektor: mgr Renata Skrobała - Czempiń ul. Nowa 4
  tel. 28 26 287
  wicedyrektor: mgr Maria Rybaczek - Czempiń ul. Borówko Stare 1/2
  tel. 28 26 920
  kierownik oddziałów: mgr Marzena Siejak - Jarogniewice ul. Poznańska 4
  tel. 28 23 315
  kierownik oddziałów: mgr Iwona Cwojdzińska - Stary Gołębin  13/2
  tel. 28 26 005
  Główny księgowy: Maria Beszterda Czempiń ul. Nowa 4
  tel. 28 26 287

  Przewodnicząca Rady Rodziców : Joanna Kozica

  Informacja ogólna dotycząca – Przedszkola Samorządowego w Czempiniu

  1. Ogólna liczba dzieci: 360 dzieci (od 13.03.2017 roku, w wyniku dodatkowego naboru  przyjęto 75 nowych przedszkolaków w wieku 3,4 i 5 lat), ogólna liczba miejsc 375
  2. Ogólna liczba oddziałów – 15 (od 13.03.2017 roku 3 nowe oddziały przedszkolne),
  3. Ogólna liczba nauczycieli – 25 (22,49 etatu)
        a). 6 nauczycieli stażystów (od 13.03.2017 roku zatrudniono 4 nowych nauczycieli)
        b). 4 nauczycieli kontraktowych (od 13.03.2017 roku zatrudniono 1 nauczyciela)
        c). 7 nauczycieli mianowanych,
        d). 8 nauczycieli dyplomowanych.
  4. Liczba pracowników niepedagogicznych – 21 osób (od 13.03.2017 roku zatrudniono 5 osób)(19,625 etatu).
   

2.Zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu Samorzadowym w Czempiniu

1. Program wychowania przedszkolnego "NASZE PRZEDSZKOLE", W.Żaba-Żabińska, M.Kwaśniewska, wydawnictwo:MAC Edukacja, Nr dopuszczenia: DKW -4013-3/01

2. Program nauczania religii:" JESTEŚ DZIEĆMI PANA BOGA", D. Jackowiak, ks. J. Szpet, wyd:: Św. Wojciech, Nr dopuszczenia AZ -03-04/4-0

Zestaw programów pomocniczych - autorskich realizowanych w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu

 1. Program zajęć rytmiki w przedszkolu- 1/2000, autor mgr J. Sobolewska-Jakubiak,
 2. Program Wychowawczy -2/2005, autorzy:mgr Joanna Garstka, mgr Maria Rybaczek, mgr Marzena Siejak, mgr Renata Skrobała,
 3. Program Pracy z Dzieckiem Zdolnym 3/2005, autorzy: mgr Iwona Cwojdzińska, mgr Małgorzata Maćkowiak, mgr Honorata Ruszkowska, mgr Marzena Siejak, mgr Karina Mańkowska, mgr Bożena Witczak, mgr Małgorzata Wojciechowska, mgr Elżbieta Jędraszyk, mgr Justyna Tomczak,
 4. Program Pracy z Dzieckiem z Trudnościami Edukacyjnymi- 4/2005, autorzy: autorzy: mgr Iwona Cwojdzińska, mgr Małgorzata Maćkowiak, mgr Honorata Ruszkowska, mgr Marzena Siejak, mgr Karina Mańkowska, mgr Bożena Witczak, mgr Elżbieta Jędraszyk, mgr Justyna Tomczak,
 5. Program Przedszkolnej Edukacji Teatralnej- 5/2005, autor mgr Marzena Siejak,
 6. Program Edukacji Ekologicznej -6/2005, autor mgr Maria Rybaczek,
 7. Program wyrównywania szans edukacyjnych - 7/2005, autor  mgr Maria Rybaczek,
 8. Program Współpracy Przedszkola Samorządowego w Czempiniu z Samorządowym Przedszkolem w Starych Oborzyskach, - 8/2005, autorzy: mgr Justyna Jaskóła, mgr Marzena Siejak,
 9. Program Adaptacyjny "Razem z mamą i tatą poznaję moje przedszkole"- 9/2006, autorka mgr Joanna Garstka,
 10. Program Edukacji Zdrowotnej- 10/2007, autorzy mgr Renata Skrobała, mgr Maria Rybaczek, mgr Małgorzata Maćkowiak, mgr Elżbieta Jędraszyk, mgr Karina Mańkowska, mgr Marzena Siejak, mgr Bożena Witczak, mgr Honorata Ruszkowska,
 11. Program nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym dla dzieci w wieku 6-lat",11/2007, autorzy: E.Lewandowska, B. Maciszewska,
 12. Program Edukacji Ekologicznej-"Ekolandia"12/2007, autorzy: mgr Honorata Ruszkowska, mgr Maria Rybaczek, mgr Renata Skrobała,
 13. Program Edukacji Regionalnej -"Moja mała Ojczyzna", 13/2008, autorzy mgr Dorota Przybył, mgr Honorata Ruszkowska,
 14. Program Adaptacyjny "Będę radosnym przedszkolakiem", 14/2008, autor mgr Renata Skrobała,
 15. Program Profilaktyczny "Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym"-program działań logopedycznych, 15/2008, autor mgr Dorota Przybył.
 16. Program pracy z dzieckiem zdolnym - 16/2009, autor mgr Iwona Cwojdzińska.
 17. Program zajęć edukacji informatycznej dla dzieci 5-6 letnich - 17/2013, autor mgr Justyna Tomczak.

Dodatkowo :

1.Program "Mały Odkrywca w Przedszkolu" - Akademia Nauki, realizowany w ramach unijnych projektów :"Przedszkolak poznaje piękny tajemniczy świat", "Przedszkolacy : poznają, odkrywają i chronią".

2.Programy realizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemologiczną w Kościanie :

"Moje Dziecko Idzie do Szkoły", "Bądźmy zdrowi, wiemy, więc działamy".

Zestaw w/w programów został ustalony Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Czempiniu po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.  

 ****************************************************************************************************************     

Statut Przedszkola Samorządowego w Czempiniu

Podstawy prawne:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. Z 2004r. U 256 poz.2572 z późn. zm.)

2. Ustawa z 29 grudnia 2015r. o zmianie UOSO i niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2016r. poz. 35,668,1010)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr.61. poz.624 z późn.zm.)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014r. Poz. 191 z póńź. zm.

5. Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 27 sierpnia 2015r. ( Dz. U. z 2015r. nr 168, poz. 1270)

6. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach ( Dz. U. z 2013r. Poz. 532)

7.Rozporządzenie MEN z 17.czerwca 2016r. poz. 895 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

8. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenia ONZ w dniu 20 listopada 1989r. ( Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526,527 z późn. zm.)

9. Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1979r. ( Dz. U. 1998 z późn. zm)

Spis treści

I. Postanowienia ogólne …...........................................................………..........….......2

II. Cele i zadania Przedszkola ........................................................……...................3-8

III. Organy Przedszkola i ich kompetencje ………………….................................8-12

IV. Organizacja pracy Przedszkola ................……………....................................12-17

V. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola…………………….................... .17-21

VI. Wychowankowie Przedszkola .....................……………..................................21-24

VII. Rodzice ……………………….………………………………… ……………....24-25

VIII. Postanowienia końcowe ...................…...............…………………………...........25

                                                   Rozdział 1
                                   Postanowienia ogólne
                                                    § 1

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1.Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Czempiniu,

2.ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.);

3.Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Przedszkola;

4.Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;

5.wychowankach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

6.nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Przedszkolu;

7.organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Czempiń,

8.organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty- Delegatura w Lesznie.

                                                        § 2

1.Przedszkole nosi nazwę: Bajkowy Domek.

2.Główną siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Nowa 4 w Czempiniu. W skład Przedszkola wchodzą dodatkowo następujące oddziały przedszkolne :

1) Czempiń, ul. Borówko Stare ½ ,

2) Jarogniewice, ul. Poznańska 4,

3) Stary Gołębin 13/2.

3.Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Samorządowe Czempiniu.

4.Przedszkole używa pieczęci: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

64-020 Czempiń, ul. Nowa 4

tel./fax 61 282 62 87, 61 282 70 89

NIP 785-12-79-974 REGON 632000835

5.Dane kontaktowe przedszkola: tel/fax: 61 282 62 87, e- mail: przedszkole.czempin@data.pl,

strona: www.przedszkole-czempin.ayz.pl.

6.Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzoną przez Gminę Czempiń, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielopolski Kurator Oświaty- Delegatura w Lesznie.

7.Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

8.Zasady finansowania Przedszkola z budżetu Gminy określa uchwała budżetowa.

                                                   Rozdział 2
                                Cele i zadania Przedszkola
                                                    § 3

1.Przedszkole realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty. Pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

2.Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

3.Celem Przedszkola jest w szczególności:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się, poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej, kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania,

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,

12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r.o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 573 oraz z 2016r. poz.749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

4.Do zadań Przedszkola należy w szczególności:

1) zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

3) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

5) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

6) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

7) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

8) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez Przedszkole,

9) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

5.Zadania, o których mowa w ust. 4 realizowane są we współpracy z:

1) rodzicami,

2) nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola,

3) poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

4) innymi przedszkolami i placówkami.

6.Sposób realizacji zadań Przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod
i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:

1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,

3) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości, nowatorskich form i metod pracy,

4) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

6) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury , tradycji narodowej i regionalnej,

7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,

8) upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,

9) przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

10) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie “gotowości szkolnej” pod względem :
a) gotowości do nauki pisania, czytania, a także do pojęć matematycznych,
b) emocjonalnym,
c) podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów,
d) samodzielności wykonywania czynności samoobsługowych,
e) odpowiedzialności wywiązywania się z podejmowanych zadań.

7.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

8.Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest  w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

                                                        § 4

1.Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

1) diagnozowaniu środowiska dziecka,

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka,

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności,

4) wspieraniu dzieci uzdolnionych,

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

7) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych , wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

2.Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, poradni psychologiczno – pedagogicznej, innych specjalistów lub nauczyciela prowadzącego dany oddział przedszkolny.

4.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu organizowana jest w formie indywidualnej lub zespołowej pracy z dzieckiem, porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
                                                       § 5

1.Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej realizując zadania programowe:

1) w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, Przedszkole wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, rozwija szacunek do rodziców, języka i wartości moralnych kraju, z którego pochodzi i w którym mieszka, jak i dla innych kultur, a także wychowuje w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia,

2) w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania, organizuje naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia,

3) dzieci nie uczęszczające na lekcje religii pozostają pod opieką nauczyciela oddziału,

4) nauczanie religii odbywa się w oparciu o program zatwierdzony przez władze właściwego Kościoła.

                                                        § 6

1.Organizowanie zajęć dodatkowych odbywa się na wniosek rodziców, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

                                                      § 7

1.Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo:

1) opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawują nauczyciele, którym powierzono dany

oddział,

2) Przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od  momentu oddania dziecka przez rodziców pod opiekę nauczyciela,

3) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod  względem fizycznym, jak
i psychicznym,

4) w przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka, powinien on  jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować problem z lekarzem,

5) nauczyciela, w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa na terenie Przedszkola, jak i podczas  spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, wspomaga woźna oddziałowa,

6) nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza miejsce pracy pod względem bezpieczeństwa (w przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia Dyrektora oraz zabezpiecza teren przed dziećmi),

7) opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Przedszkola, w trakcie wycieczek organizowanych przez Przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały, a w razie potrzeby- za zgodą Dyrektora - inne osoby, w  szczególności rodzice.

                                                       § 8

1.Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2.Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, woźna oddziałowa, a w oddziale dzieci 3,4 – letnich - dodatkowo pomoc nauczyciela.

3. Nauczyciel sprawujący opiekę w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu jest zobowiązany:

1) zapewnić dzieciom stałą opiekę w godzinach pracy,

2) zaznaczać w dzienniku każdą obecność i nieobecność dziecka,

3) zaspokajać potrzeby psychiczne i fizyczne dzieci w trakcie pobytu  w Przedszkolu poprzez:

a) zapewnienie dzieciom 3 i 4 - letnim odpowiednich warunków do odpoczynku (leżakowania),

b) organizowanie różnorodnych zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu,

c) zapewnienie dzieciom z alergiami pokarmowymi odpowiedniego wyżywienia,

d) zapewnienie dzieciom picia na życzenie,

e) pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych,

4) urządzać pomieszczenia w sposób funkcjonalny, estetyczny i higieniczny,

5) informować na bieżąco Dyrektora Przedszkola o wszelkich usterkach technicznych, mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci,

6) przeprowadzić diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

4. Czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu określa Arkusz Organizacji Pracy

Przedszkola ( sporządzony na podstawie wniosków złożonych przez rodziców).

5. Indywidualną opieką obejmuje się dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna we współpracy z OPS w Czempiniu.

6. Zadania pracowników niepedagogicznych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole obejmują:

1) zapewnienie opieki w czasie wycieczek i spacerów poza teren Przedszkola oraz podczas pobytu – zabaw na przedszkolnym placu zabaw,

2) dbanie o bezpieczeństwo w czasie wydawania i spożywania posiłków,

3) kontrolowanie bezpieczeństwa w sali zabaw, szatni i łazience.

                                                        § 9

1. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola:

1) przez zajęcia poza terenem Przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej prowadzone poza budynkiem i placem przedszkolnym,

2) bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują osoby, o których mowa w § 8 ust. 2,

3) liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci, rodzaju prowadzonych zajęć i terenu, na którym odbywają się zajęcia – zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jego opiece dzieci,

5) każde wyjście z dziećmi poza teren Przedszkola, powinno być odnotowane w zeszycie wyjść oddziałów, a w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę, powinien przedstawić dyrektorowi lub wicedyrektorowi Przedszkola do zatwierdzenia regulamin oraz kartę wycieczki zawierającą :

a) cel wycieczki,

b) listę uczestników,

c) liczbę opiekunów .

6) w czasie spacerów i wycieczek nauczyciel powinien posiadać apteczkę, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

7) przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i zasady BHP,

8) zasady i warunki organizowania wycieczek określone są w Regulaminie Wycieczek Przedszkola,

9) wszystkie zaistniałe w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu i poza jego terenem wypadki, należy bezzwłocznie zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola.

                                                   § 10

1.Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę upoważnioną przez nich na podstawie pisemnego oświadczenia.

2.Pisemne oświadczenie składają rodzice nauczycielkom oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

3.Rodzice mają obowiązek wywiązać się z zadań stawianych przez Przedszkole:

1) przyprowadzać i przekazywać dziecko pod opiekę nauczycielowi,

2) zgłaszać nieobecność dziecka,

3) odbierać dziecko z Przedszkola zgodnie z ramowym rozkładem dnia,

4) pracownik obsługowy (woźna oddziałowa i pomoc nauczyciela) pełniący dyżur w szatni przekazuje dziecko rodzicowi lub osobie przez nich upoważnionej , po okazaniu pisemnego upoważnienia (według ustalonego wzoru).

4.Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali, do chwili odebrania dziecka z Przedszkola przez rodzica lub osobę do tego upoważnioną.

5.Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu pełnego bezpieczeństwa.

                                                        Rozdział 3 

                                           Organy Przedszkola i ich kompetencje

                                                           § 11

1.Organami Przedszkola są :

1) Dyrektor Przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

2.Do zadań Dyrektora Przedszkola należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) dopuszczanie do realizacji w Przedszkolu wybranych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez:

a) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

b) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji,

4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

5) nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

3.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

4.Dyrektor ustala pracownikom przydział czynności.

5.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

6.Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.

7.Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji tego organu.

8.Umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola.

                                                         § 11a

1.W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola,
w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, uprawniony
m do wydawania aktów prawa obowiązujących na terenie Przedszkola.

2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4.Rada Pedagogiczna Przedszkola działa w dwóch zespołach.

1) Zespół numer 1- nauczyciele zatrudnieni w Czempiniu, w Oddziałach Przedszkolnych ul. Nowa 4 oraz zatrudnieni w Oddziałach Przedszkolnych w Jarogniewicach , ul. Poznańska 4,

2) Zespół numer 2- nauczyciele zatrudnieni w Czempiniu, w Oddziałach Przedszkolnych ul. Borówko Stare 1/2 oraz zatrudnieni w Oddziałach Przedszkolnych w Starym Gołębinie 13/2.

5.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego , za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

6.W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

1) zatwierdza plany pracy Przedszkola,

2) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,

4) uchwala statut oraz jego zmiany,

5) ustala regulamin swojej działalności,

6) zatwierdza regulaminy obowiązujące w Przedszkolu,

7) zatwierdza inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów.

7.Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego Przedszkola,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący,

6) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola na kolejny okres.

8.Rada Pedagogiczna ma prawo:

1) wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach  kompetencji stanowiących,

2) dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od Dyrektora Przedszkola ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

3) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od poprzednio ustalonej oceny,

4) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

9.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10.Inicjatorem zwołania zebrania Rady Pedagogicznej może być:

1) Dyrektor Przedszkola,

2) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

3) organ prowadzący,

4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

11.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

12.Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

                                                        § 11b

1.W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, jest organem działającym społecznie. Z uwagi na usytuowanie Przedszkola w czterech budynkach ,Rada Rodziców działa w czterech zespołach, które mają prawo spotykać się na terenie danego budynku po uzgodnieniu tego faktu z dyrektorem lub wicedyrektorem. Zespoły prowadzą swoje protokoły i współpracują z dyrektorem i wicedyrektorem Przedszkola lub z nauczycielem wyznaczonym przez dyrektora do tej współpracy w Jego imieniu.

2.Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców Przedszkola.
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych na pierwszym, w roku szkolnym, spotkaniu z rodzicami.

3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

4.Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1) wspieranie statutowej działalności Przedszkola,

2) uczestnictwo w życiu Przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy  i zaspokajania potrzeb dzieci.

5.Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola,

2) opiniowanie programu wychowania przedszkolnego,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.

6.Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

7.W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze ze składek rodziców lub z innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

                                                      § 12

1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.Poszczególne organy Przedszkola współdziałają tak aby:

1) zapewniały każdemu z nich możliwości działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą,

2) umożliwiały rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Przedszkola,

3) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola w zakresie planowanych działań oraz podejmowanych decyzji.

3.Ustala się następujące zasady współdziałania organów Przedszkola:

1) każdy organ Przedszkola planuje swoją działalność na dany rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Przedszkola,

2) każdy organ Przedszkola, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,

3) organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

                                                              § 13

1.Spory kompetencyjne między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor poprzez spotkania negocjacyjne.

2.Organy ustalają między sobą formy ich rozstrzygnięcia.

3.Dopuszcza się w rozstrzyganiu sporów udział osób spoza Przedszkola.

4.W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na terenie Przedszkola, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.

                                                   Rozdział 4
                                   Organizacja pracy Przedszkola
                                                    § 14

1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zainteresowań, uzdolnień.

2.Przedszkole jest wielooddziałowe.

3.W Przedszkolu tworzy się oddziały uwzględniające potrzeby rodziców:

1) na czas realizacji podstawy programowej oddziały są czynne 5 godzin dziennie,

2) czynne powyżej 5 godzin dziennie.

4.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

5.Liczba dzieci w oddziale integracyjnym ( w przypadku powstania takiego oddziału) powinna wynosić 15- 20 dzieci. Zapewnia się elastyczność w tworzeniu oddziałów integracyjnych w Przedszkolu, nie określając minimalnej liczby dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach.
                                                        § 15

1.Organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej odbywa się  w oparciu o:

1) podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2) zestaw programów wychowania w Przedszkolu, uchwalonego na zebraniu Rady Pedagogicznej, na dany rok szkolny. Wyboru programu dokonuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, za zgodą organu prowadzącego, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci oraz sugestie rodziców,

3) wymienione wyżej zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

2.Dyrektor Przedszkola dopuszcza do użytku w Przedszkolu przedstawiony przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

3.Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

4.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć muzyczno-ruchowych, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lata - około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5,6- lat - około 30 minut.

W przypadku problemów organizacyjnych, wynikających ze specyfiki organizacji Przedszkola oraz planu pracy katechety, czas przeznaczony na zajęcia religii może być skumulowany.

5.Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

6.W Przedszkolu mogą być prowadzone inne dzienniki zajęć, uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania. Sposób ich dokumentowania określają odrębne przepisy.

7.Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną ( PPP), polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych:

1) korzystanie z w/w pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne,

2) PPP udzielają nauczyciele we współpracy z Dyrektorem, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, rodzicami, specjalistami i innymi instytucjami wspomagającymi według potrzeb,

3) PPP w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy rodziców, wychowawców, poradni, innych specjalistów,

4) o potrzebie i formach udzielania pomocy nauczyciel informuje dyrektora i rodziców dziecka,

5) PPP w przedszkolu udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie :

a) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

b) zajęć rozwijających uzdolnienia,

c) zajęć specjalistycznych : korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych,

d) porad i konsultacji.

6) szczegóły dotyczące organizacji PPP w Przedszkolu określa odrębny regulamin. Dyrektor powołuje koordynatora PPP, który jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, ustala z dyrektorem formę, okres i wymiar godzin udzielania pomocy.

                                                    § 16

1.Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora.

2.Arkusz Organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

3.W Arkuszu Organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący Przedszkole.

                                                    § 17

1.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej , na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz warunków realizacji zawartych w podstawie programowej.

3.Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia w uzasadnionych przypadkach.

                                                  § 18

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

2.Dzienny czas pracy Przedszkola przy ul. Nowa 4 wynosi 10,25 godzin.

3.Przedszkole czynne jest od godziny 600 do godziny 1615.

4.Oddziały przedszkolne: w Czempiniu przy ul. Borówko Stare, w Starym Gołębinie i Jarogniewicach są oddziałami zapewniającymi bezpłatną realizację podstawy programowej, których dzienny czas pracy wynosi minimum 5 godzin – z uwzględnieniem warunków wynikających z dowozu dzieci.

5.Przedszkole organizuje dyżur w okresie ferii zimowych i ustalonych, z organem prowadzącym, tygodniach wakacji letnich.

6.Zmianę organizacji pracy Przedszkola przewiduje się w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, z uwzględnieniem następujących warunków:

1) dyżur jest organizowany w przedszkolu w Czempiniu, przy ul. Nowa 4,

2) na dyżur mogą być zapisane dzieci uczęszczające w ciągu roku szkolnego do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu,

3) w czasie dyżuru dziecko korzysta z posiłków podawanych zgodnie z rozkładem dnia, a odpłatność uiszczają rodzice z góry zgodnie z wyliczeniami księgowej przedszkola,

4) liczba zapisanych na dyżur wyniesie co najmniej 10 dzieci.

7.Przedszkole organizuje dla dzieci opiekę w oddziałach przedszkolnych w czasie przerw świątecznych i długich weekendów zgodnie z potrzebami rodziców pod następującymi warunkami :

1) organizuje się opiekę dla dzieci, z możliwością zmiany czasu pracy nauczycieli,

2) nauczyciel nie realizuje zajęć ujętych w planie organizacyjnym.

8.W sytuacji zmniejszonej frekwencji dzieci, a także z powodu absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o dzieleniu grup przedszkolnych i połączeniu ich z inną grupą pod warunkiem, że:

1) opiekę nad dziećmi zawsze sprawuje nauczycielka,

2) grupa nie przekroczy 25 dzieci.

                                                      § 19

1.Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1) sale do pracy wychowawczo- dydaktycznej wraz z wyposażeniem i zapleczem sanitarnym,

2) szatnię dla dzieci,

3) place zabaw wraz z wyposażeniem,

4) kuchnię i zaplecze kuchenne z wyposażeniem,

5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

2.Zasady organizacji pracy określa Regulamin Pracy Przedszkola.


                                                     § 20

1.Przedszkole przy ul. Nowa 4 w Czempiniu zapewnia dzieciom możliwość korzystania z wyżywienia. W pozostałych oddziałach zapewnia się dzieciom możliwość korzystania z herbaty i wody.

2.Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka ustala Dyrektor Przedszkola na podstawie uchwały Rady Gminy. Obejmuje ona koszt zakupu surowca oraz przygotowania posiłków.

3.Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

4.Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu ustala organ prowadzący Przedszkole w odrębnych aktach. Wysokość opłat ustala się również w oparciu o deklaracje złożone przez rodziców dziecka dotyczących ilości godzin pobytu dziecka w Przedszkolu oraz przepisy prawa oświatowego.

5.Termin pobierania odpłatności za wyżywienie ustala Dyrektor Przedszkola.

6.Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy korzystania z usług Przedszkola oraz przestrzegania terminu dokonywania opłat.

7.Opłaty za Przedszkole uiszczane są przez rodziców w banku według wysokości naliczanych indywidualnie przez księgową Przedszkola.

8.Za każdy dzień nieobecności w Przedszkolu rodzicom przysługuje w następnym miesiącu zwrot kosztów.

9.W oddziałach 5-godzinnych bez odliczeń, jeśli nieobecność dziecka jest krótsza niż miesiąc.

10.Kalkulacja kosztów przewiduje pobyt dziecka w Przedszkolu przez średnio 21 dni roboczych, a w przypadku nieobecności dziecka z tytułu przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalonych przez ministra właściwego, ds. oświaty, odliczeniu podlega dzienna stawka żywieniowa opłaty ustalonej przez Gminę Czempiń.

11.Rodzic ma prawo wypisać dziecko z Przedszkola na czas określony pod warunkiem uzgodnienia

tego faktu z kierownikiem placówki przedszkolnej, który decyzję o wypisaniu dziecka podejmuje w oparciu o indywidualną sytuację dziecka i Jego rodziny, a także w oparciu o analizę listy dzieci oczekujących na miejsce w Przedszkolu.

12. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z żywienia za opłatą ustaloną przez Gminę Czempiń.

13.Zabrania się wynoszenia porcji żywnościowych z Przedszkola.

                                                      § 21

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel prowadzi dany oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

3.Na uzasadniony wniosek 2/3 ogółu rodziców danego oddziału, dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela, pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej.
                                                      § 22

1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

2.W Przedszkolu prowadzone są formy współdziałania uwzględniające prawo rodziców do:

1) znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale poprzez zebrania ogólne, grupowe połączone z zajęciami, przez wymianę korespondencyjną ,w formie informacji na tablicach ogłoszeń lub stronie internetowej, ankiet, oświadczeń, lub innych form komunikacji,

2)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem.

3.W poszczególnych oddziałach spotkania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4.Rodzice mają obowiązek wywiązywać się z zadań stawianych przez Przedszkole dotyczących :

1) zdrowia i higieny dzieci,

2) przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach ustalonych w karcie (deklaracjach),

3) odpowiedzialności finansowej w sytuacji, gdy nieodebranie dziecka do wyznaczonej godziny

spowoduje pracę nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych,

4) wyposażenia dziecka w wymagane pomoce i przybory,

5) terminowego uiszczania opłat,

6) informowania o przyczynach nieobecności,

7) bezzwłocznego zgłaszania stanu chorobowego dziecka.

5.Rodzice dziecka sześcioletniego, podlegającego odbywaniu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani dopełnić czynności ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić jego regularne uczęszczanie.

                                                        Rozdział 5
                                   Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
                                                       § 23

1.Pracownikami Przedszkola są:

1) dyrektor, którego siedziba mieści się w Przedszkolu przy ul. Nowa 4 w Czempiniu,

2) wicedyrektor, którego siedziba znajduje się się w Oddziałach Przedszkolnych przy ul. Borówko Stare ½ w Czempiniu,

3) kierownicy : Oddziałów w Jarogniewicach i Starym Gołębinie,

4) nauczyciele, nauczyciele – specjaliści,

5) pracownicy administracji i obsługi.

2.Liczbę pracowników na dany rok szkolny, na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący Przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.

3.Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymagania kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane do niej przepisy wykonawcze.

4.Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących
w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.

5.Każdy pracownik Przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

6.Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności Przedszkola.

7.Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

                                                      § 24

1.Zakres czynności wicedyrektora ustala Dyrektor Przedszkola, przy czym obejmuje on:

1) nadzór pedagogiczny z upoważnienia dyrektora wobec nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu w szczególności w Starym Gołębinie oraz w Czempiniu, ulica Borówko Stare,

2) współpracę z Radą Rodziców oraz z upoważnienia dyrektora z Zespołem Rodziców nr 2 Oddziałów Przedszkolnych w Czempiniu, ul. Borówko Stare,

3) kierowanie w porozumieniu z dyrektorem całokształtem spraw, wynikających z realizacji zadań statutowych i programowych,

4) pełnienie z upoważnienia dyrektora funkcji kontrolnych w zakresie dyscypliny pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych w Czempiniu, ul. Borówko Stare1/2 i Starym Gołębinie,

5) ścisłą współpracę z dyrektorem, działem Kadr i księgowości w zakresie kierowania Przedszkolem Samorządowym w Czempiniu,

6) organizację i realizację podstawowych funkcji Przedszkola: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

7) sprawowanie opieki nad dziećmi, tworzenie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

8) pomaganie nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

9) zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szeroko rozumianej działalności Przedszkola,

10) ścisłą i efektywną współpracę z Dyrektorem Przedszkola w realizacji powierzonych zadań,

11) dbanie o dobro Przedszkola i ochronę jego mienia,

12) dbanie o dobry wizerunek Przedszkola, o przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

13) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

2. Zakres czynności dla kierowników oddziałów ustala dyrektor i obejmuje on :

1) pełnienie z upoważnienia dyrektora funkcji kontrolnych wobec pracowników zatrudnionych w danym oddziale,

2) kierowanie całokształtem spraw oddziału we współpracy z dyrektorem lub wicedyrektorem Przedszkola,

3) współpracę z zespołem rodziców danego oddziału,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z organizacji pracy Przedszkola,

5) dbanie o bezpieczeństwo, dobro Przedszkola i ochronę jego mienia,

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

3.Zakres czynności dla lidera zespołu pedagogicznego ustala dyrektor i obejmuje on :

1) sprawną realizację zadań statutowych w zespołach pedagogicznych,

2) reprezentację grupy nauczycieli wobec kierownictwa Przedszkola oraz zespołu rodziców,

3) dokonywanie konsultacji w imieniu grupy nauczycieli z dyrektorem i wicedyrektorem, przekazywanie uwag i wniosków,

4) reprezentowanie oddziałów w czasie nieobecności osoby kierującej,

5) ścisłą współpracę z kadrą kierowniczą Przedszkola.

Spośród nauczycieli tworzących zespół pedagogiczny wybiera się lidera. Wyboru dokonuje się zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej.

4.Zakres czynności nauczyciela ustala dyrektor i obejmuje on :

1) odpowiedzialne prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej,

2) realizację obowiązków zawartych w Karcie Nauczyciela,

3) planowanie cyklicznej pracy w oparciu o program wychowania przedszkolnego i podstawę programową, opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej do 20-go dnia każdego miesiąca, poprzedzającego jego realizację,

4) troskę o dobro dzieci, ich zdrowie i bezpieczeństwo, postawy moralne i obywatelskie z poszanowaniem godności osobistej dziecka,

5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i dokumentowanie ich zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej i obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

7)prowadzenie zindywidualizowanego  procesu wychowawczo-dydaktycznego,

8) przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

9) przygotowanie Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

                                                         § 25

1.W Przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników administracyjno – obsługowych:

1) główną księgową,

2) sekretarza ,

3) kucharkę,

4) intendentkę,

5) pomoc kucharki,

6) woźną oddziałową,

7) pomoc nauczyciela,

8) konserwatora,

9) dozorcę.

a) Główna księgowa prowadzi:

(- ) obsługę finansową i dekretację dokumentów księgowych,

(- ) analizę wpłat rodziców na konto za wyżywienie i pobyt dzieci w Przedszkolu,

(-) prawidłowo gospodaruje środkami pieniężnymi, zgodnie z planem finansowym,

(- )prowadzi stosowną dokumentację określoną odrębnymi przepisami.

b) Sekretarz wykonuje zadania:

(- ) w zakresie spraw administracyjno – kancelaryjnych,

(-) prowadzi akta osobowe pracowników Przedszkola,

(-) współpracuje z główną księgową w zakresie obsługi bankowo – gotówkowej,

(- ) sprawuje nadzór techniczny nad stanem wszystkich placówek,

(-) prowadzi zakładową składnicę akt.

c) Kucharka obowiązana jest:

(-) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

(- )przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,

(- ) prowadzić magazyn podręczny,

(- )utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,

(-) brać udział w ustalaniu jadłospisów,

(- )pobierać z każdego posiłku próbki żywnościowe i przechowywać je przez 72 godziny.

d) Przedszkole zatrudnia intendentkę, która:

(-) zaopatruje placówkę w żywność zgodnie z zaplanowanym jadłospisem, układa we współpracy z kucharką jadłospisy dekadowe,

(-) prowadzi dokumentację zakupu i rozchodu magazynu żywnościowego i chemicznego,

(-) odpowiada za prawidłową gospodarkę finansami przeznaczonymi na żywienie oraz za prawidłowe , pod względem ilościowym i jakościowym, wydawanie porcji,

(-) dba o ład i porządek w magazynie żywnościowym i chemicznym,

(-) dba o mienie Przedszkola i zabezpiecza warunki sanitarno – higieniczne,

(-) wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy Przedszkola.

e)Pomoc kucharki obowiązana jest:

(-) pomagać kucharce w sporządzaniu posiłków,

(-) zmywać i utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,

(-) wykonywać inne polecenia kucharki wynikające z bieżących potrzeb pracy w kuchni.

f) Woźna oddziałowa obowiązana jest:

(- ) spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

(-) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach. 

g)Pomoc nauczyciela obowiązana jest:

(- ) spełniać czynności opiekuńcze i wychowawcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

(-) wspomagać nauczyciela w realizacji zajęć dydaktycznych.

h) Konserwator obowiązany jest:

(-) dokonywać bieżących napraw wewnątrz i na zewnątrz budynku zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, umiejętnościami i posiadanym sprzętem,

(-) wykonywać prace gospodarcze i konserwatorskie możliwe do wykonania we własnym zakresie,

(- ) utrzymywać w czystości otoczenie Przedszkola,

(-) zamiatać i odśnieżać przynależny do Przedszkola odcinek ulicy i chodnika,

(-) utrzymywać w czystości plac zabaw i teren przedszkolny, dbać o zieleń. 

i) Przedszkole zatrudnia dozorcę, który:

(- ) dba o czystość i bezpieczeństwo na zewnątrz budynku oraz na placu zabaw,

(- ) dba o zieleń wokół budynku,

(- )wykonuje inne czynności powierzone przez dyrektora dotyczące spraw utrzymania czystości i ładu na terenie wokół Przedszkola.

2.Szczegółowe czynności do wykonania na poszczególnych stanowiskach, określa inny zakres czynności i obowiązków, w zależności od specyfiki i umiejscowienia oddziałów przedszkolnych.

                                                       Rozdział 6
                                        Wychowankowie Przedszkola
                                                     § 26

1.Przyjmowanie dzieci do Przedszkola odbywa się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

2.Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3.Istnieje możliwość odroczenia spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny na wniosek rodziców, skierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej w obwodzie , w którym dziecko mieszka.

4.Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

6.Obowiązek szkolny dzieci, o których mowa w ust.4 może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

                                                     § 27

1.Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, a w szczególności do:

1) życzliwego i podmiotowego traktowania,

2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

3) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

4) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

5) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

7) badania i eksperymentowania,

8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

9) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

11) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,

12) nagradzania wysiłku,

13) korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,

14) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),

15) ciągłej opieki ze strony nauczyciela,

16) współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,

17) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

18) nauki regulowania własnych potrzeb,

19) znajomości swoich praw.

                                                   § 28

1.Do obowiązków dziecka należy:

1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie,

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,

3) przestrzegania higieny osobistej,

4) poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych,

5) pełnienie dyżurów,

6) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
                                                    § 29
1.Realizacja uprawnień dziecka do właściwych i należytych warunków pobytu w Przedszkolu, zapewniających bezpieczeństwo i służących zaspokajaniu jego potrzeb odbywa się poprzez:

1) umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola,

2) przeprowadzania prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach,

3) zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób,

4) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu,

5) utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej,

6) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania,

7) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii,

8) utrzymywanie kuchni i jadalni w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie,

9) wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

10) zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole,

11) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury co najmniej 18°,

12) wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania,

13) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi,

14) zapewnienie dziecku uległemu wypadkowi opieki, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy.

                                                   § 30

1.Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) niedostosowania dziecka do grupy ( np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem ze współpracującej z Przedszkolem Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

2) uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego,

3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

2.Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieci mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

4.Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

                                                    § 31

1.W przypadku zaległości w wysokości trzykrotności opłaty miesięcznej, Dyrektor Przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci Przedszkola.

2.W przypadku wykreślenia z rejestru dzieci Przedszkola dziecka ,odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne z powodów określonych w ust.1, dziecko to kierowane jest z urzędu do 5- godzinnego oddziału przedszkolnego.

3.Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:

1) rezygnacja rodzica z usług Przedszkola,

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki

3) umieszczenie dziecka w innym Przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji).

                                                  Rozdział 7
                                                  Rodzice
                                                   § 32

1.Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

1) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z podstawy programowej, planu pracy Przedszkola oraz programem wychowania przedszkolnego,

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka,

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy,

4) przekazywania Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola,

5) przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców).

                                                      § 33

1.Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w czasie ustalonym przez Przedszkole,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

 

                                                 Rozdział 8
                                     Postanowienia końcowe
                                                       § 34

1.Niniejszy Statut reguluje organizację i zakres działania Przedszkola.

2.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

4.Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu jest Rada Pedagogiczna.

5.Zmiany Statutu dokonywane są w formie uchwały Rady Pedagogicznej.

***********************************************************************************************************************

Nowelizacja Statutu wchodzi w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej nr XCVII/16 z dnia 14.09.2016 roku .

Zatwierdzenie zmian w Statucie Przedszkola Samorządowego w Czempiniu :

- Rada Pedagogiczna – 14.09.2016 roku,

- Rada Rodziców – 15.09.2016 roku.

*******************************************************************************************************************

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r

( Dz. U. z 23.06.2016r. poz.895 i 896)

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze
i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;

7)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11)przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności czytania i pisania;

12)przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

13)w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1)), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych,
w tym dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola
oraz innej formy wychowania przedszkolnego. W każdym z obszarów są podane umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać.

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać
i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem przez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

 2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
  w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

 3. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

 4. wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

 5. umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

  2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;

 2. właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

 3. samodzielnie ubiera się i rozbiera;

 4. utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

  3.Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

 2. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się
  w inny zrozumiały sposób;

 3. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

 4. w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach
  i decyzjach.

  4.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych
  na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

 2. grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

 3. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć. 5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

 2. dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie,
  że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

 3. jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

 4. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,
  w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

  6.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

 2. orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;

 3. zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

 4. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
  (np. środków czystości);

 5. próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

  7.Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

 2. odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem
  i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

  8.Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

 2. dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;

 3. wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;

 4. w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

9.Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

 2. przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

 3. wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

  10.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów
  (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość
  z wykonanej pracy;

 2. używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

 3. interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

  11.Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);

 2. wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości. 12.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

 2. wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

 3. potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

  13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;

 2. wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

 3. porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne
  i nierównoliczne;

 4. odwzorowuje zbiory, odtwarza liczby ich elementów z wykorzystaniem liczmanów;

 5. odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10;

 6. potrafi dodać i odjąć liczby w zakresie 10 na konkretach;

 7. posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

 8. rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku
  do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

 9. wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

 10. zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;

 11. rozróżnia podstawowe figury geometryczne (trójkąt, koło, prostokąt, kwadrat);

 12. porównuje wielkości przedmiotów i obiektów w swoim otoczeniu.

  14.Tworzenie warunków  do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania i pisania).

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

 2. potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

 3. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

 4. słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

 5. układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

 6. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;

 7. zna drukowane i pisane, małe i wielkie litery;

 8. układa wyrazy z liter i zdania z wyrazów;

 9. potrafi czytać proste wyrazy i krótkie zdania;

 10. kreśli znaki literopodobne;

 11. potrafi odwzorować kształty liter;

 12. podejmuje próby pisania;

 13. rozumie znaczenie umiejętności pisania.

15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;

 2. zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się
  w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

 3. wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

 4. nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

16.Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

 2. rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

 3. powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;

 4. rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami,

  17.Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej
  lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;

 2. rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej
  lub etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;

 3. powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;

 4. rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;

 5. wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;

 6. zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.

Zalecane warunki i sposób realizacji

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) co najmniej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 1. rodzicom w podjęciu decyzji o rozpoczynaniu spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko;

 2. nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego
  przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;

 3. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej.
Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej
oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego
i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

 1. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;

 2. informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;

 3. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

Dziecko sześcioletnie, realizujące roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne powinno podejmować aktywność podobną do aktywności ucznia. Rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, uwzględniając potrzeby dziecka – w tym potrzebę ruchu.

W celu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.

*****************************************************************************************************************

 „Przedszkole jest dla dziecka pierwszym miejscem nabywania doświadczeń w instytucjonalnie zorganizowanym środowisku i celowo zaplanowanym procesie. Dorośli (rodzice, nauczyciele), świadomi roli, jaką w życiu odgrywają pierwsze kontakty, relacje, wrażenia, odczucia, powinni dołożyć wszelkich starań, aby okres edukacji przedszkolnej był dla dziecka nie tylko obfity w korzystnie wpływające wydarzenia, ale przede wszystkim, aby odbywał się on w atmosferze wzajemnej życzliwości, zaufania, poszanowania praw, otwarcia na „inność””.

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

*****************************************************************************************************************

Ustalenie form i zasad zatrudniania nowych pracowników w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 roku nr 50, poz.400 ze zmianami),
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009 roku nr.50. poz.398 ze zmianami),
 1. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata - dotyczy wykształcenia, praktyki zawodowej, cech osobowości i umiejętności. Wyboru dokonuje się po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz po rozmowie z kandydatem (kandydatami) do pracy w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu.
 2. Rekrutację nowych pracowników przeprowadza komisja rekrutacyjna, w której skład wchodzą:
  • Dyrektor Przedszkola,
  • Wicedyrektor Przedszkola,
  • Sekretarz Przedszkola.
   Komisja sporządza protokół z posiedzenia i rekrutacji.
 3. Każdemu pracownikowi przedszkola przedstawia się na piśmie opis stanowiska pracy określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Przyjęcie opisu stanowiska jest potwierdzone podpisem pracownika.

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków w PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CZEMPINIU

I. Podstawa prawna:

 1. Na podstawie artykułu 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz
 2. rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

II. Przepisy ogólne.

 1. Zarządzenie reguluje organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków składanych do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.
 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do skarg i wniosków składanych do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, gdy ich treść zawiera się w kompetencjach wymienionej placówki.
 3. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się sekretarzowi przedszkola.
 4. Dni i godziny przyjmowania skarg i wniosków przez Przedszkole Samorządowe w Czempiniu określa sporządzony na dany rok szkolny załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 5. Do rozpatrywania wnoszonych do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu skarg i wniosków upoważniony jest dyrektor wymienionej placówki.
 6. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję skarg i wniosków.

III. Przyjmowanie skarg i wniosków.

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w formie pisemnej, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie sekretarz szkoły sporządza protokół wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. sekretarz szkoły potwierdza zgłoszenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

IV. Rozpatrywanie skarg i wniosków.

 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Przedszkole Samorządowe w Czempiniu wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, Przedszkole Samorządowe w Czempiniu rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.
 4. Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia. Załatwienie skargi i wniosku powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy.
 5. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, o którym mowa w punkcie IV.4 niniejszego zarządzenia należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o podjętych czynnościach w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 6. Rzecznik Praw Obywatelskich, posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dniu od dnia jej wniesienia (kpa., art. 237 § 2).
 7. Jeżeli Przedszkole Samorządowe w Czempiniu nie jest właściwe do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazać mu właściwy organ.
 8. Wnoszącego skargę lub wniosek należy zawiadomić pisemnie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 9. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać, w szczególności wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona i podpis osoby rozpatrującej skargę.
 10. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

V. Przepisy końcowe.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ………….....
Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora 2/2011
Ustala się na rok szkolny 2011/2012 następujące terminy przyjmowania skarg i wniosków przez Przedszkole Samorządowe w Czempiniu: poniedziałki od godz. 8.00 do 9.00 i środy od godz. 9.00 do 11.00.

dzień tygodnia

godziny

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora 2/2011

Protokół przyjęcia skargi – wniosku wniesionej(go) ustnie* w dniu...................................

Osoba wnosząca skargę/wniosek*..............................................................................................

zamieszkały(a)............................................................................................................................

numer PESEL..............................................................................................................................

wnosi ustnie skargę/wniosek*(zwięzły opis treści sprawy): ................................................................................

Wnoszący dołącza do protokołu następujące dowody:

1.
2.
3.

Protokół niniejszy został wnoszącemu odczytany………………………………………………

.........................................................................

podpis osoby przyjmującej skargę/wniosek*

…………………………………

podpis wnoszącego skargę/wniosek*

* niepotrzebne skreślić

 

 Koszty (dzienne) posiłków w placówce przy ulicy Nowa 4 - razem 5,50 złotych :

- śniadanie : 1,60 złotych,

- obiad : 2,60 złotych,

- podwieczorek : 1,30 złotych.

Napój podawany w placówkach 5 godzinnych  : 12 złotych miesięcznie.

 

 

 

 

NAZWA

WARTOŚĆ

 

 

Budynek przedszkolny

 

ul. Nowa 4

2.087.147,58

Budynek przedszkolny

 

ul. Borówko Stare 1

362.229,50

RAZEM

2.449.377,08

 ********************************************************************************************************************

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CZEMPINIU

NA LATA 2012-2017

Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

- ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

-Statucie Przedszkola Samorządowego w Czempiniu
- rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. Nr 168, poz. 1324).

 • raport z ewaluacji przedszkola za rok szk.2011/2012,
 • programy autorskie przyjęte przez RP do realizacji,
 • Konwencja Praw Dziecka.

Baza przedszkola
Przedszkole Samorządowe w Czempiniu posiada 275 miejsc w czterech placówkach i trzech miejscowościach:

 • Czempiń, ul. Nowa 4,
 • Czempiń, ul. Borówko Stare ½,
 • Stary Gołębin,
 • Jarogniewice.

Wizja przedszkola
1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
2. Edukacja dzieci  ukierunkowana jest na uzyskanie wysokiego poziomu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole diagnozuje gotowość, informacje przekazuje rodzicom, zgodnie z ministerialnymi wytycznymi, arkusz „ Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej”, prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.
3.Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania
samodzielności oraz wartości moralnych.
4. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom sukcesy  rozwojowe.
5. Placówka promuje swoje osiągnięcia , dba o właściwy wizerunek w środowisku lokalnym.
6. Przedszkolaki posługują się  różnymi sposobami ekspresji  słownej, muzycznej, ruchowej,  
plastycznej i teatralnej.
7. Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć i szanować, a także korzystać z jej zasobów.
8. Przedszkolaki  uczą się odróżniać dobro od zła.

Misja Przedszkola
Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny  rozwój, zgodny z jego indywidualnym tempem, w harmonii z otaczającym światem .

Cele strategiczne
1.Przedszkole wzmocni efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2.Przedszkole dba o zdrowie wychowanków, ich prawidłowe relacje ze środowiskiem. .
3.Przedszkole udoskonali procesy zachodzące w przedszkolu.
4.Przedszkole utrzyma wysoką pozycję w środowisku lokalnym.
5.Przedszkole usprawni swoje funkcjonowanie, opierając je na współpracy z rodzicami i instytucjami lokalnymi i właściwym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

      Plan rozwoju przedszkola

Cele strategiczne

Zadania/ cele szczegółowe

Formy realizacji

Termin realizacji

Osoby

 odpowiedzialne

 

Dokumentacja zadania

EDUKACJA TEATRALNA

Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej

Wychowanie przez sztukę, literaturę, kulturę- zachęcanie do odgrywania ról w zabawach parateatralnych

- Utworzenie kącika teatralnego- minigarderoby ze strojami,- Prezentowanie inscenizacji podczas przedszkolnych uroczystości,

- Oglądanie sztuk teatrzyków dziecięcych,

- Scenki dramowe- ćwiczenia „wchodzenia w role”,

- Samodzielne i wspólne z
rodzicami przygotowywanie odpowiednich strojów, sylwet, masek, lalek, potrzebnych do teatrzyków.

w ciągu 5 lat

 

nauczyciele

 

 

 

scenariusze,

zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie aktywności twórczej

Oglądanie wystaw prac plastycznych i malarskich uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, wystaw profesjonalistów w Bibliotece Publicznej , Ośrodku Kultury i pobliskim Pałacu.

Ekspozycja prac plastycznych przedszkolaków na korytarzu przedszkolnym, w Bibliotece Publicznej i innych miejscach publicznych, np. w ramach organizowanych Dni Czempinia.

Spotkania i warsztaty z artystami.

Pokazy taneczne, recytatorskie przy okazji imprez okolicznościowych.

w ciągu 5 lat

 

nauczyciele

 

prace dzieci,

zdjęcia

 

Wdrażanie do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności

Systematyczny udział dzieci
w czynnościach samoobsługowych i pracach porządkowo-gospodarczych.

Organizowanie w sali zabaw kącików zainteresowań umożliwiających i zachęcających do samodzielnego wyboru aktywności, np. „Kącik czytelnika”, „Kącik majsterkowicza”, „Dywan konstruktora”, „Kącik małego artysty”, „Garderoba teatralna”
i inne.

w ciągu 5 lat

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych

 

Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu

Systematyczna praca indywidualna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Wykorzystanie autorskich programów podczas zajęć dostosowanych do potrzeb grupy i zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

Wprowadzanie elementów nowatorskich metod pracy: „Dziecięca matematyka” autorstwa E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
i E. Zielińskiej, Ruch Rozwijający według W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, gimnastyka twórcza R. Labana, pedagogika zabawy.

Organizacja zajęć dodatkowych: -zajęcia rytmiczno- muzyczne, język angielski, zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna.

w ciągu 5 lat

 

nauczyciele

zapisy w dzienniku,

programy autorskie

EKOLOGIA,

ZDROWE

ŻYWIENIE

Przedszkole dba o zdrowie
wychowanków, ich prawidłowe relacje
ze środowiskiem naturalnym

Promowanie zdrowego, bezpiecznego i ekologicznego stylu życia

 

Wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się oraz przestrzegania zasad higieny osobistej.

Kształtowanie postaw proekologicznych.Organizowanie spacerów oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.Realizacja programów edukacyjnych: ekologicznych, kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe oraz higieniczne.Spotkania z higienistką i leśniczym.

 

w ciągu 5 lat

 

nauczyciele

zapisy
w dzienniku,

certyfikaty, dyplomy

PROMOCJA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole usprawni swoje funkcjonowanie, opierając je na współpracy z rodzicami, z instytucjami lokalnymi

 

Rozwijanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz edukacji

Poszerzenie współpracy z nast. Instytucjami:
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie,
-Centrum Kultury w Czempiniu,
-Biblioteka Publiczna w Czempiniu,
-Komenda Policji w Kościanie, Posterunek policji w Czempiniu,
-Straż Pożarna w Czempiniu i Kościanie,
-Nadleśnictwo Konstantynowo,
- Stacja Badawcza PZŁ,
- Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,
- Schronisko dla zwierząt w Gaju,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kościańskiej, i inne …

w ciągu 5 lat

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele,

dyrektor

zapisy

w dzienniku,

zdjęcia

 

Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Udział rodziców w przygotowaniu materiałów potrzebnych
w organizowaniu zajęć,
- Zachęcanie członków Rady  Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola,
- Włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych oraz wycieczek,
- Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte.
- Zamieszczanie istotnych dla rodziców wiadomości na tablicy informacyjnej przedszkola.

w ciągu 5 lat

nauczyciele

 

 

Utrzymanie pozycji w środowisku lokalnym

 

 

Systematyczne zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola bieżących informacji, zdjęć oraz publikacji dla rodziców.

Prezentowanie umiejętności dzieci podczas imprez środowiskowych, np. „Dni Czempinia”, WOŚP, inne.

w ciągu 5 lat

 

 

czerwiec

nauczyciele

artykuły na stronie internetowej,

zdjęcia

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

 

Ukończenie przez nauczyciela studiów podyplomowych lub kwalifikacyjnych zgodnie z potrzebami przedszkola.

Udział nauczycieli w szkoleniach, konferencjach.

Współpraca z wydawnictwem MAC w zakresie szkoleń i doposażenia nauczycieli i wychowanków w pomoce dydaktyczne.

w ciągu 5 lat

nauczyciel

świadectwo ukończenia studiów,

zaświadczenia

 

 

Doposażenie ogrodu przedszkolnego

Założenie ogródków i rabat kwiatowych pod uprawy dziecięce we współpracy z Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego.

w ciągu 5 lat

 

nauczyciele, dyrektor

 

Kryteria sukcesu, oczekiwane efekty

1. Dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu.
2. Przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania.
3. Dzieci są samodzielne w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju oraz pomocy młodszym i słabszym.
4. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
5. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, korzystają z informacji na stronie internetowej.
6. Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce.

Adaptacja nowych dzieci

I etap (marzec „ Drzwi otwarte”)- poznanie placówek, wyposażenia sal( kąciki tematyczne), wspólne zabawy,
II etap (czerwiec)- zebranie z rodzicami, ulotka informacyjna - zapoznanie ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu
III etap (sierpień)- zabawy w sali i przedszkolnym placu zabaw, służące poznaniu się oraz integracji grupy.

Model przedszkolaka
Dziecko kończące przedszkole:

Potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).
Przedszkolak posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
-podstawową wiedzę o świecie;
Przedszkolak umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
-prawidłowo funkcjonować w otaczającej go rzeczywistości, wykorzystując zdobytą w przedszkolu wiedzę i umiejętności.
Przedszkolak rozumie, zna:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny,
- dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska.
Przedszkolak nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć, potrzeb,
-twórczo realizować zadania, eksperymentować, doświadczać,
-współpracować z dorosłymi i rówieśnikami.

Rozwój kadry pedagogicznej
1. Planowo zdobywany stopień awansu zawodowego nauczycieli.
2. Stałe doskonalenie warsztatu pracy n-la w ramach szkoleń, warsztatów organizowanych przez WDN oraz w zewnętrznych placówkach doskonalenia n-li.
3.Samokształcenie nauczycieli w celu ustawicznego poszerzania wiedzy i pogłębiania doświadczeń.

Zasady współpracy z rodzicami
1. Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania
i przyczyn ewentualnych niepowodzeń- arkusze obserwacji, diagnozy, wytwory prac, rozmowy ind., zajęcia otwarte.
2. Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
3. Włączanie rodziców do podejmowania działań na rzecz przedszkola.
4. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
5. Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

Formy współpracy z rodzicami:
1. Zebrania z rodzicami.
2. Konsultacje indywidualne.
3. Prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,).
4. Organizacja zajęć otwartych dla rodziców.
5. Organizacja uroczystości, konkursów.
6. Włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, wycieczek.

Organizacja zajęć dodatkowych
1. Zajęcia rytmiczno- muzyczne
2. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
3. Język angielski
4. Zajęcia z logopedą
5. Gimnastyka ogólnorozwojowa

Działania promocyjne placówki
1. Umieszczanie istotnych notatek i zdjęć na stronie internetowej przedszkola.
2. Upowszechnianie informacji o przedszkolu w prasie lokalnej.
3.Redagowanie gazetek przedszkolnych.
4.Prezentacja dorobku artystycznego podczas lokalnych imprez i uroczystości.

Współpraca ze środowiskiem i instytucjami
1.Urząd Gminy w Czempiniu.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Czempiniu.
3.Urząd Pocztowy w Czempiniu.
4.Biblioteka Publiczna w Czempiniu.
5.Nadleśnictwo Konstantynowo.
6.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościanie.
7.Ośrodek Kultury w Czempiniu.
8.Zespół Parków Krajobrazowych woj Wielkopolskiego.
9.Wydawnictwo MAC/JUKA.

Ewaluacja koncepcji pracy i rozwoju przedszkola
- Zbieranie informacji na temat stopnia zaangażowania poszczególnych podmiotów przedszkola w realizację obowiązującej koncepcji pracy.

 *******************************************************************************************************************

Plan PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CZEMPINIU NA ROK. SZK.2016/2017

I Priorytet RP EKOLOGIA , ZDROWE ŻYWIENIE, BEZPIECZEŃSTWO- kształtowanie postaw, wychowanie do wartości:

Przedszkole dba o zdrowie wychowanków, o ich prawidłowe relacje ze środowiskiem naturalnym, wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji , jest placówką bezpieczną, przyjazną, otwartą , a specyfika pracy przedszkola zidentyfikowana z oczekiwaniami rodziców i środowiska lokalnego, związanymi z kształtowaniem postaw i wychowaniem dla wartości.

 

Zadania szczegółowe

Termin

Lider

Monitoring, ewaluacja

Uwagi

1. Podsumowanie realizacji działań w roku szk.2015/2016.Wykorzystanie wniosków do wdrażania nowych, innowacyjnych form pracy z dziećmi, współpracy z rodzicami i instytucjami lokalnymi w ramach edukacji prozdrowotnej i proekologicznej. Wykorzystanie rekomendacji, zawartych w e wnioskach z ewaluacji wewnętrznej p-la – rok szk.2015/2016

wrzesień/

październik

 

 

cały rok

dyrektor,

wicedyrektor, wychowawcy

kwestionariusz ankiet, analiza,

wnioski

arkusze samoocen nauczycieli

wykorzystanie przez nauczycieli kompetencji zdobytych podczas szkoleń, warsztatów, innych form wspomagania rozwoju zawodowego,

formy współpracy z rodzicami i instytucjami ( plany współpracy),

zadania funkcjonują w korelacji z wymaganiami, zawartymi w Planie nadzoru…wg ustalonych przez MEN kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, i Koncepcją Pracy Przedszkola na lata 2012-2017

2.Organizowanie imprez i uroczystości, spotkań przedszkolnych propagujących działania proekologiczne i prozdrowotne przy dużym zaangażowaniu wychowanków. Poszukiwanie nowatorskich , atrakcyjnych form organizacji, z uwzględnieniem form aktywności i indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Włączanie rodziców do działań w roli pomysłodawców i współorganizatorów.

Przemyślane działania wpłyną pozytywnie na kształtowanie postaw , których bazą są ważne życiowe wartości.

cały rok

j.w.

artykuł w ramach udziału w konkursie „ Przedszkole z pasją”,

prezentacja przedstawień tematycznych w wykonaniu nauczycieli przedszkola , konkursy :recytatorski, plastyczny piosenki, olimpiada sportowa, korowód ekologiczno-zdrowotny, literatura, krótkie formy teatralne, spotkania z przedstawicielami odp. instytucji ( regulaminy, scenariusze ),

festyn rodzinny +scenariusze, zdjęcia, strony internetowe, dyplomy (sprawozdanie, analiza, wnioski)

współpraca z lokalnymi instytucjami np. firmą SELEKT, schroniskiem dla zwierząt, Nadleśnictwem i Leśnictwem, Stacją PZŁ( plany współpracy),

zaprezentowanie atrakcyjnych form działalności przedszkola na szerszym forum,

dbałość o poprawę wizerunku i podnoszenie jakości pracy,

wykorzystanie rekomendacji zawartych we wnioskach za rok 2015/2016,

twórcza realizacja Koncepcji z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego

3.Organizacja tematycznych zajęć otwartych dla rodziców (opiekunów) w celu obserwacji poziomu zdobytej wiedzy , umiejętności i aktywności dzieci , obserwacja skutecznych metod pracy nauczyciela i jej efektów. Pedagogizacja rodziców, zachęcanie ich do propagowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia , ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w celu uzyskania dobrych efektów w kształtowaniu postaw i wychowaniu dla wartości.

cały rok

wychowawcy grup

plany pracy, dzienniki, obserwacje, hospitacje. scenariusze spotkań z rodzicami, scenariusze imprez i uroczystości przedszkolnych, protokóły spotkań RR, gazetki w kącikach dla rodziców, gazetki cyklicznie wydawane przez poszczególne oddziały.

włączyć rodziców do aktywnego uczestnictwa w życie przedszkola , aby można Ich określić „ partnerami przedszkola”,

4.Właściwe przygotowanie i wykorzystanie przedszkolnych sal, placów zabaw , odpowiednich miejsc na łonie natury z zastosowaniem nowych , innowacyjnych form i metod zajęć i zabaw , wykorzystując aktywność własną dziecka i zaspokojenie potrzeby ruchu.

cały rok

dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

przeglądy, hospitacje, obserwacje. właściwe zapisy w dziennikach wg proporcji gospodarowania czasem przedszkolaków , określonych w Podstawie Programowej,

aktualizacja kącików tematycznych oraz wystawy książek o otaczającym świecie , o ekologii, zdrowiu, bezpieczeństwie.

W czasie twórczej realizacji zadań uwzględnić działania dot. doskonalenia analizy słuchowo – wzrokowej oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci,

5.Uczestnictwo rodziców w organizowanych grupowych i indywidualnych spotkaniach ze specjalistami w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zachowań proekologicznych i zdrowego żywienia oraz wspomagania rozwoju dzieci wg indywidualnych potrzeb - innowacyjne formy spotkań.

j.w.

j.w.

przeglądy, hospitacje, scenariusze, prezentacje multimedialne

ujednolicenie oddziaływań wpłynie na prawidłowe kształtowanie postaw oraz osiąganie dobrych efektów w aspekcie wychowania do wartości,

6.Udział nauczycieli w tematycznych szkoleniach, kursach, warsztatach.

Współpraca z wydawnictwami– kursy i szkolenia.

Stosowanie nowatorskich sposobów kształtowania postaw i respektowania norm społecznych – wychowanie dla wartości.

wg planu pracy

wg planu pracy WDN i wg potrzeb

liderzy, wychowawcy,

przewodniczący WDN

certyfikaty , zaświadczenia potwierdzające udział,

plany pracy, dzienniki, scenariusze spotkań

protokólarz WDN

 

7.Współpraca p-la ze specjalistami lokalnych instytucji w ramach edukacji proekologicznej i prozdrowotnej- spotkania w grupach, wycieczki , projekcje multimedialne.

Szeroka współpraca z firmą zajmującą się gospodarką odpadami SELEKT, bibloteką publiczną – konkursy i literatura tematyczna.

Udział w różnorodnych akcjach charytatywnych.

wg planów pracy dydaktyczno- wychowawczych poszczególnych grup, i wg potrzeb

 

liderzy zespołów, wychowawcy grup

 

 

 

j.w.

plany pracy dydakt.- wychowawczej,
zapisy w dzienniku,
scenariusze,
karty wycieczek.

 

 

galeria zdjęć, strona internetowa, prasa lokalna, kroniki,

Skuteczna realizacja wpłynie na kształtowanie pożądanych postaw i respektowania w życiu określonych wartości – zgodnie z polityką oświatową państwa w roku szk.2016/2017.

8. Realizacja zadań ujętych w, przyjętym przez RP , KODEKSIE POSTĘPOWANIA PRZEDSZKOLAKA , w funkcjonujących w przedszkolu programach edukacji ekologicznej EKOLANDIA i EDUKACJI ZDROWOTNEJ oraz we wnioskach z nadzoru pedagogicznego.

cały rok

dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

obserwacje bieżące, hospitacje, dzienniki, plany pracy dydakt.-wych, scenariusze spotkań z rodzicami.

łączenie zadań ujętych w szerokiej dokumentacji przedszkola pozwoli osiągnąć zamierzone cele.

II Priorytet RP EDUKACJA TEATRALNA- wychowanie przez sztukę i literaturę : Przedszkole, w innowacyjnych formach, wzmacnia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej :wychowanie przez sztukę, literaturę, szeroko rozumianą kulturę , z wykorzystaniem aktywności dzieci i uwzględnieniem ich indywidualnego rozwoju. Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego, z rodzicami i innymi instytucjami kulturalnymi.

Zadania szczegółowe

Termin

Lider

Monitoring, ewaluacja

Uwagi

1. Ocena posiadanej bazy dydaktycznej, niezbędnej do realizacji zadań dot. edukacji teatralnej, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci ,ewaluacja funkcjonującego już programu.

Poszukiwanie innowacyjnych form realizacji edukacji teatralnej.

Szerokie wykorzystanie literatury jako formy inspiracji podczas przygotowania teatrzyków, przedstawień, prezentacji.

wrzesień, październik

dyrektor, wicedyrektor, kierownicy placówek, liderzy zespołów,

protokóły spotkań zespołu kierowniczego, RP, zespołów pedagogicznych nr 1 i2,

scenariusze,prezentacja przedstawień,

plany pracy, dzienniki,

kreatywna twórczość wychowanków ,na bazie stałego dostępu do właściwie zorganizowanej przestrzeni edukacyjnej; w tym atrakcyjne wyposażenie kącików teatralnych, bogata literatura będąca inspiracją.

2.Wzbogacenie bazy w poszczególnych placówkach :kącików teatralnych- minigarderoby ze strojami i rekwizytami (nauczyciel + dzieci + rodzice).

Wykorzystanie pomysłów, zdobytych w czasie szkoleń , warsztatów.

Październik ,l listopad, grudzień.

wychowawcy poszczególnych grup

zapisy w planach zajęć dydakt.-wych. scenariusze spotkań zespołów RP, prezentacje multimedialne, zdjęcia, programy współpracy z rodzicami, protokóły spotkań RR,

wskazane poszerzenie współpracy z rodzicami – pomysły, rekwizyty

3. Oglądanie teatrzyków dziecięcych- wycieczki do teatru lub oglądanie sztuk wystawianych w przedszkolu przez teatry objazdowe , poznanie warsztatu pracy , pomieszczeń teatralnych od tzw. „kuchni”, kontakt z żywym słowem jako forma wzbogacania słownictwa i eliminowania wad wymowy.

Współpraca z firmą SELEKT dot. kontynuacji prezentacji teatralnych dot. ochrony środowiska SELEKTUSIE

cały rok

dyrektor , wicedyrektor, liderzy, wychowawcy

plany pracy dydaktyczno.- wychowawczej, zapisy w dziennikach, zdjęcia, płyty, strona internetowa, karty wycieczek, gazetki przedszkolne, formy współpracy z instytucjami lokalnymi, rodzicami i innymi instytucjami kulturalnymi,

Pożądany przemyślany wybór tematyki teatrzyków, przedstawień ( wartości etyczne, moralne)

4.Prezentowanie inscenizacji podczas przedszkolnych uroczystości, podczas imprez lokalnych, udział dzieci w scenkach dramowych - ćwiczenia „wchodzenia w role” w ramach codziennych zajęć i zabaw z uwzględnieniem akceptowanych norm społecznych.

Organizacja przedstawień , teatrzyków i innych form prezentacji dla dzieci z innych placówek przedszkolnych w ramach realizowanego cyklu „ dzieci-dzieciom” oraz nauczyciele – dzieciom.

Stworzenie przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej dzieciom samodzielne, twórcze działanie, dokonywanie wyborów oraz pracę w zespołach lub parach.

cały rok

wychowawcy grup

scenariusze uroczystości, zapisy w planach i dziennikach, zdjęcia, kronika, strona internetowa przedszkola, gazetki przedszkolne, prasa lokalna.

Doskonalenie kompetencji językowych, eliminowanie problemów dot. analizy słuchowo- wzrokowej i problemów natury logopedycznej.

5.Podsumowanie realizacji podjętych działań, wnioski, ewentualna ewaluacja programu edukacji teatralnej.

luty, czerwiec

dyrektor, wicedyrektor, rada pedagogiczna,

protokół spotkań RP i zespołów RP

Teorię dobrych praktyk wykorzystać w kolejnym roku szkolnym.

III Priorytet RP PROMOCJA W ŚRODOWISKU
Przedszkole czyni starania o odpowiedni poziom pozycji w środowisku przy współudziale rodziców i instytucji lokalnych, promowana jest wartość wychowania przedszkolnego m.in. w zakresie kształtowania postaw i wychowania do wartości.

Zadania szczegółowe

Termin

Lider

Monitoring, ewaluacja

Uwagi

1. Analiza i wnioski dot. dotychczasowych działań związanych z promocją przedszkola w środowisku lokalnym, określenie istniejącego wizerunku.

Ewaluacja działań, poszukiwanie atrakcyjnych form promocji,

Budowanie pożądanej pozycji w środowisku.

Doskonalenie umiejętności nauczycieli dot. tworzenia , prowadzenia i modyfikacji strony internetowej przedszkola.

wrzesień, październik

 

cały rok

członkowie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

 

j.w.

protokólarze spotkań RP i RR,

ankiety

Poszukiwanie form prezentacji działań szerokiej społeczności.

Określenie celu dot. prezentowania przez wychowanków właściwych postaw, kierowanie się społecznie akceptowanymi wartościami.

2 Poszukiwanie innowacyjnych form .rozwijania współpracy z instytucjami działającymi na rzecz edukacji , lokalnymi instytucjami wspierającymi w celu podniesienia poziomu usług edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

cały rok

dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

zdjęcia, strona internetowa przedszkola, kroniki placówek, gazetki przedszkolne i prasa lokalna.

Szerokie wykorzystanie wiedzy, zdobytej pod czas szkoleń, kursów, warsztatów oraz w czasie wybranych form samokształcenia.

3.Aktywizowanie rodziców do współpracy w ramach organizacji zajęć, imprez przedszkolnych, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi , organizacji obchodów 70-lecia wych. przedszkolnego w gminie Czempiń - szeroka integracja społeczności lokalnej.

4. Podjęcie starań o uzyskanie miana „ Przedszkole z pasją”.

5. Podjęcie wstępnych działań związanych z obchodami 75-lecia wychowania przedszkolnego w gminie Czempiń.

cały rok

dyrektor, wicedyrektor, kierownicy, wychowawcy, , absolwenci przedszkola rodzice, przedstawiciele różnych środowisk,

scenariusze spotkań z rodzicami, gazetki przedszkolne, tablica ogłoszeń, strona internetowa, kroniki przedszkolne, materiały archiwalne.

Dbałość o wizerunek i podnoszenie jakości pracy ( w tym wysoki poziom efektów edukacyjnych) jako ważne elementy promocji w środowisku.

 

IV Priorytet RP ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM ( służące rozwojowi przedszkola)
Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Zadania szczegółowe

Termin

Lider

Monitoring, ewaluacja

Uwagi

1. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w ramach organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, twórczej aktywności dziecka i wspomagania rozwoju wg indywidualnych potrzeb.

Wykorzystanie rekomendacji ,zawartych we wnioskach z nadzoru pedagogicznego za rok 2015/2016 w celu stopniowego eliminowania istniejących słabych stron.

2. Organizacja bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej – wyposażenie sal i placów zabaw.

3. Upowszechnianie przykładów dobrych, skutecznych praktyk.

4.Wspieranie nauczycieli realizujących staże :

- 2 nauczycieli awans na nauczyciela kontraktowego,

- 2 nauczycieli awans na nauczyciela dyplomowanego.

październik,

grudzień, luty

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

członkowie Rady Pedagogicznej,

pracownicy PPP,

 

 

 

 

 

 

opiekunowie stażu

protokólarze spotkań RP i RR, WDN,

zaświadczenia i dyplomy

 

 

 

sprawozdania z realizacji

 

2.Doskonalenie umiejętności kierowania zespołem pracowniczym – kursy, szkolenia, przykłady dobrych praktyk.

3.Doskonalenie współpracy z organami przedszkola.

cały rok

 

cały rok

dyrektor, wicedyrektor, kierownicy

dyrektor, wicedyrektor, kierownicy

Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty,

Protokół zespołu kierowniczego

protokóły RP i RR

 

 *******************************************************************************************************************

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA-Oddziały Przedszkolne ulica Nowa 4

I PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych lub osoby przez nich pisemnie upoważnione). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej lub w holu przedszkolnym. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

 3. W godzinach 6.00 – 8.00 Rodzice  (opiekunowie prawni lub osoby przez nich pisemnie upoważnione) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej lub powierzają osobie pełniącej dyżur w holu przedszkolnym. Punktualnie od godziny 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice powierzają dzieci osobie pełniącej dyżur w holu przedszkolnym. Dzieci schodzą się do godziny 8.30, a rozchodzą od godziny 14.30.

 4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od Rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

 5. Rodzice  (opiekunowie prawni lub osoby przez nich pisemnie upoważnione) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

 6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci, np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dostarczając zaświadczenie lekarskie.

 8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 II ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1.Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 2.Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną nich osobę. Dziecko po wywołaniu i wyjściu do szatni nie wraca do sali zajęć.

 3.Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

 4.Wydawanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców może nastąpić po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur.

 5.W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel lub osoba dyżurująca zobowiązani są zaistniałą sytuację odnotować w rejestrze upoważnień, który stanowi załącznik nr 2 niniejszej procedury.

 6.Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

 7.Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 14.30 (zgodnie z zapisami w deklaracjach ) - w zależności od grafiku pracy nauczycieli i zgłoszenia pobytu dziecka w placówce, a od godziny 15.30 na sali zbiorczej.

 8.Nauczyciel lub osoba dyżurująca powinni nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzić (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

 9.Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienie sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub wicedyrektor.

 10.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III POSTEPOWANIE W SYTUACJI NIE ODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIE MOGĄCEJ  SPRAWOWAĆ OPIEKI.

1.Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.15 - 16.30 (zgodnie z zapisem w deklaracjach).

 2.W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola ( w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu obierania dziecka.

 3.W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policją.

 4.Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

  IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani nauczyciele przedszkola w dniu 11.01.2010, rodzice w dniu 23.02.2010. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).

 2.Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 3.Procedura obowiązuje od dnia 1 marca 2010 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu

11 stycznia 2010 oraz Radę Rodziców w dniu 23 lutego 2010 .Aktualizacja 13.03.2017 roku.

                                                                                            Załącznik do procedury z dnia 01.03.2010

...........................................................................

(nazwisko i mię matki/opiekunki dziecka)

 ..........................................................................

(nazwisko i imię ojca/opiekuna dziecka

                                                                       OŚWIADCZENIE

 Do przyprowadzania i odbioru z przedszkola dziecka.............................................................

 upoważniamy następujące osoby:

1...................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko)                                  (miejsce zamieszkania)                       (nr dowodu osobistego)       (nr telefonu)

 2.....................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko)                                  (miejsce zamieszkania)                       (nr dowodu osobistego)       (nr telefonu)

 3.....................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko)                                  (miejsce zamieszkania)                       (nr dowodu osobistego)       (nr telefonu)

 4.....................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko)                                  (miejsce zamieszkania)                       (nr dowodu osobistego)       (nr telefonu)

 5.....................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko)                                  (miejsce zamieszkania)                       (nr dowodu osobistego)       (nr telefonu)

 6.....................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko)                                  (miejsce zamieszkania)                       (nr dowodu osobistego)       (nr telefonu)

 7.....................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko)                                  (miejsce zamieszkania)                       (nr dowodu osobistego)       (nr telefon

 Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo w/ w dziecka w czasie drogi do i z przedszkola oraz opiekę upoważnionej przez nas osoby.            

........................................                              .....................................                                    .................................

 Miejscowość, data                                                podpis matki                                              podpis ojca

 

                                                             załącznik nr 2 do procedury z dnia 01.03.2010 roku

Rejestr upoważnień telefonicznych do odbioru dziecka z przedszkola

Data

Imię, nazwisko telefonującego

Imię, nazwisko dziecka

Imię, nazwisko osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka

Seria i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr  Renata Skrobała - dyrektor przedszkola, tel.61 28 26 287

 mgr Maria Rybaczek - wicedyrektor przedszkola, tel. 61 28 26 920

mgr Iwona Cwojdzińska - kierownik Stary Gołębin, tel. 61 28 26 005

mgr Marzena Siejak- kierownik Jarogniewice, tel. 61 28 23 315

***********************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia nr 57/2016

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu 

Postanowienia ogólne 

§ 1

1.Celem wprowadzenia procedury jest ustalenie sposobu organizacji i zasad przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pedagogiczne i niepedagogiczne.

2.Stosowanie niniejszej procedury nie obejmuje zatrudnienia pracownika:

- na zastępstwo za nieobecnego pracownika,

- w przypadku wewnętrznego przesunięcia pracownika,

- w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej. 

§ 2

1.Nabór pracowników prowadzony jest w przypadku wystąpienia vacatu na istniejącym stanowisku lub w przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy.

2.O rozpoczęciu procedury naboru decyduje Dyrektor Przedszkola.

3.Proces naboru nowych pracowników przeprowadzi komisja rekrutacyjna, powołana zarządzeniem Dyrektora Przedszkola. 

Nabór pracowników

§ 3

1.Nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny.

2.Otwartość naboru jest realizowana poprzez upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach.

3.Miejscem publikacji jest tablica ogłoszeń w Przedszkolu, gminna strona BIP, strona internetowa Przedszkola i gazeta lokalna.

4.Ogłoszenie o naborze zawiera:

- dane identyfikacyjne placówki,

- określenie stanowiska,

- zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,

- wskazanie wymaganych dokumentów,

- termin i miejsce składania dokumentów.

5.Dokumenty aplikacyjne kandydatów przyjmowane są w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu, ul. Nowa 4 w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

6. W skład wymaganych dokumentów aplikacyjnych wchodzą:

- podanie o pracę lub list motywacyjny,

- życiorys,

- inne dokumenty podane w ogłoszeniu o naborze .

7. List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mioch danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 102, poz.926 ze zmianami).”

8.Dokumenty aplikacyjne mogą być przyjmowane poza ogłoszonym naborem.

Osobie zainteresowanej udziela się odpowiedzi pisemnej o możliwości zatrudnienia w okresie pierwszego miesiąca od daty wpływu.

9. Dokumenty bez listu motywacyjnego czy podania nie są rejestrowane i nie biorą udziału w procesie naboru.

10. Aplikacje wchodzące na placówkę od osób z zewnątrz przechowywane są przez okres 6 miesięcy. Aplikacje po upływie w/w okresu są odsyłane na podany adres z adnotacją “ minął okres przechowywania złożonego podania o pracę.”.

11.Komisja rekrutacyjna w procesie naboru dokona analizy dokumentów pod względem formalnym i przeprowadzi wstępną selekcję kandydatów.

12.Osoby dopuszczone do kolejnego etapu naboru zostają zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

13. Kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej informuje sie telefonicznie.

14.Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poznanie predyspozycji i umiejętności gwarantujących prawidłowe wykonywanie określonych zadań. 

Wyniki naboru

§ 4

1.Z przeprowadzonego naboru komisja sporządza protokół zawierający następujące informacje :

- stanowiska, na które był przeprowadzony nabór,

- liczba kandydatów aplikujących na poszczególne stanowiska, imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania osób składających oferty,

- ilość ofert spełniających wymogi formalne i nazwiska kandydatów,

- liczba i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu,

- wyniki naboru wraz z uzasadnieniem.

2.Dokumenty aplikacyjne będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru.

3.O wynikach rekrutacji, wybrany kandydat powiadomiony zostanie telefonicznie,

a dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych.

4.Po ostatecznym dokonamiu wyboru kandydata następuje uzgodnienie warunków

i zawarcie umowy o pracę.

5.Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną zwrotnie przekazane zainteresowanym po uprzednim powiadomieniu telefonicznym, w okresie miesiąca od dnia dokonania ostatecznego wyboru.

Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury

NABORU PRACOWNIKÓW ZATRUDNIANYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CZEMPINIU

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne przy naborze na stanowisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..., decyzją Dyrektora/Komisji do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się:

 

Imię i nazwisko

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis Komisji Rekrutacyjnej

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do prcedury

NABORU PRACOWNIKÓW ZATRUDNIANYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CZEMPINIU

Informacja o wynikach naboru w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu na
stanowisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu na stanowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . został/a wybrany/a Pan/Pani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uzasadnienie wyboru : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Data i podpis Komisji Rekrutacyjnej

 

ZAŁĄCZNIK nr do prcedury 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA PRACY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CZEMPINIU

1.W wyniku ogłoszenia o naborze na wyżej wymienione stanowiska pracy, aplikacje przesłało/złożyło . . . . . . . . ., w tym ofert spełniających wymagania formalne ……………..

2.Komisja Rekrutacyjna w składzie :

a)……………………………………………………………………………………………………...

b)……………………………………………………………………………………………………...

c)………………………………………………………………………………………………………

3.Zastosowano następujące techniki naboru :

a) ocena merytoryczna,

b) rozmowa kwalifikacyjna.

4.Wybrano nastepujących kandydatów :

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Ocena merytoryczna

aplikacji

Wynik rozmowy

Uwagi

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

5. Uzasadnienie wyboru :…………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

6.Załączniki do protokołu :

a) kopia ogłoszenia o naborze,

b) kopie dokumentów aplikacyjnych,

c) wyniki :

(-)oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych,

(-) rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Protokół sporządził :

 

…………………………….. Data i podpisy Komisji Rekrutacyjnej :

 

***************************************************************************************************************

Uwaga Rodzice !!!!!!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Czempiniu informuje,

że w dniach  29,30i 31. 08.2017 roku  w  godz. od 9.00 do 11.00 odbędą się spotkania adaptacyjne dla  dzieci nowoprzyjętych.

Miejsce spotkań :

- 29.08.2017 roku - hala sportowa przy Gimnazjum w Borowie,

 - 30.08.2017 roku i 31.08.2017 roku  w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało przyjęte.   

Dzieci przychodzą na spotkania wraz z rodzicami.

ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA !!!!!!!!!!!

 *********************************************************************************************************************

REGULAMIN REKRUTACJI do PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO w CZEMPINIU na rok szk. 2017/2018

Na podstawie :

- roździału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59),

- Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610),

- Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 lutego 2015 r.

- Uchwały Nr XLI/301/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 marca 2017 r.,

- Zarządzenia Nr 320/17 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 27 marca 2017 r.

§ 1

Procedura rekrutacji

Do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Czempiń. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie w dniach od 5 – 21 kwietnia 2017 roku.

1.Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem gminy ustala:

- terminy postępowania rekrutacyjnego,

- terminy i rodzaje składanych dokumentów,

- terminy postępowania uzupełniającego.

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci już uczęszczających do przedszkola składają „ Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu” w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3.Procedura rekrutacyjna, dla kandydatów, rozpoczyna się od złożenia przez rodziców/ opiekunów prawnych wniosku do dyrektora przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

4. W przedszkolu będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dyrektor przedszkola powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną, która zostanie powołana spośród pracowników przedszkola. Dyrektor wyznaczy przewodniczącego oraz określi zadania komisji.

5.Wyniki postępowania rekrutacyjnego, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, następnie (po potwierdzeniu woli zapisu dziecka do przedszkola), przyjętych i nieprzyjętych komisja podaje w formie list do publicznej wiadomości .

§ 2

Procedura odwoławcza

Dyrektor przedszkola przekazuje burmistrzowi informacje o nieprzyjętych kandydatach.

1.W terminie 7 dni od dnia podania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do publicznej wiadomości, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza komisja w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/ opiekuna prawnego z wnioskiem.

3.Rodzic/ opiekun prawny może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 3

Kryteria rekrutacji do przedszkola :

1.Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Czempiń, z rocznika 2011, 2012, 2013, 2014. Dzieci z rocznika 2011 objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, określają następujące kryteria zgodnie z w/w ustawą :

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość dziesięciu punktów i muszą być potwierdzone oświadczeniem lub innym dokumentem uwzględnionym w ustawie.

3. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników

uzyskanych na pierwszym etapie, określa Uchwała Nr V/21/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia

27 marca 2017 roku :

a) zatrudnienie obojga rodziców – wartość 30 punktów,

b) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego przedszkola – potwierdzone oświadczeniem rodzica – wartość 40 punktów,

c) dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekraczający wartości podanej w § 2 ustęp 3 w/w uchwały- potwierdzone oświadczeniem rodzica – wartość 30 punktów,

d) rodzice dziecka odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Czempiń – potwierdzone oświadczeniem rodzica – wartość 10 punktów.

4. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje uzyskana, w toku postępowania rekrutacyjnego, ilość punktów – kandydat został zakwalifikowany oraz rodzice złożyli wymagane dokumenty.

5.Jeżeli po przeprowadzeniu dwustopniowego postępowania rekrutacyjnego

(i podpisaniu przez rodziców Umów Świadczenia Usług w Zakresie Wychowania Przedszkolnego), przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, np. dotyczące przyjęcia dzieci z listy rezerwowej lub mieszkających poza obszarem gminy (w przypadku uzyskania zgody organu prowadzącego), które zakończy się 31 sierpnia 2017 roku.

6.W czasie trwania roku szkolnego i posiadania wolnych miejsc do przedszkola przyjmuje dyrektor.

Ważne terminy :

1.Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną – od 24 do 28 kwietnia 2017 roku.

2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 04 maja 2017 roku.

3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –

do10 maja 2017 roku.

4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 12 maja 2017 roku godzina 8.00.

Załącznik

Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2, art. 134 ust. 4, art. 135 ust. 6, art. 136 ust. 3, art. 137 ust. 3 i 7, art. 138 ust. 3 i 4, art. 139 ust. 3, art. 140 ust. 4, art. 141 ust. 3, art. 142 ust. 5, art. 143 ust. 4, art. 144 ust. 3, art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 146 ust. 1 i art. 147 ust. 3, odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860);

 ************************************************************************************************************************

UWAGA !

Informuję, że po złożeniu przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, "Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego ....", Przedszkole Samorzadowe w Czempiniu dysponuje

109 miejscami wolnymi. Kształtuje się to następująco w poszczególnych oddziałach :

- Oddziały Przedszkolne, Czempiń, ul. Nowa 4 : 20 miejsc wolnych,

- Oddziały Przedszkolne, Czempiń, ul. Borówko Stare : 45 miejsc wolnych,

- Oddziały Przedszkolne w Starym Gołębinie : 14 miejsc wolnych,

- Oddziałay Przedszkolne w Jarogniewicach : 30 miejsc wolnych.

*******************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************

 

Logo 

                                          Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska nauczyciela stażysty

                                                                                i nauczyciela kontraktowego

 

1.      Informacja o wyniku naboru – Nauczyciel kontraktowy

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4, 64-020 Czempiń

Określenie stanowiska: nauczyciel kontraktowy

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania: 

Martyna Żurek, zam. Kościan

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru ma stanowisko:

Pani Martyna Żurek spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wymaganym zakresie.

                                                                                                                                                                                      

2.      Informacja o wyniku naboru – Nauczyciel stażysta

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4, 64-020 Czempiń

Określenie stanowiska: nauczyciel stażysta

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania: 

Bernadeta Bartkowiak, zam. Srocko Wielkie

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru ma stanowisko:

Pani Bernadeta Bartkowiak spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wymaganym zakresie.

 

3.      Informacja o wyniku naboru – Nauczyciel stażysta

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4, 64-020 Czempiń

Określenie stanowiska: nauczyciel stażysta

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania: 

Anita Nowicka, zam. Głuchowo

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru ma stanowisko:

Pani Anita Nowicka spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wymaganym zakresie.

 

4.     Informacja o wyniku naboru – Nauczyciel stażysta

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4, 64-020 Czempiń

Określenie stanowiska: nauczyciel stażysta

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania: 

Dorota Picz, zam. Czempiń,

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru ma stanowisko:

Pani Dorota Picz spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wymaganym zakresie.                                                                                                                                                                                 

5.      Informacja o wyniku naboru – Nauczyciel stażysta

 Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4, 64-020 Czempiń

Określenie stanowiska: nauczyciel stażysta

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania: 

Patrycja Itkowiak, zam. Czempiń

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru ma stanowisko:

Pani Patrycja Itkowiak spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wymaganym zakresie.

 

                                                                                                           /-/ Renata Skrobała

                                                                                Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Czempiniu

 

  

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej

i pomocy kucharki. 

 1. Informacja o wyniku naboru – Pomoc nauczyciela

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4, 64-020 Czempiń

Określenie stanowiska: pomoc nauczyciela

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania: 

Monika Mróz, zam.Nowe Borówko,

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru ma stanowisko:

Pani Monika Mróz spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wymaganym zakresie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru – Pomoc nauczyciela

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4, 64-020 Czempiń

Określenie stanowiska: pomoc nauczyciela

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania: 

Anna Łukowiak, zam. Czempiń

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru ma stanowisko:

Pani Anna Łukowiak spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wymaganym zakresie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru – Pomoc nauczyciela

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4, 64-020 Czempiń

Określenie stanowiska: pomoc nauczyciela

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania: 

Iwona Marciniak – Wolna, zam. Czempiń

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru ma stanowisko:

Pani Iwona Marciniak – Wolna spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wymaganym zakresie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru – Woźna oddziałowa

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4, 64-020 Czempiń

Określenie stanowiska: woźna oddziałowa

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania: 

Iwona Michałowska, zam. Czempiń

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru ma stanowisko:

Pani Iwona Michałowska spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wymaganym zakresie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru – Pomoc kucharki

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4, 64-020 Czempiń

Określenie stanowiska: pomoc kucharki

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania: 

Aneta Sara Kubasik, zam. Czempiń

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru ma stanowisko:

Pani Aneta Sara Kubasik spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną w wymaganym zakresie.

 

                                                                                              /-/ Renata Skrobała

                                                             Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Czempiniu

 

=================================================================================

Do trzech nowych oddziałów przedszkolnych przyjęto 75 dzieci w wieku 3,4 i 5 lat.

Dzieci uczęszczają na zajęcia w godzinach od 6.00 do 16.30.

W przedszkolu zatrudniono 5 nowych nauczycieli ; 4 nauczycieli stażystów i jednego nauczyciela kontraktowego oraz 3 pomoce nauczyciela, 1 woźną oddziałową i 1 pomoc kucharki.

=================================================================================

 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO PRZY UL. NOWEJ 4 W CZEMPINIU” (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020)

W wyniku zmian przepisów dotyczących nauki dzieci sześcioletnich w szkole podstawowej, które to zmiany zapowiedziane zostały i niebawem wprowadzone po wyborach parlamentarnych, Gmina Czempiń podjęła intensywne działania zmierzające do zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. Zwiększone zapotrzebowanie wynika z faktu, że zdecydowana większość dzieci sześcioletnich pozostała w przedszkolu, co spowodowało iż dla dzieci młodszych zaczęło brakować miejsc. Drugim ważnym aspektem jest zbadane zapotrzebowanie wśród rodziców, na opiekę przedszkolną powyżej 5 godzin dziennie.

W związku z powyższym w grudniu 2015 r. podjęto decyzję o przygotowaniu projektu rozbudowy przedszkola przy ul. Nowej, w styczniu wybrano firmę projektową, a sam projekt był już gotowy w marcu. W kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu”.

W naborze w ramach działania Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ogółem złożono 65 wniosków, ocenę formalną przeszło pozytywnie 28 projektów, a ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło, co potwierdza lista rankingowa, tylko 16 projektów, wśród których na 4 miejscu jest projekt Gminy Czempiń, wskutek czego projekt uzyska dofinansowanie. Podkreślić należy, że jest to jedyny projekt, który uzyska dofinansowanie z trenu powiatu kościańskiego. Gmina Czempiń w poprzednich perspektywach finansowych UE nie realizowała żadnego projektu infrastrukturalnego (tzw. twardego) dotyczącego przedszkola samorządowego. 

Na etapie składania wniosku dofinansowanie kwota całkowita projektu wynosiła 3 020 133,17 zł, a wartość dofinansowania 999 972,25 zł, gdyż w tym konkursie został przez Instytucję Zarządzającą wprowadzony limit kwotowy możliwego do uzyskania dofinansowania na poziomie 1 000 000,00 zł. Po zawarciu umowy o dofinansowanie 
i uwzględnieniu wyników postępowania o u dzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, powyższe kwoty zostaną zaktualizowane.

Ze względu na to, że potrzeba rozbudowy przedszkola była bardzo duża, nie czekając na otrzymanie informacji o dofinansowaniu podjęto pracę o rozpoczęciu robót. Tak też w sierpniu 2016 roku wyłoniony wykonawca - firma PB Kontrakt z Wilkowic rozpoczęła roboty.

Nowy obiekt przedszkolny został oddany do użytkowania 10 marca 2017 roku. Jest to nowoczesny budynek, obejmujący 3 przestronne sale zajęciowe na łącznie 75 miejsc przedszkolnych. Sale te są połączone systemem tzw. przesuwnych ścian, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie jednego dużego pomieszczenia na wspólne uroczystości. Budynek ma także wiele innych nowoczesnych rozwiązań, jak system ogrzewania podłogowego czy też systemem mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła , czyli z tzw. rekuperatorem zapewniającym oszczędność energii oraz dobrą jakość. Zajęcia w budynku trwać będą około 8-9 godzin dziennie, dlatego zapewnione jest wyżywienie dzieci z wykorzystaniem kuchni dotychczasowego budynku przedszkola, co jest możliwe dzięki zastosowaniu windy gastronomicznej. Cały nowy budynek dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 Tytuł

 

 

 

 

 

 

 
Data wytworzenia: 2012-05-30
Data udostępnienia: 2012-05-31
Ilość wyświetleń: 12478
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Renata Skrobała

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | z 4 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA