Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Bolesławiec
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1
tel. (062) 783 60 83, fax (062) 783 60 24
e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl, http: www.boleslawiec.net.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 15 LISTOPADA  2004R.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto  wynosi 29.075.900,61 zł i obejmuje grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej  i wodnej, maszyny, urządzenia i aparaty, środki transportowe specjalnego przeznaczenia (pożarnicze) i inne. Umorzenie stanowi kwotę   16.114.696,42 zł  i  objęte jest kontem 071.

Młyn gospodarczy /dec. kom. GNW 725(23-8)93/  o wartości ewid. 462.480 zł. położony przy ulicy Polnej w Bolesławcu na 3 działkach o pow. łącznej 0,2519 ha.Od 1999 roku ogłaszano przetargi nieograniczone na sprzedaż Młyna.  Ze względu na brak oferentów przetargi nie doszły do skutku. Młyn wykorzystywany jest przez dzierżawcę zgodnie z przeznaczeniem. Podejmowane są dalsze czynności celem sprzedaży obiektu. 

Szkoła Podstawowa w Piaskach położona na działce oznaczonej nr. ewidencyjnym  428 o pow. 0,60 ha ( dec.kom.GG.NW 725/23/6/97 ) KW Nr 50059. o wartości ewidencyjnej 105.705 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 15 stycznia 2004r. obniżono cenę sprzedaży zabudowanej nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym z 2001r. przez biegłego z kwoty 159.570 zł do kwoty 80.000 zł. (za którą nikt nie przystąpił do przetargu) Zawarto z Kępińską Giełdą Nieruchomości w dniu 2 kwietnia 2003r. – umowę pośrednictwa w sprzedaży zabudowanej nieruchomości  (budynku szkoły w Piaskach).

Przeprowadzono negocjacje w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości w wyniku których ostatecznie ustalono cenę sprzedaży na kwotę 50.000,00 zł. Protokół negocjacyjny sporządzony dnia 27 lipca 2004r. stanowił podstawę do sporządzenia aktu notarialnego Rep.A nr 5744/2004 z dnia 31.08.2004r.- umowy sprzedaży  zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki. 428 w Piaskach na rzecz osoby fizycznej, za cenę 50.000,00 zł.

Dokonano wykupu – nieruchomości w MIELESZYNIE (działki nr 2757/3 o pow. 0,0586 ha) od osoby fizycznej pod drogę gminną dojazdową za cenę 1.000,00zł. z aktem notarialnym Repertorium A nr 1600/2004 z dnia 15.03.2004r.

Dokonano wykupu od osoby fizycznej działki oznaczonej nr ewidencyjnym 133 o pow. 0,33 ha  w BOLESŁAWCU na rzecz Gminy  z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków  za cenę 2.500,00 zł. – na podstawie aktu notarialnego
Rep. A. nr 4744/2004 z dnia 06.07.2004r.

Pięć Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią to wartość ewidencyjna – 16.340.554 zł.. W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji wzrosła wartość sieci w Bolesławcu o 430.889 zł. z tyt. częściowej wymiany rur. Po modernizacji pompowni wzrosła również wartość Stacji Uzdatniania Wody w Żdżarach o kwotę 67.063 zł.

Stacje znajdują się na działkach na podstawie:

 • Kamionka - 0,30 ha - dec. komunalizac.  nr GNW 725/23-2/91, 
 • Mieleszyn - 0 ,10 ha – dec. komunalizac. nr GNW 725/23-3/91, - 0 ,02 ha wykup od Ag.Roln.Sk.Państwa  - akt not. Rep. nr 468/2000,
 • Chróścin- 0,16 ha – dec. komunalizac. 725/23-7/91,
 • Bolesławiec - 0,12ha, dec. komunalizac. GNW 725/23-1/91,
 • Żdżary– 0,61 ha - dec. komunalizac. nr GNW 725/23-6/91.

Dochody budżetu ze sprzedaży wody planowane na 2005 rok to 210.000 zł.

W 2004r dokonano wymiany sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Bolesławiec i Chotynin na wartość 457 344,75 zł (brutto).

Oczyszczalnia ścieków - wartość ewid. - 1.970.371 zł. i nie ulegała zmianie.

Planowany dochód z eksploatacji w 2005 r. w wys.30.110 zł. nie pokryje kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem. Obiekt oczyszczalni znajduje się na gruntach wykupionych przez Gminę o pow. łącznej 2.98 ha ( 11 aktów notarialnych ).

Kanalizacja - o wartości ewid. 3.688.821 zł to zrealizowane 10 etapów inwestycji. W 2004r zrealizowano 3 etapy budowy kanalizacji o długości 2.316 mb na wartość 1.128.026,10 zł (brutto). Tą inwestycję zakończono realizację skanalizowania wsi Bolesławiec.  Realizacja kolejnych etapów nastąpi w 2005 roku tj. we wsi Podbolesławiec i Chotynin.

Ośrodek Zdrowia - skomunalizowany został decyzją komunalizacyjną nr GNW 725/23-4/91. Ośrodek nadal spełnia swoją rolę, parter budynku wydzierżawiony jest na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, stomatologicznych i apteki. Pozostała część obiektu to lokale mieszkalne. Łączne dochody z najmu wyniosą w 2005 r. 97.400 zł. Nie planuje się sprzedaży obiektu  ani zmiany jego przeznaczenia. Wartość ewidencyjna środka trwałego wynosi 664.212 zł. W 2004r. dokonano termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Bolesławcu z przebudową węzła cieplnego na wartość  454 537,58 zł (brutto). W budżecie na 2005r. planuje się wymianę instalacji elektrycznej w  budynku Ośrodka Zdrowia.

Obiekty oświatowe  - to 5 budynków szkół podstawowych, 1 sala gimnastyczna, boiska oraz budynki  gospodarcze wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W 2004 r. po termomodernizacji budynku szkoły w Mieleszynie stan środków trwałych  uległ zmianie o wartość 427.074 zł. i aktualna ich wartość ewidencyjna wynosi  2.793.726 zł.

Grunty,na których znajdują się obiekty oświatowe nie są wycenione, a stanowią własność gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnych:

 • Szkoła Bolesławiec - 2,35 ha - dec. nr GGNW 725/23/2/97.
 • Szkoła Piaski - 0,71 ha – dec. nr GGNW 725/23/6/97,
 • Szkoła Mieleszyn - 2.09 ha, - dec. nr  GGNW 725/23/4/97,
 • Szkoła Chróścin -  1,25 ha, -  dec nr GGNW 725/23/5/97, 0,48 ha, - dec. nr GGNW 275/23/8/97,
 • Szkoła Zdżary 1,39 ha, - dec nr GGNW 725/23/3/97. - 0,19 ha, - dec.nr GGNW 725/23/7/97.

Budynek Urzędu Gminy o wartości ewidencyjnej 327.613 zł służy działalności statutowej organom administracji  samorządowej . Działka pod budynkiem o pow.  0,08 ha skomunalizowana dec. nr GNW 725/23/8/91 nie jest wyceniona.

Ośrodek przyrodniczo – archeologiczny wraz z muzeum  o pow. 5,67 położone w Bolesławcu, skomunalizowany decyzjami nr GNW 725/23/12/91, 725/23-13/91, 725/23/14/91, nr 725/23/15/91, nr 725/23-16/92, nr 275/234-4/92,725/23-11/92 i nr 725/23-7/93  wykorzystywany turystycznie i rekreacyjnie, nie przynoszący dochodów.  Dla całości nie ustalono wartości ewidencyjnej. W budynku Domu Kultury powstał punkt informacji turystycznej, którego budowa i organizacja wyniosła 10.194 zł.

Zalew o pow. 1,34 ha (księga wieczysta nr 42043/81) na podstawie umowy  dzierżawy z dnia 26 marca 2001 roku nadal  wydzierżawiany  jest dla Okręgowego Polskiego Związku  Wędkarskiego w Kaliszu.  Dzierżawca w ramach umowy  zobowiązuje się corocznie za prawo korzystania z zalewu wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i  porządkowe  o równowartości 2.000 zł, oraz zarybiać akwen za 3.000 zł.

Drogi , mosty i parkingi  to środki trwałe o łącznej wartości ewidencyjnej  1.972.370 zł. W 2004r. wartość ewidencyjna wzrosła o kwotę 170 731,22 zł w związku z modernizacją dróg dojazdowych do pól we wsi Chróścin i Żdżary. W 2004r. dokonano budowy drogi gminnej w Bolesławcu przy udziale środków SAPARD na kwotę 824 977.29 zł (brutto).

Ochrona p. pożarowa

Środki transportowe tj  samochody pożarnicze oraz inne urządzenia i aparaty   służące bezpieczeństwu osób  to wyposażenie jednostek OSP. W roku 2003   jednostki  OSP doposażono o samochód  pożarniczy Volkswagen nieodpłatnie otrzymany od PPSP Wieruszów. Wartość brutto środków trwałych ochrony p.pożarowej wynosi 479.505 zł.  

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE:

W roku 2004 nie uległy zmianie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność gminy.

Dalsze prawo wieczystego użytkowania posiadają:

 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bolesławcu – działki o pow. 0,8059 ha ,
 • Zakład Usługowo – Handlowy „REM Kępno” sp. z o.o.

Tytułem opłaty rocznej  jednostki wniosą na dochody gminy 293 zł. Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

 
Data wytworzenia: 2005-03-01
Data udostępnienia: 2005-03-01
Ilość wyświetleń: 1637
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Jacek Walczak
Zatwierdzone przez: Jacek Walczak
Opublikowane przez: Arkadiusz Bak

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA