Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
26 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Biskupiec
13-340 Biskupiec, Rynek 1
tel. (56) 474 50 57, 474 50 58, 474 50 59, fax (56) 474 79 52
e-mail: ugb@gminabiskupiec.pl, http: www.gminabiskupiec.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu.
Wniesione  skargi i wnioski są rozpatrywane i załatwiane w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego  (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) oraz w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Biskupiec

O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje treść pisma a nie jego forma zewnętrzna.


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw ( art.227 KPA).

  • Skarga w sprawie indywidualnej,  która nie była i nie jest przedmiotem postępowania   administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony.
  • W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:
    1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu,
    2) skarga  pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu. 
  • Skargę w sprawie,  w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.

Właściwość organów do rozpatrywania skarg określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji,  wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest  kompetentny  do ich rozpatrzenia  i załatwienia, obowiązany jest w ciągu 7 dni  przekazać je właściwemu organowi, z jednoczesnym zawiadomieniem skarżącego lub wnioskodawcy, albo wskazać  im właściwy organ.

Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek  we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę  lub wniosek innej osoby, są zawiadamiani o sposobie ich załatwienia lub stanie rozpatrzenia, najpóźniej w terminie 14 dni.

 
Data wytworzenia: 2015-09-29
Data udostępnienia: 2015-09-29
Ilość wyświetleń: 1476
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Łukasz Foj
Zatwierdzone przez: Łukasz Foj
Opublikowane przez: Łukasz Foj

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA