Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
piątek, 18 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Bolesławiec
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1
tel. (062) 783 60 83, fax (062) 783 60 24
e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl, http: www.boleslawiec.net.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31.10.2007r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art.120 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.), zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.10.2007r. z podziałem na:

 1. dane o przysługujących prawach własności,
 2. dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
 3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.10.2006r. i 31.10.2007r.,
 4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 5. inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi  31.742.171,28 zł i obejmuje:

 • grunty
 • budynki i lokale
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 • maszyny, urządzenia i aparaty  ogólnego zastosowania
 • środki transportowe specjalnego przeznaczenia
 • urządzenia techniczne
 • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Umorzenie stanowi kwotę 18.320.920,19zł. i jest objęte kontem 071.

1. Dane o przysługujących prawach własności

Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi 485.017,52 zł. W skład grupy wchodzą:

 • 2 grunty pod przepompownię ścieków,
 • 20 działek budowlanych,
 • 4 grunty pod drogi dojazdowe do Oczyszczalni Ścieków,
 • 4 grunty pod drogę gminną,
 • grunt pod Hydrofornię
 • grunt wysypisko śmieci.
 • 6 działek budowlanych pod budynkami OSP
 • działka pod Ośrodkiem Sportowym LKS Baszta Bolesławiec

Grupa 1 – budynki i lokale. Wartość ewidencyjna wynosi 5.121.245,62 zł. W skład grupy wchodzą:

 • 3 garaże (2 przy Szkole Podstawowej w Bolesławcu, 1 przy Ośrodku Zdrowia)
 • 5 budynków gospodarczych,
 • 4 budynki  szkolne,
 • budynek administracyjny,
 • budynek ośrodka zdrowia,
 • muzeum,
 • 6 budynków OSP
 • budynek socjalno-biurowy LKS
 • 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość ewidencyjna wynosi 25.295.425,14 zł. W skład grupy wchodzi:

 • 6 studni głębinowych,
 • 1 studnia awaryjna,
 • 10 sieci wodociągowych,
 • ujęcie wody w Chróścinie,
 • kanalizacja w Bolesławcu,
 • kanalizacja w Podbolesławcu
 • oczyszczalnia ścieków,
 • 14 dróg: w tym 8 dróg dojazdowych do pól, 4 drogi gminne, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
 • 2 chodniki,
 • parking w Bolesławcu,
 • place i drogi utwardzone przy budynkach OSP
 • most na Prośnie,
 • boiska asfaltowa: 1 na terenie Zespole Szkół w Bolesławcu, boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego
 • 5 stacji uzdatniania wody,
 • 7 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym)
 • plac zabaw.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi 324.585,61 zł. W skład grupy wchodzą:

 • 75 zespołów komputerowych,
 • komputer serwer,
 • sieć LAN i zasilanie komputerów,
 • 3 pompy pływające,
 • 1 pompa szlamowa,
 • 4 motopompy dla OSP.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Wartość ewidencyjna wynosi            2.534,40 zł. W skład grupy wchodzi:

 • zagęszczarka gruntu.

Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi 53.413,64 zł. W skład grupy wchodzą:

 • zespół oświetleniowy,
 • 3 radiotelefony,
 • system alarmowania,
 • 2 aparaty powietrzne,
 • działko wodne
 • nożyce rozporowe dla OSP;
 • fax,
 • centrala abonencka.

Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi 403.961,20 zł. W skład grupy wchodzą:

 • samochód ciężarowy-Star 28
 • 5 samochodów gaśniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi 55.988,15 zł. W skład grupy wchodzą:

 • 4 kserokopiarki,
 • kosze do gry,
 • drabinki gimnastyczne,
 • projektor,
 • 3 kioski tymczasowe

2. Dane o użytkowaniu wieczystym

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości  posiadają:

 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bolesławcu – nieruchomość gruntowa  o pow. 0,8059 ha
 • Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z.o.o – nieruchomość gruntowa o pow. 0,2741 ha.
 • osoba fizyczna, P. Anna i Krzysztof  Ciężcy – nieruchomość gruntowa o pow. 0,0449 ha

Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.10.2006r. do 31.10.2007r.

Lp.

Opis majątku trwałego wg. KŚT

Wartość mienia komunalnego w złotych

Różnica

31.10.2006

31.10.2007

1.

Grunty (grupa 0)

95.510,38

485.017,52

+ 389.507,14

2.

Budynki i budowle
(grupa 1)

3.733.957,62

5.121.245,62

+ 1.387.288,00

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
(grupa 2)

24.509.517,96

25.295.425,14

+ 785.907,18

4.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
(grupa 4)

312.611,20

324.585,61

+ 11.974,41

5.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 
(grupa 8)

45.597,15

55.988,15

+ 10.391,00

6.

Razem

28.697.194,31

31.282.262,04

+2.585.067,73

Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.10.2006 wzrosła o kwotę 2.585.067,73 zł.

Grupa 0 – grunty - wartość gruntów wzrosła o 389.507,14 zł:

 • z tytułu przyjęcia na stan ujawnionych środków trwałych działek   budowlanych zabudowanych budynkami OSP i Ośrodka Sportowego LKS Baszta Bolesławiec na kwotę 393.573,00 zł;
 • dokonano sprzedaży działek budowlanych na kwotę 11.000,00 zł.

Grupa 1 – budynki i lokale – wartość tej grupy wzrosła o 1.387.288 zł., zostały ujawnione i przyjęte na stan budynki OSP oraz budynki Ośrodka Sportowego LKS Baszta Bolesławiec

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej – wartość grupy wzrosła o 785.907,18 zł. z tytułu:

 • przyjęcie na stan sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podbolesławiec na kwotę 459.294,39 zł.,
 • przebudowa drogi gminnej, ul. Sadowa w Bolesławcu na kwotę 57.969,42 zł.
 • przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Piaski i Gola na kwotę 186.825,37zł.,
 • przyjęcie na stan ujawnionych dróg i placów utwardzonych oraz ogrodzenia na kwotę 73.308,00zł.,
 • przyjęcie na stan ujawnionych boisk do siatkówki, kosza i gry w tenisa na terenie Ośrodka Sportowego LKS Baszta na kwotę 8.510,00zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość grupy wzrosła                o 11.974,41 zł. z tytułu:

 • zakupu 3 zestawów komputerowych i 2 notebooków na potrzeby Urzędu Gminy na kwotę 11.974,41 zł.,
 • dokonano również przekazania zestawu komputerowego (komputer i monitor) nieprzydatnych do pracy w Urzędzie Gminy dla Zespołu Szkół w Żdżarach, wartość księgowa tego zestawu po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych wynosi 0,00 zł.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość grupy wzrosła o 10.391,00 zł. z tytułu:

 • zakupu kserokopiarki dla Urzędu Gminy o wartości 8.500,00zł.,
 • przyjęcia na stan ujawnionych kiosków tymczasowych na terenie OSP Bolesławiec i Ośrodka Sportowego LKS Baszta o wartości 1.891,00 zł.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

 

Dochody uzyskane w 2007r.

Plan dochodów na 2008r.

woda

160.430,13

225 000,00

ścieki

25.821,46

46.300,00

czynsze dzierżawne
czynsze- najem lokali

68.660,08

93.677,00

użytkowanie wieczyste

948,45

949,00

sprzedaż składników
majątkowych

9.820,00

180.030,00

Razem

265.680,12

545.956,00

5. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Wartość rozpoczętych i kontynuowanych inwestycji:

 • kanalizacja w miejscowości Chotynin – 19.899,52 zł.
 • kanalizacja w miejscowościach Żdżary-Chróścin-Mieleszyn – 189.266,71 zł.
 • sieć wodociągowa w miejscowości Mieleszyn-Chobot – 10.150,00 zł.
 • deptak przy ul. Kościelnej w Bolesławcu – 1.000,00 zł.
 
Data wytworzenia: 2008-03-10
Data udostępnienia: 2008-03-10
Ilość wyświetleń: 2651
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Jarosław Jeziorowski
Zatwierdzone przez: Jarosław Jeziorowski
Opublikowane przez: Arkadiusz Bak

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA