Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Chmielnik, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7
tel. +48413542278,3542696, 3542066,3542576, 3542181, fax +48413543273
e-mail: umig@chmielnik.com, http: www.chmielnik.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 
Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku sp. z o.o.
z siedzibą w Zreczu Dużym
26-020 Chmielnik

tel. /fax. 41 354-44-30

Tel/fax [41] 354-44-30
Tel [41] 354-34-55
email: sekretariat.zuk.chmielnik@vp.pl

strona: http://www.zukchmielnik.hg.pl/

Prezes  Jerzy Grusiecki

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) data pobrania 10-02-2015 r. >>>>>

---

 - Uchwała nr XXXIV/289/2017 RM w Chmielniku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

- uchwała nr XXXVIII/356/2014 RM w Chmielniku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik

- uchwała nr XXXVIII/357/2014 RM w Chmielniku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zreczu Dużym

- Uchwała nr XIV/92/2011 RM w Chmielniku z 29.11.2011r.w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku" w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością >>>>>

- uchwała nr XVIII/140/2012 RM w Chmielniku z 10.05.2012r. w sprawie  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 31 grudnia 2012 roku >>>>

uchwała nr IX/49/2011 RM w Chmielniku z31.05.2011 w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków >>>>

 

- uchwała Nr XVII/149/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2008r.w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków [ pobierz ]

-uchwała Nr XVI/141/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2008r.w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników ZUK w Chmielniku. [ pobierz ]


- uchwała nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 12 grudnia 2007r.  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do dnia 30 czerwca 2008r. [ pobierz ]


- uchwała nr X/61/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za utylizację odpadów komunalnych przez składowanie odpadów  na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Przededworzu, gmina Chmielnik [ pobierz ]

 

- uchwała nr X/62/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 19 listopada 2007r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania z nieruchomości odpadów komunalnych. [ pobierz ]

Uchwała nr XXII/280/2001 z dnia 29 września 2001r.- nieaktualny w sprawie uchwalenia Statutu ZUK w Chmielniku [ pobierz ]

---
Uchwała nr VII/95/2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.[ pobierz ] - nieaktualna
---
Uchwała nr XXVI/339/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków[ pobierz ]

- Komunikat ZUK o taryfach za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków  od 01 lipca 2005r. [ pobierz ]

- Komunikat ZUK o taryfach za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków  od 01 stycznia 2007r. [ pobierz ]

- Sprawozdanie z działaności za 2005 r [ pobierz ]

- Sprawozdanie z działalności za 2006 r. opis 1 [ pobierz ] opis 2 [ pobierz ]
część 1 [ pobierz ] część 2 [ pobierz ]
część 3 [ pobierz ] część 4 [ pobierz ]
część 5 [ pobierz ] część 6 [ pobierz ]
część 7 [ pobierz ] część 8 [ pobierz ]
część9 [ pobierz ]

- Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku  za rok 2007.
Część 1 [ pobierz ] Część 2 [ pobierz ] Część 3 [ pobierz ]
Część 4 [ pobierz ] Część 5 [ pobierz ] Część 6 [ pobierz ]
Część 7 [ pobierz ] Część 8 [ pobierz ] Część 9 [ pobierz ]

Sprawozdanie z działalności ZUK w Chmielniku za rok 2011 pobierz
--

NOWY STATUT ZUK w Chmielniku
Uchwała nr IV/9/2010 RM w Chmielniku z 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku pobierz
/ stwierdzenie nieważności par. 2 ust.2, par. 6 ust. 4 i 5, i par. 9 ust. 2 Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2011r. znak: PNK.I.4130.9.2011/

UWAGA NIEAKTUALNY
Podstawa prawna działania:
Uchwała Nr XXII/279/2001 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 września 2001 r
Dziennik Urzęd. Woj.
Święt.01.155.2109

UCHWAŁA Nr XXII/279/2001
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 29 września 2001 r.
w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiego Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej i powołania Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku.

(Kielce, dnia 17 grudnia 2001 r.)

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668) i art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116), Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 grudnia 2001 r. likwiduje się:
- Miejski Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Chmielniku,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chmielniku.

§ 2. 1. Czynności związane z likwidacją zakładu powierza się Dyrektorom likwidowanych zakładów, którzy:
- dokonają zgłoszenia likwidacji do właściwych rejestrów i instytucji (banku, urzędu skarbowego, ZUS, Urzędu Statycznego),
- zawiadomią usługobiorców i kontrahentów o dokonanych przekształceniach,
- przeprowadzą inwentaryzację majątku i złożą sprawozdanie likwidacyjne wykazując w nim prawa, mienie ruchome, nieruchome, pasywa i aktywa zakładów pozostałych po likwidacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2001r.
2. Z dniem likwidacji wygasają pełnomocnictwa udzielone dyrektorom zakładów.
3. Koszty likwidacji należy pokryć ze środków z przychodów zakładów.
§ 3. 1. Z dniem 1 stycznia 2002r. tworzy się Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku z siedzibą w Zreczu Dużym (zwany dalej "Zakładem").

2. "Zakład" działa w oparciu o statut, przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43, z 1998r. z późniejszymi zmianami) i ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998r. z późniejszymi zmianami) w formie organizacyjnej zakładu budżetowego.

3. Przedmiotem jego działania jest:
- eksploatacja i konserwacja wodociągów i urządzeń zaopatrzenia w wodę,
- usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
- wytwarzanie i dostarczanie ciepła,
- utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- eksploatacja i utrzymanie międzygminnego wysypiska śmieci, utylizacja odpadów,
- zarządzanie i utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych i mienia nieruchomego powierzonego,
- utrzymanie dróg gminnych,
- świadczenie innych usług komunalnych, remontowych i budowlanych.
4. Dochodami "Zakładu" są:
- wpływy z wykonywanych usług,
- dotacje z budżetu gminy, dochody z przekazanego majątku,
- inne dochody.
5. "Zakład" przejmuje należności i zobowiązania likwidowanych zakładów i jest ich następcą prawnym.
6. "Zakład" przejmuje nieodpłatnie prawa i mienie będące w użytkowaniu likwidowanych zakładów.
§ 4. 1. Do chwili utworzenia Zakładu Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Zarząd powierzy Dyrektorowi MZWKiEC pełnienie obowiązków na podstawie umowy zlecenia. W ramach zlecenia zobowiązany on będzie do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z organizacją nowo powstałego zakładu, a w szczególności do sporządzenia regulaminu organizacyjnego jednostki celem przedłożenia go do akceptacji Zarządowi Miasta i Gminy.
2. Rada Miejska nada "Zakładowi" statut odrębną uchwałą.
3. Dyrektorzy likwidowanych zakładów podejmą czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
---
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku
Regulamin naboru  na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

w  brzmieniu jak załącznik Nr 1 do zarządzenia. [ pobierz ]

 
Data wytworzenia: 2012-04-20
Data udostępnienia: 2012-04-20
Ilość wyświetleń: 5979
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Adam Pietrzyk

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA